Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
Februari 2019 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Vindkraftverk ute till havs. Foto: Ingvar Lagenfelt

Den 14 mars startar granskning av förslag till havsplaner

Från 14 mars kan kommuner, regioner och andra granska Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Sverige. Det är en granskning inför inlämningen till regeringen. Senast 14 juni ska yttranden ha kommit in till HaV.

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden.

– Förra året samrådde vi om förslag till havsplaner. Än en gång tack till alla på kommuner och regioner som deltog, för detta är viktigt för utvecklingen av Sveriges hav och näringar, för samhällsbygget, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering på HaV, Havs- och vattenmyndigheten.

Efter samrådet har HaV reviderat förslagen. Granskningen innebär att den som vill kan yttra sig om de reviderade förslagen.

– Dessa förslag kommer att vara Havs- och vattenmyndighetens så gott som slutliga förslag till havsplaner, så kommentera gärna. Sådana kommentarer kan regeringen ha med sig sedan, när de beslutar om havsplaner, säger Thomas Johansson.

Under granskningen förväntar sig HaV inte så många nya förslag till ändringar, utan i första hand kommentarer på de revideringar som gjorts efter samrådet

Senast den 14 juni ska yttranden ha kommit in till HaV.

Datum för möten

Datum för möten hittar ni på HaV:s webbsida Granskning av havsplaner.
Kustkommuner och regioner blir inbjudna av Länsstyrelsen i sitt län till möten där Havs- och vattenmyndigheten är med via nätet. Läs mer om mötena längre ned i nyhetsbrevets kalendarium. 

Bra att veta

Dialogen om havsplaner har pågått sedan 2016. År 2017 stämde HaV av ett tidigt utkast till havsplaner och 2018 samrådde de om förslag till havsplaner.

– I samrådet blev det ännu en gång tydligt att alla inte kan få som de vill – det finns behov som helt enkelt går stick i stäv. Men vi är övertygade om att havsplanerna blir både bättre och bättre förankrade om fler är med, säger Thomas Johansson.

Läs också
• Tack för att ni deltog i samrådet!
• Samrådet i siffor
• Granskning av havsplaner

KOMPIS avslutat - slutrapport kommer 2019

Landets kustkommuner har i tre år kunnat få pengar för att stödja och stärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. När projektformen avslutades 2018 hade 26 miljoner använts i KOMPIS-projekt runtom i landet. Nu sammanställs resultatet i en slutrapport, men redan nu ses nytta av KOMPIS.

Drygt fyrtio av landets kustkommuner har fått KOMPIS-bidrag under perioden 2016–2018. Pengarna har använts för att finansiera mellankommunala samarbeten inom kust- och havsplanering. Totalt rör det sig om tjugotre KOMPIS-projekt som fokuserat på allt ifrån att inventera geodata och andra planeringsunderlag till att anta färdiga översiktsplaner för kust och hav. De flesta projekt avslutades 2018 eller tidigare, men några projekt fortsätter även under delar av 2019.

Slutrapport våren 2019

Länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland har ett samordnande uppdrag för det regionala arbetet med Sveriges tre statliga havsplaner. De har också uppdraget att sammanställa resultatet av KOMPIS-projekten i en slutrapport som ska överlämnas till Havs- och vattenmyndigheten som finansierat KOMPIS.

Rapporten ska visa vad som har åstadkommits med KOMPIS-pengarna och hur kommuner och kustlänsstyrelser själva ser på resultatet. Förhoppningsvis kan man även dra slutsatser kring vilka faktorer som varit framgångsrika i de olika projekten, till exempel politisk förankring inom och mellan kommuner, organisationsform för det mellankommunala samarbetet och tillgång till vissa data.

Slutrapporten tas fram under våren 2019. De samordnande länsstyrelserna kommer under hösten 2019 att förmedla erfarenheterna från KOMPIS-perioden till kustkommuner som är intresserade av fortsatt planering av kust och hav.

Har gjort nytta

Det material som kommunerna har kommit in med hittills visar att många har haft god nytta av sitt projektarbete. KOMPIS-projekten har bidragit till att ge en rejäl skjuts framåt när det gäller medvetenheten om planeringsförutsättningar för havet.

