Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 4 maj 2020 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats
Vallmo i solnedgång

Samverkan om livsmedelsproduktionen i länet

Kalmar län är ett av Sveriges viktigaste områden för livsmedelsproduktion. Med anledning av den pågående pandemin kallar Länsstyrelsen representanter för lantbrukare, fodertillverkare och livsmedelsföretag till regelbundna samverkansmöten om eventuell påverkan på produktionen. Vi diskuterar också påverkan av torka och foderbrist, eftersom den tyvärr fortfarande är aktuell och berör samma aktörer.

Syftet med mötena är att få en gemensam lägesbild och uppfattning om förväntade konsekvenser både på kort och lång sikt. Vi tittar på konsekvenserna ur ett brett perspektiv, det vill säga kompetens- och personalbrist, transporter, bristvaror med mera, och identifierar behov av samverkan och samordning av kommunikation.

Vid det senaste mötet, den 26 maj, kunde vi konstatera att påverkan av coronakrisen är låg. Sjukfrånvaron hos företagen är inte högre än normalt. Allt material som behövs för produktionen finns att tillgå. Utländsk arbetskraft som behövs under skördearbetet ser ut att kunna komma som planerat. Efterfrågan på livsmedel producerade i länet är fortsatt god, och ökande. Detta beror på en ökad efterfrågan på svenskproducerade livsmedel, vilket i sin tur beror på en förskjutning från storhushåll och restaurang mot detaljhandel, där privatkonsumenter i högre utsträckning väljer svenskt. Producenterna kan hittills utan problem möta den ökade efterfrågan.

När det gäller torka och foderbrist ser det olika ut i länet. På fastlandet har det kommit en del regn, vilket gör att prognoserna för grödorna ser relativt god ut. På Öland är läget mera oroande. Där har det på de flesta ställen inte kommit mer än 15 millimeter regn sedan i mars. Det är bekymmersamt, särskilt som vallar och betesmarker fortfarande inte återhämtat sig från den svåra torkan 2018. Vallskörden har inletts och visar på 60-80 procent av en normalskörd. Det har också varit ovanligt kallt, vilket gör att vissa grödor, exempelvis majs, har lägre tillväxt.

Länsstyrelsen fortsätter att följa läget noggrant och har kallat till nästa möte i början av juni. På myndigheten är sjukfrånvaron inte högre än normalt, utan handläggningen flyter på som vanligt. Vi gör allt för att jordbrukar-, projekt-, miljöinvesterings- och företagsstöd ska betalas ut i tid och för att handlägga dispenser och samråd så snabbt som möjligt.

Karin Bergman, landsbygdsdirektör

I detta nummer kan du läsa om:

 • Tillsyn på bete

 • Gynna vilda pollinatörer

 • Könsindelning av nötkreatur

 • Invasiva främmande arter

 • Rikkärr på Öland inventeras

 • Kustvägen på norra Öland

 • Information om primärproduktion 

 • Kompetensutveckling för landsbygdsföretag

 • Kartläggning av ekoxens utbredning

 • Maskintjänster i skyddade områden

 • Stopp i landsbygdsprogrammet

 • Den svenska maten

Du kan också läsa om kommande kurser och aktiviteter.

Ko på bete
 

Tillsyn på bete

Samtliga djur ska ha tillsyn minst en gång per dag. Det finns dock undantag från när tillsyn måste ske dagligen, till exempel när djur hålls på bete sommartid. Undantag från daglig tillsyn förutsätter dock att djurens välbefinnande är i liten grad beroende av upprepad tillsyn från människor. Detta innebär bland annat att djuren inte ska vara beroende av människan för att få sitt behov av till exempel foder, vatten, liggytor eller termisk komfort tillgodosedd mellan tillsynstillfällena. Vattning får exempelvis inte ske i automatiska system då ett fel på vattenkoppen skulle innebära att djuren går utan vatten till nästa tillsynstillfälle. Det får inte heller förekomma riskdjur så som kalvar. Risken för rovdjursangrepp eller allvarliga insektsangrepp ska vara mycket låg. Djuren ska dessutom kunna söka skydd mot vind, sol och nederbörd i hagen.

Som djurhållare måste man därför noga avväga om daglig tillsyn kan frångås genom att bedöma vad effekten för djuren skulle bli om något inträffar och det dröjer till exempel uppemot två dygn innan man kommer dit nästa gång.

 

Projekt för att gynna vilda pollinatörer

Länsstyrelserna har fått riktade medel för att jobba med åtgärder som gynnar vilda pollinatörer, dvs bin, fjärilar och skalbaggar. Satsningen pågår under tre år med start i år. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida och på Naturvårdsverkets hemsida. Länsstyrelsen i Kalmar län är dessutom en av sju länsstyrelser som i år fått ytterligare medel för att jobba med åtgärder som gynnar vilda bin. 

