Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 1 mars 2019

Hela nyhetsbrevet som PDF

Ny faktahandbok om kvinnor och män från SCB

Vid årsskiftet trycktes den nya fickboken ”Fakta om kvinnor och män i Västmanland” färdigtryckt. Den går att beställa kostnadsfritt från Länsstyrelsen.

Vart tredje år ger Länsstyrelsen och SCB ut en fickhandbok med könsuppdelad statistik. Det går att följa jämställdhetsutvecklingen i både länet och kommunerna eftersom statistiken oftast är nedbruten på kommunnivå.

- Utvecklingen går åt rätt håll på många områden men förändringstakten är anmärkningsvärt låg, säger Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig på Länsstyrelsen.

I statistikboken går det att utläsa positiva trender med att män tar mer ansvar för hem- och omsorg, att kvinnors deltagande i politiken ökar och att ensamstående kvinnor med ekonomiskt bistånd minskar, men förändringstakten är svag. Sedan finns det områden där ojämställdheten ökar.

- Procentandelen utrikesfödda kvinnor som inte förvärvsarbetar ökar, oron för våld ökar bland kvinnor och de könssegregerade utbildningsvalen har snarare stärkts, berättar Torbjörn Messing.

Vid förra mätningen befanns sig 3 av länets 30 vanligaste yrken inom könsfördelningen 40-60%, men nu har samtliga 30 yrken en ojämn könsfördelning.

Tryckta faktaböcker kan beställas kosntadsfritt av torbjorn.messing@lansstyrelsen.se.

Pdf-version av boken finns här: https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-lansstyrelsen-i-vastmanland/nyheter-och-press/nyheter---vastmanland/2018-12-17-fakta-om-kvinnor-och-man-i-vastmanland-2018.html

Nytt projekt ska öka sysselsättningen för utrikes födda kvinnor

Utrikes födda kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden har idag sämre förutsättningar att integreras i samhället och att komma i arbete eller studier. Europeiska Socialfonden har nu beviljat Länsstyrelsen och fem av länets kommuner 22,6 miljoner kronor för projektet Kvinna in i Sverige som ska stärka kvinnornas möjligheter.

Att en individ kommer i arbete eller börjar studera är av yttersta vikt för individen, men det påverkar också samhället i stort. Att vara en del av samhället eller arbetsmarknaden är till exempel viktigt för de barn och unga som kvinnorna är förebilder för.

Syftet med projektet Kvinna in i Sverige är att utveckla metoder och arbetssätt för att bättre rusta kvinnorna att kunna ta ett arbete, delta i utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Målet är att projektet ska leda till att fler utrikes födda kvinnor kommer i arbete, men även att öka jämställdheten och att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen och fem kommuner i länet – Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg.

Projektet startar den 15 januari och pågår till den 30 november 2021.

För mer information, kontakta Hanna Bergström på Länsstyrelsen Västmanland.

Svartsjuka är inte romantiskt – ny kampanj

”Svartsjuka är inte romantiskt” vill uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen startar 1 februari 2019 och pågår under februari och mars månad. Vi hoppas att du vill delta! Kampanjen är framtagen i samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se. Så här beställer du kampanjmaterial:

• Ange hur många affischer respektive visitkort du vill ha.

• Ange mottagare och leveransadress för utskick av tryckt material.

• Meddela om du vill ha det digitala materialet samt ppt till tv-skärmar.

• Ange mejladress för utskick av digitalt material.

För att beställa material, mejla till: therese.clifford@lansstyrelsen.se.

Hur ser villkoren ut för entreprenörens partner?

Efter att under en tioårsperiod ha arbetat med entreprenörskapsfrämjande insatser på Västerås Science Park och Mälardalens Högskola doktorerar Matilda Eriksson idag inom området entreprenörskap på Stockholms Universitet. I sitt forskningsprojekt studerar hon hur vi med vårt språk och våra berättelser formar begreppet entreprenörskap samt hur det kommer att styra våra handlingar i relation till fenomenet. Med en genusteoretisk utgångspunkt är hon särskilt intresserad av hur dessa handlingar tar sig uttryck i relationen mellan entreprenörer i start up företag och dess partner. Ett område som få forskare har studerat tidigare.

