Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - MARS 2019

Foto: mostphotos

Foto: Mostphotos

Sök bidrag för minskat läckage av plast till hav och natur

För att bidra till att minska plasten i hav och natur kan du, fram till den 27 mars, söka bidrag hos Naturvårdsverket. Det kan till exempel handla om projekt som som bidrar till en mer miljösmart användning, en effektivare insamling eller en högre värdering av plast.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Foto: Göteborgs Stad

Göteborgs Stads transporter ska vara fossilfria senast 2030

Göteborgs Stad har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

– Göteborgs Stad vill vara en föregångare och antar nu transportutmaningen som en del i vårt strategiska klimatarbete för att minska växthusgasutsläppen. Detta bidrar också till en renare luft för göteborgarna, säger Mathilda Edlund, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Läs mer på Fossilfritt Sveriges webbplats

Foto: Hornborgasjön

Naturum Hornborgasjön öppnar för säsongen

Naturum, som ligger på sjöns östra sida intill Café Doppingen, öppnar för säsongen 17 mars och då drar årets programverksamhet igång. Naturum erbjuder årligen en mängd olika natur och miljörelaterade föredrag, guidningar och event.

Läs mer på Hornborgasjöns webbplats

Foto:Pixabay

Handbok om klimatanpassning av dricksvattenproduktionen

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel dricksvattnet. Kommunerna ansvarar för att det finns tillgång till dricksvatten och att vattnet är säkert att dricka. Nu har Livsmedelsverket tagit fram en handbok om hur klimatanpassning kan gå till praktiskt, steg för steg. Länsstyrelserna har bidragit i arbetet.

Handboken finns hos Livsmedelsverket

Foto: Ingvar Lagenfelt

14 mars börjar granskningen av havsplan för Västerhavet

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Den 14 mars går Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Sverige ut på granskning. Granskningen är den sista avstämningen som görs innan planerna lämnas vidare till regeringen. 

Läs om granskningen av havsplaner hos Havs- och vattenmyndigheten

Foto: Maria Groth

Klimatråd med fokus på klimatsmart mat

Temat var mat när Klimatråd Västra Götaland träffades den 28 februari på Länsstyrelsen i Göteborg. Rådet diskuterade bland annat nästa steg mot mer klimatsmart produktion och konsumtion av mat. Jennifer Davis från RISE och Berit Mattsson från Västra Götalandsregionen berättade om vad som är på gång inom fokusområdet ”Klimatsmart och hälsosam mat” och att man kommer ta fram en webbutbildning för matbutiker.

Läs mer om Klimatrådets arbete

Industriell och urban symbios i Lidköping

Industriell symbios är ett samarbete där företag tillsammans identifierar så kallade restströmmar av resurser. Det innebär att företag hjälps åt att vara energieffektiva. Dessa samarbeten kan minska behov och kostnader för både råvaror och avfallshantering. resultatet blir samspel mellan offentlig verksamhet och industrierna på orten.

Läs mer på Lidköpings kommuns webbplats

Foto: Lidköpings kommun

Nu laddar Öckerö...

Öckerö kommun följer Västra Götalandsregionens mål att bli fossilfritt 2030. Arbetet har påbörjats med vindkraftverk och utbute av fordonsflottan. Ett trettiotal elbilar är upphandlade och större delen av hemtjänstens personbilar byts ut. Laddstolpar har installerats med stöd av Klimatklivet. Även mindre transportbilar ska bli eldrivna och upphandlas inom kort. För längre transporter har ett fåtal laddhybrider införskaffats.

Läs med om arbetet här

Foto: Öckerö kommun

Klimatanpassning i staden

Ny film i arbetet med klimatanpassning

Se inspirationsfilmen och läs mer om arbetet med klimatanpassning.

Länsstyrelsens webbplats om klimatanpassning

 

Unikt samarbete om de globala hållbarhetsmålen

I ett unikt samarbete mellan Den globala skolan, GMV, Universeum och Världskulturmuseet erbjuds en lärarfortbildning i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Målen gås systematiskt igenom med hjälp av forskare från Chalmers och Göteborgs universitet samt pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet, i syfte att erbjuda verktyg för att omsätta målen i den pedagogiska verksamheten.

Läs mer här

Handledningsmaterial för giftfri miljö

För att det regional tilläggsmålet för ”Giftfri miljö” ska kunna uppnås måste vi först och främst ha koll på vilka områden som behöver arbetas igenom. Det gäller i första hand riskklass 1 (områden med mycket stor risk) och riskklass 2 (områden med stor risk) som ska vara åtgärdade till år 2050.

Den nationella tillsynsvägledningsgruppen har tagit fram ett handledningsmaterial om vad som behöver tänkas på och hur en plan kan se ut.

Allt material finns att hämta här

Skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne har gemensamt tagit fram ett förslag till en marin strategi. Nu är förslaget ute på remiss. Syftet är att ta fram åtgärder för att långsiktigt skydda och förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet. Synpunkter på strategin vill vi ha senast den 30 april.

Dokumenten hittar du på Länsstyrelsens webbplats

Foto: MMT Sweden AB

Nu är Energikontor Väst en del av Innovatum

Från 1 januari är Innovatum ny huvudman för energikontoret i Västra Götaland, som byter namn från Hållbar Utveckling Väst till Energikontor Väst. Samtidigt stärks hela regionens energiarbete i och med att kunskapsplattformarna kring sol, vind och biogas samlas i samma organisation.

Läs mer här

Individuell mätning ökar användningen av egenproducerad solel

Det är mer lönsamt att använda den egenproducerade solelen än att sälja den till elnätet. Men hur maximerar man den egna användningen? En alltmer omtalad metod för flerbostadshus är att låta solcellsanläggningens produktion gå även till hushållselen i lägenheterna. I Sol i Västs rapport Individuell mätning och debitering finns metoder för hur man kan gå tillväga och vad som är viktigt.

Läs mer på Solivästs webbplats

 

Miljöbrons nya arbetsmiljöpolicy utmanar

Miljöbron har satt en Miljöpolicy som utmanar arbetsgivarorganisationerna i att sätta en ambitiös och meningsfull arbetsmiljöpolicy.

Läs Miljöbrons arbetsmiljöpolicy här

 Foto: Jesper Löfman

Foto: Jesper Löfman
Kalendarium
TISDAG
2
April

Workshop om Västra Götalands skogsstrategi

Våren 2018 beslutade regeringen om ett nytt nationellt skogsprogram. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljats medel för att arbeta med en regional skogsstrategi utifrån det nationella programmet.

Välkommen med att påbörja arbetet!

Anmäl dig till workshopen här

 

TISDAG
9
April

Grundläggande utbildning om ansvarsutredningar

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län tillsammans med SGI:s jurist kommer att hålla en grundläggande utbildning om ansvarsutredningar. Utbildningen är kostnadsfri.

Anmäl dig till utbildningen här

 

TISDAG
9
April

Granskning havsplaner för Västerhavet och Östersjön

Länsstyrelsen bjuder in kustkommuner och regioner till ett orienteringsmöte om granskningsskedet i arbetet med havsplanering.

Anmäl dig här

 

ONSDAG
24
April

Temadag "Ett rikt friluftsliv i skolan"

På temadagen ”Ett rikt friluftsliv i skolan” blir det inspirerande föreläsningar och programpunkter utomhus. Fokus komemr att ligga på utomhuspedagogik för skolbarn.

Anmäl dig till temadagen 

 

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+