Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - Oktober 2017

Logotyp: Klimat 2030

 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september. Kraftsamlingen kommer gå under namnet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Bild: Västra Götaland ställer om - möjligheter i ett fossilfritt Sverige

Det samlas kraft på höstens klimatkonferens

Den 26 oktober lanseras kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om på Konserthuset i Göteborg. Efter inspel från aktörer, remiss och formella beslut är Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen mogna att växla upp klimatarbetet för att nå målet om en fossiloberoende region 2030.

Konferensen blir startskottet med inslag från EU-kommissionen, regeringen, Fossilfritt Sverige samt regionala och lokala representanter från näringsliv, politik och civilsamhälle. Ett nytt västsvenskt klimatråd med ledare från olika samhällssektorer kommer också att presenteras - så anmäl dig nu!

Foto: Falköpings kommun

”Hållbar livsstil med Nina”

Falköpings kommun har ett nystartat projekt om hållbar livsstil. Genom facebooksidan ”Hållbar livsstil med Nina” vill kommunen nå ut till fler medborgare för att både informera, inspirera och sprida idéer om hållbar livsstil, Miljö-, Klimat- och energifrågor, Agenda 2030, med mera. Förhoppningen är att nå ut till fler intresserade och skapa intresse och nyfikenhet kring frågorna och vägen mot ett hållbart Falköping.

Industrier välkomnas att söka Klimatklivet

Investeringsstödet Klimatklivet fortsätter och årets sista ansökningsomgång har nu öppnat.

Nytt för i höst är att verksamheter som är med i handeln med utsläppsrätter också kan söka stöd. Tidigare har stora industrier haft svårt att få pengar från Klimatklivet, men genom en förordningsändring kan de nu söka för åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme. Detta innebär att Klimatklivet får en ny målgrupp och förhoppningen är att industrin ska haka på tåget och tillsammans med andra aktörer bidra till stora utsläppsminskningar i Västra Götaland!

Logotyp: Naturvårdsverket

 

Är du en GAME-changer för hållbarhet?

Varmt välkommen till GAME-dagen 18 oktober i Göteborg; en halvdags-konferens där näringsliv, myndigheter och forskningsorganisationer i Västsverige möts för att utbyta erfarenheter och goda idéer för att stärka den regionala utvecklingen och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Årets tema är "GAME-changers för hållbarhet - hur driva utvecklingen och gå före" och bjuder på inspirerande exempel på hur man kan vara en GAME-changer genom bland annat ledarskap, ny teknik och innovation, lagstiftning och kommunikation.

Bild: GAME

LIFE+ Vänern

Naturavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför ofta olika typer av naturvårdsprojekt. Det största pågående är EU-projektet LIFE+ Vänern som genomförs tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland. Syftet med projektet är att restaurera viktiga stränder och fågelskär i Vänern för att gynna fågelarter och naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Naturvårdsbränningar av skog är en annan viktig åtgärd och friluftslivet ska gynnas genom anläggande av vandringsleder, bryggor och toaletter på populära öar.

Foto: Jenny Sander

Naturvårdsbränning av skog

Snart dags att söka LONA-bidrag

Har ni bra projektidéer kring naturvård och friluftsliv men ingen finansiering? Då bör ni kolla upp möjligheten att söka bidrag från LONA, Naturvårdsverkets satsning på lokal naturvård. Förra året fördelades cirka sex miljoner i LONA-bidrag till ett 30-tal olika projekt i 15 av Västra Götalands kommuner. Senast 1 december ska ansökan för nya LONA-projekt vara inlämnade till Länsstyrelsen.

Logotyp: Naturvårdsverket

BIOGAS FÖR FRAMTIDEN - Regional utveckling och cirkulär ekonomi idag och imorgon

Den 6 oktober var det dags för 2017 års Biogas Väst-konferens. Det blev en dag med allt från en europeisk utblick till senaste nytt från mångfalden av västsvenska aktörer och projekt. Biogasen är ett av de fem framtidsbränslena, och har en viktig roll i både energisystem och som råvara.

Se gärna konferensen i efterhand och ta del av referat och presentationerna från dagen på webben!

Logotyp: Biogas Väst
Logotyp: Vindlov.se


Givande satsning på Vindbrukskollen

Under det senaste året har en satsning gjorts på Vindbrukskollen för att få karttjänsten mer heltäckande och uppdaterad. Detta har slagit väl ut och i dagsläget är så gott som alla uppförda verk genomgångna. Man har med hjälp av bland annat satellitbilder från Lantmäteriet verifierat samtliga verk, och även fört in drifttagningsår och grundläggande teknisk data för nästan alla uppförda verk.

Bild: Vindbruksplan

Vindbruksplaner i Vindbrukskollen

Tillsammans med Power Väst och ett antal kommuner så har ett pilotprojekt startats för att integrera kommuners vindbruksplaner i Vindbrukskollen. I dagsläget finns nio stycken vindbruksplaner inlagda, och under 2017/2018 så kommer en satsning att göras för att få in fler kommuners vindbruksplaner.

Bild: Mötesplats Goda exempel 2017

Mötesplats Goda exempel 2017

Nu är inbjudan och program ute för Mötesplats Goda exempel (MGE) 2017! MGE är en fysisk mötesplats och ett regionalt forum för att träffas och dela erfarenheter och arbetssätt. Målgruppen för MGE är chefer och medarbetare på miljömyndighet eller motsvarande på kommun och länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län. Det är de regionala miljösamverkan i Västra Götaland och Hallands län som anordnar MGE. Konferensen äger rum den 29-30 november på Lindholmen i Göteborg.

Foto: Anders Stagen

Nya strategier för skydd av värdefulla skogar

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har reviderat den nationella strategin för skydd av värdefulla skogar. I den nya strategin prioriteras skydd av ädellövskogar, tätortsnära skogar samt nyckelbiotopsrika fastigheter i familjeskogsbruk. Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar nu med att revidera den regionala strategin utifrån ändringarna på nationell nivå.

Foto: Martin Fransson

I februari börjar samrådet om havsplan för Västerhavet

I februari presenteras förslagen till Sveriges första havsplaner. Samtidigt inleds ett samråd där kommuner, regioner, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer får komma in med synpunkter. En av planerna gäller Västerhavet.

Länsstyrelsen håller i samrådet med länets kustkommuner och regionala organ, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Samrådet pågår 15 februari-15 augusti 2018.

Foto: Ruben Hallberg

Statligt stöd för sanering av förorenade områden

I Västra Götalands län arbetas intensivt med att nå ut till alla kommuner med information om det statliga stödet för sanering av förorenade områden inför bostadsbyggande. I år finns det 300 miljoner att ta del av och nästa år kommer det att finnas 200 miljoner. Har ni områden som uppfyller kriterierna? Vill ni som kommun ta del av bidraget? Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer gärna ut och informerar er på kommunen och hjälper er att bedöma om ni uppfyller kriterierna.

Foto: Johannes Pelz

Kungälvs kommun utvecklar koncept för energieffektiva förskolor

Ett färdigt paket med åtgärder att ta till vid renovering av gamla förskolor. Det hoppas Kungälvs kommun få ut av sitt deltagande i Interreg-projektet Green Building A-Z som drivs av bland andra Hållbar Utveckling Väst. Kommunen genomför nu ett pilotprojekt på Solängens förskola, där hela verksamhet involveras i arbetet – från lokalerna till driftspersonal och pedagoger. – I grunden handlar det om att ta fram ett koncept som vi kan använda för att energieffektivisera våra skolor, med särskilt fokus på förskolor. Vi vill hitta elenergieffektiva lösningar som vi kan använda varje gång vi går in i en gammal förskola och gör i ordning den, säger projektledaren Svante Svensson.

Bild: Rapporten "Solceller för villatak"

”Solceller för villatak” - regler, teknik och ekonomi för den som vill producera egen solel

Taklutning, väderstreck och anläggningsstorlek - en villaägare som vill börja producera egen solel ställs inför många frågor. I Hållbar Utveckling Västs rapport ”Solceller för villatak” hittar du information om regler, teknik och ekonomi vid installation av en småskalig solcellsanläggning i Sverige. Rapporten har tagits fram inom Insatsprojekt Solel som riktar sig till energi- och klimatrådgivare i hela landet.

Kommunerna minskar det marina skräpet

Känner du till att kommunerna har en åtgärd i åtgärdsprogrammet för havsmiljön? ”Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete”. I februari kommer Havs- och vattenmyndigheten för första gången be kommunerna rapportera sitt arbete. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är en del av Sveriges arbete med EUs havsmiljödirektiv.

Bild: Rapporten "God havsmiljö 2020, marin strategi för Nordsjön och Östersjön"

Nytt åtgärdsprogram för ålgräsängar

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, har tagit fram ett program med förslag på åtgärder för att förbättra bevarandearbetet och öka kunskapen om ålgräsängarna i Västerhavet och i Östersjön upp till Stockholms norra skärgård.

Det nya åtgärdsprogrammet för ålgräsängar som fastställdes sommaren 2017 och som löper fram till och med 2021 kommer att bli ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens arbete med att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt och djurliv” och övriga sex ekosystemrelaterade miljökvalitetsmål. Ett flertal liknande program för hotade arter och naturtyper i vattenmiljöer finns sedan tidigare.

Bild: Rapporten "Åtgärdsprogram för ålgräsängar"
Kalendarium
Nov
9

Regional tankesmedja för friluftsliv

Välkommen till Länsstyrelsens andra regionala tankesmedja som handlar om friluftslivet. Dagen erbjuder ett späckat program med många intressanta föredrag och workshops. Låt oss tillsammans sätta fokus på de nationella friluftsmålen och stärka det regionala friluftslivet!