Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 1 januari 2018

Nu ska Västmanland bli jämställt

Nu finns en strategi för hur Västmanland ska uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Den 29 november 2017 fattade länets jämställdhetsråd ett inriktningsbeslut om att anta strategin för jämställdhetsintegrering som ska gälla 2018 – 2020.

Läs mer om den nya strategin för jämställdhetsintegrering.

#Ettjamstalltvastmanland bidrar till ett mer jämställt län

Länets jämställdhetsråd har beslutat att skapa en webbplattform, Ettjamstalltvastmanland.nu, för att samla länets goda jämställdhetsarbete under ett och samma tak. Tanken är att aktörer i länet där ansluter sig till den gemensamma strategin och beskriver på vilket sätt de själva ska vara med och bidra. Detta nyhetsbrev är uppstarten till den kommande webbplatsen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Lena Ag, Foto: Ester Sorri

Politikområde jämställdhet har fått en egen myndighet

Efter decenniers kamp har politikområde jämställdhet äntligen fått en egen myndighet. Den är placerad i stadsdelen Angered i Göteborg och kommer att ha omkring 75 anställda.

Den 1 januari slog den nya Jämställdhetsmyndigheten (JäMy) upp sina dörrar. Flera jämställdhetspolitiska utredningar har de senaste årtiondena föreslagit att politikområdet ska få en egen myndighet för att kunna hålla ihop politiken, men den har inte kommit till stånd förrän nu.

Generaldirektör för myndigheten blir Lena Ag som närmast kommer från organisationen Kvinna till Kvinna.

Myndigheten får fem enheter som ska:

 • bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken

 • ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen

 • fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering

 • samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål

 • bistå regeringen i övrigt, t.ex. i det internationella samarbetet på området.

Det har funnits viss oro från länsstyrelserna att den nya myndigheten skulle komma att ta över vissa av deras arbetsuppgifter. Det regleringsbrev som har kommit tyder dock på motsatsen eftersom länsstyrelsernas budgetpost för jämställdhet under 2018 är rekordstor.

Några förändringar som sker i och med skapandet av Jämställdhetsmyndigheten är att:

 • myndigheten tar över plattformen jamstall.nu där olika myndigheter har samlat kunskap och metoder kring jämställdhetsintegrering

 • den bidragsdel som har legat under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tas över

 • jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och jämställdhetsintegrering i universitet (JiHU) tas över från genussekretariatet på Göteborgs universitet.

 • det nationella uppdraget att motverka hedersvåld som ligger på Länsstyrelsen i Östergötland successivt förs över.

Läs mer på myndighetens webbplats.

Foto: Ester Sorri

Kvinnor i länet drabbas hårdast av sjukskrivningar

Sjuktalen orsakade av arbetsrelaterad stress ökar lavinartat och Västmanland är särskilt drabbat. Arbetsmiljöverket har pågående forskning som visar stora skillnader i arbetsmiljövillkor på kvinno-, kontra mansdominerade arbetsplatser.

Länsbon Karin Sjöberg Forsberg, Mirak Adviser AB, har varit en av följeforskarna i Arbetsmiljöverkets regeringssatsning på jämställdhetsintegrering. Forskarna har undersökt den organisatoriska arbetsmiljön i ett 60-tal kommuner i Sverige och jämfört den mest mansdominerade arbetsplatsen med den mest kvinnodominerade. I de flesta fall handlar det om att teknisk förvaltning har jämförts med hemtjänst. I samtliga kommuner hade männen bättre arbetsmiljö på samtliga indikatorer. Det handlar om tillgång till sin chef, att bli lyssnad till av politiken, möjlighet att få ut raster, tillgång till tjänstebilar, långvarig stress etc.

- Arbetsgivare tenderar dessutom att förlägga problemen på individerna trots att de ligger i strukturerna, säger Karin Sjöberg Forsberg. Hon poängterar även att problemen hänger samman med alla jämställdhetspolitiska mål.

- Om kvinnor fick bättre karriärmöjligheter, mindre ansvar för hem och familj och så vidare skulle det bli lättare att lägga det så kallade livspusslet.

Arbetsmiljöverket har skapat ett verktyg för att kartlägga hur jämställd arbetsmiljö du har.

Studieförbundet Vuxenskolan har fått miljonprojekt

Vuxenskolan har fått flera projekt beviljade med finansiering från Allmänna Arvsfonden under samlingsnamnet ”Tillsammans för psykisk hälsa”. Under detta paraply finns exempelvis delprojekt som fokuserar på existentiell hälsa och jämlikhet i vården samt bättre psykisk hälsa för seniorer.

Ett av de nya Arvfondsprojekten ”Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer” fokuserar på personer över 65 år. Projektet utvecklar nya metoder för att motverka psykisk ohälsa hos seniorer. Studieförbundet Vuxenskolan samverkar i projektet med Region Västmanland, kommuner och ideella organisationer - bland annat SPF. Metoderna kommer att utvecklas i Västmanland och sedan spridas vidare till Region Jönköping.

