Bild

Nr 2. 2020

Förbundets uppgift är

  • att bevaka luftkvaliteten i länet
  • att ge stöd till miljöförbättrande projekt
  • att informera om luftkvaliteten och andra aktuella miljöfrågor

Årets regionala luftvårdsdag

Den 24 november hölls luftvårdsdagen för första gången digitalt, vilket fungerade mycket bra. Under dagen presenterades ett brett och intressant program.

Helené Rasmusson från Kalmar kommun presenterade hur det har gått för den nya mätstationen, för mätning av luftkvalitet i Kalmar som installerades i januari 2020. Mätningarna görs framförallt för att kontrollera att de miljökvalitetsnormer som finns i Sverige inte överskrids. Kan Kalmarborna vistas i sin närmiljö utan att riskera sin hälsa?

Centralens resebutik i Kalmar tilldelades i våras pris för Årets Luftvärnare 2020. Med god service och inspiration underlättar resebutiken för den som vill resa miljövänligt med tåg ut i Europa. Ivar Karlsson, resebutikens ägare berättade målande om hur resebutiken lyckades överleva när SJ drog ner på sina resebutiker och hur den har utvecklats över tid. Hur de skräddarsyr tågresor utefter kundernas önskemål och hur det ser ut i coronatider.

Annica Larsson Ahlstedt, från Södra i Mörrum berättade hur deras projekt OnceMore, återvinning av textilavfall med fokus på bomullsfibrer har växt till återvinning i större skala. De återvunna bomullstextilierna blir till en OnceMoremassa, som säljs till textiltillverkare runt om i världen, för tillverkning av nya kläder. Mer finns att läsa på:
www.sodra.com/en/global/pulp/oncemorebysodra

Martin Hedberg, meteorolog höll en längre presentation om hur människan påverkar jordens klimat och ekosystem. Vi måste ställa om till hållbara och robusta samhällen om vi ska kunna bromsa utvecklingen mot en dyster framtid med förändrade nederbördsmönster, ökad risk för bränder, missväxt, översvämningar och stormar.

Årets luftvärnareÖverlämning av årets Luftvärnare till Centralens Resebutik i Kalmar

I oktober kunde vi äntligen, med Covid-19 säkrat avstånd, överlämna utmärkelsen Årets Luftvärnare i form av diplom och glasbåt till Centralens Resebutik. Centralens Resebutik är en föregångare som långt innan flygskam och Greta-effekten har underlättat för människor att resa miljövänligt med tåg ut i Europa genom kunskap, god service, inspiration och trevligt bemötande. Gemensamt har många bidragit till minskade utsläpp och en bättre luftkvalité.

Stort grattis ännu en gång och vi önskar er lycka till i framtiden!

Ny hemsida

Kalmar läns luftvårdsförbund har genom samverkan med luftvårdsförbunden i Kronobergs län och Jönköpings län beslutat att dela webbplats. Webbplatsen som är under arbete kommer att gå under namnet "Luftvårdsförbunden i Småland" när den är klar.
Just nu finns Kalmar läns luftvårdsförbunds hemsida delvis på adressen www.kronobergsluft.se

Metaller i mossa

Vart femte år mäter Naturvårdsverket metaller i mossa för att undersöka halter av tungmetaller i luft nationellt. I samband med denna mätning gör Kalmar läns luftvårdsförbund en förtätningsmätning för att mäta det nedfall som samlas i mossa regionalt. Den första förtätningsmätningen genomfördes 1989 och har därefter genomförts 2000, 2011 och 2015.

Mossprover har samlats in i länet under juni och förbereds nu för analyser under våren 2021. De insamlade proverna analyseras med avseende på koncentrationer av arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin, zink, aluminium, kobolt, mangan och molybden.

Resultatet av mätningarna sammanställs i en rapport som presenteras under hösten 2021.


Kalmar läns luftvårdsförbund
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vattenorganisationer-och-luftvardsforbund.html


Anna Angeland (vice ordförande) tel. 0481-45445, anna.angeland@nybroenergi.se
Caroline Lagerkvist (sekreterare) tel. 010-223 86 49, caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se