KOMPIS-bidraget är nu avslutat och inga nya bidrag kommer att betalas ut under 2019. Den nationella slutrapporten blir underlag för hur ett eventuellt framtida bidrag för planering av havet kan utformas.

Fyra kommuner i norra Bohuslän har tagit fram en film om Blå ÖP med stöd av KOMPIS-bidrag. Här kan du se filmen och få information om hela processen för Blå ÖP i norra Bohuslän.

Läs mer om KOMPIS-bidraget hos Havs- och vattenmyndigheten.

Bild på sandstrand och hav. Foto: Pär Persson

Regional kustsamverkan kring effekter av klimatförändringarna

För att hantera utmaningar med stigande havsnivå, erosion och översvämning i kustområden behövs strategiska och samordnade insatser på lokal nivå, där också vägledning och stöd ges på regional och nationell nivå. Det är detta som projektet Regional kustsamverkan Skåne och Halland nu har satt igång ett arbete kring.

Under två dagar den 13–14 november 2018 träffades ett femtiotal deltagare från kustkommuner, myndigheter, universitet och regioner från Skåne och Halland för att samverka kring frågor som rör stigande havsnivå, översvämning och erosion.

Pär Persson från Länsstyrelsen i Skåne inledde med att berätta om regional kustsamverkan. Under första dagen hölls två inspirationsföreläsningar: ”Klimatets påverkan på kustsamhällen” av meteorolog Martin Hedberg och ”Etiska aspekter av havsnivåhöjning” av Anna Wedin från projektet SEA RIMS. Dagen avslutades med en workshop.

Under den andra dagen arbetade deltagarna i fem projektgrupper:

  • Kunskapsunderlag om kustprocesser
  • Kunskap om olika åtgärder, deras effekter och konsekvenser
  • Statligt planeringsunderlag och vägledning för exploatering
  • Underlag för rådgivning av åtgärder
  • Finansieringsmodell

Arbetet i projektgrupperna var en uppstart inför det fortsatta arbetet som görs under våren 2019 och som i ett första skede redovisas i juni 2019.

Arbetet inom regional kustsamverkan har starka kopplingar till kust- och havsplanering. En viktig fråga är hur stigande hav och åtgärder för att begränsa dess effekter kan påverka såväl grunda bottnar som djupare hav.

Läs mer på projektets webbplats

Blå ÖP för Norra Bohuslän är antagen

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil – har gemensamt arbetat med en fördjupad översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet. Nu har det långa och intensiva arbetet nått mållinjen och i oktober/november antogs den blå översiktsplanen av samtliga fyra kommuner.

”Vår havsplanering kommer att bli ett viktigt verktyg för hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.” Säger Jan-Olof Johansson, ordförande för Tillväxt Norra Bohuslän.

Kommunerna har bland annat tagit fram en interaktiv karta med stöd av KOMPIS-bidrag från Länsstyrelsen och HaV.

Läs mer om Blå ÖP på www.tillvaxtbohuslan.se

KOMPIS bidrar till vatten-, kust- och havsplan i Värmdö

Värmdö kommun i Stockholms län har fått KOMPIS-bidrag för att ta fram en kombinerad vatten-, havs- och kustplan. Målet är att öka kunskapen om havs- och kustområdet. Projektet kommer också ta fram fakta- och kunskapsunderlag som stöd för framtida beslut samt utarbeta strategier för hur vatten, hav och kust ska användas och utvecklas på ett hållbart sätt.

Resultatet blir underlag för kommunens översiktsplan och kommer att vara ett verktyg för kommunens fortsatta arbete med dessa frågor. Arbetet beräknas vara klart i december 2019. Målet är att en vatten-, kust- och havsplan ska antas under 2020 efter beslut i kommunstyrelsen.

Bild på flygplansvrak.

Havets hemligheter – flygplan som fornminne

I Blekinge skärgård finns sedan i höstas Sveriges första fornlämningsförklarade flygplan. Beslutet togs av Länsstyrelsen i Blekinge och väckte uppmärksamhet över världen och stort intresse bland flyghistoriker.