Från sitt arbete på Västerås Science Park har hon en god inblick i hur många aktörer idag arbetar med entreprenörskap samt vilka förväntningar som finns på entreprenören och de företag de driver. En förväntan som finns är att entreprenören ska driva tillväxt och generera nya arbetstillfällen, en annan är inte sällan att entreprenören ska arbeta väldigt hårt, ofta till en ersättning som inte står i relation till insatsen. Hon kom då att reflektera över innebörden av dessa förväntningar på ett bredare plan. Om entreprenören lever upp till förväntningarn, vilken inverkan kan det ha på personen som entreprenören lever tillsammans med? Inledningsvis var det i första hand tre frågor som drev hennes nyfikenhet och fick henne att söka doktorandtjänsten; Om entreprenören lever upp till samhällets förväntningar om att arbeta hårt, innebär det också att partners måste anpassa sig till dessa förväntningar och ta ett större ansvar för parets hem och eventuella barn? Om entreprenören lever upp till samhällets förväntningar att arbeta till en låg ersättning för att starta upp företaget, innebär det också att partnern måste anpassa sig till dessa förväntningar och ta ett större ansvar för försörjningen? Om entreprenörskapet möjliggörs genom eventuella anpassningar hos partnern, innebär det att partnern också äger en del av företaget?

- När vi talar om hållbart företagande ur ett jämställdhetsperspektiv handlar det i regel om att lika många kvinnor som män ska starta och driva företag samt att resurserna mellan dem ska fördelas jämlikt säger Matilda Eriksson och fortsätter. I min forskning är jag intresserad av att studera entreprenörskap och jämställdhet ur ett bredare perspektiv.

Genom att möta och ta del av berättelser skildrade av partners till och entreprenörer i de företag som staten i första hand vill satsa sina resurser på, innovativa, kunskapsintensiva och snabbväxande företag, söker hon förståelse för den del av entreprenörskapet vi sällan talar om när det handlar om att bygga bolag. Den ”privata” delen, som inte sällan behöver anpassa sig efter de förväntningar samhället har på ett entreprenörskap. Under hösten 2018 presenterade Matilda ett preliminärt resultat av den förstudie hon genomförde under våren.

- En av kvinnorna jag mötte arbetar inom vården och vittnar om att hon, när barnen var sjuka och mannen hade ett ”viktigt” möte med investerare, ”måste” vabba. Hon kom därmed att bli orsaken till att operationer av svårt cancersjuka människor fick ställas in, säger Matilda.

Studien indikerar således att vår syn och förväntan på entreprenören inte bara tar sig uttryck i handlingar mellan entreprenören och dess partner, den får även konsekvenser utanför den privata sfären. Samhällsekonomiska konsekvenser, konsekvenser för våra möjligheter att nå jämställdhet mellan könen, konsekvenser för hur entreprenörsfrämjande system tänker kring rådgivning och finansiering etc. Under våren kommer Matilda att genomföra sin huvudsakliga studie och förväntas vara klar med sin avhandling under 2021. Matildas forskning handleds av Karin Berglund, professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap och Jessica Lindberg, lektor och centrumansvarig för Stockholm School of Entrepreneurhsip.

Matilda och Karin bor båda i Västerås, men är verksamma på Stockholms Universitet där de ingår i ett större forskarteam. Ett team vars gemensamma nämnare är att de är intresserade av att utveckla en sociologisk kunskap om entreprenörskap och innovation genom vilken vi kan ställa nya frågor till den roll dessa två begrepp har – och kan få – för individer, organisationer, staten och samhället i stort.

Tre av tio manliga chefer kan inte ta ut så mycket föräldraledighet som de önskar

Bara 15% av manliga chefer har tagit ut minst 7 månaders föräldraledighet. Bland kvinnliga ledare är siffran 90%. Chefsrollen behöver moderniseras säger Annika Elias ledarnas ordförande.

www.ledarna.se

 

Otrygghet begränsar kvinnors vardagsliv

Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier.

Förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat.

Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Motsvarande andel bland män i samma åldersgrupp är 16 procent.

– Att mångas tillvaro begränsas av att de känner sig tvungna att ändra sina resvägar och färdsätt, är en allvarlig konsekvens av den otrygghet och oro för brott som främst unga kvinnor säger sig uppleva, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

Även graden av aktivitet på internet kan påverkas av oro för att utsättas för brott. Ungefär var femte person, oavsett kön, uppger att de under det senaste året ofta avstått från att lägga upp något på internet av oro för att utsättas för hot eller trakasserier.

– Sociala medier är ett allt viktigare forum för det offentliga samtalet. Om en femtedel av befolkningen upplever att de inte vågar uttrycka sig på nätet av rädsla för att utsättas för brott, så kan det vara ett demokratiskt problem, säger Maria Söderström, utredare på Brå. www.bra.se.

Viksängs fritidsgård vann Västmanlands jämställdhetspris 2018

Det nyinstiftade priset delades ut av Minoo Akhtarzand, landshövding vid Jämställdhetsrådets sista sammanträde under en ceremoni på Västerås slott.

Priset ska premiera och stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete i länet och kan gå till en enskild person eller en organisation, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till att främja länets jämställdhetsarbete.

- Det här priset betyder mycket. Det är ett kvitto på att allt det jobb vi har gjort under så många år ger ett avtryck. Priset kommer att sättas upp i verksamheten, bland barnen och ungdomarna så att de förstår att vi ÄR det här, säger Alexander Markianos på Viksängs fritidsgård.

Jämställdhetsrådets motivering av vinnaren lyder:

”Viksängs fritidsgård får jämställdhetspriset 2018 för sitt fantastiska normkritiska arbete på fritidsgården. När andra fritidsgårdar har svårt att locka både killar och tjejer, svenskfödda och utrikesfödda har Viksängs fritidsgård hittat ett inkluderande arbetssätt som attraherar alla samhällsgrupper till gården. När andra fritidsgårdar tror att normbrytande aktiviteter skulle skrämma och exkludera så har Viksäng förstått att det är precis tvärtom. De lyckas locka ungdomar genom att anordna SPA-kvällar med massage, att diskutera mens, att ha HBTQ-tema och engagera sig i mänskliga rättigheter. Personalen agerar alltid positiva förebilder och oavsett kön så deltar ledarna i alla aktiviteter.

Genom ett lösningsfokuserat arbetssätt ser och bekräftar de alla ungdomar och deras föräldrar. De fokuserar på ungdomarnas styrkor och ser potentialen hos dem. När ungdomarna har varit inskrivna på gården ett tag så bokar de ett möte med föräldrarna och fokuserar enbart på deras styrkor. De slutar ofta med att föräldrarna gråter av lycka. Många har aldrig uppmärksammat deras barns positiva egenskaper på detta sätt tidigare. Detta möte skapar förtroende och därefter är det inte svårt att lyfta svåra frågor.

Ungdomsbarometern 2016 visade att unga tjejers populäraste identifikationer är feminist, miljövän, människorättsaktivist och antirasist. Viksängs fritidsgård har hittat ett koncept där de svarar upp mot alla ungdomars verkliga intressen. De får prata om samhällsfrågor som engagerar och de samlar in pengar till musikhjälpen istället för att spela TV-spel och pingis.”

#Metoo- rörelsens särskilt utsatta grupper i fokus

Under hösten 2018 hade Länsstyrelsen Västmanland i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om #Metoo-rörelsens upprop utifrån särskilt utsatta grupper.

Några av de grupper som befinner sig i särskilt utsatt läge är bland andra äldre, funktionsnedsatta, personer i missbruk, prostitution och människohandel samt hedersutsatta då de av olika skäl har svårare än andra att göra sina röster hörda vad gäller sexuella övergrepp.

Länsstyrelsen anordnade inom detta uppdrag utbildningsdagar med Anna-Karin Hasselborg och Galaxia Wallin samt tog fram en kortfilm där de 79 olika #metoo-uppropen uppmärksammades. Uppdraget avslutades i december med en länskonferens i Västerås där bland andra representanter för uppropen, #intedinhora (prostitution), #utanskyddsnät (missbruk och kriminalitet) och #slutvillkorat (funktionshinder) föreläste om svårigheter dessa grupper möter utifrån sexuellt våld.

Länk till Länsstyrelsens youtubefilm: https://www.youtube.com/watch?v=-XOVQqKPzro

Utökat arbete mot prostitution och människohandel

Länsstyrelserna i Västmanland och Gävleborg har sedan år 2016 haft en gemensam regionkoordinator för arbetet mot prostitution och människohandel. Från 1 januari 2019 har Uppsala län också anslutit, vilket har möjliggjort att kunna växla upp arbetet med en till person. Regionkoordinatorernas uppdrag är att se till att det sociala perspektivet tas om hand genom att trygga och säkra brottsoffer i nära samverkan med Polisen och Migrationsverket. De har även i uppdrag att ge kunskap och kompetens, framför allt till socialtjänsten.

För mer information, mejla till anna.runesson@vasteras.se.

Ge jämställdhet en sportslig chans

Västmanlands Idrottsförbund, Länsstyrelsen, Västerås stad och Brottsofferjouren har i samhandling tagit fram en kampanj om jämställd idrott. Orättvisa förutsättningar för träning och tävling, få kvinnor på ledande styrelseposter och en osund machokultur där du som kille varken förväntas gråta eller prata om känslor. Idag är utmaningarna många och därför behöver idrottsrörelsens jämställdhetsarbete ske på bred front.

Kampanjen består dels av en film som sprids via annonser och sociala medier, och dels genom en landningssida där intresserade föreningar kan inspireras av tips, checklistor samt ta tempen på sin klubb. Allt finns på sidan: www.jämställdidrott.se.

Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion |