Webbversion | Skicka vidare

Miljösamverkan Sverige - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn, viss prövning och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Medverkar gör Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vi arbetar projektinriktat med aktuella frågor. Samarbetet ska öka samsynen mellan länsstyrelserna och ge en mer enhetlig hantering i tillsyns- och prövningsfrågor över landet. Arbetet ska dessutom stödja länsstyrelserna såväl i rollen som tillsynsvägledare som tillsyns- och prövningsmyndigheter.

NYTT FÖR 2018

Utökat verksamhetsområde

I och med en förstärkt basfinansiering från 2018 har Miljösamverkan Sverige gått in i en ny fas. Vi har förstärkt med fler projektledare. Utöver basverksamheten i form av projekt, har vi arbetat med att utveckla vårt verksamhetsområde. Den extra satsningen inom naturvårdsområdet - Grön utveckling - har fortsatt med ett flertal delprojekt. Vi har även gjort en större satsning på ett handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet.

Medverkan och engagemang

Under 2018 har över 60 personer deltagit i våra projektgrupper, i följande roller:

 • Åtta projektledare
 • 40 länsstyrelsemedarbetare från 15 olika län
 • En person från Stockholms stad
 • En person från Västerås stad
 • En person från Miljösamverkan Uppsala län
 • Fyra personer från Naturvårdsverket
 • En medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten
 • Fem konsulter.

Under 2018 har vi genomfört flera webbinarier. Vi har även medverkat vid Naturvårdsverkets handläggarträff för naturvårdstillsyn, Naturvårdskonferens och Artskyddskonferens.

Arbetet under året

Miljösamverkan Sverige arbetade under 2018 med sammanlagt 16 olika projekt. Sju av dem avslutades under året. De återstående projekten fortsätter och beräknas avslutas under 2019. Utförlig dokumentation av respektive projekt finns på grupparbetsplatsen.

Extra resurser från Naturvårdsverket under året möjliggjorde en satsning inom naturvårdsområdet, Grön utveckling 2018.

Miljösamverkan Sverige har även ansvarat för drift och viss uppdatering av Strandskyddsdelegationen.se och Strandskyddsdomar.se.

AVSLUTADE PROJEKT

Strategisk Naturvårdstillsyn

Hur kan länen arbeta mer strategiskt med naturvårdstillsyn? Hur samordnar vi oss mellan olika enheter och funktioner? Hur skapar vi möjligheter för länsstyrelserna att ta initiativet och bedriva den tillsyn som är viktigast i det aktuella länet, så att vi inte bara bedriver reaktiv tillsyn?

Vi har tagit fram en rapport där det finns förslag på nationella mål för naturvårdens tillsyn och hur vi ska få en mer strategiskt planerad och likriktad tillsyn.

Foto: Pixabay

Foto: Kristina Höök Patriksson

Stärkt grön tillsyn II

Projektet Stärkt grön tillsyn II är en fortsättning på arbetet med att lyfta den gröna tillsynen inom länsstyrelserna. Under 2018 genomfördes en samordnad nationell tillsynsinsats inom strandskyddets områden. Tio av landets länsstyrelser deltog i projektets olika delar, med exempelvis medieträning, fältkontroller och kalibreringsmöten. Medverkande länsstyrelser är nöjda med den nationella insatsen och det stöd det innebär.

Klimatanpassning i
prövning och tillsyn

Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas till framtidens klimateffekter. Det är även viktigt att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden.

Projektgruppen har arbetat fram ett handläggarstöd, ett informationsblad samt presentationsmaterial. Projektet startade hösten 2016 och avslutades i februari 2018.

Säveån översvämmad. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Yrkesverksamma behöver inte söka dispens för terrängkörning.

Terrängkörning barmark

Otillåten barmarkskörning är ett växande problem som innebär störningar för både djur och människor samt skador på mark och vegetation. Lagstiftningen kan vara komplicerad för myndigheterna och olika tolkningar förekommer. Projektet syftar till en ökad samsyn inom området och har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna. Projektet var en del av en större informationssatsning som genomfördes av Naturvårdsverket. Projektet startade våren 2017 och avslutades i juni 2018. Fortsatt arbete med E-tjänst pågår i samverkan med FO Natur.

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Projektet har arbetat fram gemensamma riktlinjer och bedömningsgrunder för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken. En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att kunna använda den information om tillsynen som samlas in av Naturvårdsverket nationellt. Projektgruppens handläggarstöd förväntas underlätta länsstyrelsernas arbete inom området. Projektet startade våren 2017 och avslutades i november 2018

Foto: Pixabay

 

 Kållreredstäkten Foto: Länsstyrelsen

Ekonomiska säkerheter

Miljöfarliga verksamheter i landet har lämnat ekonomiska säkerheter för flera miljarder kronor. Säkerheterna ska vara en garant för att notan inte hamnar hos skattebetalarna när miljöfarlig verksamhet gör åverkan på miljön. Men hur ska vi på länsstyrelserna arbeta med dem?

Projektgruppen har arbetat fram ett handläggarstöd som är tänkt att fungera som ett praktiskt stöd för länsstyrelserna i arbetet med ekonomiska säkerheter. Projektet startade hösten 2017 och avslutades i december 2018.

Handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamhet omfattar tillsyn av vattenanläggningar och åtgärder som är vattenverksamhet. Åtgärderna sker inom ett vattenområde, det vill säga inom högsta förutsebara vattenstånd. Detta handläggarstöd fokuserar på kontrollerande tillsyn, alltså när tips och klagomål kommer in till tillsynsmyndigheten. Det gäller tillsyn av vattenverksamhet som omfattas av 11 kap. miljöbalken.

