Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 3 september 2018

Hela nyhetsbrevet som PDF

Hedersförtryck.se

Här hittar du information om hedersförtryck

Länsstyrelserna har en webbplats där du som yrkesverksam kan hitta information om hur du, inom din verksamhet, kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

På webbplatsen finns målgruppsanpassad information till skola, socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård. Det handlar om att känna igen signaler, vilka lagar som gäller samt hur du kan arbeta förebyggande. Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjlighet att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.

http://www.hedersfortryck.se

Foto från mötet på slottet

Pridemöte på slottet

Den 29 juni ordnade Länsstyrelsen i samverkan med RFSL Västmanland ett möte på Västerås slott för att uppmärksamma RFSL Newcomers relativa utsatthet.

Newcomers är en grupp nyanlända HBTQ-personer i Västmanland som möter en rad svårigheter. Ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv är de missgynnade på område efter område. De utsätts för hot och hat på grund av såväl etnicitet, sexuell läggning, ålder, hudfärg som religion. De utsätts för hedersrelaterat våld och diskriminering. Vidare har de svårt att hitta jobb och billiga bostäder. De har även låga inkomster, låg delaktighet i samhällsutvecklingen samt dålig hälsa.

Målet med mötet var förbättrad myndighetssamverkan runt denna målgrupp. Till seminariet kom kommuner, Polisen, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Länsidrotten, Antidiskrimineringsbyrån Humanitas, RFSL och förstås huvudpersonerna själva - Newcomers. Dialogen mynnade ut i en rad förbättringsområden som kommer att öka tryggheten och delaktigheten för målgruppen.

Pridetåget i Västerås blev en succé

Västerås Pride blev en formidabel succé där vissa uppskattningar gör gällande att andelen deltagare i paraden rentav fördubblades från förra årets cirka 1000 till årets 2000. Fiskartorget översvämmades av kärleksbudskap och regnbågsflaggor.

Foto av Magdalena Andersson

Regeringen inför en jämlikhetskommission

Den 2 augusti beslutade regeringen att ge en kommitté i uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige.

Det gäller bland annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.

- Klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan stad och land, sliter sönder och skapar misstroende. Kampen mot de växande klyftorna är en av regeringens viktigaste uppgifter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 maj 2020.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-tillsatter-jamlikhetskommission/

Jämställdhetsrådets egen utbildning av framtidens verksamhetsutvecklare

Den 28 september var startskottet för länets framtida jämställdhetsstrateger när utbildningen ”Styrning för kvalitet, resultat och tillväxt” påbörjades.

Jämställdhetsrådet fattade i våras beslut om att öka den generella kunskapsnivån och organisationernas kapacitet när det gäller jämställdhet och jämlikhet.

- I jämförelse med andra län har vi i Västmanland väldigt få personer med jämlikhetskompetens kopplade till organisationernas ledningsgrupper, säger Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen.

Utbildningen syftar till att koppla jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna till organisationernas ordinarie kvalitetsarbete. I framtiden ska de kvalitetssäkra med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Jämställdhetsrådets ledamöter har fått nominera sina egna deltagare till utbildningen och responsen har varit enorm.

- Vi fick in nästan 50 intresseanmälningar, berättar Torbjörn Messing, och vi har beslutat att alla ska få gå utbildningen. Detta är en unik möjlighet att få alla stora organisationer i länet att arbeta mot de gemensamma målen i våra länsstrategier såsom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och länets strategi för jämställdhetsintegrering.

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Intersektionalitet handlar om skärningspunkterna mellan olika maktordningar såsom kön, socioekonomisk ställning, etnicitet, funktionshinder, ålder, religion m.m. När det sker våld i nära relationer behöver tjänstepersoner ofta väga in flera variabler för att erbjuda rätt skydd och stöd.

Historiskt har olika grupper pekats ut som särskilt utsatta. Det har om vartannat varit drogberoende, personer med funktionsnedsättning, äldre och utrikesfödda kvinnor. Det finns dock risker med att fastställa vissa grupper som särskilt sårbara, menar rapportförfattaren, om gruppen antas ha något gemensamt endast på basis av en aspekt, såsom exempelvis sin etnicitet. Detta när den gemensamma nämnaren kanske snarare är förtryck som baserar sig på såväl ålder som etnicitet, kön och socioekonomisk ställning.

Läs rapporten

Bild av lagerkrans

Nominera till länets jämställdhetspris

Det går fortfarande att nominera till Västmanlands nyinstiftade jämställdhetspris. Priset kommer att delas ut av landshövding Minoo Akhtarzand den 29 november på årets sista jämställdhetsråd.

Västmanlands jämställdhetspris kommer att delas ut för första gången och det går att nominera kandidater till och med den 31 oktober. Priset kan gå till en person eller en organisation som har bidragit till att göra Västmanland mer jämställt.

Läs mer om hur nomineringen går till.

Foto av Vladimir Ahmed

Organisationen ”Vi är Sverige” lär ut jämställdhet till nyanlända män

Vladimir Ahmed grundade organisationen Vi är Sverige med ett tydligt syfte – att få fler utrikesfödda män att bli inkluderade i Sverige. Och det arbetat börjar med att få med killar med utländsk bakgrund, som kommer från patriarkala strukturer att engagera sig i jämställdhet.

Vladimir som själv har utländsk bakgrund har sett baksidorna av den typ av manlighet som ofta är det dominerande tankesättet hos många nyanlända män. De kommer från patriarkala strukturer med ”machonormer” som medför särskilda och orimliga förväntningar på män, menar Vladimir Ahmed Tankesätten bygger på att män ska vara beskyddande och försörja hela familjen.

- Det krockar delvis med det svenska synsättet på jämställd ekonomi, demokrati och kvinnors frihet, menar Vladimir Ahmed, och det gör att nyanlända män känner att något tas ifrån dem. Och det här har vi aldrig pratat om i Sverige.

Vladimir Ahmed har därför utvecklat ett koncept där han pratar jämställdhet med nyanlända män i separata grupper. Han har medvetet separerat män från kvinnor och nyanlända från svenskfödda och skapat trygga rum där nyanlända män kan få prata om svåra frågor.

Foto av texten stress i massa upplagor

”Vägra väggen” motarbetar utmattning i yrkeslivet

Vägra väggen är en nationell intresseorganisation som startades av Västeråsaren Maria Ergül efter att hon själv ”gått in i den beryktade väggen”. Maria fick en utmattningsdepression och nu när hon är tillbaka i arbetslivet försöker hon hjälpa andra.

Organisationen arbetar med att öka medvetenheten hos arbetsgivare så att de kan arbeta preventivt med arbetsmiljöfrågor och förebygga stress i arbetslivet, men de hjälper även de som drabbats av utmattning och stress. Ett tredje verksamhetsområde är att samla in pengar till forskning.

- Utmattningssyndrom och utmattningsdepression är några av de vanligaste sjukdomarna i Sverige idag och beräknas kosta samhället 70 miljarder per år, säger Maria Ergül, men det värsta är förstås ändå det mänskliga lidandet.

Om fler arbetsgivare förstod både de medmänskliga och ekonomiska vinsterna skulle det systematiska arbetsmiljöarbetet få ta större plats, menar Maria Ergül.

www.vagravaggen.se

Gråtkalas när civilkuragepriset delades ut på förra jämställdhetsrådet

Anna-Karin Eriksson, socialsekreterare i Hallstahammars kommun, och Issis Melin, skolkurator i Västerås stad, fick ta emot årets civilkuragepris av landshövding Minoo Akhtarzand.

Det var två mycket gripande berättelser som målades upp och det är ingen överdrift att påstå att de två pristagarna räddat andra människors liv.

Anna-Karin räddade sannolikt livet på en våldsutsatt kvinna genom ett modigt och rådigt ingripande. Juryns motivering var ett autentiskt brev från den räddade kvinnan som i målande ord beskrev på vilket sätt Anna-Karin räddade kvinnans liv.

Issis Melin räddade en ung minderårig somalisk flicka från att bli bortgift i ett främmande land mot sin egen vilja. I det senare fallet finns många hjältar genom imponerande myndighetssamverkan i en makalös räddningsaktion, men Issis var den som fattade misstanke, vågade lyssna och agerade.

Foto av omslaget till rapporten

De kan alltid hitta mig – En ny rapport om utsatta barn

En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri.

Det är bara några exempel från Länsstyrelsens nya rapport som synliggör utsatta barngrupper som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, inom människohandel och exploatering i Sverige.

Läs rapporten.

 

Logga Företagsvolontärerna

Företagsvolontärerna i samarbete med Länsstyrelsernas råd

Företagsvolontärerna är ett relativt nybildat företagskluster som startats av Staffan Braw och organisationens idé bygger på företagens sociala ansvarstagande (CSR).

Företagarna ställer upp med tid, pengar och resurser och arrangerar olika events. Överskottet skänks sedan till olika civilsamhällesorganisationer som kan skapa skillnad för socialt utsatta. Ett exempel på ett event som Företagsvolontärerna gjort var att rusta upp kollobyggnaden Björnögården. Företagen ställde upp med arbetstimmar och material till ett värde av flera hundra tusen.

Företagsvolontärerna har nu initierat ett samarbete med Länsstyrelsens tre råd (jämställdhets-, integrations- samt miljö- och klimatrådet) i syfte att skapa en vinna-vinna-situation. Länsstyrelsernas råd kan få finansiering och draghjälp till sociala förbättringsprojekt samtidigt som företagen får goodwill när de får bidra med samhällsnytta.

https://www.foretagsvolontarerna.se/

Foto av uppslagen kalender

Kalender:

17 oktober i Västerås Inkludera mera

6 december Maskulinitet och dopning

 

Läs webbversion |