Webbversion | Skicka vidare

Nyheter från Miljösamverkan Sverige - SEPTEMBER 2018

Miljösamverkan Sverige växlar upp

I ett drygt deccenium har vi arbetat med att öka samsynen mellan länsstyrelserna i tillsynsfrågor. Nu expanderar vi verksamheten och växlar upp. Vi har anställt nya personer med olika kompetenser och breddar verksamheten med nya verksamhetsområden kopplade till miljöbalken. 

Just nu arbetar vi intensivt med att forma nya arbetssätt. Vi har stora förväntningar på Miljösamverkan Sveriges utveckling under de närmaste åren och är övertygade om att det här kommer att bli väldigt bra. Inte minst tack vare alla fantastiskt duktiga medarbetare på länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter som är en stor tillgång och framgångsfaktor för Miljösamverkan Sverige.

                                                     Ingela Höök och Carina Lif, verksamhetsledare

Vlog: Varför Miljösamverkan Sverige?

Kristina Höök Patriksson, biolog och projektledare för Stärkt grön tillsyn, berättar om varför hon är med i Miljösamverkan Sverige.

Nytt från projekten

Tio länsstyrelser i strandskyddskampanj

Under augusti och september har tio länsstyrelser gått ut i en gemensam tillsynsinsats för att kontrollera att strandskyddet följs. Mellan 100 och 200 kontroller kommer att göras på olika håll i landet. Områden på väst- och ostkusten, liksom både större och mindre sjöar i inlandet kommer att få kontrollbesök. Platserna som kontrolleras kännetecknas av en kombination av fritidsbebyggelse och höga natur- och friluftsvärden.

- De allra flesta som bryter mot lagen gör det för att de inte har kunskap om den och hur det påverkar djur och växtliv. Därför är en viktig del i projektet att också informera allmänheten om vad som gäller, säger Kristina Höök Patriksson, projektledare för den nationella tillsynsinsatsen.

Vätterns strand.
Foto: Kristina Höök Patriksson

Kålleredstäkten.
Foto: Anna Lena Olsson

Hur ska vi jobba med ekonomiska säkerheter?

Ekonomiska säkerheter är en garant för att notan inte ska hamna hos skattebetalarna när miljöfarlig verksamhet gör åverkan på miljön. I dag används ekonomiska säkerheter främst när det gäller gruvor, täkter och vindkraftverk.

Kan vi använda dem i fler sammanhang? Hur arbetar olika länsstyrelser med dem? Hur kan vi effektivisera hanteringen? Det är några av de frågor som projektet, som pågår fram till årsskiftet, arbetar med.

Ett förslag till handläggarstöd finns just nu på remiss hos länsstyrelserna. Missa inte chansen att lämna dina synpunkter i denna viktiga fråga!

Handläggarstöd för terrängkörning

Terrängkörning på barmark ökar i omfattning och kan orsaka stora skador i naturen. Miljösamverkan Sverige har som en del i Naturvårdsverkets projekt för att öka kunskapen om och bromsa olovlig terrängkörning tagit fram ett förslag till ett handläggarstöd för länsstyrelserna i deras arbete med dispensansökningar.

- Det är viktigt med samsyn nationellt och en effektiv hantering av dispensansökningar hos länsstyrelserna, säger Carina Lif, projektledare.

Handläggarstödet finns här.

 

Yrkesverksamma behöver inte söka dispens för terrängkörning.

Säveån.
Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Klimatanpassning av miljöfarliga verksamheter

Värmebölja, torka, skyfall och andra extrema väderhändelser kommer att ske oftare och mer intensivt i framtiden. Därför måste klimatanpassning vara ett ledord i arbetet med miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Nu finns det ett handläggarstöd.

- I det hoppas vi att de som brottas med dessa frågor kan hämta inspiration, råd och stöd, säger Ingela Höök, projektledare.

Ladda ner ditt handläggarstöd här.

Kartläggning av naturvårdstillsynen

Hur ser naturvårdstillsynen ut i Sverige? Vilka frågor är stora i vilka län? Miljösamverkan Sverige har gjort en kartläggning av naturvårdstillsynen under åren 2014-2016.

- För att kunna utvecklas behöver vi veta var vi är idag, säger Lena Strömvall, författare till rapporten.

Läs rapporten i sin helhet.

Foto:Pixabay

Ny modell för kommuntillsyn

Kommunerna har många tillsynsuppdrag som länsstyrelserna vägleder och kontrollerar. Miljösamverkan Sverige har tagit fram en modell för hur kommunernas tillsyn enligt miljöbalken kan följas upp och utvärderas.

Fram till och med den 18 september har du möjlighet att lämna synpunkter.

Strandskyddsdomar.se uppdaterad till och med 2017

Webbsidan Strandskyddsdomar.se drivs av Miljösamverkan Sverige. Här finns referat av avgöranden från - i första hand - Mark- och miljööverdomstolen. Nu är sidan uppdaterad till och med 2017-12-31.

 

INTERVJUN

Johan Blom, länsråd i Värmland, är

Miljösamverkan Sveriges kontaktlänsråd

Kontaktlänsråd, vad innebär det?
-
Det innebär att jag har ett särskilt ansvar för miljötillsynen och Miljösamverkan Sverige. Jag för frågor vidare till de övriga länsråden för diskussion, förankring och beslut samt bevakar Miljösamverkan Sveriges viktiga roll inom länsstyrelserna.

Hur ser du på Miljösamverkan Sveriges uppdrag?
- Det är ett fantastiskt viktigt uppdrag, med stora möjligheter. Vi har ett etablerat forum för att skapa enhetlighet och samverkan mellan länsstyrelserna, och det finns ett väldigt stort behov av det. Miljöbalken är en komplex lagstiftning och det är viktigt att vi tolkar den så enhetligt det går i hela landet.

Var står vi idag?
-
Länsstyrelserna har tilldelats extra medel för att satsa på miljötillsynen. Vi är i fokus och vi är starka, samtidigt är det ett område där vi har väldigt mycket att göra.

Vilka är Miljösamverkan Sveriges främsta styrkor?
- Det goda samarbetsklimatet och medarbetarnas fantastiska jobb som fått oss dit vi är i dag. Det är även en nyckel för att skapa stabilitet framåt. Det är också en väldig styrka att det inte bara är ett internt nätverk för länsstyrelserna, utan att vi har Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, och Naturvårdsverket med oss i arbetet.

Vilka är de stora utmaningarna framöver?
-
Den stora utmaningen är att säkerställa att arbetet i Miljösamverkan Sverige blir en naturlig del av länsstyrelsernas verksamhet. Det finns förutsättningar för att det ska kunna vara det, men fler länsstyrelser behöver engagera sig djupare i arbetet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+