Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 2 juni 2019

Hela nyhetsbrevet som PDF

Foto av kvinna

Sexuella trakasserier påfallande vanliga

Sexuella trakasserier, övergrepp och sexuellt våld utgör allvarliga hot mot människors trygghet och hälsa. Forskning har visat hur vanligt sexuellt våld är och hur många olika hälsokonsekvenser som det kan föra med sig. Sexuellt våld inverkar negativt på människors fysiska, sexuella, reproduktiva och psykiska hälsa.

Undersökningen visar att många typer av sexuella trakasserier och sexuella övergrepp är vanligt förekommande i befolkningen. Kvinnor drabbas i betydligt högre utsträckning än män, och homosexuella, bisexuella och transpersoner mer än befolkningen generellt. Yngre personer är mer utsatta än äldre.

Sexuella trakasserier har upplevts av knappt hälften av alla kvinnor i Sverige (42 procent) och av en tiondel av alla män (9 procent). Andelen bland kvinnor i åldern 16–29 år är mer än hälften (57 procent). Mer än var tredje kvinna (39 procent) och knappt var tionde man har varit med om någon form av annat sexuellt övergrepp. I likhet med sexuella trakasserier är det över hälften av kvinnorna 16–29 år (55 procent) som har varit med om annat sexuellt övergrepp.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/maj/sexuellatrakasserier-och-overgrepp-utbrett-i-befolkningen/

Stress tar fler liv än olyckor

Varje år dör 40–60 personer i arbetsolyckor. Antalet dödsolyckor har dock minskat mycket de sista tio åren. Arbetsrelaterade sjukdomar däremot står årligen för tusentals personers för tidiga död.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har forskare beräknat hur många liv som förkortas av vissa riskfaktorer i arbetsmiljön varje år. Forskarnas beräkningar visar att exponering för riskfaktorer som stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete varje år skördar mer än 500 människors liv vardera. Dödligheten på grund av stress beräknas öka i framtiden.

Män har varit utsatta för asbest och svetsrök tidigare men där befaras dödsfallen minska. Dödligheten bland kvinnor däremot befaras öka eftersom de drabbas mer av stress. Drygt 7 av 10 stressrelaterade sjukskrivningar drabbar kvinnor.

Källa: Arbetsmiljöverkets ”Kunskapssammanställning 2019:4 Arbetsrelaterad dödlighet – delrapport 2”

Flyktingvåg förklarar inte ökning av sexbrott

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fick 2018 i uppdrag av regeringen att undersöka utvecklingen av de polisanmälda sexualbrotten. Främlingsfientliga krafter har kopplat samman ökningen av anmälda sexualbrott med den ökade invandringen men BRÅ kan inte se några sådana samband.

Bakgrunden till regeringsuppdraget är en ökning i antalet polisanmälda sexualbrott, liksom i andelen i befolkningen som enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgett sig ha utsatts för sexualbrott. För att belysa möjliga orsaker till ökningarna har BRÅ gjort fördjupade studier av de polisanmälda sexualbrotten och av NTU-data, samt via intervjuer samlat in berättelser från personer som enligt NTU uppgett utsatthet för sexualbrott 2016. Sexualbrott omfattas av ett stort mörkertal och det är en svår uppgift att bedöma i vilken mån förändringar i indikatorerna speglar en faktisk ökning av sexualbrottsligheten.

En av orsakerna till ökning av anmälningar kopplar BRÅ till #metoo. Benägenheten att anmäla har ökat och acceptansen för sexuella trakasserier har minskat. BRÅ kan inte se några kopplingar mellan den ökade flyktingtillströmningen och den ökade andelen anmälda sexualbrott. På många av de orter som huserar flest nyanlända har sexualbrotten minskat och tvärtom har andelen anmälda sexualbrott på orter med få flyktingar ökat, skriver BRÅ.

En förälder blir till

Ny satning på jämställt föräldraskap i Västmanland

Länsstyrelsen, Region Västmanland och Västerås stad har i samhandling intensifierat arbetet med att förbättra jämställdheten inom föräldraskapsstödet.

Den 14 maj 2019 arrangerades en utbildningsdag som en Kick-off i utvecklingsarbetet. Under dagen deltog cirka 140 personer och bland dessa fanns barnhälsovårdssjuksköterskor, barnmorskor, personal på familjecentrum och mödra- och barnhälsovårdspsykologer från hela länet. Syftet med utbildningen var att ge ökad kunskap om och konkreta verktyg för hur personal i det professionella mötet kan främja ett engagerat och jämställt föräldraskap hos alla blivande och nyblivna föräldrar.

