Webbversion | Skicka vidare

Sidhuvud Alkohol e-cigg tobak & rökfri miljö

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigaretter och rökfri miljö - SEPT 2017

Ny lag fr.o.m. den 1 juli

Den 1 juli 2017 trädde den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det finns även en förordning framtagen, förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Länsstyrelsen har informerat om lagen tidigare, men nu är det alltså skarpt läge. Om ni inte redan har gjort det så är det hög tid för er i kommunerna att fatta beslut som möjliggör att man kan arbeta med den nya lagen. Kommunfullmäktige måste utse en ansvarig nämnd och resurstilldelning måste ske så att man kan arbeta med det nya uppdraget. Kommunerna har rätt att ta ut avgifter för tillsynen. Länsstyrelsen vill betona att det inte finns några övergångsbestämmelser avseende detaljhandeln så det finns ingen anledning att vänta. Gällande föreskrifter från Folkhälsomyndigheten har vi fortfarande inget besked, men det kommer att dröja.

Har du frågor om den nya lagen så kan du kontakta Länsstyrelsen.

Två viktiga propositioner i höst

Inför riksmötet 2017/18 har regeringen planerat att lägga fram två propositioner som kommer att påverka kommunernas och Länsstyrelsens arbete. Dels är det En ny lag om tobak och liknande produkter, dels Reglering av distanshandel och viss marknadsföring av alkoholdrycker. Det här framgår av regeringens propositionsförteckning. Tanken är att slutbehandling i riksdagen ska ske senast i december månad.

Framför allt förslaget till en ny tobakslag kommer att innebära stora förändringar för kommunernas arbete om det röstas igenom så som utredningen SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk föreslog. Utredningen föreslog bl.a. tillståndsplikt för tobaksförsäljning, partihandelstillstånd, fler rökfria miljöer utomhus och att även e-cigaretter och liknande produkter ska omfattas av rökförbudet.

Så snart Länsstyrelsen vet något närmare om innehållet i de olika lagförslagen kommer vi att gå ut med information.

En ny förvaltningslag

Riksdagen har sagt ja till en ny förvaltningslag. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om rätten till tolkning och översättning, jäv, hur myndigheter ska motivera sina beslut och vilka beslut som får överklagas. Läs mer i Proposition 2016/17:180. Lagförändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

Oenighet kring gårdsförsäljning

Enligt Svenska Dagbladet (30 juli 2017) kommer de borgerliga partierna lägga fram en motion till riksdagen under hösten i vilken man vill tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Enligt Christofer Fjellner, moderat europaparlamentariker, kommer gårdsförsäljningen inte att påverka det svenska alkoholmonopolet.

Samtidigt har Systembolagets VD Magdalena Gerger skickat ett öppet brev till alla riksdagsledamöter om sin oro kring gårdsförsäljningsdebatten. Gerger menar att öppna upp för gårdsförsäljning skulle hota det svenska alkoholmonopolet och därigenom grunderna för den svenska alkoholpolitiken.

Dagens Nyheter har flera borgerliga politiker gått ut och dementerat att det skulle råda enighet kring gårdsförsäljning i Alliansen. De menar att gårdsförsäljning skulle utmana monoplet.

Punktskatt för e-cigaretter

På sin webbplats anger regeringen under rubriken Inkomstökningar i budgetspropositionen för 2018 att den avser införa en punktskatt vid försäljningen av e-cigaretter. Flera andra europeiska länder, däribland Finland, har redan infört en punktskatt på e-cigaretter. Ambitionen är att kunna lämna ett förslag våren 2018 för ikraftträdande den 1 juli 2018.

Provsmakningsdebatten

Med anledning av den diskussion kring mängd alkoholdryck vid provsmakningar som fördes inför sommaren skickade den moderate riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng en skriftlig fråga till ansvarigt statsråd Annika Strandhäll om hon avsåg att initiera en översyn i syfte att tydliggöra lagstiftningen.

I sitt svar till riksdagsledamoten anger statsrådet "att alkohollagen och dess föreskrifter tydligt anger vad som ska uppnås när det gäller provsmakning, utan att i detalj reglera hur det ska ske". Därför kommer hon inte att ta initiativ till en sådan översyn som efterfrågas.

Nyhetssajten Beernews rapportering:

"Ingen översyn av provsmakningslagen"

"Wahlström besviken på ministerns svar"

Vill du ta del av skrivelsen som föranlett diskussionen så kan du kontakta Länsstyrelsen.

Ingen alkohol vid spel

I sitt remissvar till SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad föreslår Folkhälsomyndigheten att spel på s.k. värdeautomater inte ska kunna ske i samband med konsumtion av alkoholdrycker. Istället ska automaterna placeras i ett separat rum i direkt anslutning till serveringslokalerna dit alkoholhaltiga drycker inte får medföras.

Enligt dagens regler får tillstånd för spel på värdeautomater endast medges om rörelsen är innehavare av ett serveringstillstånd (eller har tillstånd för bingospel).

RO kritiska till alkoholreklam

Reklamombudsmannen* fäller företaget N1CE Company LTD för vad RO anser vara reklam utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Ärende 1705-110 2017-08-22

Reklamen avser alkoholprodukten N1CE Frozen Cocktail. Uppståndelsen kring isglassen och den agressiva marknadsföringen utmynnade bl.a. i SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter.

*RO är näringslivets verktyg för självreglering och ska inte jämställas en myndighet.

Dekaler för e-cigaretter

Länsstyrelsen har tagit fram klisterdekaler som informerar om 18-årsgränsen för köp av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Dekalerna ska användas i handeln på samma sätt som vid försäljning av tobaksprodukter.

17 § "På varje försäljningsställe för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år."

Du kan beställa dekalerna från Länsstyrelsen kostnadsfritt. Vi kommer också att ha med oss dekaler vid kommande nätverksträffar och liknande.

Länsstyrelserna får utökat uppdrag

Enligt beslut från regeringen får länsstyrelserna i uppdrag att förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv och för att förstärka tillsynen av rökfria skolgårdar. Uppdraget avser hösten 2017 och under 2018. Även Folkhälsomyndigheten får ett uppdrag att förstärka sin tillsyn med anledning av TPD. Folkhälsomyndigheten ska också anordna en nationell tobakskonferens våren 2018 för att sprida kunskap och bidra till att utveckla det tobaksförebyggande arbetet med målet att nå ett rökfritt Sverige 2025.

Regeringens webbplats

 

Kalendarium
OKT
03

Verksamhetstillsyn i Kungälv

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Kungälvs kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och Jakob Kilner

OKT
17

Verksamhetstillsyn i Stenungsund

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Stenungsunds kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och Jakob Kilner.

OKT
18

Verksamhetstillsyn i Öckerö

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Öckerö kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och Jakob Kilner.

NOV
06

Verksamhetstillsyn i Göteborg, miljö- och klimatnämnden

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Göteborgs kommun. Tillsynen utförs av Jakob Kilner och Miia Vuolama.

NOV
15-16

Förebygg.nu

Du har väl inte missat att anmäla dig till förebygg.nu den 15-16 november 2017. Konferensen hålls i Göteborg och behandlar bl.a. de nya bestämmelserna enligt EUs tobaksproduktsdirektiv.

NOV
24

Verksamhetstillsyn i Göteborg, social resursnämnd

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Göteborgs kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och en kollega vid Länsstyrelsen i Skåne.

OKT
25

Handläggarträff i Göteborg - alkohollagen

Utskick med anmälan har gått ut. Har du inte fått någon inbjudan så hör av dig till Länsstyrelsen så skickar vi den igen.

DEC
5-7

Tredagarsinternat

I december fördjupar vi oss i alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter. Schema är inte spikat ännu, men bocka för dagarna i kalendern redan nu. Det är frivilligt om man vill delta en, två eller alla tre dagarna.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+