Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak, e-cigg och rökfri miljö - DEC 2018

Från Länsstyrelsen vill vi tacka alla som vi har haft möjligheten att samarbeta med under året. Vi önskar er en riktigt god jul och med en förhoppning om ett gott nytt år!

Ny tobakslag

Efter många turer så har tillslut riksdagen röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Kammaren biföll utskottets förslag.

Huvuddragen i den nya lagen är:

- Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

- Utökat rökförbud - ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

- Spårbarhet och säkerhetsmärkning  - bestämmelserna kommer från EUs tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Riksdagen ansåg däremot inte att lagstiftningen kring marknadsföring av tobak behövde skärpas så att bara tobaksförpackningar skulle få uppvisas, vilket regeringen föreslagit. Inte heller självbetjäningsförbudet av tobaksvaror ville riksdagen ställa sig bakom.

De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019, mitt i pågående uteserveringssäsong.

Ny lag om tobak och liknande produkter

"Var är ärendet nu?" (Förslag - beredning - debatt - beslut)

SOU 2016:14 - En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Proposition 2017/18:156

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU3

Debatt i riksdagen

Fler unga provar e-cigaretter

Siffror från CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, visar att 70 % fler bland gymnasieungdomarna har testat e-cigaretter jämfört med 2014 då frågan ställdes för första gången.

Fler unga prövar e-cigaretter - svt.se

Fortsatt snusförbud

Swedish match försök att få sälja snus i ett annat EU-land har stoppats av EU-domstolen. Därmed gäller fortsatt det förbud mot försäljning av snus i andra EU-länder än Sverige i enlighet med EUs tobaksproduktdirektiv.

Fortsatt snusförbud - svt.se

Snusmiljonerna

Radioprogrammet Kaliber har granskat handel med snus som rör sig i gränslandet, bokstavligt och bildligt talat. Bland annat exporteras stora mängder av vad som betecknas tuggtobak, men som ser ut precis som traditionellt svenskt snus till andra EU-länder i strid med försäljningsförbudet och Sveriges exportförbud.

Snusmiljonerna del 1: Den gränslösa handeln

Snusmiljonerna del 2: Den ryska lasten

Vägledning avseende kunskapsprov

Folkhälsomyndigheten har tidigare på sin hemsida angett att "frågan om kunskapsprov endast aktualiseras vid en ansökan om serveringstillstånd". Detta har av flertalet länsstyrelser och kommuner tagits för intäkt att det kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten och krävs för att du ska kunna erhålla ett serveringstillstånd endast får skrivas vid en ansökan om serveringstillstånd, inte vid t.ex. en bolagsförändring. I ett svar till Örebro län uppger Folkhälsomyndigheten att kunskapsprovet kan användas vid bolagsförändringar, s.k. PBI-förändringar. Huruvida svaret innebär en revidering av myndighetens hållning, alltså att detta inte varit möjligt tidigare, framgår inte. Av svaret framgår också att tillståndshavare vid PBI-förändringar har möjlighet att på andra sätt visa sin kunskap. Det ges inga exempel i svaret på vad dessa kunskaper kan vara.

Tillämpningsområdet för kunskapsprov - FoHM

Riksrevisionen ser förbättringsmöjligheter i Folkhälsomyndighetens vägledning

En granskningen utförd av Riksrevisionen visar att tillsynsvägledningen brister på alkoholområdena. Framför allt är det råd- och stödverksamheten som inte lever upp till förväntningarna på en välfungerande tillsynsvägledning.

– De ansvariga myndigheterna hjälper inte tillsynsinspektörerna att tolka lagstiftningen och det tar för lång tid att besvara frågor. Dessutom är de skriftliga vägledningarna på alkoholområdet för få, säger Leif Svensson, projektledare för granskningen.

En bidragande orsak till bristerna är otydlig arbetsfördelning mellan central och regional nivå, där länsstyrelserna ansvarar för det regionala arbetet.

www.riksrevisionen.se

Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn RiR 2018:31

Anmälan webbinarie om tillsynsvägledning

 

Kalendarium
Tors-fre
13-14
DEC

Utbildningsdagar lag om tobak och liknande produkter

I och med den nya tobakslagen så anordnar Länsstyrelsen två utbildningsdagar där vi fördjupar oss i de nya bestämmelserna. Under dagarna får vi lyssna till representanter från Folkhälsomyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Länsstyrelsen.

Är du anmäld? Klicka för att hämta programmet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+