Det verktyg som personalen introducerades i är ”En förälder blir till”. Detta är ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion kring teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Verktyget har tagits fram av Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götalandsregionen. Målet med ”En förälder blir till” är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem, från barnmorskemottagning vidare till BVC och Familjecentraler. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar.

Personalen kommer under året arbeta med verktyget som bjuder in till att granska och förbättra den egna verksamheten samt öka samarbetet mellan professioner och verksamheter. De kommer utbyta erfarenheter och kunskaper under vägen. Om ett år erbjuds en uppföljning och vidareutbildning.

Ja på bådas villkor

Trygga evenemang

Inför sommarens stora evenemang i Västerås: Cityfestivalen, Västerås Pride och Västerås Summer Meet, har Länsstyrelsen tilsammans med Polisen, civilsamhället, Västerås stad och festivalarrangörerna rustat för att öka tryggheten och säkerheten.

Utvecklingsarbetet i den här frågan tog sin början redan under förra året. Det var den ökade uppmärkamheten kring brottslighet under publika evenemang som var startskottet. I samband med många musikfestivaler rapporterades ett stort antal sexuella ofredanden.

– Faktum är att sexuella trakasserier och övergrepp är mycket vanligare utanför festivalområdena än innanför, säger Sanela Cerimagic som arbetar med brottsförebyggande frågor på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i samarbete med Västerås stad och Västerås marknad & näringsliv arbetar för att skapa trygga och säkra evenemang under sommaren - för besökare, för medverkande och för medarbetare. En del av den satsningen är en gemensam konferens med fokus på samverkan och samarbete innan och under festivaler. Under samverkanskonferensen "Allas fest, din trygghet" fick ett femtiotal deltagare bland annat ta del av goda exempel på samarbete och samverkan både nationellet och lokalt i Västerås.

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-lansstyrelsen-i-vastmanland/nyheter-och-press/nyheter---vastmanland/2019-05-10-hur-kan-vi-tillsammans-jobba-for-att-gora-festivaler-och-evenemang-trygga.html

Kvinna in i Sverige

I det förra nyhetsbrevet kunde ni läsa att projektet Kvinna in i Sverige beviljats medel från Europeiska socialfonden och precis hade startat. Projektet har nu varit igång i snart fem månader och har från och med den 16 maj övergått till genomförandefasen.

Länsstyrelsen är projektägare och arbetar tillsammans med de fem deltagande kommunerna - Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskattebergs kommun.

Delprojektledare är på plats i varje kommun och samtliga kommuner har kommit igång med verksamhet. Antalet kvinnor som deltar i verksamheten varierar mellan kommunerna, från tre kvinnor i någon kommun upp till så många som 25 kvinnor i en annan kommun.

Projektledare Hanna Bergström berättar hur varje kommun har börjat med arbetet i verksamheten:

- Alla kommuner har börjat med att lära känna kvinnorna och att skapa grupperna.

Gemensamt för alla är att man ser att kvinnornas hälsostatus är låg eller mindre bra. Verksamheterna har anpassats till det och flera kommuner börjar dagen med till exempel Qigong, långpromenad eller ett pass i kommunens gym. Hanna fortsätter:

- Köpings kommun har delat in sitt upplägg för gruppen i tre block varav det första är ett hälsoblock.

Inkludera Mera

Konferensen Inkludera Mera kommer att gå av stapeln den 23 oktober 2019 på Aros Congress Center i Västerås. Konferensen syftar till bättre bemötande, icke-diskriminering och jämlikhet. I år är fördjupningstemat hälsa.

Inkludera Mera är namnet på konferensen efter att Västmanlands och Södermanlands län har slagit ihop två av sina största events. Det som tidigare var Bemötandedagarna och Mångfaldsdagen har slagits ihop och tillsammans nu bildat ett ännu större event. Samordnare av konferensen är Mälardalens högskola inom ramen för Samhällskontraktet. I år kommer temat att vara hälsa och fokusera på hur vi skapar ökad inkludering på arbetsplatser. Det i sin tur leder till ökad arbetsglädje och minskade sjuktal.

Program och mer information kommer längre fram, men boka redan nu in en heldag i din kalender.

