Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Viltnytt i Västra Götaland 20 maj 2019

Foto: Länsstyrelsen

Skyddsjakt efter klövvilt

Under våren, när grödorna kommit upp på åkrarna brukar det inkomma flera ansökningar om skyddsjakt på klövvilt som orsakar skada ute i fälten. Skyddsjakt är en åtgärd som kan användas i syfte att skrämma undan de skadegörande djuren i särskilda fall då ordinarie förvaltning har misslyckat och andra skrämselåtgärder inte fungerar. Skyddsjakt är inte att betrakta som en del av den ordinarie förvaltningen. Skyddsjakt får endast användas om inga andra lämpliga lösningar finns för att skydda t.ex. skog och gröda.

Enligt 29 § jaktförordningen (1987:905) får länsstyrelsen ge tillstånd till jakt efter fredade djur som orsakar sådana skador som avses i 23 a § samma förordning. ”Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens fortbestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt meddelas.”

Följande orsaker kan vara skäl för tillstånd till skyddsjakt:

  • av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
  • av hänsyn till flygsäkerheten,
  • för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller
  • för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Om ansökan gäller skyddsjakt på älg eller kronhjort erbjuds berört älgskötselområde/ kronskötselområde och Älgförvaltningsområde möjlighet att yttra sig. Remissinstanserna har vanligtvis 2–3 dagar på sig att yttra sig och att det ges en kort remisstid beror på att denna typ av ansökan ska handläggas skyndsamt. En besiktning av skadeläget utförs innan ansökan och besiktningsprotokoll sänds i remiss.

Mellan 2015 och fram till juli månad 2018 har sammanlagt 297 ansökningar om skyddsjakt på klövvilt inkommit till Länsstyrelsen. Av dessa ansökningar beviljades 169 ansökningar och 128 stycken avslogs eller blev avskrivna. Under 2015 avslogs eller avskrevs 28 ansökningar, 30 stycken 2016, 47 ansökningar 2017 och 23 stycken under tidsperioden januari-juli 2018.

Beslutet fattas av Länsstyrelsen utifrån den samlade bild som finns i form av ansökan, besiktningsprotokoll och yttrande. Beslutet innehåller alltid villkor för skyddsjakten. Om skyddsjakt beviljas på mer än ett djur skall dessa fällas vid separata tidpunkter för att skyddsjakten ska ge optimal effekt. Beslutet går att överklaga hos Naturvårdsverket. Det är Naturvårdsverket som beslutar om ett överklagat beslut ska inhiberas, det vill säga stoppas tills överklagandet är handlagt.

Data: Länsstyrelsen

Foto: Robert Karlsson

Foto: Länsstyrelsen

Inventeringsresultat 2018/2019

Lodjur

Vi har under vintern 2018/2019 mottagit många tips om spår och observationer av lodjur i länets alla delar. Vi är tacksamma för alla bilder från mobilkameror och viltövervakningskameror som skickats in till Länsstyrelsen.

Årets inventering visar på 14 föryngringar varav två av dessa delas med andra län, Örebro respektive Jönköpings län. Totalt blir resultatet för lodjur i Västra Götalands län 13 föryngringar säsongen 2018/2019 vilket motsvarar ett 70-tal lodjur.

Varg

Under inventeringssäsongen 2019/2020 har Länsstyrelsen samt allmänhet och Svenska Jägareförbundet hittat 14 individer av varg i länet. Vissa är på tillfälligt besök medan andra har hittats ett flertal gånger och betraktas som stationära. Förra säsongens Boksjö-revir finns inte kvar. En varggrupp, med valpar födda våren 2018, finns i område öster om Stora Le. Denna grupp har under vintern rört sig i Västra Götaland, Värmland samt i Norge och eftersom Norge och Sverige har beslutat att dela jämt på alla gränsöverskridande revir så får Västra Götalands län enbart tillgodoräkna sig 25 % av denna grupp.

I Bengtsfors kommuns östra del finns det ett vargpar som valpade våren 2018 och som har sitt huvudsakliga vistelseområde i länet. Några av valparna har hittats via DNA (spillning) även i Värmland och tillskrivs av den anledningen till 50 % i vardera av länen.

Kungsörn

Länsstyrelsen har med hjälp från Örn72 genomfört inventering av kungsörn under vårvintern 2019. Det finns inga indikationer på häckningar i länet men i några områden har det gjorts intressanta observationer. I dessa områden kommer vi fortsätta följa upp förekomsten av kungsörn.

Foto: Länsstyrelsen

Licensjakt lodjur 2019

Västra Götalands län fick tilldelat sju lodjur vid årets licensjakt, tre lodjur i Dalsland, tre i Sjuhärad och ett lodjur i Skaraborg. Beslutet om licensjakt blev överklagat men jakten genomdrevs utan inhibering. Trots dålig snötillgång blev samtliga lodjur skjutna inom en vecka.

20190301 – vuxen hona Svenljunga

20190301 – hane, unge, Ulricehamn

20190302 – vuxen hane Ulricehamn

20190303 – hona, unge, Tidaholm

20190305 – vuxen hane Bengtsfors

20190305 – vuxen hane Bengtsfors

20190306 – hane, unge, Mellerud

Karta: Rovbase

Skadebilden för rovdjurstagna tamdjur 2018

Får

Okänt – 8 angrepp

Inte rovdjur – 1 angrepp

Räv – 1 angrepp

Varg – 2 angrepp, i Ulricehamns kommun (2 djur) och i Melleruds kommun (6 djur)

Lodjur – 37 angrepp, totalt 94 får fördelat per kommun som följer:

 

Ulricehamn – 12 angrepp, 20 djur

Borås – 11 angrepp, 24 djur

Tanum – 1 angrepp, 2 djur

Svenljunga – 3 angrepp, 5 djur

Tidaholm – 4 angrepp, 7 djur

Vänersborg – 1 angrepp, 2 djur

Bengtsfors – 2 angrepp, 19 djur

Skara – 1 angrepp, 1 djur

Karlsborg – 1 angrepp, 1 djur

Skövde – 1 angrepp, 13 djur

 

Lodjursangrepp på hund

3 angrepp – 2 skadade hundar (Svenljunga och Borås kommun) och 1 död hund i Gullspångs kommun.

Lodjursangrepp på get

1 angrepp på getter i Borås kommun – 6 getter

Lodjursangrepp på dovhjortar i hägn

3 angrepp på dovhjort i Ulricehamns kommun, ett angrepp i Svenljunga kommun. 1 hjort vid varje angrepp.

Vargangrepp på hund

En lindrigt skadad hund i Munkedals kommun

 

Foto: Mia Bisther

Från den 15 maj krävs inget tillstånd för lampa vid jakt efter vildsvin!

Regeringen har den 28 mars 2019 beslutat att vissa jaktmedel ska få användas för att göra jakten efter vildsvin enklare och mer effektiv.

Beslutet innebär att elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin. Mörkersikten (termiska sikten) får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Foto: Fotoakuten

Kadaverbilen ersätts åter vid angrepp

Naturvårdsverket har den 9 maj beslutat om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5).

Ändringen innebär att länsstyrelserna får möjlighet att ersätta kostnader för kadaverhantering i samband med rovdjursangrepp.

Ändringen träder i kraft den 15 juni och gäller retroaktivt för sådana kostnader som uppkommit efter den 1 januari 2018.

Har ni haft rovdjursangrepp som ni beviljats ersättning för mellan 1 januari 2018 fram till dags datum skicka in kopia på kvitto för kadaverbilen tillsammans med diarienumret på beslutet om ersättning till Nelly Grönberg e-post:  nelly.gronberg@lansstyrelsen.se

Foto: Länsstyrelsen

Foto: Länsstyrelsen

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+