Landsbygdsnytt - Information från Länsstyrelsen Västmanlands län

Juni 2020

I detta nummer

 • Kommande aktiviteter
 • Du kan ändra i din SAM-ansökan fram till 15 juni!
 • Ansöker du om stöd för frövall? Tänk på detta!
 • Har du jätteloka eller jättebalsamin på dina marker?
 • Kom ihåg att förpröva dina djurstallar!
 • Vem tar hand om ditt djur om du blir sjuk?
 • Kontroller av ansökningar


 

Bild

 

Kommande aktiviteter

17 juni, Kolsva
Fältvandring för nötköttsproducenter - bete, praktiska lösningar och management

18 juni, Köping
Fältvandring för mjölkproducenter - bete, praktiska lösningar och management

29 juni, Sala
Fältvandring tema Jordhälsa på Vigelshus Gård

 

Bild

 

Du kan ändra i din SAM-ansökan fram till 15 juni!

Fram till 15 juni kan du ändra det mesta i din SAM-ansökan. Om du vet att du behöver ändra din ansökan ska du göra det så snart som möjligt. Om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller om de meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittats.

Efter 15 juni kan du minska på dina arealer samt dra tillbaka hela/ delar av din ansökan. Vill du ändra på någon grödkod är det endast möjligt om inte ersättningsnivån för den nya grödan ökar.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

 

Bild

 

Ansöker du om stöd för frövall? Tänk på detta!

Om du sökt stöd för ekologisk produktion eller kompensationsstöd på de skiften där du odlar frövall så tänk på följande!

 • Frövallen får endast bestå av en sort av vallbaljväxter alternativt vallgräs.
 • Du ska odla vallen för att tröska den.
 • Du ska också kunna visa att det finns ett avtal med utsädesleverantör.
Uppfyller du inte dessa villkor ska du ändra grödkod i Sam internet till förslagsvis grödkod 50 (slåttervall).

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

 

Bild

 

Har du jätteloka eller jättebalsamin på dina marker?

Vet du om att du enligt lag är skyldig att göra åtgärder för att bekämpa deras utbredning?Jätteloka och jättebalsamin är exempel på så kallade invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter är ett växande problem och skadar naturen så att ekosystem och dess funktioner rubbas. De har negativa effekter på jordbruk och skogsbruk, hotar den biologiska mångfalden, påverkar hälsan på människor och djur och kan orsaka stor ekonomisk skada i naturen och i samhället.

Du kanske sprider dessa utan att veta om det?

Vanliga orsaker till omedveten spridning är:

 • Okunskap om vilka arter som är invasiva
 • Dikesrensning
 • Åtgärder vid vattendrag
 • Användning av fyllnads/jordmassor
 • Körning eller grävning i bestånd som blommar och har fröställningar

Läs mer om invasiva arter på Länsstyrelsens webbplats


 

Bild

 

Kom ihåg att förpröva dina djurstallar!

Har du planer på att utöka din verksamhet genom att bygga nytt djurstall eller bygga om ett befintligt? Större ny- och ombyggnationer för lantbruksdjur och häst är förprövningspliktiga. Även vilthägn ska förprövas innan de får sättas upp.

En förprövning innebär att Länsstyrelsen ska granska byggnadsplanerna i förväg för att se så att de uppfyller kraven på djurhållning.

Förprövningen är gratis och du kan läsa mer om den på vår webbplats.

Länk till Länsstyrelsens webbplats

 

Bild

 

Vem tar hand om ditt djur om du blir sjuk?

Har du funderat på vem som kan ta hand om ditt djur om du blir sjuk? Eller vad som händer med djuret om du hamnar på sjukhus? Som djurägare är det bra att ha en plan för husdjuret när det oförutsägbara händer – både för din egen och djurets skull.

Som djurägare har du ansvar för ditt djur. Enligt djurskyddslagen ska djuret ha vatten, mat, skötsel, tillsyn och omvårdnad. Dessutom behöver djuret sällskap och får inte lämnas ensamt under en längre period.

Läs mer i folder från Länsstyrelserna

 

Bild

 

Kontroller av ansökningar

För att vara säkra på att rätt pengar betalas ut till rätt personer gör länsstyrelserna kontroller. Vissa av kontrollerna gör vi på plats på din gård. När vi kontrollerar är det de här sakerna vi tittar på:

 • att din ansökan stämmer med verkligheten
 • att du följer alla villkor för de stöd du har sökt
 • att du följer tvärvillkoren.
Kontrollsäsongen håller på från maj till november och kontrollanten ringer innan de kommer. Vanligtvis är det arealer som kontrolleras under sommaren och hösten där kontrollanten kan gå runt själv. Men ibland kan även märkningskontroller av djur förekomma och då behöver du som djurägare vara kontrollanten behjälplig med att visa vart djuren finns och eventuellt samla ihop dessa.

Läs mer om syfte, hur kontrollerna tas ut och hur kontrollerna går till på Jordbruksverkets webbplats.

 

Bild

 Detta mail skickas med IdRelay