Bild

Nr 16 2019

Förbundets uppgift är

  • att bevaka luftkvaliteten i länet
  • att ge stöd till miljöförbättrande projekt
  • att informera om luftkvaliteten och andra aktuella miljöfrågor

Gruppbild av deltagarna från årsmötetÅrsmöte 2019

Den 14 mars höll Luftvårdsförbundet årsmöte på Xylem i Emmaboda. Vi samlades i företagets besökscentrum där vi fick information om företaget, därefter gick vi en rundvandring i lokalerna, bland annat såg vi gjuteriet och monteringen. Förmiddagen avslutades med en god lunch.

Eftermiddagen startade med utdelning av luftvärnarpriset som år 2019 gick till Helen Karlsson, mer om det i separat artikel nedan. Nybro Energi hälsades välkomna som ny medlem i Luftvårdsförbundet med ett medlemsdiplom.

Vid årsmötet omvaldes Christine Dahlgren Mönsterås kommun till ordförande. Ordinarie ledamöter i styrelsen 2019 består av Johanna Vöks Kalmar Energi, Lars Kåremyr Västerviks kommun, Caroline Lagerkvist Länsstyrelsen, Patrick Hernäng Södra Cell, Anna Angeland Nybro Energi och Marie Lindström Oskarshamns kommun.

Till suppleanter valdes Helene Rasmusson Kalmar kommun, Renate Foks Naturskyddsföreningen, Lotta Lindeborg Mörbylånga kommun, Josephine Johansson OKG, Kristina Persson Emmaboda kommun, Simon Sörensen Xylem och Eva Vesterberg Scania.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Ny kontrollstrategi för tätortsmätningar fastställdes. Styrelsen fick i uppdrag att be IVL att arbeta in de synpunkter som har kommit in från kommunerna i strategin. Även en ny arbetsplan för 2019-2022 antogs. Den omfattar bland annat årliga tätortsmätningar och krondroppsmätningar samt mätningar av metaller i mossa år 2020. Styrelsen fortsätter sitt uppdrag att se över kostnaderna och ansvar för krondroppsnätet och kostnaderna för mossmätningarna. Under 2019 är krondroppsstationen i Risebo pausad av ekonomiska skäl.

Efter årsmötet avtackade vi Sven-Erik Mattson Saft och Ingemo Fahlstedt Xylem som lämnade styrelsen. Även Marie Jönsson Kalmar kommun lämnar styrelsen. Marie var inte närvarande, men kommer också att avtackas. Stort tack till er alla tre för ert arbete i Luftvårdsförbundet.

Stort tack också till Xylem för att vi fick hålla förbundets årsmöte hos er.

BildHelen Karlsson Årets luftvärnare

Kalmar läns luftvårdsförbund delar årligen ut utmärkelsen Luftvärnaren till någon som gjort insatser för att vi ska få en bättre luftmiljö. Priset delades ut i anslutning till årsmötet.

2019 går priset till Helen Karlsson, som arbetar som miljökemist på Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Helen uppmärksammas för sin forskning och kunskapsspridning om luftburna partiklars hälsoeffekter. Helen har förmågan att entusiastiskt förklara detta komplexa ämne på ett lättbegripligt sätt. Kunskapen ger förutsättningar för begränsande åtgärder på hälsoeffekter samt ett viktigt underlag för framtida teknikutveckling.

Helen berättade för oss om sin forskning.

Kontrollstrategi för Kalmar läns luftvårdsförbund 2019

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft har införts i svensk lagstiftning för att åstadkomma en godtagbar luftkvalitetssituation. Regeringens förordning om MKN för utomhusluft (SFS 2010:477) inbegriper förekomst och halt av kväveoxider, svaveloxid, kolmonoxid, bensen, partiklar, ozon, ett antal tungmetaller, samt polycykliska aromatiska kolväten.

Förordningen om MKN för luft slår fast att varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Dock ges en möjlighet att bedriva kontrollen genom samverkan mellan flera kommuner. Kalmar län utgör ett samverkansområde, vilket administreras av Kalmar läns Luftvårdsförbund.

På uppdrag av Kalmar läns Luftvårdsförbund har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett förslag till kontrollstrategi samt objektiva skattningar för respektive kommun, i samarbete med ingående kommuner. Kontrollstrategin omfattar fem år (2019-2023) och kommer att ses över och uppdateras årligen samt fyllas på med mätdata från föregående års övervakning.

Under 2019 kommer lämplig ny provtagningsplats att utses i Kalmar för tätortsmätning av PM10 och NOx. Mätning kommer att ske kontinuerligt under fyra år i gaturum med start vid årsskiftet 2019/2020.

Indikativa mätningar och/eller beräkningar ska utföras på specifika parametrar enligt nedan:

2020: Benso(a)pyren i ett bostadsområde med mycket vedeldning.

2021: Mätningar av PM10 och NO2 i gaturum i Västervik

2022-2023: Mätningar med diffusionsprovtagare av NO2 och/eller VOC i samtliga gaturum i samtliga kommuner i länet under något av åren parallellt med de kontinuerliga mätningarna i Kalmar.

Mätserien på Rocknebystationen kommer att fortgå. Den mätserien som pågår nu löper ut i slutet av 2020. Den nya programperioden startar 2021. Det är däremot beslutat att mätningen vid stationen i Risebo kommer att pausas.


Kalmar läns Luftvårdsförbund
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar//stat-och-kommun/miljo/sa-mar-miljon/vatten--och-luftvardsforbund.html

Christine Dahlgren (ordförande) tel. 0499-17152, christine.dahlgren@monsteras.se
Caroline Lagerkvist (sekreterare) tel. 010-223 86 49, caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se