Information från Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län - Ett jämställt Västmanland

Nummer 2 maj 2020

Hela nyhetsbrevet som PDF

FN:s logotyp

FN uppmanar länder att skydda kvinnor

FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar regeringar i världens länder att inkludera skydd för kvinnor i sina insatser mot coronapandemin. Rapporter visar att våld i nära relationer har ökat sedan pandemin bröt ut. För många kvinnor och flickor är hotet störst där de ska vara som säkrast: i sina egna hem, säger Guterres. De senaste veckorna, när den ekonomiska och sociala pressen har vuxit, har vi sett en global ökning av våld i nära relation.

I Indien dubblerades antalet anmälningar om våld i nära relationer under den första veckan med utegångsförbud, enligt landets nationella kvinnokommission. I Frankrike ökade antalet med en tredjedel efter att landet stängt ned och i Australien ökade internetsökningar för att stötta kvinnor i våldsamma relationer med 75 procent. Guterres vill också att länder skapar säkra sätt för kvinnor att söka hjälp utan att bli upptäckta av förövare.

Källa: TT

Diagram som visar ändrat beteende

Kvinnor har i högre utsträckning än män ändrat sitt beteende till följd av Corona

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har gett undersökningsföretaget Kantar Sifo i uppdrag att undersöka vilka förändringar svenskarna har gjort för att minska risken att bli smittad av coronaviruset eller smitta någon annan. Resultaten visar bland annat att nästan hela befolkningen ändrat sitt beteende med anledning av coronapandemin.

Undersökningen visar att kvinnor har ändrat sitt beteende i signifikant högre utsträckning än män. Kvinnorna är överrepresenterade i 14 av 19 kategorier och dessutom underrepresenterade bland de som uppger att de "inte gjort någonting alls". Det handlar bland annat om att tvätta händerna oftare, undvika offentliga platser, använda handsprit, handla mindre i fysiska butiker och mer online.

Resultat coronaundersökningen.

Risk för ökat våld med anledning av covid-19 – SKR ger råd till kommunerna

När allt fler familjer isolerar sig hemma ökar risken för kvinnor och barn att utsättas för våld av närstående. SKR uppmanar kommunerna att förbereda för att fler behöver stöd och skydd – både nu och efter pandemin.

Isoleringen gör det lättare för våldsutövande partners eller familjemedlemmar att utöva kontroll och betydligt svårare för utsatta kvinnor och barn att söka hjälp. Oro, stress och ekonomisk osäkerhet ökar risken ytterligare för våld i nära relation. Två grupper som lyfts särskilt är barn och kvinnor 70 år och äldre.

Lista med råd - risk för ökat våld mot kvinnor och barn.

Omslagsbild hjälp till hjälp. Illustration av en hand som håller ett hjärta med ett hus inuti.

Hjälp till hjälp

Barn och unga som riskerar att fara illa hamnar i en ännu svårare situation under kristider. När yrkesverksamma i större utsträckning jobbar hemifrån och många är frånvarande på grund av sjukdom, får barn och unga mindre tillgång till vuxna som kan se deras behov av stöd och hjälp.

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar och Länsstyrelsen har tagit fram broschyren ”Hjälp till hjälp”. Den ger råd samt kontaktinformation till stödinsatser via webben.

Broschyren är i första hand riktad till personal på skola, förskola och fritid i syfte att vägleda vid oro för eller som tips för stöd till barn och unga

Broschyren Hjälp till hjälp.

Regeringen satsar på jämställdhet - 100 miljoner för att möta utsatthet i samband med coronaviruset

Pengarna ska gå till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Dessa grupper riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av coronaviruset. Förslaget är en del av den extra ändringsbudget som regeringen beslutade den 1 april. Socialstyrelsen har fått ansvar att fördela medlen.

Regeringens pressmeddelande

Bild från podcast "Krimprofessorn svarar".

Att förebygga brottslighet i Coronatider

Samtidigt som en viss typ av brottslighet minskar i Sverige under corona-epidemin finns det en risk att annan typ av brottslighet kommer att öka framöver. Professorn Henrik Andershed svarar på frågor om brottslighet och dess orsaker och ger tio förslag på förebyggande åtgärder.