Den psykiska ohälsan hos målgruppen är väldigt hög, cirka 20 %. Många seniorer skulle må bra av att - tillsammans med andra – hitta vägar framåt som känns meningsfulla. Vid pensionering, förluster och andra gränssituationer i livet, kan goda samtal och nya sociala sammanhang stärka livsmeningen och ge en känsla av hoppfullhet, menar projektledaren Lena Bergquist.

Det finns ett tydligt genusperspektiv i projektet. Nedstämdhet och depression är mer skamfyllt bland män och det är alltför vanligt att åldersrika män inte ser någon annan utväg än att ta sitt eget liv. En person om dagen i Sverige, som är 65 +, tar sitt liv, och projektet pekar bland annat ut riskfaktorer som ensamhet, hopplöshet, alkohol och droger som leder till psykisk ohälsa (funktionsvariationer). En annan grupp som berörs är seniorernas familjer. Även de anhöriga får en förbättrad hälsa när den utsatta senioren hittar tillbaka till livsmening och vardagshopp.

I metodutvecklingen kommer pensionerade seniorer med någon form av vårdbakgrund att rekryteras som samtalsgruppsledare. I metodutvecklingen är projektledaren Lena Bergquist även intresserad av att samverka med andra utsatta grupper.

– Vi vet exempelvis att åldersrika HBTQ-personer är en riskgrupp.

Kontaktuppgifter till projektledare ”Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer”, Lena Bergquist: lena.bergquist@sv.se

Läs mer om projektet.

Landshövdingen är värd för årets länsträff för nationella minoriteter

En gång om året ordnas en länsträff på temat nationella minoriteter och i år är Länsstyrelsen Västmanland värd för träffen. Landshövding Minoo Akhtarzand bjuder in höga chefer och politiker till slottet.

Regeringens statliga offentliga utredning Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU:2017:88) är ute på remiss. Lennart Rhodin, som varit utredare, föreslår en rad åtgärder för att förstärka de nationella minoriteternas ställning i samhället.

I Västmanland är sex kommuner och Region Västmanland finska förvaltningsområden, vilket innebär ett utökat ansvar för myndigheter.

Den 2 maj bjuder landshövding Minoo Akhtarzand in ansvariga chefer och politiker för att öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter och myndigheternas ansvar. Under dagen medverkar Pirjo Lahdenperä, professor emerita i interkulturellt ledarskap och Helena Cronsell, nationell samordnare för nationella minoriteter.

Foto: Pia Nordlander

Skogsstyrelsen har ”Jämfald i skogen”

Skogsstyrelsen har ett pågående socialfondsprojekt som syftar till att öka kunskaperna inom jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet. Skogsnäringen har länge präglats av en norm som nu ska utmanas och leda till ökad inkludering.

Skogsstyrelsen driver för närvarande ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet heter Jämfald i skogen och syftar till att utmana gängse normer inom skogsbranschen. Projektet granskar och reflekterar över den stereotypa bilden som finns av yrkesverksamma inom skoglig sektor.

Genom kunskapshöjande insatser och en normkritisk ansats vill myndigheten motverka diskriminering och bredda sin rekryteringsbas. Projektet har valt ut drygt 20 olika verktyg som ska användas på arbetsplatserna. Det är checklistor, värderingsövningar, filmer m.m. som ska hjälpa deltagarna och myndigheten att bli mer inkluderande. Projektet drivs i länen Södermanland, Örebro, Västmanland, Östergötland och Uppsala. Resultatet förväntas spridas till hela myndigheten. Projektet pågår till sista juni 2018.

Kontaktperson: Åsa Hofring, projektledare, asa.hofring@skogsstyrelsen.se

Foto av Dennis Nyström, foto: Roger Gustafsson

Är #metoo början på en mansfrigörelse?

Föreningen Män för jämställdhet, MÄN, har startat en lokalförening i Västerås och män har börjat att träffas för att prata om den snäva mansrollen.

#metoo startade som en kampanj, men har övergått till att likna en rörelse. Ett bevis för detta är att organisationen MÄN har mer än fördubblat sitt medlemsantal på bara ett par månader. Deras verksamhetsidé bygger på att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska.

Dennis Nyström, som bor i Västerås och är anställd på MÄN, berättar att mäns behov av att få samtala i trygga rum äntligen har synliggjorts.

– Män som grupp har ett uppdämt behov av att få prata om ”känsliga frågor” som de aldrig har kunnat prata om tidigare, menar Dennis.

Som ett svar på efterfrågan har MÄN i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan startat samtalsgrupper, som de hoppas ska kunna bidra till ett bättre samtalsklimat.

Föreningen höll en kick-off för arbetet i december, men det finns fortfarande plats för alla personer som identifierar sig som män att vara med.

