Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 1 mars 2020

Hela nyhetsbrevet som PDF

Foto av Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen, Matilda Wahlström, Centrum mot våld, Charlotte Florén, Länsstyrelsen, Elin Hedén, Kvinnohuset, Eva Kornhall, Advokatfirman Kornhall och Torbjörn Messing, Länsstyrelsen.

Metodstöd i arbetet med personer utsatta för ekonomiskt våld i nära relation

Ekonomiskt våld är ingen ny företeelse, men det har tidigare inte fått någon större uppmärksamhet. Nu har ett metodstöd tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Västmanland, Centrum mot våld i nära relationer, Föreningen Kvinnohuset Västerås samt Advokatfirman Kornhall. Syftet med metodstödet är att ge yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete bättre förutsättningar att stödja personer som lever med ekonomiskt våld, så att deras möjlighet till en trygg ekonomi ökar.

Ekonomiskt våld kan ta sig olika uttryck, till exempel kan våldsutövaren kontrollera hur partnern använder pengar och förorsaka att partnern blir skuldsatt. Även om relationen tar slut kan våldets konsekvenser kvarstå. Har man blivit skuldsatt kan det vara svårt att skaffa sig en bostad, och har man barn tillsammans med sin före detta partner, och partnern vägrar att bidra till barnens försörjning drabbas även dom hårt av det ekonomiska våldet.

Läs mer om och ladda ner metodstödet på Länsstyrelsens webbplats.

På bilden: Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen, Matilda Wahlström, Centrum mot våld, Charlotte Florén, Länsstyrelsen, Elin Hedén, Kvinnohuset, Eva Kornhall, Advokatfirman Kornhall och Torbjörn Messing, Länsstyrelsen har genomfört utbildningar i ekonomiskt våld

Bild av Lotten Sunna #utanskyddsnät

Regeringen har skapat en temasida för #metoo

Regeringen fortsätter sitt långsiktiga arbete för ett samhälle fritt från sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. De kommer att samla alla de åtgärder de har vidtagit på en webbsida: #metoo.

Jämställdhetsmyndigheten har också en användbar webbsida för att följa upp #metoo. De har samlat berättelser från #metoouppropen och filmatiserat fem väldigt starka historier från fem extremt utsatta grupper. Perspektiv från äldre, drogberoende, funktionsnedsatta, prostituerade och döva ges i dessa filmer.

Skärmdump från webbutbildning i jämställdhetsintegrering. Visar en man och en kvinna.

Ny webbutbildning i jämställdhets-integrering

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en webbaserad basutbildning i jämställdhetsintegrering. Denna utbildning kan fungera som ett värdefullt komplement till olika kompetensutvecklingsinsatser inom jämställdhet.

Utbildningen innehåller åtta steg och efter genomförd utbildning kan deltagaren skriva ut ett intyg. Utbildningen är utformad så att den passar all offentlig verksamhet och är helt kostnadsfri.

Webbutbildning i jämställdhetsintegrering

Inget slöjförbud i skolan

Skolverket sätter stopp för förbudet mot att bära slöja på Minervaskolan i Umeå. Beslutet är även ett riktmärke för andra skolor i landet. Förbudet bryter mot skollagens krav om att en skola ska stå öppen för alla elever.

Inslag om slöjförbudet på Sveriges radio.

Foto av en kvinnas överkropp. Hon är klädd i grå kostym och håller upp en vit skylt som det står Executive på.

Makt skyddar inte kvinnor från sexuella trakasserier

Att göra karriär och bli chef skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom är det vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner. Det visar en ny studie från Institutet för social forskning som undersökt förhållanden i Sverige, USA och Japan.

Genom att analysera enkätsvar från Sverige, USA och Japan har forskare från Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet tillsammans med amerikanska och japanska forskare undersökt vilka positioner kvinnor haft som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

I studien fann man att kvinnor med arbetsledande positioner har mellan 30 och 100 procent högre utsatthet för sexuella trakasserier och att det är steget till att bli lägre chef som ger den största ökningen av risken för sexuella trakasserier på jobbet.

Det finns en stor utsatthet också hos högre kvinnliga chefer, även om risken är något lägre jämfört med de lägre nivåerna av chefskap.

Läs hela artikeln "Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier" på Institutet för social forsknings webbplats.

Diagram över Global, Top 10. Sverige ligger på fjärde plats.