Krimprofessorn svarar

Manne Gerell, universitetslektor på Malmö universitet skriver om pandemins påverkan på brottsligheten. Med den sociala distansering som vi uppmanas till och som resulterar i att fler människor är hemma och färre i offentliga miljöer kommer fler brottstillfällen att uppstå i hemmen. Det är alltså troligt att familjevåld kommer att öka. Läs mera i hans blogg!

Kriminologiska funderingar

Foto av Åsa Lindhagen, fotograf Kristian Pohl, Regeringskansliet

Jämställdhetsministerns pressträff för barn med anledning av coronaviruset

Coronavirusets framfart har bidragit till en intensiv mediarapprotering och stora förändringar i vardagen. Det här påverkar våra barn och kan väcka många tankar och känslor hos dem. Den 20 april höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, även ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, en pressträff tillsammans med experter för att besvara barns frågor om det nya coronaviruset och ge information anpassad för barn.

Tillsammans med jämställdhetsministern, Åsa Lindhagen, deltog experter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen samt Barnens rätt i samhället (BRIS). Pressträffen riktade sig till barn och innehöll information från regeringen och berörda myndigheter och tillfälle för närvarande barnreportrar att ställa frågor. Syftet var att ge barnanpassad informationen, fakta som är relevanta för barn och lätt att förstå.

Sara Nilsåker, kurator på BRIS, berättade under pressträffen att många barn har hört av sig till BRIS den senaste tiden med anledning av Coronakrisen. Barnen har frågor, är oroade, har problem hemma och så vidare. Till barn som är oroliga hade BRIS tips på vad de kan göra.

Se hela pressträffen här och visa den gärna för barn (från lågstadieåldern och uppåt kan rekommenderas)

Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet

Foto av röd stolsrygg med orden saknad skrivna med krita.

Kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck extra viktig under coronakrisen

Stängda landsgränser innebär att ingen i dagsläget kan föras ut ur landet och samtidigt behöver vi isolera oss i våra hem enligt riktlinjer för att inte öka spridningen av Corona-viruset. För de barn och unga som lever i en hederkontext kan detta innebära att kontroll, förtryck och våld ökar.

Kampanjen ”Saknad” som pågår under maj-juni riktar sig både till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga samt till kompisar och anhöriga till någon som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck genom att tex föras utomlands för tvångsbortgifte och lämnas kvar mot sin vilja.

Länsstyrelsen sprider kampanjen årligen, men anser att det är av ännu större vikt att man som vuxen uppmärksammar de barn och unga som befinner sig i riskzonen under rådande coronakris. Stängda skolor, förkylningssymptom som hindrar vanlig skolgång samt pausade fritidsaktiviteter gör att de vanliga mötesplatserna där barn och unga möter andra vuxna minskar.

Vi behöver nu mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta barn och unga. Vi behöver hitta nya kontaktvägar till exempel via det digitala, vara extra uppmärksamma, vara tillgängliga samt sprida information till barn och unga om vart de kan vända sig om de blir utsatta. Känner man oro för att ett barn eller en ungdom far illa ska man alltid ringa socialtjänsten och berätta.

Önskar du ta del av kampanjmaterial för spridning, mejla till: therese.clifford@lansstyrelsen.se.

Covid-19 Information in other languages

Krisinformation på olika språk via Informationsverige.se

För att underlätta kriskommunikationen har man tagit fram information och filmer på olika språk. Syftet är att sprida och tillgängliggöra aktuell information om den rådande situationen gällande Covid-19. På informationsverige.se finns det korta informationsfilmer som ger aktuell information från ansvariga myndigheter på olika språk.

https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/

På informationsverige.se hittar man också filmer från myndigheten för stöd till trossamfund som har gjort filmer på olika språk om Covid-19 där religiösa ledare levererar budskapet:

https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-01-17-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset.html

Affisch med vad som händer i Västmanland kopplat till internationella kvinnodagen 2020

Jämställdhetsrådet och internationella kvinnodagen

Den 6 mars hade Jämställdhetsrådet sitt första möte för året. Inför det nya året hade Jämställdhetsrådet förstärkts med ytterligare två nya medlemsorganisationer: IKEA och Bostads AB Mimer, och består nu av 31 olika organisationer. Under eftermiddagen bjöd landshövding Minoo Akhtarzand in till firande av den internationella kvinnodagen på Västerås slott.

På rådets möte följdes befintliga projekt inom rådet upp. Till exempel presenterades ABB:s arbete med att öka andelen pappor som tar ut föräldraledighet. Eftersom normer och värderingar har visat sig vara orsaker till pappors låga uttag av föräldraledighet har man initierat samtalsgrupper för män på ABB. Arbetet sker i samverkan med bland annat Region Västmanland, Västerås stad, MÄN, Vi är Sverige och Länsstyrelsen Västmanland.

Region Västmanland presenterade också En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. Modellen syftar till att ge ett likvärdigt stöd till båda föräldrarna och att få båda föräldrar att vara engagerade i kontakten med Barnavårdscentraler och familjecentraler.

Eftersom den internationella kvinnodagen i år inföll på en söndag bjöd Länsstyrelsen in till firande på slottet redan fredagen den 6 mars. Temat för året var jämställdhet i kulturen och ett besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, stod på agendan. Kunskap och erfarenheter genom föreläsningar varvades med sång, musik och drama. Tina Wilhelmsson berättade om raderade kvinnor ur ABB:s industrihistoria genom sång och musik. Ulrica Martinsdotter fokuserade på vad som följt efter #metoo och Jämställdmyndigheten berättade om jämställdhet kopplat till media.

Illustration av hand med pengar och överkryssad hand

Jämställdhetsperspektiv inom försörjningsstödet – stora skillnader hos länets kommuner

Länsstyrelsens kartläggning ”Att främja jämställdhet och motverka våld – en kartläggning över jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt bistånd” visar på skillnader mellan länets kommuner. Kartläggningen har dels undersökt jämställdhetsperspektivet i stort inom ekonomiskt bistånd, dels specifikt hur våld i nära relationer kan upptäckas och hanteras inom det ekonomiska biståndet. Syftet är att få kunskap om nuläget i kommunerna och att lyfta fram exempel som kan bidra till lärande och ett stärkt arbete i fler kommuner. Kartläggningen visar att kommunerna har olika perspektiv på hur ekonomiskt bistånd bör hanteras utifrån jämställdhet. Kommunerna är mer överens om hur våld i nära relationer bör hanteras.

Kartläggningen ”Att främja jämställdhet och motverka våld – en kartläggning över jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt bistånd”

Uppdrag kring utsatta EU/ESS-medborgare till Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Västmanland har fått i uppdrag att ansvara för regionala kompetensutvecklingsinsatser i frågor som rör utsatta EU/ESS-medborgare i sex län - Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Östergötland. Västmanland blir därmed en av fyra regionala samordnare i landet. Utsattheten kan vara hemlöshet och tiggeri, prostitution och människohandel, arbetskraftsexploatering samt utnyttjas i kriminalitet och organiserad brottslighet.

Den 24 september är det en heldagskonferens i Västerås med fokus på exploatering. Håll utkik!

Jurgita Ravaityte Kristoffersson, Regional samordnare utsatta EU/ESS-medborgare i Nod Öst
jurgita.ravaityte.kristoffersson@lansstyrelsen.se
010-224 94 73

Kvinna in i Sverige

Ett axplock av det som hände i projektet under mars och april månad:

  • Hela den regionala arbetsgruppen deltog i utbildning i interkulturell kompetens med utbildarna Religionsvetarna. Utbildningen genomfördes digitalt.
  • I Norberg har kvinnorna fått i uppdrag att sy fyrtio förkläden av medeltida modell till barn i Lapphyttan. Kvinnorna tränar också Qi gong varje dag för att hålla igång.
  • Köpings kommun startade en cykelskola under mars månad.
  • I Sala kommun genomfördes simskola under första halvan av mars. Tre kvinnor kan idag simma vilket gör att deras självförtroende har ökat. En dag i veckan är det gemensam friskvård för alla utomhus.
  • Fagersta kommun genomför individuella samtal en gång i veckan med fokus på att prata svenska. I början av mars arbetade gruppen med tema ”brott”. Utsatt för brott, vad finns det för typer av brott och vad finns det för straff. Gruppen arbetade med rättslig situation och olika påföljder.
  • Skinnskattebergs kommun fokuserar på hemarbete. För deltagarna innebär det bland annat att de ska filma sin vardag. En gång i veckan träffar projektledaren kvinnorna två och två för avstämning. Tillsammans tar man då hand om de fröer som planterats till den framtida grönsaksodlingen.
Länsstyrelsen Västmanland

Läs webbversion |