Situationen för flera av våra vilda pollinatörer är mörk. Många arter hotas av utrotning, men i Kalmar län finns fortfarande värdefulla naturmiljöer kvar som hyser flera av dessa hotade arter. Det är hoppfullt att vi mot bakgrund av detta fortfarande har chansen att förbättra läget för våra vilda bin. Vad de behöver är framförallt blomrika och sandiga marker. De vilda bina är viktiga för pollinering av diverse grödor i vårt landskap, inte minst bär och frukter. Inom projektet kommer vi i år att fokusera på åtgärder i tre särskilt utpekade områden för vilda bin: Nybroåsen (som sträcker sig från Nybro till Vassmolösa) samt Ölands östra och västra sandmarker.

Du som markägare har möjlighet att få rådgivning om vad du kan göra för att gynna vilda pollinatörer. Det kan handla om att frihugga sälg, att optimera blomningssäsongen på dina ängs- och betesmarker, att skapa sandblottor eller kanske att träda delar av åkermarken och så in växter som gynnar vilda pollinatörer. Det är särskilt intressant om du har marker i något av de utpekade områdena ovan.

Elin Boberg och Ellen Flygare är kontaktpersoner inom pollinatörsuppdraget. För rådgivning kontakta jordbrukarstöd: 0771-67 00 00.

Könsindelning av nötkreatur

Kvigor som är 5-13 månader ska hållas så att risken för betäckning minimeras vilket innebär att de inte får hållas tillsammans med avelstjurar eller andra tjurar som är gamla nog att vara könsmogna. Det är inte tillåtet att vänta med att separera djuren tills kvigorna visar första brunst, då kan det vara för sent! Kalvar som föds tidigt på våren kan därmed behöva separeras redan under betessäsongen.

Vid djurskyddskontroller får Länsstyrelsen ofta höra att olika raser blir könsmogna vid olika ålder och att det därför finns en stor variation beroende på ras. Detta är dock inget lagstiftningen tar hänsyn till. Könsmognad handlar mycket om tillväxt och hur man föder upp sina djur. Ett djur som får mycket foder och ges bra förutsättningar blir könsmogen tidigare. Oavsett uppfödningsform måste man som djurhållare se till djuren könsindelas i tid. Att låta en för ung kviga gå med tjur och därmed riskera att bli dräktig, kan innebära ett stort lidande både för kvigan och för kalven.

Jättebalsamin, foto: Maja Dumat
 

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter kan orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. De har avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till nya miljöer och kan där snabbt sprida sig. I takt med att klimatet blir varmare sprider sig många invasiva arter betydligt lättare i vårt land.

Spridningen av invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot den biologiska mångfalden då det innebär en stor risk för att inhemska arter och deras livsmiljöer påverkas negativt. De nya arterna kan vara konkurrenter eller predatorer till de inhemska arterna och kan också innebära en risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Läs mer om invasiva främmande arter på vår hemsida.

Rikkärr med brudsporre, foto: Susanne Forslund
 

Rikkärr på Öland inventeras

På Öland finns stora arealer rikkärr, en mycket värdefull och naturlig typ av våtmark som vi saknar kunskap om. Rikkärren på Öland kommer under åren 2020–2022 att inventeras på uppdrag av Länsstyrelsen. Inventeringen av rikkärr kommer att ge ett bättre underlag för skötsel, rådgivning och ärendehandläggning. Att behålla och restaurera dessa våtmarker bidrar bland annat till biologisk mångfald, markernas vattenhållande förmåga och grundvattenbildning - särskilt viktigt för att mildra torkans effekter.

Inventeringen utförs av naturvårdskonsult, Calluna AB, vars personal kommer att röra sig i de våta markerna på Öland från maj till oktober. I övriga landet har rikkärr inventerats och nu finns äntligen resurser för detta i vårt län. Rikkärr i naturreservat och Natura 2000-områden och i dess närhet kommer att prioriteras. De fågelrikaste miljöerna kommer att besökas efter fåglarnas häckningssäsong.

Vad är ett rikkärr?

Rikkärr är ett samlingsnamn för några av våra artrikaste våtmarker. Gemensamt för alla rikkärr är att de är näringsfattiga myrar som är rika på mineraler, vanligtvis kalk. De förekommer främst i kalktrakter som Öland, Gotland, delar av Skåne och i fjällkedjan, men är mycket ovanliga på andra håll. Olika mossor kan bilda en brokig grön-gul-röd matta för praktfulla orkidéer som kärrknipprot, brudsporre och flugblomster.

Rikkärren minskar i antal och hotas främst av att vattenförhållandena ändras, till exempel genom dikning, dämning, körspår och utfyllnad, men även torra somrar. Många rikkärr är beroende av bete eller slåtter för att inte växa igen med sly eller högväxta arter som bladvass och ag. Dessa kan skugga ut den artrika flora som normalt förekommer i rikkärr.

För ytterligare information kontakta: Susanne Forslund, koordinator för Åtgärdsprogrammet för rikkärr, 010-223 85 54 eller susanne.forslund@lansstyrelsen.se.

Kustvägen, foto: Charlotta Larsson
 

Kustvägen på norra Öland – en ömtålig pärla

Just nu är det många som ger sig ut i naturen och ett av de områden som vi vet är under hårt besökstryck är den vackra kustvägen på norra Öland. Länsstyrelsen har i dagarna skickat ut ett pressmeddelande med uppmaningen att följa lagar och regler kring parkering och camping i området. Det är inte bara den ömtåliga naturen längs vägen som påverkas utan också de som lever och bor utmed vägen. Många störs av den ökade trafiken, olovlig camping och också den nedskräpning som obetänksamma besökare lämnar efter sig.

Länsstyrelsen hoppas nu att husbilsägare och andra trafikanter ska ta till sig av informationen och respektera terrängkörningslagen och visa hänsyn till boende längs vägen. Har du som boende eller besökare i området frågor så hör av dig till Länsstyrelsen på 010-223 80 00 eller kalmar@lansstyrelsen.se. Om du upplever lagöverträdelser, tveka inte att kontakta polisen direkt.

Information om primärproduktion

Om du producerar livsmedel i första ledet av livsmedelskedjan så är du livsmedelsföretagare i primärproduktionen. Som primärproducent ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Primärproduktion innebär produkter från jorden och naturen så som grönsaker, frukt och bär, produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Mjölk- och äggproduktion ingår också i begreppet primärproduktion.

Om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras eller har andra frågor kontakta livsmedelshandläggare Viktoria Landerhjelm eller länsveterinär Kersti Persson via Länsstyrelsens växel 010-223 80 00. Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Laptop i naturen
 

Kompetensutveckling för landsbygdsföretag

Länsstyrelsen erbjuder subventionerad utbildning och rådgivning för företag på landsbygden. Stödet vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher utom primärproduktion och förädling. 

Utbildningar

Affärsutveckling för små och medelstora företag

Behöver du hjälp att se över din affär? Går det att öka lönsamheten genom att se strategiskt på din verksamhet? Nu finns möjlighet att gå en onlineutbildning inom affärsutveckling. Läs mer och anmäl dig här.

Marknadsföring och digital kommunikation för små och medelstora företag

Behöver du bli effektivare i din marknadsföring? Önskar du att du var mer flink inom digital kommunikation? Nu finns möjlighet att gå en onlineutbildning inom Marknadsföring och digital kommunikation. Läs mer och anmäl dig här.

Rådgivning

Rådgivning för företag, individuellt eller i grupp, subventioneras med 70%. Vi erbjuder rådgivning inom följande områden: 

 • Natur- och upplevelseturism

 • Tillgänglighet

 • Affärsrådgivning

 • Öka din försäljning (i din butik/gårdsbutik)

Läs mer om rådgivningen och våra upphandlade konsulter. Har du förslag på andra områden som du skulle vilja gå utbildning eller få rådgivning inom? Hör av dig till Anna Carin Pålsson, projektledare för Nya jobb.

Ekoxe, foto: Catharina Christensen
 

Hjälp oss att kartlägga ekoxens utbredning

Nu behöver länsstyrelserna hjälp med att följa utvecklingen av Europas största skalbagge – ekoxen. Via ekoxeuppropet.se kan allmänheten rapportera fynd av den fridlysta och mäktiga insekten. Med sina karakteristiska betar och kroppslängd på upp till nio centimeter är ekoxen lätt att känna igen.

DIS, foto: Daniel Cluer
 

Maskintjänster i skyddade områden sökes

Sedan ett par veckor är Länsstyrelsens Dynamiska Inköpssystem (DIS) för maskintjänster i skyddad natur igång. Första visningen av uppdrag hölls i början av maj. Ett DIS är som en smidigare variant av ramavtal där varje uppdrag sker efter förnyad konkurrensutsättning bland de som anslutit sig och är intresserade. En annan skillnad mot ramavtal är att man kan ansluta sig under pågående avtalsperiod. Vi tar gärna in fler entreprenörer. Har ditt företag tillgång till maskiner som kan vara till nytta för oss i reservaten? Anslut dig då genom att gå in på Opic för Länsstyrelsen Kalmar län: Naturvårdsavverkning och röjning med maskin.