Kontakt: Mejla Tapio Kanerva på tappekan@hotmail.com eller ring/sms:a honom på 070-99 44 351

Foto: Roger Gustafsson

Arboga – Sveriges svar på San Fransisco

Arboga kommun har blivit en gemensam mötesplats för nyanlända HBTQ-personer, och RFSL Västmanland har sökt och fått pengar från Länsstyrelsen för att stötta gruppen.

Innan asylmottagandet på Västsura herrgård i Surahammar stängde var det Sveriges första och enda HBTQ-certifierade asylmottagande. Många i gruppen har därefter blivit kommunplacerade i länet och Arboga kommun har lockat till sig majoriteten.

Marianne Möllerström som arbetar ideellt för RFSL Västmanland kände att de behövde stötta gruppen och sökte pengar från Länsstyrelsens TIA-medel. TIA står för tidiga insatser för nyanlända och syftar till att underlätta integrationen, ge samhällsinformation och motverka sysslolöshet. Att vara både nyanländ och HBTQ-person kan innebära vissa svårigheter. RFSL försöker att ge relevant samhällsinformation för gruppen hur de kan navigera i det svenska samhället som HBTQ-personer, berättar Marianne Möllerström.

Forskaren Richard Florida förespråkar ett öppet samhälle baserat på de tre T:na: Teknologi, Talang och Tolerans och har bevisat att de mest toleranta städerna, där människor får leva ut hela sin potential också har starkast tillväxt. Floridas kriterier är bland annat ”bohemindex”, ”gayindex”, och ”mångfaldsindex”. San Fransisco med Silicon Valley rankas som världens huvudstad för såväl HBT-personer som teknikutveckling och de har även världens snabbaste tillväxt.

– Med tanke på både HBTQ och mångfald måste Arboga vara Sveriges svar på San Fransisco, skrattar Marianne.

Foto: Camilla Zilo

Mänskliga rättigheter - har vi inte redan det i Sverige?

Länsstyrelserna har tagit fram en ny rapport ”På tal om mänskliga rättigheter” baserad på den kritik FN-kommittén har riktat mot Sverige som medlemsstat. Länsstyrelserna har fått ett utökat uppdrag att arbeta med att samordna insatser, samt öka kunskaperna, om de mänskliga rättigheterna.

Under MR-dagarna i november släppte Länsstyrelserna i Sverige en ny rapport om hur Sverige som medlemsstat i FN uppfyller de konventioner vi har undertecknat kring mänskliga rättigheter. Vid en första anblick kan tyckas att Sverige inte har några problem med mänskliga rättigheter, men FN-kommittén som granskar medlemsstaterna riktar anmärkningsvärt mycket kritik mot Sverige. Nedan följer ett axplock av områden där Sverige har negativa mönster:

 • allt fler går ut som fattigpensionärer - framförallt kvinnor

 • det råder brist på billiga bostäder, vilket leder till att andelen hemlösa ökar

 • barnfattigdomen ökar

 • ojämlikheten ökar - exempelvis sysselsättningsgrad för utrikesfödda kvinnor

 • den psykiska ohälsan ökar

 • hot och hat ökar – exempelvis hetsbrott

 • människohandel och tvångsgiften förekommer

 • det finns brister i rättssystemet (exempelvis låg uppklaringsgrad av sexualbrott).

Läs rapporten.

Länsstyrelsekampanj riktar sig direkt till sexköpare

Länsstyrelserna i Sverige har startat kampanjen ”Du avgör!” som riktar sig till sexköpare och syftar till att få dem att tänka till. De kan också hitta hjälp och stöd för att bryta sitt olagliga beteende.

Länsstyrelsens kampanj www.duavgor.se ska påminna sexköpare om att det är olagligt och bidrar till bland annat organiserad brottslighet och människohandel.

En innovativ del av kampanjen handlar om att projektet köpt loss 50 web-domännamn som påminner om sexköpssidor på nätet. De personer som hamnar på dessa sidor kommer att mötas av frågor som handlar om sexköp, information om att sexköp är ett brott, samt att det finns hjälp att få.

Mer information om projektet.

Kalendarium – Detta händer i länet

 • 26 januari – 2 februari. Förintelsens minnesdag 2018. Arrangör: Västerås stad. Länk till alla programpunkter.

 • 15 februari – Västmanlands första Barnrättsdag – med fokus på att förverkliga barnkonventionen. Arrangör: Länsstyrelsen. Länk till inbjudan.

 • 2 maj, Länsträff - Nationella minoriteter. Arrangör: Länsstyrelsen

Om nyhetsbrevet "Ett jämställt Västmanland"

Nyhetsbrevet ges ut av Länsstyrelsen i Västmanlands län fyra gånger per år. Vill du veta mer om nyhetsbrevet eller hur vi arbetar med jämställdhet på Länsstyrelsen, kontakta Torbjörn Messing, 010-224 93 71 eller torbjorn.messing@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion |