Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 3 november 2019

Hela nyhetsbrevet som PDF

Fot av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

Regeringen gör ännu en satsning på jämställdhet

Regeringen hade sedan tidigare avsatt 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken under 2020. I vårändringsbudgeten tillförde de ytterligare 155 miljoner. Merparten ska gå till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Pengar är öronmärkta för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och medel till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Det våldsförebyggande arbetet behöver också fortsätta att utvecklas, inte minst insatser för unga män och pojkar, menar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Detsamma gäller det återfallsförebyggande arbetet för att förhindra att våld upprepas. Myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvård behöver även få bättre tillgång till metoder och stöd för att öka upptäckten av våldsutsatthet.

Länsstyrelsen har fått en del av dessa pengar som framför allt ska användas till att stärka kunskap på chefsnivå hos relevanta aktörer som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och i synnerhet hedersrelaterat våld.

Flera myndigheter och kommuner har efterfrågat utbildningar i ”Våld som arbetsgivarfråga”. Hur arbetsplatsen kan följa upp #metoo och den lindrigaste formen av våld på arbetsplatsen. Hur kan vi motverka machonormer och sexuella kränkningar och stoppa dem i sin linda?

På bilden, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Foto av Maria Ahlin

Changing Attitudes förändrar ungdomars syn på porr

Organisationen Changing Attitudes arbetar med utmana de skadliga normer och ojämställda, sexistiska attityder som leder till sexköp. Deras primära målgrupp är ungdomar. När ordförande Maria Ahlin besökte länets jämställdhetsråd skakade hon om länets beslutsfattare med brutala sanningar om pornografins skadeverkningar på ungdomar.

Maria Ahlin har gjort ett TED-talk som på kort tid fått tusentals visningar. Kunskap om hur porren krupit nedåt i åldrarna och hur skadlig den är för unga pojkars och flickors hjärnor är något som äntligen uppmärksammas.

- Det är fortfarande väldigt mycket tabun, säger Maria Ahlin, och fortsätter med att ställa en fråga till jämställdhetsrådets ledamöter. Hur många här inne har pratat med sina barn om porr? Räck upp en hand alla som har gjort det!

Det är inte en enda ledamot som räcker upp handen. Maria Ahlin fortsätter föreläsningen med att beskriva hur vanligt det är med ungdomars porrsurfande och att det triggar signalsystemen i hjärnan. Det skapar inte enbart snedvridna normer omkring sexualitet och förväntningar på kön, utan även psykisk ohälsa i form av ångest, skuldkänslor och prestationskrav. Maria blir dagligen kontaktad av hundratals ungdomar från hela världen som vädjar om hjälp. Och vuxenvärlden fortsätter att blunda för problemen. Maria avslutar föreläsningen med att ställa samma fråga:

- Är det någon som kommer att prata med sina barn om porr nu?

Denna gång åker det upp nägra försiktiga händer i luften.

Maria Ahlins TED-talk: https://www.youtube.com/watch?v=DBTb71UzPmY

Bild från utställningen ”I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring”. Personen på bilden är en modell. Foto: Mars & Kwon.

I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring

Föreningen Kvinnohuset i Västerås firar 40-årsjubileum i år. Under 40 år har kvinnor mött andra kvinnor och barn som berättat om sina upplevelser av våld.

I en tid då mycket förändras i vårt samhälle har vi här ett område som har sett likadant ut under alla dessa år. Om detta vittnar kvinnor som arbetat på Kvinnohuset och återkommande tagit del av våldsutsatta kvinnors och barns berättelser.

På Kulturnatten den 14 september invigdes konstutställningen "I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring", på Västmanlands läns museum. Utställningen har gjorts på uppdrag av Föreningen Kvinnohuset i Västerås i samarbete med Mia Björkström AiM produktion och Daniel och Alison Mars & Kwon och vill belysa våldets olika uttryck. Genom foto, film, och ljud får besökaren ta del av den stora kunskap och erfarenhet som Kvinnohuset i Västerås bär på.

Elin Hedén, verksamhetsansvarig på Föreningen Kvinnohuset i Västerås, berättar att de har försökt att hitta nya sätt att nå ut med kunskap.

- Utställningen riktar sig till allmänheten med förhoppningen om att öka medvetenheten om våld och vad var och en kan bidra med för att förändra. Med mer kunskap kan vi få flera att våga agera när man misstänker att någon blir utsatt för våld.

Utställningen pågår till den 10 november 2019.

Bild från utställningen ”I ett annat ljus – alla kan bidra till förändring”. Personen på bilden är en modell. Foto: Mars & Kwon.

Affisch med aktiviteter under vecka 48

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det våldsförebyggande arbetet.

Initiativet leds av Unizon och MÄN men stödjs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och SKL. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att öka kunskap och medvetenhet om våldet. Sedan fem år tillbaka har Sveriges civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet ”En vecka fri från våld” för att tillsammans belysa våld, övergrepp och förtryck. Att under en vecka belysa våldet syftar även till att kraftsamla för det fortsatta arbetet under resten av året.

Årets ”En vecka fri från våld” går av stapeln v.48 (25/11-1/12) och önskar du ta del av sammanställningen för att veta vilka aktiviteter som arrangeras i länet under den veckan kan du skicka ett mejl till therese.clifford@lansstyrelsen.se.

Affisch för konferensen

Europakonferens i Oslo om Våld i nära relationer

I början av september 2019 arrangerades för tredje gången den europeiska konferensen European Conference on Domestic Violence (ECDV) som fokuserar på våld i nära relationer och där Länsstyrelsen medverkade.

Konferensen har tidigare anordnats i Belfast, Nordirland 2015 och Porto, Portugal 2017 men hölls denna gång på Oslo Kongressenter i Oslo. Konferensen samlade i 3 dagar cirka 800 deltagare från sammanlagt 41 olika länder (både europeiska och utomeuropeiska länder). Syftet med konferensen är att föra samman forskare, akademiker, professionella, praktiserande och beslutsfattare från Europa för att dela kunskap och erfarenheter inom ett brett utbud av frågor som rör våld i nära relationer.

Under konferensen lyfts Sverige i olika sammanhang som ett framgångsland utifrån både rättsliga påföljder samt politiska linjer. Sverige är ett föregångsland när det gäller krav på trygghet i det egna hemmet. Till skillnad från andra länder, där mannens våld mot sin partner i hemmet inte är ett brott, och/eller länder som inte anser det brottsligt med våld om mannen har blivit provocerad av kvinnan.

Ett annat land som har kommit långt i arbetet med våld i nära relationer och som fick mycket uppmärksamhet under konferensen var Skottland. I Skottland jobbar de mycket med att medvetandegöra våld utifrån ett genusperspektiv för att öka förståelsen för våldsprocesserna och därigenom synliggöra det subtila våldet. De strävar också efter att fokusera mer på förövarens handlingar under våldssituationen än vilken skada han åsamkade. Detta för att minska fokus på offret och dess lidande då det oavsett grad av lidande fortfarande är ett brott att använda sig av våld.

Nästa gång ECDV arrangeras är år 2021, dock ej ännu klarlagt i vilket land.

Foto av PPT-bild: The "Dark Side" of the Human-Animal Bond.

Djur och våld – rapport från Skottland

9 september arrangerades en konferens om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Konferensen hölls i Skottland av Edinburghs universitet och den skottska djurskyddsorganisationen SSPCA. Konferensens rubrik var The links between animal cruelty, adverse childhood experiences and human violence: research and practice. Innehållet var mycket relevant för Länsstyrelsen i Västmanlands pilot- och utvecklingsprojekt Djur och Våld och representant från projektet fanns därför på plats.

I den forskning som presenterades tydliggjordes och fördjupades kunskapen om sambandet; om människor är utsatta är djur i riskzonen för våld och om djur är våldsutsatta är människor det. Det är en del av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Ibland syns enbart våldet mot djuren utåt, men det kan dölja andras utsatthet under ytan. Därför är det av stor betydelse att uppmärksamma våld mot djur.

Flera föreläsare talade om konsekvenser av om barn upplever våld mot djur och hur det kan ge långsiktiga skadliga effekter för dem. Barns våld mot djur talades det också en hel del om - det är en tydlig signal om att barnet själv kan vara utsatt för övergrepp. En föreläsare talade om det skottska arbetet med ”Animal guardians” där man arbetar med barn och unga och där man med hjälp av djur kan hjälpa dem att utvecklas och bearbeta negativa upplevelser. Det är möjligt då djur har en mycket stor roll i barns emotionella utveckling.

Under början av 2020 planeras en nationell konferens med internationella föreläsare i Västerås som en del av Länsstyrelsens projekt Djur och Våld.

Foto från konferensen Inkludera mera

Inkludera Mera-konferensen blev en succé

Konferensen Inkludera Mera drog sammanlagt över 1000 åhörare och utvärderingen visar att majoriteten var väldigt nöjd med dagens innehåll och form.