100 år kvar till global jämställdhet

World Economic Forum har släppt sin rapport Global Gender Gap Index där jämställdheten rankas i världens länder utifrån fyra temaområden. Rapporten konstaterar att vare sig vi eller de flesta av våra barn kommer att få uppleva en jämställd värld med nuvarande förändringstakt. Det kommer att ta 99,5 år innan vi når jämställdhet.

De fyra områden som rankas är:

  • Villkor för utbildning

  • Ekonomisk delaktighet och möjlighet

  • Hälsa och överlevnad

  • Politisk påverkan

Inom området politisk representation har flest länder förbättrat sig men samtidigt är det området längst från jämställdhet. Det område som globalt är mest jämställt är villkoren för flickors och pojkars utbildning.

Global Gender Gap Report 2020

Foto av vinnarna tillsammans med landshövding Minoo Akhtarzand.

2019-års vinnare av Västmanlands Jämställdhetspris

Jämställdhetsrådet i Västmanland har utsett Barkarö Sportklubbs projekt Flickinitiativet till årets vinnare av Västmanlands Jämställdhetspris. Priset delades ut för andra året i rad av Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika Jämställdhetsrådets ordförande, vid en ceremoni på Västerås Slott.

Under hösten har allmänheten kunnat nominera kandidater till årets Jämställdhetspris i Västmanland. Syftet med priset är att lyfta fram och synliggöra förebilder som genom sin verksamhet bidragit till ett mer jämställt samhälle. Priset är till för att uppmärksamma, belöna och inspirera.

- Vi är mycket glada över att även i år ha fått så många värdiga kandidater nominerade. Samtidigt har det inneburit att det inte har varit lätt att utse en vinnare. Alla kandidater har på olika sätt bidragit till ökad jämställdhet i Västmanland säger Landshövding Minoo Aktharzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet.

Om jämställdhetspriset 2019 på Länsstyrelsens webbplats

Omslag för handboken Inget att vänta på.

Nu finns ”Inget att vänta på!”

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med MÄN och Unizon reviderat handboken ”Inget att vänta på” som vänder sig till verksamheter som ämnar jobba våldsförebyggande. Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention beskrivet i fem steg för förändring som kan följas steg för steg alternativt användas som kunskaps- eller inspirationskälla.

Det finns vissa utmaningar med att arbeta våldsförebyggande, dels är det ett arbete som ofta blir lågt prioriterat efter mer akuta insatser, men det är även vanligt med uppfattningen att man själv ska ta fram helt nya metoder. Men handboken innehåller flera konkreta exempel på hur man kan arbeta förebyggande mot våld för att det ska vara enkelt att starta igång arbetet. Den beskriver hur det mest grundläggande tillvägagångssättet är att utgå från de metoder som redan finns i verksamheten och utveckla dessa.

Arbetet kan även bedrivas på mer avancerad nivå genom att anpassa och implementera en redan utformad evidensbaserad metod hämtad från andra verksamheter som har lyckats väl. För den högst avancerade och drivna verksamheten kan ett arbete med att ta fram helt nya evidensbaserade insatser vara ett tillvägagångssätt.

Handbokens fokus ligger på att långsiktigt förebygga olika former av mäns våld mot kvinnor, såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Handboken finns att ladda ner på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

Föräldraskapsstöd till nyanlända

Länsstyrelsen i Västmanland har sökt och tilldelats nationella medel för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Dessa medel kommer användas med syfte att möjliggöra för ansvariga aktörer att förse nyanlända föräldrar med ökad kunskap och förståelse om föräldrarollens innebörd i svensk kontext. Detta för att bidra till att nyanlända barn och unga ska få de bästa förutsättningarna att integreras i samhället. Målet är att föräldraskapsstöd ska bli en naturlig del av samhällsorienteringen i länets kommuner. På så vis ökas kunskapen bland nyanlända föräldrar om vad föräldraskap i svensk kontext innebär gällande ansvar, rättigheter och skyldigheter.

Projektet vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med integration, samhällsorientering eller föräldraskapsstöd i kommunerna.

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter som är riktade till föräldrar, som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrar relation till varandra eller deras sociala nätverk.

Information om föräldraskapsstöd på Länsstyrelsens webbplats

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Västmanlands arbete med jämställdhet?

Kontakta Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig jämställdhet
Telefon: 010-224 93 71
E-post: torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion |