Bild

Nr 17 2019

Förbundets uppgift är

  • att bevaka luftkvaliteten i länet
  • att ge stöd till miljöförbättrande projekt
  • att informera om luftkvaliteten och andra aktuella miljöfrågor

Luftdag med temat "Hur kan vi tackla klimatutvecklingen?"

Den 13:e november anordnade Kalmar Läns Luftvårdsförbund den traditionsenliga Luftdagen på Kalmar Läns Museum. Årets tema ingav både hopp och förtvivlan men också många intressanta diskussioner. Christine Dahlgren, ordförande i Luftvårdsförbundet, började med att hälsa välkomna och presentera Luftvårdsförbundets arbete.

Klimatförändringar globalt, effekter lokalt – vad vi kan göra för att anpassa oss?
Först ut var Lars Ljungström från Länsstyrelsen Kalmar Län som höll en presentation om effekterna av klimatförändringarna. Förbränning av fossila bränslen har medfört att koldioxidhalten i atmosfären ökat markant, samtidigt som andra växthusgaser såsom metan och dikväveoxid också ökat till följd av mänskliga aktiviteter. De ökade växthusgasutsläppen leder till högre temperaturer, ökad nederbörd och havsnivåhöjningar, och detta kommer, om vi inte agerar snarast, att få förödande effekter för allt liv på planeten. Kalmar län kommer enligt prognoser att få en stigande årsmedeltemperatur, fler varma dygn (>20°C), minskad vattentillgång och en stor del av den kustnära bebyggelsen riskerar att hamna under vattenytan. För att klara Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader – och helst 1,5 grad – krävs rejäla insatser. Världens utsläpp måste minst halveras till 2030 och efter det nå nära noll senast 2050. För samhällen i stort krävs en klimatanpassning genom förändringar i ekologiska, sociala och ekonomiska system.

Cirkulär ekonomi – nyckeln till klimatomställningen
Efter ett tungt men viktigt pass om effekten av klimatförändringarna tog Nan Kjellberg från DGE över och pratade om vad vi faktiskt kan göra för att mildra effekterna. Förutom att övergå till fossilfri energi så måste det ske ett skifte i världens ekonomi – från ett linjärt till ett cirkulärt system. Det finns en stor potential att minska utsläppen genom att använda principer för cirkulär ekonomi, framförallt när det gäller mat, fordon, byggnader och infrastruktur. En cirkulär ekonomi innebär bl.a. att man tänker till redan i designfasen, ser till att material inte förstörs eller ackumuleras i systemet och fokuserar på att sälja en prestanda eller funktion snarare än en produkt. Fokus behöver även skiftas från miljöarbetet idag där målet är att minska utsläpp till att istället göra rätt från början. En förändring är oundviklig och alla kan göra något!

Full fart i rötkammaren – biogas på frammarsch i Kalmar län
Dagens sista föreläsare Elvira Laneborg, från Kalmar Kommun, presenterade arbetet med biogas i länet och gav oss därmed ett gott exempel på ett lokalt klimatpositivt arbete som utförs. Arbetet med biogas är en del i kommunens och regionens arbete för att vara fossilbränslefri senast år 2030. För att biogaspusslet ska gå ihop krävs substrat, produktion, distribution och konsumtion. Substrat finns det gott om, så länge det finns djur och människor uppstår restprodukter som behöver tas om hand. Idag produceras ca 35 GWh i länet och många av de befintliga anläggningarna har planer på att utöka produktionen. Vad gäller konsumtion så krävs det att man bygger en marknad och skapar rätt förutsättningar för konsumenter i form bl.a. tankställen. Den offentliga sektorn ska visa vägen. Biogas Boost är ett projekt som startats upp för att ytterligare höja kunskapen om biogas, öka antalet biogasfordon och se till att minst en mack finns i varje kommun.

Efter en fullspäckad förmiddag avslutades dagen med en god lunch på restaurang Ångkvarnen. Styrelsen vill rikta ett stort tack till föreläsare, deltagare samt Kalmar Läns museum som samtliga bidrog till en toppendag! Presentationerna från dagen har mailats ut, om någon saknar dessa kontakta gärna Luftvårdsförbundets sekreterare Caroline Lagerkvist.

Ny mätstation för tätortsmätningar i Kalmar

Kalmar kommer att uppföra en ny mätstation för mätning av luftkvalitet i gaturum. De parametrar som ska mätas är kväveoxider (NOx) och stoft (PM10) och mätningen ska pågå kontinuerligt under fyra år, 2020-2023.

Utrustningen kommer att placeras vid Folkets Park i Kalmar, längs med Södra vägen. NOx-utrustningen kommer att vara placerad inomhus medan stoftmätaren kommer att stå utanför planket, mot Södra vägens gång- och cykelväg. Mätningarna av PM10 utförs med ett optiskt partikelinstrument Palas Fidas, vilket är godkänt som likvärdigt med referensmetoden för PM10 och PM2,5 enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Mätningar av NO2 utförs med ett kemiluminiscnsinstrument för kväveoxider (NOx), vilket är referensinstrument för NO2 enligt NFS 2016:9.

Tänd i toppen

Att elda ved på ett miljövänligt sätt är en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimatförändringarna. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor. Dessutom minskar risken för brand i skorstenen.

Energimyndigheten driver tillsammans med Naturvårdsverket en informationskampanj "Tänd i toppen" med handfast tips till privatpersoner som eldar i vedkamin, öppen spis samt kakel- och täljstensugnar.

Informationsbroschyr går att ladda ner på https://www.naturvårdsverket.se/ upload/ stod-i-miljoarbetet/ vagledning/ forbranning/ tand-i-toppen-broschyr-utskrift.pdf

WSP ny medlem i luftvårdsförbundet!

Luftvårdsförbundet hälsar WSP välkommen som medlem. WSP är ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och analys. Företaget är globalt med kontor i 40 länder. I Sverige finns 4 300 medarbetare på ett 40-tal kontor runt om i landet. I Kalmar län finns kontor i Kalmar och Oskarshamn. På kontoret i Kalmar arbetar cirka 80 personer.

Inom miljöområdet jobbar företaget med akustik, brand & risk, byggnadsfysik, mark & vatten och miljömanagement. Det innebär tex undersökning av miljökonsekvenser, förorenad mark, vattenresurser och naturvärden. Arbete med miljöfrågor och hållbarhetsfrågor – inom alla sorters organisationer och verksamheter ingår också.

Kalmar läns Luftvårdsförbund har nu 34 medlemmar.

Har du en bra idé om vem som kan bli nästa års luftvärnare?

Kalmar läns luftvårdsförbund delar årligen ut utmärkelsen "Luftvärnaren" för att främja och uppmuntra miljöinsatser inom luftvårdsområdet. Utmärkelsen avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en god luftmiljö i Kalmar län. Luftvärnaren kan tilldelas enskild person eller grupp, som skolklass, förening, företag/arbetslag eller liknande. Priset består av ett diplom samt en minnessak.

Skicka dina förslag med motivering till luftvårdsförbundets sekreterare Caroline Lagerkvist senast den 13 januari 2020. caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Priset delas ut på luftvårdsförbundets årsmöte i mars. Pristagaren får då möjlighet att redogöra för sitt arbete.


Kalmar läns Luftvårdsförbund
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vattenorganisationer-och-luftvardsforbund.html

Christine Dahlgren (ordförande) tel. 0499-17152, christine.dahlgren@monsteras.se
Caroline Lagerkvist (sekreterare) tel. 010-223 86 49, caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se