Bild

Nr 1. 2020

Förbundets uppgift är

  • att bevaka luftkvaliteten i länet
  • att ge stöd till miljöförbättrande projekt
  • att informera om luftkvaliteten och andra aktuella miljöfrågor

Årsmöte

Den 26 mars höll Luftvårdsförbundet årsmöte i coronatidens tecken via Skype.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen med fonderingar avsatta till årets mossprovtagning. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ny ordförande valdes Marie Lindström från Oskarshamns kommun.

För val av ny styrelse skedde både nyval och fyllnadsval. Årsmötet valde Katarina Andersson (SAFT), Helené Rasmusson (Kalmar kommun), Caroline Lagerkvist (Länsstyrelsen), Johanna Vöks (Region Kalmar) och Kristina Persson (Emmaboda kommun) till ordinarie styrelseledamöter. Övrig ordinarie styrelseledamot är Anna Angeland (Nybro Energi).

Till suppleanter valdes Jesper Nyberg (Borgholms kommun), Camilla Olofsson (Södra Cell), Gustaf Nilsson (Torsås kommun), Christine Dahlgren (Mönsterås kommun) och Katarina Svensson (ABB Power Grids Sweden AB Figeholm). Övriga suppleanter är Renate Foks (Naturskyddsföreningen), Charlotta Lindeborg (Mörbylånga kommun) och Simon Sörensen (Xylem Water Solutions Manufakturing AB).

Till revisorer valdes Charlotte Liljencarntz (DGE) och Tina Erlandsson (Region Kalmar)

Till revisorsuppleanter valdes Kerstin Blom (Ikea Industries) och Annika Andersson (Sweco).

Till Valberedningen omvaldes Catarina Lund, Carolina Gunnarsson och Karen Jensen.

Fastställt arbetsprogram löper på och det beslutades om oförändrade medlemsavgifter och utredningskostnader.

Avgående styrelsemedlemmarna Patrik Hernäng, Lars Kåremyr och Eva Vesterberg avtackades med blommor via bud.

Sittande ordförande Christine Dahlgren avtackades för sina två år som ordförande och kommer nu fortsätta i styrelsen som suppleant

Ett stort tack till Kalmar kommun som var värd för årsmötet.

BildCentralens Resebutik i Kalmar - årets luftvärnare

Luftvårdsförbundets utmärkelse "Luftvärnaren" har i år tilldelats Centralens Resebutik i Kalmar med följande motivering:

I konkurrens med flyget, som länge setts som det enkla (och i bland det enda) alternativet att resa längre sträckor, behövs det att någon kan bistå med råd och hjälp för att göra andra resesätt attraktiva.

Centralens Resebutik är en föregångare som långt innan flygskam och Greta-effekten med kunskap, god service, inspiration och trevligt bemötande hjälpt och underlättat för människor att resa miljövänligt med tåg ut i Europa. Gemensamt har många bidragit till minskade utsläpp och en bättre luftkvalitet!

Utdelning av priset, som består av en segelbåt i glas och ett diplom, får vi göra när vi åter igen kan träffas fysiskt, förhoppningsvis vid förbundets luftvårdsdag i november.

Kalmar mätstation

Mätstationen i Kalmar satt tidigare på "gamla" brandstationen, men när den såldes blev vi tvungna att hitta en ny plats.

Den 24 januari 2020 sattes ny luftmätningsutrustning upp på Södra vägen i Kalmar. Mätningen kommer att pågå i fyra år (2020-2023) och det som mäts är stoft (PM10) och NOx. Mätningarna görs framförallt för att kontrollera att de miljökvalitetsnormer som finns i Sverige inte överskrids. Mätningen kommer att utföras kontinuerligt under fyra år för att resultatet ska ge en indikation på hur värdena varierar över åren (beroende på årstid, temp etc.) och för att vi ska kunna dra en slutsats om läget, hur bra eller dålig luftkvaliteten är i tätorten Kalmar.


NO2 och PM10 presenteras på IVL:s webbsida i dagsläget, men kommer troligtvis inom kort att presenteras både på Kalmar kommuns och Naturvårdsverkets webbsidor.

https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/miljodata/aktuella-halter-i-luft/no2-karta.html

Ny medlem SWECO

Luftvårdsförbundet hälsar Sweco välkomna som ny medlem.

Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

I Sverige finns Sweco på ett femtiotal orter och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT, industri samt strategi och analys.

Från Sverige bedrivs en omfattande projektexport till länder i östra Europa, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Sedan det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 har Sweco utfört uppdrag i mer än 100 länder.

Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.


Kalmar läns luftvårdsförbund
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vattenorganisationer-och-luftvardsforbund.html


Marie Lindström (ordförande) tel. 0491-883 15, marie.lindstrom@oskarshamn.se
Caroline Lagerkvist (sekreterare) tel. 010-223 86 49, caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se