Stopp av vissa stöd i landsbygdsprogrammet

Intresset för miljöersättningar har varit större än vad Jordbruksverket har beräknat i sina prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna har Jordbruksverket stoppat vissa stöd inom landsbygdsprogrammet. Det gäller främst projektstöd och andra stöd för utveckling av landsbygden.

Om du har skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut om att du får stödet påverkas du inte av det här. Då får du stödet om du söker utbetalning och om du uppfyller villkoren för stödet. Läs mer på jordbruksverket.se.

Den svenska maten

Den svenska maten – om livsmedelsstrategin är en blogg från Jordbruksverket. Här kan du läsa om händelser och nyheter i arbetet med att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Om hur vi främjar en ökad och hållbar matproduktion, en god djurvälfärd och en levande landsbygd i hela Sverige. Detta kryddat med nedslag i vad som sker i andra aktörers aktiviteter, nyheter och omvärldsbevakning, eftersom livsmedelsstrategin täcker hela livsmedelskedjan och en mängd aktörer och myndigheter. Kort och gott, du får ta del av hur Jordbruksverket och andra arbetar för ökad tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i den svenska livsmedelskedjan.

Kalender

2 juni  Online
 

Affärsutveckling

Affärsutveckling för små och medelstora företag på landsbygden i Kalmar län. Målet med utbildningen är att du ska få förståelse för vikten av en affärsplan samt hur du kan använda den för att utveckla verksamheten i ditt företag. Vi lägger fokus på att skapa en konkurrens- och handlingskraftig affärsplan. Utbildningen omfattar två utbildningstillfällen och en individuell del.

3 juni  Online
Livsmedel
 

Kunskapsdag – om livsmedelsstrategiens möjligheter, nationellt och regionalt

I ett förändrat klimat, växande befolkning och låg självförsörjningsgrad är behovet stort att vi lyfter livsmedelsfrågorna ytterligare både nationellt och lokalt. Det finns ett ökande intresse för svensk produktion, ett intresse att få mer kunskap om det vi äter och en vetskap att det produceras mycket bra mat i våra regioner. Vad kommer livsmedelsstrategierna att bidra med till våra län och hur ser utvecklingen ut runt om i landet, en del av frågorna får vi svar på under dagen.

10 juni  Online
Foto: Refarm Didacta
 

Fisk och grönsaker - kan de odlas tillsammans?

I dagsläget importerar Sverige ca 50% av all mat vi äter, stora delar av detta är fisk och grönsaker. Med tekniken akvaponi – ett kretslopp där fiskens spillning ger näring åt växterna som i sin tur renar vattnet åt fisken – har vi möjlighet att även i Sverige odla fisk och grönsaker året runt och på så sätt bygga bort delar av vår sårbarhet.

Vad är akvaponi och hur fungerar det, på vilka sätt kan man använda sig av dessa tekniker och vad kan man odla? Kanske just du blir inspirerad av att testa, som hobby eller företagare?

16 juni  Online
 

Marknadsföring och digital kommunikation

Marknadsföring och digital kommunikation för små och medelstora företag på landsbygden i Kalmar län. Utbildningens mål är att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i att utveckla företagets marknadsplan till att bli ett strategiskt verktyg för att stärka företagets varumärke, skapa kundlojalitet samt etablera en stark plattform för att kunna göra bättre affärer. Utbildningen omfattar två tillfällen. 

25 juni  Binnaretorp, Gullabo
Blodiglar, foto: C-J Natur
 

Möt blodigeln i skogens småvatten och våtmarker

Välkommen på en informationsträff om skogens viktiga småvatten och våtmarker. Vi kommer att diskutera vattnens betydelse i skogen och vad man själv kan göra för att gynna alla de arter som är beronde av småvatten.

19 augusti  Staby Gårdshotell, Högsby
Foto: Apinordica
 

Bredda honungsproduktionen med sorthonung

Är du biodlare och intresserad av att utveckla din honungsproduktion? Då kan en inspirationsdag med fokus på sorthonung med Lotta Fabricius från Apinordica vara något för dig!

29 september  Online
Brygga med man och hund, foto: MagMa
 

Tillgänglig besöksnäring - men hur?

Vill du nå flera kunder och samtidigt öka lönsamheten genom att erbjuda en god tillgänglighet? På den här föreläsningen får du goda exempel, fakta och argument varför det är lönsamt att erbjuda en god tillgänglighet för alla. Alla människor har olika behov. Vissa utformningar är nödvändiga för några, men är samtidigt bekväma för alla människor. 

Trevlig sommar önskar Länsstyrelsen Kalmar län!

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd, Länsstyrelsen Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare