Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 2 februari 2020 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

Kalmar läns natur 2019

Vad gjorde vi på enheterna för Naturskydd och Naturskötsel förra året?

Detta specialnummer av Fokus Landsbygd är en kort version av vad Länsstyrelsens naturvårdsarbete har lett till under förra året. 

Hela verksamhetsberättelsen 2019 finns på Länsstyrelsens webb att läsa direkt för den som önskar.

 

I detta nummer hittar du också information om SAM-ansökan.

Kalendern sist i nyhetsbrevet innehåller de kurser och aktiviteter vi har planerade just nu. Håll utkik i kalendern på vår hemsida för att se vårt aktuella utbud av aktiviteter.

 

Samverkan för naturens bästa

Friluftsliv och länets höga naturvärden är mycket viktiga för den enskilde människan och för länet i stort. De bidrar förutom till glädje och livskvalitet även till folkhälsa och regional utveckling, inte minst kopplat till besöksnäringen.

I samverkan med Region Kalmar län, Linnéuniversitetet och flera andra aktörer i länet har vi arbetat för en hållbar utveckling av besöksnäringen genom gemensamma träffar, EU-projekt och andra samarbeten. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

Att skydda naturen

Under året har vi arbetat med att bilda naturreservat i drygt femton områden i länet. Det handlar framför allt om värdefulla skogsmiljöer men också vattendrag och ett marint reservat utanför Ölands södra udde.

Tillsammans med kustkommunerna i länet har vi inventerat mer än 30 områden och 15 000 hektar runt kusten i länet. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

Sköta skyddad natur

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att sköta de över 100 000 hektar skyddade naturområden som finns i Kalmar län. Många naturmiljöer är beroende av skötsel, t ex slåtterängar, betade hagmarker och gamla, grova träd.

Under förra året började vi också arbeta med den fleråriga Våtmarkssatsningen för att bland annat motverka torka och stärka den biologiska mångfalden. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

Arter behöver vår hjälp

Arbetet med återetablering av den större ekbocken på fastlandet har fortsatt under året och samarbetet med Nordens ark har gett en förstärkning av populationen i Halltorps hage.

Två av landets mest hotade dagfjärilar, veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge hade ett dåligt år förra året. Trots omfattande åtgärder ser framtiden för dessa dagfjärilar mycket dyster ut. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

Nära naturen i naturum

I länets två statliga naturum har det varit stor aktivitet under 2019. I naturum Ottenby ägde ett mycket lyckat skolprojekt rum under året. Alunskolans alla elever har besökt naturum och naturumföreståndaren och kommunens världsarvssamordnare har besökt skolan. Tillsammans har barnen lärt sig om världsarvet, fåglar, sälar och om Ottenbys unika natur och kultur. Finalen blev en dimmig men lyckad dag i maj då mellanstadiets elever guidade sina föräldrar, syskon och länets landshövding.

Naturum Trollskogen invigde sin nya anläggning och utställning på påskafton och fick en riktig rivstart på sin nya tillvaro. Besökare kunde prova på allt möjligt från att gå på lina i skogen, lyssna på föreläsning om Sandbyborgs skatter, yoga, kolla rovfåglar eller trollsländor till att skåda stjärnor och leta svamp. Det slogs besöksrekord också, hela 79 000 besökare kom till norra Ölands pärla. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

Foto: Tomas Järnetun
 

Hållbar utveckling

Inom naturvårdshandläggningen jobbar vi med att granska och fatta beslut om olika åtgärder som privatpersoner och företag ansöker om att göra i naturen. Detta gör vi utifrån Miljöbalken och bland annat med hjälp av våra kartmaterial över länets naturvärden.

Vi har tillsammans med fem andra länsstyrelser i landet genomfört ett tillsynsprojekt inom det generella biotopskyddet. Stenmurar, diken och andra biotoper i jordbruksmark är skyddade en­ligt miljöbalken och det krävs dispens för att ta bort eller skada dem. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

Mer möjligheter genom LIFE-projekt

Ett viktigt tillskott i kassan för skötsel av skyddad natur är pengar från EU:s LIFE-fond. Pengarna söks i projektform och får användas för naturvårdsåtgärder inom Natura 2000-områden. Tack vare dessa extrapengar kan vi nu intensifiera skötseln av skyddad natur. Under 2019 deltog Länsstyrelsen Kalmar län i fyra olika LIFE-projekt varav ett avslutades under förra året. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

Följa upp och undersöka hur det går

För att få en bra bild över hur arter och miljöer egentligen mår behövs det inventeringar och uppföljningar av åtgärder så att alla de insatser som görs inom reservatsförvaltning och åtgärdsprogram för hotade arter verkligen får de effekter som vi hoppas på.

Under året har vi bland annat inventerat 22 områden på kärlväxter i ängs- och betesmarker. Vi har inventerat tio skogsreservat. I inventeringen har vi sett över allt från död ved till lövinslag som visat på höga naturvärden. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

 

SAM-Internet - Vi hjälper till!

Visste du att vi kan hjälpa dig med din SAM-ansökan om Jordbrukarstöd! Under hela ansökansperioden (5 februari – 8 april) går det att få hjälp genom att ringa Länsstyrelsernas gemensamma växel på 0771-67 00 00.

