Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
Nummer 1, april 2020 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ som rör på havs- och kustplanering.

Vindkraftspark till havs. Foto: Ingvar Lagenfelt

Havsplaner klara senast mars 2021

Statens havsplaner ska vara klara om mindre än ett år, enligt havsplaneringsdirektivet. Därför är det dags att börja förbereda sig.

Havsplanerna bereds nu i regeringskansliet, efter att Havs- och vattenmyndigheten lämnade förslag till havsplaner före jul. Senast sista mars nästa år ska alla EU-länder med hav ha upprättat havsplaner.

– Alla kan förbereda sig på att det kommer statliga havsplaner. Det kan handla om att ta till sig havsplaneringslagstiftningen och planera för att tillämpa de havsplaner regeringen kommer att besluta om, säger Joacim Johannesson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

När havsplanerna är beslutade ska exempelvis länsstyrelsen grunda sitt arbete på havsplanen, istället för på riksintressena, om det är inom havsplaneområdet.

Ett annat exempel är att havsplanerna ska vara vägledande underlag vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken i havsplaneområdet.

Börja förbereda för tillämpning

På länsstyrelserna längs kusten pågår förberedelser. Och exempelvis Länsstyrelsen i Västra Götaland ser att erfarenheter börjar byggas, redan innan planerna är beslutade.

– En kommun som just nu tar fram en översiktsplan för havet kan relatera arbetet till förslaget till statlig havsplan, säger Gunnar Åkerlund på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Jämföra förslagen och kommentera skillnader. Det blir i sig en övning i att tillämpa en statlig havsplan, inför ett beslut om antagande.

– Det kan vara särskilt angeläget att jämföra med statens förslag om det är oklart vilken av planerna som kommer att beslutas först – kommunens eller statens, säger Gunnar Åkerlund.

Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i beslut, förvaltning, planering och tillståndsprövningar. Även företag får vägledning av planerna. När regeringen har beslutat kommer HaV göra planerna tillgängliga för alla, och tillämpningen börjar.

Testa havsplanen som arbetsverktyg

Kommunerna är viktiga användare av havsplanen, när regeringen väl beslutat om dem. Det är regioner, myndigheter och domstolar också. Därför fortsätter Havs- och vattenmyndigheten att utveckla presentationen av planerna.

– Vi jobbar med hur vi ska presentera havsplanerna när väl regeringen beslutat om dem, säger Marie Eriksson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Vi bygger vidare på det vi har, men ser över funktionen för användarna när de ska tillämpa havsplanerna.

– Ge oss gärna förbättringsförslag om havsplanen som arbetsverktyg, kartan, texter och dokumentet. Du kan ge ris och ros direkt på varje webbsida. Klicka i så fall på ”sidansvarig” långt ned på sidan och lämna förslag på förbättringar.

Redan nu kan du visa underlag bättre i kartan. Kartan visar fler planeringsunderlag, och du kan kombinera dem med plankartan.

– Förslagen ligger hos regeringen, men havsplanen som arbetsverktyg kan du kika på redan nu och se om det skulle fungera bra ditt arbete i framtiden, säger Marie Eriksson.

Här kan du testa förslagen till havsplaner hos HaV

Källförteckning för geografiska underlag i förslaget till havsplaner.

HaV planerar också att bygga om hela sin webbplats i höst. I så fall ändras även sidorna för havsplanering. 

Mindre fiskebåt och stor färja på solbelyst hav. Foto: Mostphotos

Ändrat riksintresse för yrkesfiske i havet

Sedan februari gäller vissa ändringar av utpekade områden av riksintresse för yrkesfiske. Ändringarna rör områden i havet, och då främst inom de statliga havsplaneområdena.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) beslutade om dessa ändringar i december efter remiss. Totalt pekade HaV ut 20 områden inom havsplaneområdena.

I de förslag till havsplaner som HaV lämnade till regeringen baseras användning yrkesfiske på de uppdaterade riksintressena.

Riksintresse för yrkesfisket på HaV:s webbplats

Nyhet från december om ändrat riksintresse

Bättre planeringsunderlag för kulturmiljö och rekreation

Det behövs mer och bättre planeringsunderlag för den fysiska planeringen av kust och hav, särskilt inom kulturmiljö och rekreation. Landets kustlänsstyrelser håller på med en förstudie, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, för att ringa in behovet.

