Webbversion | Skicka vidare

FEBRUARI 2019

Här är årets första nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevet eller via Länsstyrelsens webbplats

 

Länsstyrelsens tillsyn av djurhälsopersonal 

Varje år utför Länsstyrelsen tillsyn/kontroll av djurhälsopersonal i länet utifrån riktlinjer meddelade av Jordbruksverket. I första hand ska veterinärer som arbetar med livsmedelsproducerande djur besökas. Tillsynen kan ske oanmält, men vanligen tar vi kontakt med den personen som vi tagit ut för tillsyn innan besöket för att komma överens om tid och plats för tillsynsbesöket. Oftast sker det på den enskildes arbetsplats. Ett tillsynsbesök brukar i normalfallet ta ca 1-3 timmar.

Länsstyrelsen fokuserade tillsynen 2018 på djurhälsopersonal som i huvudsak arbetar med djurslaget häst. Målet var att göra tillsynsbesök hos 20 hästveterinärer. Utfallet blev tillsyn av 19 veterinärer och 1 leg djursjukskötare.

Under 2018 kontrollerades således 3 veterinärer och en leg djursjukskötare på 4 olika hästkliniker i länet. Därutöver kontrollerades 16 ensamarbetande veterinärer med hästinriktning.

Uppmärksammade brister har i huvudsak rört bristande inrapportering till Jordbruksverket av systemisk behandling med antibiotika (Djursjukdata), men även enstaka fall av brister i intygsskrivning, bristande journalföring samt bristande information till djurhållare om hur utlämnade läkemedel ska användas. Drygt hälften av kontrollerna var utan anmärkning.

Hygienkontroll

Länsstyrelsens tillsyn av djurhälsopersonal har samordnats med hygienkontroll på besökta hästkliniker. Hygienplanerna var med ett undantag utmärkta och väl anpassade till verksamheten. Påvisade brister i hygienplanen har sedermera åtgärdats av den enskilda kliniken.

Länsstyrelsen har därutöver begärt in hygienplaner för administrativ kontroll av 59 kliniker i länet.
Det stora flertalet kliniker har bra och godkända hygienplaner. En handfull kliniker har inte fått sina hygienplaner godkända och har fått ytterligare tid på sig att inkomma med ny hygienplan för bedömning. Någon enstaka klinik saknade helt hygienplan.

 

Säsongen med salmonella på katt har börjat

Länsstyrelsen har fått in de första anmälningarna om salmonella på katt. Vi vill påminna dig som skickar till utländska lab att det är du som ansvarig veterinär som ska anmäla konstaterade fall av anmälningspliktiga sjukdomar. Du anmäler enligt ny rutin på en e-blankett, som du kan läsa om i nyheten nedan. Om svenskt laboratorium anlitas sker anmälan till berörda myndigheter av laboratoriet. 

Länk till e-blanketten

SVAs karta över salmonella på katt

Ny rutin för anmälan av indexfall av bekräftade fall av anmälningspliktiga djursjukdomar smittämnen

En e-blankett ersätter nu pappersblanketterna;

  • - D30 för anmälning av anmälningspliktig djursjukdom

  • - D41 för anmälningspliktig sjukdom hos fisk, blötdjur och kräftdjur

  • - D245 för anmälningspliktig Salmonella

E-blanketten ska signeras elektroniskt av dig som anmäler med hjälp av Bank-ID.

I samband med anmälan via e-blankett skickas rapporten automatiskt via e-post även till berörd länsstyrelse. Det innebär att anmälande veterinär inte behöver informera länsstyrelserna liksom tidigare.

Vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga framgår av föreskriften K4, till exempel salmonella, MRSP och MRSA. Om svenskt laboratorium anlitas sker anmälan till berörda myndigheter av laboratoriet.

Länk till e-blanketten och Jordbruksverkets information om anmälningsplikt och regler om anmälningsplikt

Förändringen berör inte anmälan av klinisk misstanke av sjukdomar som enligt §8 i föreskriften SJVFS 2012: 24 (Saknr K4) ska anmälas till berörd länsstyrelse på blanketten D 65. Exempel på sjukdomar som ska anmälas vid misstanke är kvarka, hästinfluensa. Anmälningar om misstanke av dessa sukdomar berörs alltså inte av den nya e-blanketten.

Förändringen berör inte heller skyldigheten enligt §9 att informera Jordbruksverket och länsstyrelse inom 6 timmar om misstanke av sjukdomar som berörs av epizootilagen, zoonoslagen samt om sjukdomar som normalt inte förekommer i landet.

Webbutbildning för dig som är eller vill bli officiell veterinär

Jordbruksverket har tagit fram en webbutbildning för dig som vill bli eller som redan är officiell veterinär och behöver gå en fortbildning för att behålla det nuvarande förordnandet.

En officiell veterinär har ett särskilt förordande från Jordbruksverket och är en nyckelperson i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Vilka uppdrag som en officiell veterinär får utföra är beslutade av EU.

Läs mer på Jordbruksverkets webb

Nya hästföreskrifter 

Nya djurskyddsföreskrifter för hållande av häst träder i kraft den 1 mars 2019.

Syftet med de nya föreskrifterna är att få mer fokus på funktionella delar och mindre detaljer.

Hästföreskriften L101

Frankrike vidtar åtgärder mot Afrikansk svinpest

Alltsedan det första fyndet av Afrikansk svinpest på vildsvin i Belgien i september 2018 har Frankrike nogsamt följt händelseförloppet på andra sidan gränsen. I december 2018 hittades två döda vildsvin som konstaterats vara smittade med Afrikansk svinpest ca 1 km från den franska gränsen. Frankrike har nu beslutat att försöka skjuta av alla vildsvin inom ett område på sin sida gränsen i hopp om att stoppa spridning av den fruktade virussjukdomen.

meddelande från den 10 januari 2019 om afrikansk svinpest

Information på franska

Film från seminarium den 5 december om afrikansk svinpest

Undvik att ge enbart halm till nöt

Gård&Djurhälsan har via sin obduktionsverksamhet upptäckt djur som avlidit på grund av halm i bladmage/löpmage. Sommarens torka med dålig ensilageskörd har gjort att man på många håll ökar andelen halm i utfodringen.

Läs mer på Gård&Djurhälsans webb

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)
Anmäl via webben här >

 

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

 

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet. veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Avregistrera: Vill du inte ha vårt nyhetsbrev?

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+