I Blekingen finns många fartygsvrak som är fornlämningar, men att ett flygplan blir fornlämning är unikt. Det historiska beslutet undertecknades av landshövding Sten Nordin hösten 2018 med pressen närvarande.

Flygplanets kulturhistoriska värde och de nationella målen för kulturmiljöarbetet låg till grund för beslutet. Karlskronas historia, andra världskriget, flygets betydelse och funktion i krig var centrala delar i den breda motivering som Länsstyrelsen gav till sitt beslut.

Under andra världskriget, 1939–1945, var Sverige landningsplats för över 300 främmande flygplan som antingen nödlandade eller tvingades ner. Genom fornlämningsförklaringen uppmärksammas denna del av vår historia.

Beslutet om fornlämningsförklaring innebär att man får fortsätta dyka runt planet, men man får exempelvis inte rubba, ta bort, gräva ut, ändra eller skada fornlämningen.

Här kan du läsa beslutet om fornlämningsförklaring (pdf-fil)

Om planets historia

Vid Getskär utanför Karlskrona ligger ett flygplansvrak av typen Arado Ar 196-3. Modellen utvecklades för att ersätta de tidigare sjöflygplanen inom den tyska Kriegsmarine för att operera från deras skepp. Arado 196-serierna producerades i stor upplaga. Det var det vanligaste sjöflygplanet i den tyska Kriegsmarine och Luftwaffe under andra världskriget och en viktig del i Tysklands krigsföring. Trots att planen producerats i stor upplaga finns det idag bara tre kända Arado Ar 196-plan bevarade i världen samt några kända flygplansvrak.

Den 11 februari 1943 upptäcktes Arado-planet mellan Hanö och Tärnö i Blekinge. Planet befann sig i svenskt luftrum och tvingades därför ner på vattnet. Det fanns misstanke om spionage, men besättningen skickades hem och flygplanet transporterades till Flygvapnets övningsplats i Karlskrona. Planet såldes 1945 och det användes bland annat i Norge. Eventuellt har planet under denna tid haft kopplingar till den brittiska underrättelsetjänsten. 1946 användes planet för målflygning inom försvaret i Karlskrona.

Den 19 augusti 1947 havererade planet under en målflygning när marinen övade med strålkastare. På kvällen sköts ett rött signalskott från planet för att signalera att strålkastarna skulle släckas. Piloten flög runt i området i cirka tio minuter för att ögonen skulle vänja sig vid mörkret före landning. Natten var mörk och vattenytan gick inte att se, vilket ledde till att planet kraschade. Både piloten och mekanikern klarade sig, men flygplansvraket ligger kvar.

Kalender

26-27 mars  Umeå Folkets Hus

Möte om gränsöverskridande och kustnära planering av havet Finland-Åland-Sverige

Syfte
Öka medvetenheten och kunskapen om problem och behov i fråga om gränsöverskridande blå tillväxt ända in till kusten. Öka internationellt samarbete mellan planerare av havet.

Målgrupp 
Finland, Åland och Sverige (FiAxSe): fokus på Bottniska viken, dvs Stockholms län och norrut

  • Planerare av havet: t.ex. översiktsplanerare, planhandläggare, regionplanerare
  • Experter på fiskefrågor: t.ex. fiskekonsulenter, näringslivsansvariga
  • Experter på energifrågor: t.ex. vindkraft, kablar, näringslivsansvariga

Arrangör
Havs- och vattenmyndigheten i Pan Baltic Scope

Mer information om mötet kommer i mars på www.panbalticscope.eu

2 april  Stockholm, Nyköping, Linköping, Kalmar. Visby och Karlskrona

Orienteringsmöte - granskning av havsplan Östersjön

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland, Södermanland och Stockholm bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till ett möte den 2 april. Vid mötet får du en presentation av den föreslagna Östersjöplanen. HaV presenterar samrådsredogörelsen och hur man hanterat de yttranden som kom in under samrådet som pågick februari-augusti 2018.

Under ledning av Länsstyrelsen kommer vi att titta närmare på vad planen innebär för kommunen och hur den är tänkt att användas när den är beslutad av regeringen. Mötet ska ge stöd inför ert eget arbete med att granska och yttra er över förslaget till havsplan.

Under granskningen förväntar sig HaV inte så många nya förslag till ändringar, utan i första hand kommentarer på de revideringar som gjorts efter samrådet. Kommentarer skickas med till regeringen tillsammans med HaV:s förslag till havsplan.

Målgrupp
Tjänstepersoner inom plan, miljö och näringsliv på kustkommuner och regioner.

Plats
Din länsstyrelse. Mötet kommer att vara ett webbmöte där kommuner och regioner träffas hos respektive länsstyrelse som i sin tur kopplar upp sig till ett möte med HaV och övriga kustlänsstyrelser i havsplanområdet. Under mötet kommer presentationer och länsvisa gruppdiskussioner att varvas med möjlighet till återkoppling och avstämning.

Anmäl dig till Länsstyrelsen i ditt län:

Stockholm

Södermanland

Östergötland

Kalmar

Gotland

Blekinge

9 april  Göteborg, Halmstad och Malmö

Orienteringsmöte - granskning av havsplan Västerhavet och Skånes del av Östersjöplanen

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland, Skåne bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till ett möte den 9 april. Vid mötet ger HaV en presentation av de föreslagna havsplanerna för Västerhavet och Skånes del av Östersjöplanen. HaV presenterar också samrådsredogörelsen och hur man hanterat de yttranden som kom in under samrådet som pågick februari-augusti 2018.

Under ledning av Länsstyrelsen kommer vi att titta närmare på vad planen innebär för kommunen och hur den är tänkt att användas när den är beslutad av regeringen. Mötet ska ge stöd inför ert eget arbete med att granska och yttra er över förslaget till havsplan.

Under granskningen förväntar sig HaV inte så många nya förslag till ändringar, utan i första hand kommentarer på de revideringar som gjorts efter samrådet. Kommentarer skickas med till regeringen tillsammans med HaV:s förslag till havsplan.

Målgrupp
Tjänstepersoner inom plan, miljö och näringsliv på kustkommuner och regioner.

Plats
Din länsstyrelse. Mötet kommer att vara ett webbmöte där kommuner och regioner träffas hos respektive länsstyrelse som i sin tur kopplar upp sig till ett möte med HaV och övriga kustlänsstyrelser i havsplanområdet. Under mötet kommer presentationer och länsvisa gruppdiskussioner att varvas med möjlighet till återkoppling och avstämning.

Anmäl dig till Länsstyrelsen i ditt län:

Västra Götaland

Halland, anmälan via plan.halland@lansstyrelsen.se 

Skåne

10 april  Luleå, Umeå, Härnösand, Gävle och Uppsala

Orienteringsmöte - granskning av havsplan Bottniska viken

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till ett möte den 10 april. Vid mötet får du en presentation av den föreslagna havsplanen för Bottniska viken. HaV presenterar samrådsredogörelsen och hur man hanterat de yttranden som kom in under samrådet som pågick februari-augusti 2018.

Under ledning av Länsstyrelsen kommer vi att titta närmare på vad planen innebär för kommunen och hur den är tänkt att användas när den är beslutad av regeringen. Mötet ska ge stöd inför ert eget arbete med att granska och yttra er över förslaget till havsplan.

Under granskningen förväntar sig HaV inte så många nya förslag till ändringar, utan i första hand kommentarer på de revideringar som gjorts efter samrådet. Kommentarer skickas med till regeringen tillsammans med HaV:s förslag till havsplan.

Målgrupp
Tjänstepersoner inom plan, miljö och näringsliv på kustkommuner och regioner.

Plats
Din länsstyrelse. Mötet kommer att vara ett webbmöte där kommuner och regioner träffas hos respektive länsstyrelse som i sin tur kopplar upp sig till ett möte med HaV och övriga kustlänsstyrelser i havsplanområdet. Under mötet kommer presentationer och länsvisa gruppdiskussioner att varvas med möjlighet till återkoppling och avstämning.

Anmäl dig till Länsstyrelsen i ditt län:

Norrbotten

Västerbotten

Västernorrland

Gävleborg

Uppsala

Information från Länsstyrelserna

Kontaktpersoner:

Ingela Isaksson, 010-224 48 71, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Karin Andersson, 0611-34 93 10, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Prenumerera
Skicka vidare