Bild: Dietmar Kämmerling

PÅGÅENDE PROJEKT

Ekologisk kompensation 

 Intresset för ekologisk kompensation har ökat kraftigt hos både företag och myndigheter de senaste åren. Hur ska vi på länsstyrelserna arbeta med det i våra ärenden? Det är den övergripande frågan som projektet arbetar med. I juni 2019 kommer ett nytt handläggarstöd att presenteras på ett seminarium i Stockholm.

MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Projektet arbetar med att öka tillsynsmyndigheternas kunskap och förståelse för hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan kopplas till tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Vi beskriver de verktyg som finns och visar på möjliga arbetssätt som kan underlätta för beredningssekretariaten och tillsynshandläggarna att samverka. Projektet startade hösten 2017 och beräknas vara klart första halvåret 2019.

Bild: Elin Einarson Lindvall

Smartare vägledning

Flera utredningar har kommit fram till att vi myndigheter behöver stärka vår samverkan när det gäller vägledning inom miljöbalken. Projektet Smartare vägledning arbetar fram förslag för hur en modern vägledning kan se ut. Fokus ligger på hur vi kan samverka bättre och hur vi kan tillgodose olika behov av vägledning. I projektet medverkar handläggare från länsstyrelser, kommuner, regionala miljösamverkansorganisationer och Naturvårdsverket.

Tillsynsutbildning i ny tappning

Vi arbetar med att ta fram en webbaserad tillsynsutbildning för alla handläggare som arbetar med miljöbalkstillsyn på länsstyrelser och kommuner. Genom att den är webbaserad ska handläggarna själva kunna välja vilka avsnitt som är relevanta för dem, när det passar dem.
-Vi ser att det finns ett stort behov av en sammanhållen utbildning i miljöbalkstillsyn. Genom att göra den webbaserad blir den lättillgänglig för alla handläggare, säger projektledaren Sara Wahrby.

Bild: Sara Wahrby

Foto: Elin Einarsson Lindvall

Checklistor till 
handläggarstödet NikITa

I projektet Checklistor i NikITa tar vi fram innehållet i de checklistor som ska finnas i länsstyrelsens nya handläggarstöd NikITa. Syftet är att förenkla tillsynsbesöket för handläggaren och att göra tillsynsbesöken mer enhetliga.

Tillsynsvägledning naturvård

Projektet syftar till att stötta länsstyrelsernas tillsynsvägledning inom naturvårdstillsyn samt att få kommunerna att bedriva mer naturvårdstillsyn. Relevant material tas fram och en utvecklad samarbetsyta byggs.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Syftet med projektet är att klargöra vilka ärenden som ska skickas in till länsstyrelserna gällande ledningsarbete samt att ge verksamhetsutövarna bättre verktyg för att uppfylla 2 kap miljöbalken. Syftet är också att minska mängden onödiga ärenden gällande ledningsarbeten till länsstyrelserna samt att arbeta för att de anmälningar om samråd som skickas in är kompletta för att minska handläggningstiderna.

Biotopskydd – gräns för skada

Vi har tagit fram ett handläggarstöd för en likartad och rättssäker hantering av biotopskyddsärenden. Målet är att länsstyrelserna inte ska hantera "onödiga ärenden" som medför minimal skada på naturen. Då frigör vi tid som kan nyttjas till annan tillsyn som ger större miljö- och naturvårdsnytta.

Foto: Pixabay

Foto:Länsstyrelsen

Samarbetsytor naturvård

På Förvaltningsobjekt Naturs samarbetsyta ska det finnas en samlad ingång för all samverkan som rör naturvårdsområdet. Projektet har tagit fram ett flertal samarbetsytor som behövs inom naturvården.

Vår webbplats

Vi finns på adressen http://www.miljosamverkansverige.se. Här publicerar vi information om pågående och avslutade projekt liksom rapporter och annat framtaget material. Via webben nås även den grupparbetsplats där alla inom länsstyrelserna har behörighet att gå in. Grupparbetsplatsen används av de olika projektgrupperna och här finns mycket material.

Projekt under 2019

Under 2019 arbetar Miljösamverkan Sverige med följande projekt

 •  MKN vatten i tillsyn miljöfarlig verksamhet
 •  Ekologisk kompensation
 •  Tillsynsutbildning i ny tappning
 •  Checklistor till handläggarstödet NikITa
 •  Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
 •  Grön utveckling 2019
 •  Samråd enligt 6 kap miljöbalken
 •  Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning
 •  Invasiva arter
 •  Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk
 •  Rimlig egenkontroll vattenkraft
 •  Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)
 •  Vilthägn

Projektledare under 2018

Ingela Höök, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Verksamhetsledare)

Carina Lif, Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Verksamhetsledare)

Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Lena Strömvall, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Elin Einarson Lindvall, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anna Lejon, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Sara Wahrby, Länsstyrelsen Östergötlands län

Mats Rydgård, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ej på bilden)

Maria Adervall, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Kommunikatör)

 

Styrgrupp 2018

Elisabet Ardö, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Magnus Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län

Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län

 

Adjungerade medlemmar i styrgruppen

Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten

Ingela Svensson, Jordbruksverket

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket


Mötesprotokoll samt övriga handlingar finns på Miljösamverkan Sveriges grupparbetsplats.

 

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+