Konferensen Inkludera Mera har Samhällskontraktet som huvudarrangör. Samhällskontraktet består av Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Region Västmanland och kärnuppdraget är att samproducera ny kunskap utifrån länens behov. Sponsorer till konferensen är även Länsstyrelsen, VLT, Arbetsförmedlingen, Aros Congress Center, ABB med flera.

Det övergripande målet med konferensen är ökad inkludering och bättre bemötande men konferensen kommer även att ha ett Agenda2030-mål som tema. I år var temat "Hälsa och välbefinnande” och programmet bjöd på punkter såsom hälsoinnovationer, kunskap om hälsofrämjande hälsofaktorer och ojämställda arbetsmiljövillkor.

Foto av plakett för jämställdhetspriset

Jämställdhetspriset

Den 18 november delar Landshövding Minoo Aktharzand ut länets jämställdhetspris till en person aller organisation som bidragit till ökad måluppfyllelse inom de jämställdhetspolitiska målen i länet.

Förra året vann Viksängs fritidsgård som arbetat långsiktigt med inkluderande arbetssätt. I år har Länsstyrelsen fått in 21 nomineringar på 15 olika personer/organisationer. Årets pristagare vinner biljetter till Forum Jämställdhet i Jönköping (värde 10 000 SEK). Pristagaren kommer också att få visa upp sitt arbete på konferensen Inkludera Mera genom att föreläsa för drygt 500 åhörare. Priset består också av en designad plakett.

Länsstyrelsen Östergötland utlyser projektmedel för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nu finns möjlighet att ansöka om projektmedel hos Länsstyrelsen Östergötland som har regeringens nationella uppdrag att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

De utlyser projektmedel för utveckling av metoder och arbetssätt som stärker stödet till den utsatta målgruppen. Länsstyrelsen Östergötlands projektmedel riktar sig till frivilligorganisationer, stiftelser, kommuner, statliga myndigheter samt region och landsting.

Det finns projektmedel till följande inriktningar:

  • Projekt som studerar hur och var man når föräldrar i förebyggande syfte (ej indikativ nivå) till exempel genom föräldrastöd och samhällsintroduktion. Effekt på barnen ska även belysas.

  • Projekt kring långsiktigt stöd och eftervård för personer som varit placerade på skyddade boenden.

  • Projekt kring hur asylsökande barn (inklusive ensamkommande barn) kan få information om sina rättigheter.

  • Projekt inom hälso- och sjukvård med fokus på insatser tidigt i barns liv.

Sista ansökningsdag är 13 november. (Protokoll från nämndsammanträden och andra beslutsprotokoll kan kompletteras senast 21 november, men däremot ska själva ansökan ha inkommit 13 november).

För ytterligare information, se http://www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland/nationella-projektmedel/

Från Värlsbanken till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen fick finbesök av professor Augusto Lopez Claros som nyligen avgick som chef för Världsbankens analysavdelning. När Lopez Claros nyligen besökte Sverige lyckades länet locka honom till att träffa alla de medarbetare i länet som arbetar för att implementera länsstrategin för jämställdhetsintegrering.

Förutom chefsjobbet på Världsbanken har Augusto Lopez Claros haft flera statusfyllda uppdrag åt FN och World Economic Forum. Han pratade om sin bok Equality for Women = Prosperity for All: The Disastrous Global Crisis of Gender Inequality (2018). Den handlar om att hela länders ekonomi stärks när kvinnor får mer handlingsutrymme/empowerment.

Lopez Claros betonade vikten av att få med kvinnors deltagande i allt från bolagsstyrelser till invånardialoger. Det förvånade säkert en del åhörare att han var så positiv till kvotering av kvinnor i såväl politiken som platser vid förhandlingsborden i fredsuppgörelser. Han menade att kvotering är ett verkningsfullt och nödvändigt verktyg för att åstadkomma snabb förändring. Kvinnors representation leder sedan till ökad ekonomisk tillväxt och bättre bevarande av fred. Varför? För att kvinnor har andra livserfarenheter och andra perspektiv som förbättrar villkoren. Vidare förespråkade Lopez Claros könsneutral lagstiftning. Hans analyser visar att de länder i världen som har de mest könsneutrala lagarna också har bäst ekonomi. Det kan handla om en så enkel förklaring som att kvinnor har rätt att äga och förvalta egendom på samma villkor som män. Det stärker landets ekonomi.

Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion |