Webbversion | Skicka vidare

Sidhuvud Alkohol e-cigg tobak & rökfri miljö

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, rökfri miljö och e-cigg - november 2017

Övergångsbestämmelser snart över

Vid det här laget lär det inte vara någon som missat att handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare numera regleras i lag, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Försäljningen ska anmälas till kommunen och 18-årsgräns gäller. Det här gällde skarpt från den 1 juli 2017.

Gällande själva produkterna infördes dock övergångsbestämmelser. Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som tillverkats före lagens ikraftträdande, men som inte uppfyller kraven får tillhandahållas konsumenter t.o.m. den 1 januari 2018.

Nödvändiga beslut bör vid det här laget vara fattade i kommunen. Likaså rutiner för hur anmälningar och kontroll av 18-årsgränsen ska hanteras. Nu gäller dock att kommunen även tar fram rutiner etc. för att kunna bedriva en verkningsfull tillsyn av produkterna. Den andra 2 januari 2018 gäller dessa bestämmelser fullt ut.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram två olika broschyrer om de nya bestämmelserna för spridning till handeln. Så snart de är klara kommer information om hur du kan ta del av dem.

Lyckad myndighets-samverkan

I november 2015 gav regeringen i uppdrag till Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs av myndigheterna och analysera hur samverkan kan förbättras. Störst effekt har åtgärderna mot de s.k. spritbussarna haft, vilket bl.a. Svt har rapporterat om. Länsstyrelsen var med och anordnade en temadag kring den s.k. råtobaken, en produkt som alltjämt är vanligt förekommande i butiker och på internet.

Läs rapporten i dess helhet på regeringens hemsida.

Swedish match förlorade

I Norge har man, i likhet med länder som Australien och Storbritannien, beslutat att införa neutrala tobaksförpackningar. Swedish match stämde då norska staten eftersom man ansåg att en sådan reglering inte stod i proportion till snusets häslorisker. Det målet har man nu förlorat, vilket innebär att även snusförpackningar ska vara neutrala samt att SM får betala rättegångskostanderna. Huruvida man ska överklaga är ännu inte bestämt.

Även i Sverige förs diskussioner om neutrala tobaksförpckningar. En statlig utredning (SOU 2016:14) har dock bedömt att det då krävs en grundlagsändring.

Svt: Swedish match stämmer norska staten

Expressen: Norska staten kör över Swedish match

Delegering mellan kommuner

I en ny statlig utredning föreslås det bli enklare för kommuner och landsting att upprätta avtal om olika samarbeten. Utredningen konstaterar att det finns en utbredd efterfrågan av vidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan. Behovet är brett, men gäller framför allt möjligheten att utnyttja den kompetens som finns hos anställda i andra kommuner. Områden som lyfts fram är bl.a. specialisttjänster som innefattar myndighetsutövning, IT och digitalisering samt administration. Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Kommuner och landsting får inom ramen för avtalssamverkan med stöd av den nya bestämmelsen överenskomma om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (s.k. extern delegation).

Mot bakgrund av de föreslagna förändringarna föreslås att bestämmelserna i 19 c § tobakslagen (1993:581) samt 9 kap. 6 § alkohollagen (2010:1622) stryks. Bestämmelserna skulle ersättas av den nya generella avtalsrätten och delegering, som innebär att tjänstemän i andra kommuner kan fatta beslut, skulle kunna upprättas. Beslut av mer principiell karaktär får dock inte överlåtas till anställd, enligt kommunallagen.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77

Två register

Från och med den 1 november delas Folkhälsomyndighetens Tillståndsregister upp i två register och byter namn till Alkoholregistret och Kunskapsprov.

Läs mer hos FoHM.

Hälsosnus?

KO menar i en stämningsansökan mot Skruf snus att orden eko och ekologisk kan uppfattas som att tobaken är mindre skadlig och att ekosnus skulle vara bättre för både miljö och hälsa än annat snus.

Läs mer hos Svt.

Danstillstånd?

En utredare har fått i uppdrag att analysera regleringen om kravet på tillstånd från Polismyndigheten för att få anordna danstillställningar. Utredningen ska ta ställning till om kravet på tillstånd, som regleras i ordningslagen, bör tas bort eller förändras.

Läs mer hos regeringen.

Ökat drickande med bag-in-box

Introduktionen av boxviner har lett till att vinförsäljningen på Systembolaget ökade med ungefär 40 procent mellan 1996 och 2014. De som köper boxvin dricker närmare 50 procent mer vin än de som köper vin på flaska och ungefär lika mycket av andra alkoholdrycker. Totalt sett dricker boxvinsköparna 30 procent mer alkohol. Boxköparna berusningsdricker dock inte oftare än de som köper vin på flaska. Vinkonsumtionen i Sverige är idag högre som ett resultat av att boxviner började säljas. Det låga priset på boxviner står för merparten av effekten men även förpackningstypen har bidragit till ökningen.

Rapport från CAN: Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige?– En analys av 20 år med boxviner på Systembolaget

Alkohol samma som tiggeri?

 Länsstyrelsen i Skåne har upphävt Vällinge kommuns beslut om tiggeriförbud. Kommunen tycker att beslutet är märkligt och jämför t.ex. med de beslut om förbud mot alkoholkonsumtion på vissa platser som finns i många kommuner.

Kommunalrådet Carina Wutzler (M):

– Jag tycker att beslutet är märkligt. Det finns andra bestämmelser i de lokala ordningsföreskrifterna där man inte har efterfrågat underlag varför vi inför vissa regler. Exempelvis har vi alkoholförbud på vissa platser som inte ifrågasätts på samma sätt.

Läs mer hos Sydsvenskan.

Läs mer hos Länsstyrelsen.

 

Kalendarium
NOV
15-16

Förebygg.nu

Nästa vecka är det dags för konferensen förebygg.nu. Schemat är späckat med intressanta föredrag och föreläsningar. Hoppas att vi ses där!

NOV
24

Verksamhetstillsyn i Göteborg, social resursnämnd

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Göteborgs kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och en kollega vid Länsstyrelsen i Skåne.

DEC
05-07

Tredagarsinternat

Inbjudan har gått ut till fördjupningsdagarna i början på december. Om du har missat utskicket så hör av dig till oss på Länsstyrelsen. Sista anmälningsdag är den 17 november 2017.

MARS
01

Utbildningsdag förvaltningslagen

Den 1 mars 2018 anordnar Länsstyrelsen en utbildningsdag i den nya förvaltningslagen. Vi tar in en extern föreläsare för att fördjupa våra kunskaper. Inbjudan kommer, men boka in datumet redan nu.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+