Det finns även möjlighet att träffa oss för att få teknisk support av SAM-ansökan.

 

Bra att veta vid SAM-ansökan

Om du:

  • har förlorat arrende

  • tar över mark som har varit under omställning hos någon annan

  • har mark som har varit under omställning i två år

  • är osäker på var och hur du fyller i djuruppgifter

Läs mer här om vad som kan vara bra att veta.

Kalender

3 mars  Församlingshemmet, Mörbylånga
 

Informationsträff om jordbrukarstöden i Mörbylånga

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom till Länsstyrelsens informationsträff. Under kvällen kommer vi också att lyfta aktuella frågor, som till exempel torkans effekter.

4 mars  Skeppet i Målilla
 

Informationsträff om jordbrukarstöden i Målilla

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom till Länsstyrelsens informationsträff. Under kvällen kommer vi också att lyfta aktuella frågor, som till exempel torkans effekter.

5 mars  Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Växtskyddsmöte

Välkommen till växtskyddsmöte inför årets säsong! Inbjudna företag informerar om nyheter, nya strategier och ev. förändringar i registreringar för befintliga preparat.

5 mars  Bygdegården, Torsås
 

Informationsträff om jordbrukarstöden i Torsås

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom till Länsstyrelsens informationsträff. Under kvällen kommer vi också att lyfta aktuella frågor, som till exempel torkans effekter.

11 mars  Gamlebygymnasiet, Gamleby
 

Informationsträff om jordbrukarstöden i Gamleby

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom till Länsstyrelsens informationsträff. Under kvällen kommer vi också att lyfta aktuella frågor, som till exempel torkans effekter.

12 mars  Döderhults församlingshem, Oskarshamn
 

Informationsträff om jordbrukarstöden i Oskarshamn

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom till Länsstyrelsens informationsträff. Under kvällen kommer vi också att lyfta aktuella frågor, som till exempel torkans effekter.

17 mars  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Integrerat växtskydd i praktiken

Växtskydd i ett uthålligt framtida jordbruk! Medverkar gör:

  • Christer Nilsson, Agonum - Oljeväxter och Integrerat växtskydd 
  • Henrik Jönsson, Kornheddinge gård - Renkavlebekämpning i praktiken.
17 mars  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
 

Informationsträff om jordbrukarstöden i Kalmar

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom till Länsstyrelsens informationsträff. Under kvällen kommer vi också att lyfta aktuella frågor, som till exempel torkans effekter.

18 mars  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
 

Informationsträff om jordbrukarstöden i Kalmar

Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller jordbrukarstöden eller känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom till Länsstyrelsens informationsträff. Under kvällen kommer vi också att lyfta aktuella frågor, som till exempel torkans effekter.

24 mars  Café hos oss, Pukebergarnas väg 24, Nybro
Jerry Engström
 

Hållbara utvecklingsmöjligheter inom naturturism

Kalmar län har fantastiska förutsättningar för naturturism och hållbar turism. Länsstyrelsen bjuder in till en eftermiddag med stort nyttighetsvärde för våra företagare inom besöksnäringen. Joanna Kohnen presenterar ”hållbar må-bra turism och därefter följer en inspirerande föreläsning med Jerry Engström från FriluftsByn vid Höga kusten. Jerry berättar om hur de har gått tillväga för skapa äventyr som lockar besökare från hela världen. Konkreta tips om hur man paketerar tjänster och hur man tar sig igenom bruset och fram till potentiella besökare.om hur vi kan utveckla och vidareutveckla verksamheter inom området.

2 april  
 

Ekologisk dikalvsproduktion med fokus på ombyggnad av befintliga djurstallar

Vi besöker två gårdar som ställt om från konventionell mjölkproduktion till ekologisk dikalvsproduktion och i samband med det byggt om och anpassat stallarna för ekologisk produktion.

3 april  Staby Gårdshotell, Högsby
 

Bredda honungsproduktionen med sorthonung

Är du biodlare och intresserad av att utveckla din honungsproduktion? Då kan en inspirationsdag med fokus på sorthonung med Lotta Fabricius från Apinordica vara något för dig! 

7-8 april  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Grundkurs att använda växtskyddsmedel, utomhus

Kursen behandlar säker hantering av växtskyddsmedel, hälsorisker med växtskyddsmedel, spridningsteknik, risker för den yttre miljön, integrerad bekämpning, nya lagar och förordningar. 

Kursen sträcker sig över fyra dagar, 7-8, 15-16 april. Du måste närvara på samtliga kursdagar.

21 april  Staby Gårdshotell, Högsby
 

Hjorthägn - ett alternativ?

Funderar du på att sätta upp ett hägn för att hålla hjortar? Då har du kanske en del frågor innan du börjar. Välkommen till en informationsträff där vi hoppas kunna ge dig svar på dina frågor om vilthägn.

14 maj  Samling Bjursnäs 111, Hagby
 

Fältdag - Integrerat växtskydd

Välkommen till en eftermiddag kring temat Integrerat Växtskydd! Det blir intressanta punkter för alla, oavsett om du är konventionell eller ekologisk odlare.

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd, Länsstyrelsen Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare