Webbversion | Skicka vidare

JUNI 2018

Välkommen till nyhetsbrevet "nyheter för djurhälsopersonal" nr 2 2018

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Skickar du prover till utländska laboratorier ?

Skickar du prover till utländska laboratorier är det viktigt att känna till att det är du som ansvarig veterinär som ska anmäla konstaterade fall av anmälningspliktiga sjukdomar. Vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga framgår av föreskriften K4, till exempel salmonella, MRSP och MRSA. Du ska anmäla till länsstyrelsen i ditt län och till Jordbruksverket på blankett D30 inom 5 dagar. Om svenskt laboratorium anlitas sker anmälan till berörda myndigheter av laboratoriet. Anmälan ska ske även om provsvaret skickats från det utländska laboratoriet till SVA för verifiering.

Länk till K4 och  D30

 

Blankett vid rekommenderad isolering i häststall

Länsstyrelserna har i samarbete med SVA tagit fram en blankett som du som praktiserande hästveterinär kan använda när du misstänker smittsam sjukdom på häst och därför rekommenderar isolering av sjuka hästar, del av stall eller hela anläggningen beroende på läge. Blanketten har tagits fram för att tydliggöra vad isolering innebär både för dig som veterinär, men framför allt för djurhållaren med ett tydligt start- och slutdatum. Slutdatum kan naturligtvis komma att ändras efter hand.

Denna blankett och andra nyttiga kvarkadokument kommer att finnas tillgängliga på både SVAs och länsstyrelsernas webbplatser inom kort.

 

ERFA-möte för ViLAmjölk-veterinärer

Den 19 april 2018 samlades representanter från privata veterinärer, DV, Växa, Jordbruksverket samt Länsstyrelsen för att diskutera med- och motgångar under de två första åren av villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproducerande besättningar. Totalt deltog 13 veterinärer på träffen, vilket får anses vara bra. Det var endast tre veterinärer som medger villkorad läkemedelsanvändning för mjölkdjur i länet som inte kunde komma.

Bland annat diskuterades framgångsfaktorer för ViLAmjölk. Det som lyftes fram som en framgångsfaktor var att det i ViLAmjölk finns en ansvarig veterinär för besättningen. Det diskuterades även ett önskemål om att man i föreskriften skulle kunna tillåta ”delat” ansvar mellan två veterinärer i en besättning. Stora och välskötta besättningar är lättare att arbeta med. Intresserad personal på gårdarna som är villig att ta till sig kunskap och utbildning driver arbetet framåt. Det lyftes också fram att man som veterinär ska vara noga med vilka besättningar man väljer för ViLAmjölk, det ska kännas rätt. Man bör inte gå in i ett samarbete som man känner sig tveksam till. Då är det bättre att avvakta lite. Förtroendet mellan djurhållare och veterinär är grunden.

2-årsutbildningen för djurhållare

Det finns ett uttalat krav på 3 h utbildning för personalen/djurhållarna vartannat år i ViLAmjölk . Det är nu dags för en del av våra besättningar. Detta kan göras på olika sätt. Finns inga rätt eller fel, men den praktiska delen av utbildningen kan helt eller delvis utföras som arbetsplatsförlagd färdighetsträning under handledning av ansvarig veterinär. Diskuterades att ha ”löpande” utbildningar under året vid t ex de utvidgade besöken. Viktigt att dokumentera utbildningen på något sätt. Det fram-kom att behovet av utbildning varierar stort mellan besättningar…

Växaprojekt

Växa redogjorde för ett projekt som de håller på med om just ViLAmjölk och fördelningen över anslutna besättningar och veterinärer i landet. Under 2017 fanns det 118 anslutna mjölkföretag fördelade på 61 ViLAmjölk-veterinärer. När data från Länsstyrelserna är bearbetad, kommer en enklare rapport att finnas tillgänglig. Deltagarna fyllde i en enkät som en del i projektet.

Önskelista

En önskelista med adress Jordbruksverket arbetades fram under mötet.

  • E-blanketten fungerar dåligt på stora gårdar med många användare eftersom det krävs inloggning med bankID.
  • Oxytocin borde läggas till listan under 20§ (SJVFS 2013:42) saknr D9, på läkemedel som kan förskrivas utan föregående undersökning
  • Någon form av ”kokontroll light” borde kunna tas fram för de besättningar som valt att inte vara med i kokontrollen. Växa tar också med sig den frågan.
  • Justering av gränsvärden bör ske löpande.
  • Önskemål om införande av ett fristående ViLAkalv.
  • Önskemål om att ansvarig veterinär ska kunna genomföra ”sprutkurser” för personal på ViLA-gårdar som inte gått speciell ViLA-utbildning, Jämför uppföljande behandling som veterinär har inlett på en icke ViLAgård där det inte krävs någon ”formell” utbildning för att få genomföra de uppföljande behandlingarna.
  • Kravet på utbildning av djurhållarna vartannat år är oklart. Borde kunna skrivas om, eller tydliggöras.
  • Idag ska ansvarig veterinär stå för minst 70% av besöken i besättningen. De andra 30% kan kollegor/vikarier ombesörja. Borde kunna öppna upp för att två veterinärer kan vara ansvariga och stå för ca 50% av besöken vardera. Förslaget skulle innebära mer flexibilitet och dynamik i arbetet eftersom veterinärerna förhoppningsvis kompletterar varandra och är bra på olika saker. Det skulle också ge nya ViLA-veterinärer en chans att på ett smidigt sätt få erfarenhet och komma in i arbetssättet utan att bära hela ansvaret.

Deltagarna visade på stor entusiasm och hade mycket att diskutera. Länsstyrelsen kommer att bjuda in till ett nytt möte för ViLAmjölk-veterinärer under vintern 2019/2020.

Hur många djur får man ha?

Om en djurhållare har fler än nio hundar eller katter, som är över tolv månader, och/eller tar tre eller fler kullar hundvalpar eller kattungar per år ses detta som en större djurhållning. Då krävs tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen. Detsamma gäller om man håller fler än nio hästar med en ålder över 24 månader, och/eller tar tre eller fler föl per år.

Tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen krävs även för de personer som driver hund- eller kattpensionat, arrangerar turridningar och tar emot hästar för inackordering.

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen, som då gör en prövning. För att få ett tillstånd krävs att djurhållningen är god, att det finns rutiner som fungerar och att djurägaren har bra kunskap om djuren som hen håller.

Läs mer om att söka tillstånd på Länsstyrelsens webb

Glöm inte anmäla till Jordbruksverket om du flyttar eller byter jobb

Du som tillhör djurhälsopersonalen ska meddela Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Det går bra att skicka e-post till Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se där du lämnar information om vilka ändringar det gäller.

Länsstyrelsen har ett register med uppgifter som behövs för vår tillsyn av djurhälsopersonal, uppgifterna hämtar vi från Jordbruksverket. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se när du byter namn, adress eller arbetsplats.

Länsstyrelserna har tagit över polisens djuruppgifter

Den 1 juni 2018 gick polisens djuruppgifter över till Länsstyrelserna. Detta innebär bland annat att det är Länsstyrelserna själva som ombesörjer omhändertagandet, hämtningen av djur, anlitar veterinär vid behov, mm. Vid medicinsk bedömning av omhändertagna djur kommer Länsstyrelsen även i framtiden att anlita fristående veterinärer, kliniker och djursjukhus. En upphandling pågår av djurhem, transportörer, m.m. just nu, men även veterinärer kan bli aktuella framöver, information kommer då att finnas på vår webbplats.

Det är till Länsstyrelsen ni ska anmäla om ett djur blivit avlivat och där ägare inte kan hittas. Även lagen om tillsyn över hund och katt ligger nu hos Länsstyrelserna, du kan läsa mer om detta här

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)
Anmäl via webben här >

 

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten
veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+