I arbetet med den statliga och kommunala planeringen av kust och hav har det visat sig att tillgången till planeringsunderlag inte är den samma som för planering av områden på land. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ser det som särskilt viktigt att se över hur planeringsunderlaget inom kulturmiljö och rekreation kan förbättras.

Planeringsunderlag är kartor och beskrivningar av olika avgränsade aspekter som har betydelse i den fysiska planeringen. Ett exempel på kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet är förekomsten av skeppsvrak. När ett register över förlista fartyg kompletteras med uppgifter om osäkerhet kring vrakets position, dess historia och nuvarande skick och beskrivs tillsammans med omgivande kulturhistoria blir planeringsunderlaget mer komplett.

Tre förstudier

Kustlänsstyrelserna har delat in uppdraget från HaV i tre förstudier: kulturmiljö, turism och friluftsliv. Länsstyrelserna kommer att redovisa befintliga planeringsunderlag, hur dessa kan behöva utvecklas och vilka nya underlag som behöver tas fram. Resultatet av förstudierna blir en grund när HaV ska besluta om vilka nya planeringsunderlag som ska tas fram från 2021 och framåt.

I arbetet med förstudierna räknar länsstyrelserna med att involvera kompetens hos kustkommuner, nationella myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt högskolor och universitet.

Kartbild över Estland från applikationen PlanWise4Blue.
 

Nya verktyg och kunskap att använda

Här är ett antal produkter som kan vara användbara i havsplaneringen, för kommuner och regioner.

Låt befolkning rita på en karta på webben vilka områden de tycker är viktiga – känslomässigt, i yrke och på fritiden. Det har Region Satakunta i Finland gjort. Åland också. Här kan du tjuvkika på enkäten med karta. Havs- och vattenmyndigheten var med på ett hörn.

Åland har samlat lokal kunskap genom workshopar och fältbesök. Resultat och metod hittar du i rapporten Lokala perspektiv på havs- och kustplanering - Bakgrundsrapport till Ålands landskapsregerings arbete med havsplan (pdf)

Ålands förslag till havsplan finns just nu på landskapsregeringens webbsida Marin- och kustområdesplanering

Maximera den ekonomiska nyttan från användning av havet med minsta möjliga miljöskada. Det gör applikationen PlanWise4Blue som är både gratis och online. Estland använder applikationen i sin havsplanering för att bedöma de ekonomiska fördelarna med olika planalternativ, ihop med alternativens miljöpåverkan. Applikationen hittar du på företagssidan PlanWise4Blue.

Estland utvecklade applikation inom samarbetet Pan Baltic Scope som Havs- och vattenmyndigheten ledde, och det var också där Åland gjorde sina kartläggningar. Pan Baltic Scope var ett samarbete mellan myndigheter som havsplanerar, runt om Östersjön. Exempel på resultat från Pan Baltic Scope är

 • grön infrastruktur i havet

 • kartor med klimattillflykter för arter

 • stöd för strategisk miljöbedömning

 • kommunal plan för hav-land – pilotfall Lettland.

Många fler verktyg och resultat hittar du på www.panbalticscope.eu, de flesta på engelska.

Tack till dig som deltog i vår läsarundersökning

Tack till dig som bidrog med synpunkter i läsarundersökningen av vårt nyhetsbrev. Vi håller nu på att sammanställa resultatet. Dina svar kommer att hjälpa oss att göra vårt nyhetsbrev ännu mer intressant och relevant för våra läsare.

Västerhavet

Orust och Tjörn samarbetar om översiktsplan för havet

Genom kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå vill kommunerna Orust och Tjörn stärka sitt arbete med planering och utveckling av kusten och havet. Kommunerna har sedan tidigare samarbetat kring ett förslag till planprogram. 

Den fördjupade översiktsplanen ger rekommendationer om hur kommunernas havsområden ska användas, med utgångspunkt i fem områden: 

 • natur och kultur

 • friluftsliv och besöksnäring

 • maritima näringar

 • transporter

 • totalförsvar.

– Vi har haft planförslaget ute på samråd under februari-mars. Den som är intresserad kan läsa om planen på kommunernas webbplatser, säger Karin Löfgren, projektansvarig vid Tjörns kommun. 

Arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen har finansierats med stöd av det statliga KOMPIS-bidraget. En förutsättning för att få KOMPIS-bidrag var att kommunerna också genomförde tre riktade uppdrag från länsstyrelsen:

 • ta fram förslag på planeringsmetoder för en karta över sjötrafikens utrymmesbehov

 • ta fram principer för avgränsning av en fördjupad översiktsplan (FÖP) mot land

 • ta fram en metod för att peka ut exempelvis muddertippningsplatser och vattenbruk i översiktsplanen, sådant som kräver dispens eller annat tillstånd. 

Resultatet av det riktade uppdraget finns att läsa i kommunernas rapport.  

Läs mer om planen som helhet på Tjörns kommuns webbplats

Undervattensbild på del av Mastvrakets skrov. Foto: Magnus Nygren

Östersjön

Lyckade dykningar vid Mastvraket 

Utanför Oxelösund har Södertörns högskola och dykklubben Aquatica dykbesiktigat det så kallade Mastvraket, för att dokumentera vrakets status och ge underlag till fortsatt dokumentation.

God sikt i vattnet gjorde att dykarna kunde dokumentera flera delar av vraket. Foton och filmer som togs under dykningen visar att skrovet och många skeppsdetaljer är i bra skick för att vara så gamla. Mastvraket är vraket av ett mindre handelsfartyg från första hälften av 1700-talet. Skrovet är helt och masten står fortfarande kvar. I vraket finns många välbevarade detaljer, exempelvis en byssa av tegel (fartygets spis), pumprör, ankare, delar av riggen och ett gångspel (handdriven vinsch för ankare eller segel).

Besiktningen genomfördes som ett samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland.

Läs mer om arbetet på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats.  

Kalmar var först med att skydda skeppsvrak i angränsande zon

Hösten 2019 tog Länsstyrelsen i Kalmar som första länsstyrelse i landet beslut om att ett vrak strax utanför svenskt territorial hav, i den så kallade angränsande zonen, ska skyddas från trålfiske, dykning och andra ovälkomna besök.

Vraket har identifierats som regalskeppet Svärdet som sjönk under en våldsam strid den 1 juni 1676. Lämningen påträffades hösten 2011 av företaget Deep Sea Productions AB som utförde video- och stillbildsdokumentation samt viss uppmätning av lämningen.

Under 2016 har ytterligare dokumentation genomförts av Statens maritima och transporthistoriska museer med hjälp av Marinen, vilket resulterat i en vård- och underhållsplan.

Den angränsande zonen, som Sverige etablerade så sent som 2017, ligger närmast utanför territorialhavet (som sträcker sig maximalt 12 nautiska mil ut i havet från baslinjen). Den angränsande zonen kan sträcka sig maximalt 24 nautiska mil ut i havet från baslinjen räknat. Beslutet om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Svärdets vrakplats är viktigt för att lagskyddet ska fungera. Skyddet är tydliggjort och Kustbevakningen hjälper till att bevaka platsen.

Läs mer om regalskeppet Svärdet hos Länsstyrelsen i Kalmar

Gemensam översiktsplan för havet i Blekinge

Ni som läser vårat nyhetsbrev har tidigare kunnat följa Blekingekommunernas samarbete med en gemensam översiktsplan för havet. När kommunfullmäktige i Karlskrona kommun antog planen den 21 november 2019 hade alla de fyra Blekingekommunerna antagit "sina” delar av den gemensamma planen.

Läs mer om Blekingekommunernas samarbete och planen 

Lästips

Havsmiljöinstitutet har gett ut tre läsvärda rapporter:

Du hittar fler rapporter på Havsmiljöinstitutets webbplats

Information från Länsstyrelserna

Nyhetsbrevet utkommer tre till fyra gånger per år; detta är det trettonde nyhetsbrevet sedan starten och det första för 2020. Är du intresserad av notiser i gamla nyhetsbrev finner du några av dem här. Vill du bidra med nyheter eller information? Hör i så fall av dig till nedanstående personer! Kontaktpersoner:

Gunnar Åkerlund, 010-224 55 01, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Karin Hermans, 0611-34 93 10, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Prenumerera
Skicka vidare