Jämställdhet prioriterad i Totalförsvarsövning 2020

Internationella studier visar att kvinnor och barn oftast drabbas hårdare vid kriser. De enkla orsakerna till detta beror på den manliga normen. Krisledningsgrupper är ofta homogena och består oftare av medelålders män med liknande livserfarenheter.

Jämställdhetsperspektivet har länge funnits med hos de svenska aktörer som verkar i konfliktområden. Det framhålls tydligt att när kvinnor deltar i fredsprocesser och genderperspektivet sätts på agendan så byggs en starkare grund för ett mer hållbart fredsuppbyggnadsarbete. Nu ska vi bygga samma kapacitet i Sverige. Regeringen ställer tydligare krav på att jämställdhets- och barnperspektiv ska integreras i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

Västmanlands läns krishanteringsråd har fått en första utbildning i jämställdhet och perspektiven ska lyftas in i Totalförsvarsövningen 2020.

Står en bänk tom efter sommarlovet?

Länsstyrelserna har tidigare tagit fram material för att belysa skyldigheter och möjligheter för att förhindra att en elev saknas vid skolstart och skickar nu ut detta material på nytt inför sommarlovet.

Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta under utlandsresor. Det kan handla om barn och unga som har förts ut ur landet och där lämnats kvar mot sin vilja. Skolbänkar kan stå tomma när höstterminen börjar.Det kan räcka att en enda person bryr sig och agerar och den personen kan vara du. Läs mer om kampanjen här:

www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland/informationskampanjer/orolig-for-en-kompis/

Länets regionskoordinator på toppmöte i Bulgarien

Carmen Jorro Martinez, regionkoordinator mot prostitution och människohandel är anställd på uppdrag av Länsstyrelsen men placerad i Västerås stad. Hon har just kommit hem från ett toppmöte Bulgarien som handlade om att ge rätt stöd till offer för prostitution och människohandel.

Tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd (CBSS) åkte Carmen Jorro Martinez för att träffa bulgariska myndigheter och frivilligorganisationer. De diskuterade bland annat vad bulgariska offer som återvänder hem har rätt till, vad gäller stöd och återanpassning i samhället.

- Vi diskuterade även vikten av att identifiera och tillhandahålla hållbara lösningar för dessa offer, säger Carmen Jorro Martinez.

Människohandel är komplext och en utmaning för alla länder. Syftet med mötet var därför att stärka samverkan mellan destinationsländer. Sverige, Bulgarien, Polen, Estland, Finland, Norge och Danmark var representerade på mötet i Bulgariens huvudstad Sofia.

Mr Borislav Pargov, generaldirektoratet av bekämpning av organiserad brottslighet (GDCOC) menade att människohandlarna alltid ligger flera steg före och påtalade därför vikten av att samarbeta över nationsgränserna för att störa människohandlarna. Inom ramen för människohandel förekommer bland annat organhandel, sexuell exploatering av barn, kvinnor och pojkar, arbetskraftsexploatering (som ökar) loverboy-syndromet (som också ökar), illegala adoptioner och tiggeri. Illegala adoptioner av nyfödda barn sker genom att utsatta romska kvinnor rekryteras och transporteras till Grekland. De förs dit för att föda och sedan tvingas sälja sina barn.

- Enbart handel med vapen och narkotika är större marknader än människohandel inom den organiserade brottsligheten, säger Carmen Jorro Martinez. Till skillnad mot narkotika kan kvinnors kroppar säljas gång på gång vilket gör marknaden än mer lukrativ.

Efter mötet i Sofia med engagerade kollegor fortsätter nu regionskoordinatorerna kampen med att hjälpa de utsatta i Västmanland och förhindra att människohandel och prostitution sker.

SKL:s logotyp

Utlysning av medel till skolor

Nu finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att utveckla skolors arbete med att förebygga våld och kränkningar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) utlyser medel till kommunala skolhuvudmän som vill prova metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) eller andra kunskapsbaserade metoder.

Att driva ett förebyggande arbete, till exempel genom MVP, som riktar sig till alla på skolan har flera fördelar. Det kan ge elever och skolpersonal verktyg att stoppa pågående kränkningar och våld, men också skapa ett klimat som förhindrar att våld alls utövas. Samtidigt kan det öka tryggheten och ge goda förutsättningar för studiero, lärande och skolresultat.

Senast 30 september vill SKL ha din ansökan. Du hittar mer information här:

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/jamstalldskola/

Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion |