Landsbygdsnytt - Information från Länsstyrelsen Västmanlands län

Februari 2020

I detta nummer

-Vägen till ökad lönsamhet-utbildning
-Intresserad av att bli utbildare i fisketillsyn?-utbildning
-Starta småskalig ekologisk äggproduktion-utbildning
-Vilken mark ska jag ta med i min SAM-ansökan?
-Nytt datum för skötsel av trädor
-Använda livsmedel som foder?
-Gynna dina humlor!
-Testa betesförmedlingen!
-Kostnadsfri rådgivning inom Ett rikt odlingslandskap
-Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark
-Utlysning av medel för Västmanland 2020- (samarbetsprojekt på landsbygden för kortare livsmedelkedja och lokalmarknad)
-Färdiga bredbandsprojekt

 

Bild

 

Vägen till ökad lönsamhet-utbildning

Arbetar du inom småskalig livsmedelsproduktion, allt från köttproduktion, växtodling och äggproduktion till mejeri och trädgård?
Den 3 mars är kursstart för en affärsutbildning för livsmedelsproducenter i Västmanlands län och genomförs med åtta träffar (halvdagar).

Utbildningen är till för dig som:
vill utveckla din befintliga verksamhet på gårdsnivå
eller är småskalig livsmedelsproducent och vill affärsutveckla
har en affärsidé och står i begrepp att starta upp
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri (du betalar endast för mat, fika samt litteratur) och finansieras av Landsbygdsprogrammet i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län som ett led i Västmanlands arbete med den regionala livsmedelsstrategin.

Anmälan: till anna.lindgren@lrf.se. Vid frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta Anna Lindgren på 076-696 68 25.

Endast fåtal platser kvar!

 

Bild

 

Intresserad av att bli utbildare i Fisketillsyn?

Länsstyrelsen kommer att hålla kurs för de som vill bli godkända utbildare i Fisketillsyn och vi önskar därmed intresseanmälningar senast 15 mars.

Antalet platser är begränsat till 10 st.
Förkunskapskrav för att få gå utbildningen är att man själv gått utbildningen och varit aktiv fisketillsynare i minst fem år.

Anmälan till Länsfiskekonsulent Ronnie Hermansson på epost ronnie.hermansson@lansstyrelsen.se

 

Bild

 

Starta småskalig
ekologisk äggproduktion

Ekologisk äggproduktion är något att satsa på! Men hur kommer jag igång och vilka kontakter behöver jag ta? Hur vet jag att jag har rätt förutsättningar och uppfyller kraven i lagen?

Den här kursdagen riktar sig till dig som funderar på att starta småskalig ekologisk äggproduktion.

Plats: Jäders församlingshem, Jäder Fridhem 1, Eskilstuna, Södermanlands län
Tid: Torsdag 2 april, kl. 9.00-16.00
Kostnad: Kursen är kostnadsfri men kaffe och lunch kostar 200 kr inkl. moms
Sista anmälningsdag: 25 mars


Läs mer och anmäl dig>>

 

Bild

 

Vilken mark kan jag ta med i min SAM-ansökan?

Du har väl bara godkänd jordbruksmark i din SAM-ansökan? Du är själv ansvarig för att all mark i ansökan är godkänd åkermark eller betesmark. Du kan inte få jordbrukarstöd för mark som du använder för annat än jordbruksverksamhet och du måste varje år odla, beta eller putsa marken.

All jordbruksmark ska skötas så att den är i ett gott skick för jordbruksverksamhet. Igenväxt eller försumpad mark räknas inte som jordbruksmark. Du kan få avdrag på dina stöd om Länsstyrelsen vid kontroll uppmärksammar att du har mark i ansökan som inte är godkänd jordbruksmark. Efter att en kontroll aviserats kan du inte dra tillbaka mark ur ansökan.

Ta bara med den mark som du har förfoganderätt över i din SAM-ansökan.


Läs mer om bedömning av betesmarker>>

Läs mer om gårdsstödet>>

För frågor om jordbrukarstöden ring 0771-67 00 00

 

Bild

 

Nytt datum för skötsel av trädor

Jordbruksverket har gjort justeringar i reglerna som berör skötsel av mark som ligger i träda. Startdatumet för förbudet mot avslagning av träda ändras från den 1 mars till den 1 april.

Tidigare fick man inte putsa eller slå av växtlighet på träda under perioden 1 mars-30 juni. Nu flyttas alltså startdatumet för förbudet fram en månad och den nya perioden blir 1 april-30 juni. Detta innebär att du kan göra en tidig putsning av trädan, vilket är bra för att gynna blommande örter och gräs.

