Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 1 januari 2020 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats
Pixabay

Regional förvaltningsplan för klövvilt i Kalmar län

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om en regional förvaltningsplan för klövvilt. Planens syfte är att ge jakträttshavare, jägare, markägare, lantbrukare och deras organisationer vägledning för förvaltningen av klövvilt.

Kalmar län har goda förutsättningar för viltrika marker med stora möjligheter till rekreation och jakt. Under de senaste 30-40 åren har antalet klövviltstammar ökat, både till antal och i utbredning. Nygamla arter som vildsvin och kronvilt förekommer idag över nästan hela länet och dovvilt finns lokalt i stora bestånd.

Den nya sammansättningen av vilda djur i vårt landskap ger både möjligheter och utmaningar. Vi kan i områden där klövviltstammarna ökar se att deras påverkan på landskapet kan vara högst påtaglig och negativ för både skogs- och lantbruksnäringen, men även ur trafiksynpunkt och för den biologiska mångfalden.

Viltet bidrar till intäkter av olika slag, rekreation och inte minst klimatsmart kött som livsmedel. Det är därför viktigt att de viltstammar som finns förvaltas långsiktigt och uthålligt. I delar av Kalmar län finns stammar av älg, rådjur, vildsvin, kron- och dovvilt som konkurrerar med varandra om foderresurserna. Därför bör alla klövviltsarter förvaltas genom flerartsförvaltning.

Detta kräver kunskap, dialog och samverkan. Förvaltningsplanen är ett led i att öka kunskapen och medvetenheten, och ett konkret verktyg i förvaltningen.

Förvaltningen ska genom adaptiv förvaltning, utan inbördes prioritering;

 • ge klövvilt av hög kvalitet.

 • skapa balans med betesresurserna.

 • förebygga och minska viltolyckor i trafiken.

 • förebygga och minska skador på skog och inom jordbruk.

 • gynna biologisk mångfald i dess vidaste begrepp.

 • vara faktabaserad


Karin Bergman, Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Kalmar län

I detta nummer kan du läsa om:

 • SAM-Internet

 • Morgondagens lantbruk

 • Groddjur hotas av Chytridsjukan

 • Lokal mat och eko på tallriken i offentliga kök

 • Informationsträffar om jordbrukarstöd 

 • Upprop "Gröna grodor"

 • Inspirationsträff för gårdsbutiker

 • Ekologisk produktion
 • Biogas från naturreservat 

Du kan också läsa om våra kommande kurser och aktiviteter.

 

SAM-Internet öppnar den 5 februari!

Nu drar ansökansperioden för 2020 snart igång. Sista ansökningsdag är den 8 april.

Kontakta oss gärna!
Du kan få hjälp via telefon under hela ansökningsperioden. De sista två veckorna har vi utökade öppettider, du kommer att hitta dem på vår webbplats.

 • Telefon: 0771-67 00 00
 • E-post
 • Postadress: Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar
 • Webbplats

På jordbruksverkets webbplats hittar du allt om SAM-Internet och allmän information om jordbrukarstöden.

 

Morgondagens lantbruk

Den 3 mars bjuder vi in till en konferens om morgondagens lantbruk i Kalmar län. Vi kommer denna dag att få inspiration och kunskap om både möjligheter och utmaningar som ett förändrat klimat skapar för lantbruket i framtiden. Vi får veta mer om klimatförändringar och klimatets påverkan på lantbruket. Vi får bland annat veta mer om växtodling i ett förändrat klimat. Innovationer i framtidens lantbruk. Hur kan man som lantbrukare möta framtidens utmaningar?

Dagen inleds av Landshövding Cecilia Schelin Siedegård. Moderator för dagen är Frida Jonsson, en av grundarna till AGFO. 

Ur programmet:

 • Claes Johansson hållbarhetschef på Lantmännen - Presenterar rapporten Framtidens lantbruk.

 • Line Strand växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet - Talar om Växtodling i ett förändrat klimat.

 • Bo Stark på Väderstad och Per Frankelius från Linköpings Universitet - Presenterar Innovationer i lantbruket – igår, idag och imorgon.

 • Lennart E Bengtsson vd på Wapnö - Avslutar dagen med sina framtidstankar.

Hela programmet och samtliga talare hittar du på vår hemsida. Välkommen!

 

Groddjur hotas av Chytridsjukan

Chytridsjukan är ett av de allvarligaste hoten mot världens groddjur. En svamp (Bd) orsakar sjukdomen som kan drabba grodor, paddor och salamandrar. I tropiska områden har flera arter dött ut. Hos oss i Europa har vi inte observerat någon massdöd bland groddjur ännu. Smittan finns i Sverige och i Kalmar län hittades den 2015 på en ätlig groda. Sjukdomen kan inte drabba människor, men vi kan tyvärr bidra till att sprida smittan. Länsstyrelserna deltar i ett nordiskt nätverk för att hejda den fruktade chytridsjukan. På Youtube kan du ta del av en film om vad du kan göra.

 

Lokal mat och eko på tallriken i offentliga kök

Den 6 februari arrangerar Länsstyrelsen en eftermiddag i syfte att öka kunskapen om möjligheterna i den offentliga upphandlingen av livsmedel, att synliggöra lokala livsmedelsproducenters utbud samt att initiera dialog mellan leverantör och köpare. Aktiviteten vänder sig till kostchefer och upphandlingsansvariga på kommunerna i södra länsdelarna och regionen samt till intresserade livsmedelsproducenter. Vi får lyssna på Upphandlingsmyndigheten, kommunala upphandlare och livsmedelsproducenter.

Informationsträffar om jordbrukarstöd

I februari och mars har vi informationsträffar om jordbrukarstöden. Du hittar tid och plats för träffarna i vår kalender. Där informerar vi om de olika stöden och du kan ställa frågor. I år blir det inte några stora ändringar i stöden, men vi kommer att ta upp möjligheten att förlänga åtaganden som gick ut 2019.

Anmäl dig till träffen via jordbrukarstod.kalmar@lansstyrelsen.se eller genom att ringa 0771-67 00 00.

Vi bjuder på lättare fika vid varje träff och önskar din anmälan senast 7 dagar innan respektive informationsträff. Anmäl eventuella allergier.

Grönfläckig padda
 

Upprop ”Gröna grodor”

Många arter behöver vår hjälp. Inom arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) har vi pekat ut Årets art(er) 2020 - gröna groddjur. I länet finns tre groddjur som är mer eller mindre gröna. Det är den grönfläckiga paddan (VU, sårbar) som under 1800-talet var vanlig på Öland. På 1990-talet försvann den helt från ön och sedan 2003 arbetar länsstyrelsen med att introducera den på Öland igen.

Söder om Kalmar finns sedan några år tillbaka ätlig groda. Den finns naturligt i Skåne och grodor därifrån har flyttats hit utan tillstånd. Arten sprider sig nu och riskerar att konkurrera med den ovanliga, bruna långbensgrodan. Tyvärr hittade vi den svamp som orsakar chytridsjukan på en av de ätliga grodorna för några år sedan.

Under 2018 upptäcktes en ny grodart för länet i Västerviks kommun. Det är gölgrodan (VU, sårbar), som bara finns i norra Uppland och på en känd lokal i Östergötland. Kanske finns det gröna grodor i fler tjärnar omgivna av gungflyn eller vassar i skogsbygden?

Känner du till någon plats i länet med gröna groddjur får du mycket gärna rapportera det till Susanne Forslund.  Skicka helst med ett foto – men tänk på att alla groddjur är fridlysta! För de gröna groddjuren som nämns ovan är det förbjudet att utan tillstånd döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar samt att ta eller skada ägg, rom, larver eller bon.

På Naturskyddsföreningens hemsida kan du få hjälp att känna igen groddjur, lyssna på deras läten samt lära dig hur du kan rapportera på artportalen.

 

Inspirationsträff för gårdsbutiker

Välkommen att delta i en träff för dig som har gårdsförsäljning. Vi bjuder på en föreläsning med Björn Salomonsson om hur du kan öka försäljningen i din gårdsbutik. Syftet med träffen är att fånga upp idéer om hur vi kan stötta lokala verksamheter i sitt arbete med att utveckla sin gårdsförsäljning. Den 11 februari är vi i norra länet och den 12 februari i södra länet.

Loggor eko och krav
 

Nyfiken på ekologisk produktion

Vet du om att du kan få kostnadsfri rådgivning för att titta närmare på vad en omställning till ekologisk produktion skulle innebära för just Din verksamhet? Du kan också få rådgivning för att utveckla din ekologiska produktion? Rådgivningen är en del av Landsbygdsprogrammet och finansieras delvis av EU.

Här presenterar vi några av länets ekologiska rådgivare inom stallbyggnationer, ekonomi, växtodling – mjölk – nöt – fågel - gris samt maskin-, marknads- och försäljningsrådgivning. Läs mer om våra rådgivare för ekologisk produktion.