Läs mer om träda på Jordbruksverkets webbplats>>

 

Bild

 

Använda livsmedel som foder?

Nu kan du som är lantbrukare och foderföretagare ta emot livsmedel från butik och använda som foderråvara till dina djur, utan att butiken behöver registrera sig som foderföretagare. Detta har tidigare inte varit tillåtet, men som en av åtgärderna för att minska livsmedelsavfallet har EU-kommissionen kommit ut med riktlinjer som nu förenklar förfarandet att omvandla vegetabiliska livsmedel till foder.
Om du funderar på att använda livsmedel som foder tänk på att:
• Endast använda vegetabiliska livsmedel (ex. bröd, grönsaker).
• Det ska vara av god foderkvalité.
• Det måste vara lämpligt som foder för djuren.
• Kraven på spårbarhet uppfylls.

Läs mer om vad som gäller på Jordbruksverkets hemsida>>

 

Bild

 

Gynna dina humlor!

Humlor och honungsbin är de viktigaste pollinerarna av både vilda växter men även för odlade grödor som oljeväxter och klöverfrö. Tyvärr har deras livsmiljö i odlingslandskapet förändrats kraftigt de senaste hundra åren och i slättlandskapet saknas det ofta föda eller lämpliga boplatser. Den nytta våra vilda pollinerare gör kan knappast överskattas och som tur är kan man med relativt enkla åtgärder göra stor nytta för att gynna deras livsmiljöer.
På Jordbruksverkets webbplats finns ett flertal tips på vad man kan göra för att gynna de vilda pollinerarna och det finns säkert ett eller fler som passar just dig!

Länk till Jordbruksverkets webbplats>>

 

Bild

 

Testa betesförmedlingen!

Passa på att använda dig av Länsstyrelsen Västmanlands betesförmedling nu när det är dags för SAM-ansökan så att marken kan ingå i årets ansökan om stöd! Att lägga in en förfrågan tar bara några minuter och tjänsten är kostnadsfri. Satsningen är långsiktig och till för att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har betesmarker men saknar betesdjur.

Länk till djurägarformuläret>>

Länk till markägarformuläret>>

 

Bild

 

Kostnadsfri rådgivning inom Ett rikt odlingslandskap

Ta chansen att få kostnadsfri rådgivning om hur du gynnar naturvärden på din fastighet. Våra rådgivare är experter inom följande områden:
• Naturvärden på gården
• Slåtterängar och naturbetesmarker
• Trädvård och friställning av träd
• Hur du gynnar vilda pollinerare och fåglar

Kontakta Julia Carlsson för mer information.
julia.carlsson@lansstyrelsen.se tfn 010-224 49 20

 

Bild

 

Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark

Har du en betesmark som vuxit igen och där träd, buskar och sly tagit över? Du vet väl att du kan få stöd för att röja marken?
Stöd för engångsröjning av betesmark finns till för att öka natur- och kulturvärdet på betesmarker som idag är igenvuxna.
Stödet betalas ut för röjning av marker som kanske redan betas eller har betats till för några år sedan och där igenväxningen är så omfattande att marken inte kan få miljöersättning. Stödet betalas ut en gång och tanken är att den röjda marken sedan ska uppfylla kriterierna för miljöersättningar för ängar eller beten med särskilt rika naturvärden, eller som behöver särskild skötsel. Du kan få 5000 kronor per hektar. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar röjningen.


Det finns även stöd att söka för mer omfattande restaurering av betesmarker och slåtterängar. Det gäller för att restaurera marker med betydande igenväxning som ofta legat för fäfot under lång tid. Det är ett stöd som betalas ut för större projekt under 5 år.

Läs mer om stöden på Länsstyrelsens webbplats>>

 

Bild

 

Utlysning av medel för Västmanland 2020

Länsstyrelsen utlyser sammanlagt 1 miljon kronor till samarbetsprojekt på landsbygden för kortare livsmedelskedja och lokal marknad.

Läs mer om utlysningen här>>

Indi Persson
010 224 9330

 

Bild

 

Färdiga bredbandsprojekt

2016-2017 beviljades Fibra AB 8,5 miljoner kronor inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för investering i ett fibernät i Sevalla med omnejd. Nätet är nu i drift och 75 kilometer fibernät har anlagts. Mer än 230 hushåll med folkbokförda personer har anslutit sig. I området finns även 104 så kallade arbetsställen/företag. I februari i år är projektet slutredovisat och tog 3 år att färdigställa.

Indi Persson, 010 224 9330

 

Bild

 Detta mail skickas med IdRelay