 • Byggnadsrådgivare Teknikagronom Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

 • Växtodlingsrådgivare Hermann Leggedör, Agri-kultur

 • Ekonomi och företagsrådgivare Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet

 • Växtodlingsrådgivare Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet

 

Biogas från naturreservat

Under hösten 2019 har en lantbrukare på mellersta Öland testat att göra biogas av halvgräset ag. Agen kommer från de två naturreservaten Knisa mosse och Djurstad träsk på Öland, där Länsstyrelsen arbetar med att restaurera igenväxande våtmarker för att gynna utrotningshotade växter och fåglar. Agen slogs av och samlades upp med en ombyggd pistmaskin med ett slåtteraggregat och lågt marktryck. Den uppsamlade agen transporterades därefter iväg till biogasanläggningen. Agen som är rik på kisel har tidigare använts som takläggningsmaterial då det är vattenavvisande och svårnedbrutet. Agens beständighet var dock ett bekymmer för lantbrukaren som hade svårt få inmatningen i biogasanläggningen att fungera med de sega stråna.

Efter inköp av en halmsnittare/rivare har lantbrukaren hittat en lösning för att hacka ner agen i mindre bitar och snart kommer agen börja ge biogas. I våtmarkerna vid Knisa och Djurstad är nu förhoppningen att betesdjuren i området ska beta vegetationen i större omfattning och på så sätt skapa och behålla en större variation i våtmarken tillsammans med fortsatt slåtter. Detta kommer i sin tur gynna många växter och djur. Positiva resultat för fågellivet har redan setts i naturreservatet Petgärde träsk där liknande våtmarksrestaureringar gjordes 2018. Fortsatt restaurering i våtmarker med ag planeras även under 2020.

Rådgivning om biogas

Nyfiken på biogasproduktion? Funderar du på om det kan vara något för dig? Nu erbjuder Jordbruksverket kostnadsfri rådgivning i grupp eller enskilt.
Kontakta Anna Hagerberg på Jordbruksverkets via skicka e-post eller telefon  036-15 51 31 om du vill ha rådgivning.

Kalender

4 februari  Länsstyrelsen Kalmar län
 

Sötpotatisproduktion för yrkesodlare

Kan sötpotatis vara en affärsidé för odlare i Kalmar län?

Sötpotatiskonsumtionen i Sverige har ökat lavinartat senaste åren. Idag kommer den sötpotatis som säljs i butikerna främst från USA. Sötpotatisen är både etablerad och efterfrågad i konsumentled och en försöksodling med flera olika sorter som har pågått två säsonger 2018 – 2019 på Torlsunda försöksstation på Öland har visat på lovande resultat för svenskodlad sötpotatis. Anmäl dig här

25 februari, 11 mars och 24 mars  Hushållningssällskapets Utvecklingscentrum, Ölands Skogsby
 

Förädling av Frukt och bär
Inspiration - Laboration – Innovation

För dig som är intresserad av förädling och produktutveckling av frukt och bär: Välkommen till tre lite annorlunda inspirationsträffar!

Dessa träffar är perfekta för dig som vill ha till dig mycket kunskap på kort tid om allt från smakkombinationer, processteknik, produktutveckling fram till färdig produkt att ta ut på marknaden. Första halvdagsträffen har som mål att väcka nyfikenhet och vid intresse av att få veta och lära mera så erbjuds en uppföljning i två steg. Du kan välja på två tider, antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. 

6 februari  Calmar Stadshotell, Stortorget 14, Kalmar
 

Lokal mat och eko på tallriken - möjligheter med offentlig upphandling av livsmedel

Länsstyrelsen bjuder in till dialog mellan länets livsmedelsproducenter och de parter i länet som upphandlar livsmedel. Syftet är att öka kunskapen om möjligheterna i den offentliga upphandlingen av livsmedel. Varmt välkommen till en eftermiddag med matnyttig information och inspirerande berättelser från företag och kommuner hur man kan ta del av offentlig upphandling av livsmedel. Upphandlingsmyndigheten berättar även om sitt uppdrag och de nycklar de har identifierat för framgångsrik offentlig upphandling av livsmedel.

11 februari  Mat-torpet Solliden, Odensvi
 

Inspirationsträff för gårdsbutiker

Varmt välkommen att delta i en träff för dig som har gårdsförsäljning. Oavsett om du har en stor eller liten gårdsbutik, om du nyligen startat den eller om den har varit igång flera år så hoppas vi att du vill medverka. Syftet med träffen är att fånga upp behov och önskemål om vad som bäst stödjer ditt arbete med att utveckla din gårdsförsäljning. Vi bjuder också på en föreläsning på temat hur man säljer mer i sin gårdsbutik.

12 februari  Rugstorps Gård, Rockneby
 

Inspirationsträff för gårdsbutiker

Varmt välkommen att delta i en träff för dig som har gårdsförsäljning. Oavsett om du har en stor eller liten gårdsbutik, om du nyligen startat den eller om den har varit igång flera år så hoppas vi att du vill medverka. Syftet med träffen är att fånga upp behov och önskemål om vad som bäst stödjer ditt arbete med att utveckla din gårdsförsäljning. Vi bjuder också på en föreläsning på temat hur man säljer mer i sin gårdsbutik.

25 februari  Folkets Hus, Emmaboda
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

26 februari  Föragården, Norra Öland
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff.

27 februari  Församlingshemmet, Vimmerby
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

3 mars  Församlingshemmet Mörbylånga
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

3 mars  Guldfågel Arena, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Morgondagens lantbruk i Kalmar län

Välkommen till vår konferens om morgondagens lantbruk i Kalmar län. Vi kommer denna dag att få inspiration och kunskap om både möjligheter och utmaningar som ett förändrat klimat skapar för lantbruket i framtiden.

Vi får veta mer om klimatförändringar och klimatets påverkan på lantbruket. Vi får bland annat veta mer om växtodling i ett förändrat klimat. Innovationer i framtidens lantbruk. Hur kan man som lantbrukare möta framtidens utmaningar?

4 mars  Skeppet, Målilla
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

5 mars  Bygdegården, Torsås
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

5 mars  Flottiljvägen 18, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Växtskyddsmöte i Kalmar

Välkommen till växtskyddsmöte inför årets säsong!

Inbjudna företag informerar om nyheter, nya strategier och ev. förändringar i registreringar för befintliga preparat

11 mars  Gamlebygymnasiet, Gamleby
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff

12 mars  Döderhults Församlingshem, Oskarshamn
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

17 mars  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

18 mars  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Oskar Eliasson
 

Informationsträff om jordbrukarstöden

2020 är här och det är dags för årets ansökningar i SAM internet.

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Välkommen till Länsstyrelsens informationsträff. 

30 mars  Båtklubben Ekenäs, Ljungbyholm
 

Ympning av äppelträd

Att ympa sitt eget äppelträd är ett fantastiskt och viktigt men snart bortglömt hantverk. Missa inte detta tillfälle där du får lära dig ymptekniken så att du på egen hand kan föröka dina favoritsorter och berika odlingslandskapet på dina marker, i din äppelodling och i din trädgård! Vi har en kurs på eftermiddagen och en på kvällstid.

2 april  Hjorted med omnejd
Ko med kalv
 

Ekologisk dikalvsproduktion med fokus på ombyggnad av befintliga djurstallar

Vi besöker två gårdar som ställt om från konventionell mjölkproduktion till ekologisk dikalvsproduktion och i samband med det byggt om och anpassat stallarna för ekologisk produktion. I samband med lunchen hålls även föreläsning och diskussion i sal. Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån som projekterat ombyggnaderna leder denna dag.

3 april  Staby Gårdshotell, Högsby
 

Bredda honungsproduktionen med sorthonung

Är du biodlare och intresserad av att utveckla din honungsproduktion? Då kan en eftermiddag med fokus på sorthonung med Lotta Fabricius från Apinordica vara något för dig!

Under dagen får du kunskaper om definitionen och kvalitet, grundförutsättningar för och planering av sorthonungsproduktion samt tips om hur du kan arrangera honungsprovning!

7-8 och 15-16 april  Länsstyrelsen Kalmar län
Foto: Nina Nilsson
 

Grundkurs att använda växtskyddsmedel, utomhus

Kursen behandlar säker hantering av växtskyddsmedel, hälsorisker med växtskyddsmedel, spridningsteknik, risker för den yttre miljön, integrerad bekämpning, nya lagar och förordningar. Kursen ger behörighet för all utomhusanvändning. Kursen sträcker sig över fyra dagar, 7-8, 15-16 april. Du måste närvara på samtliga kursdagar. Grundkurs för de som vill ha behörighet för växtskyddsmedel klass 1L och klass 2L

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd, Länsstyrelsen Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare