Webbversion | Skicka vidare

JUNI 2019

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevet eller via Länsstyrelsens webbplats

Trevlig sommar önskar Länsstyrelsens Veterinär- och djurskyddsenhet!

Rutin för veterinär som misstänker att ett djur är illegalt infört till Sverige

Jordbruksverket har tagit fram en rutin som ska vara till hjälp för både veterinärer och Jordbruksverket ifall ni skulle få in en hund, katt eller iller som ni misstänker är illegalt införd till Sverige.

Här kan du läsa rutinen.pdf

Satinanlag på kanin

Länsstyrelsen har fått ett utlåtande från Nationellt centrum för djurvälfärd,Swedish Centre for Animal Welfare (SCAW) om det finns en genetisk koppling mellan satinanlag och tandproblem hos kanin i ung ålder.

Utlåtande kaniner med satinanlag.pdf

Tystnadsplikt och sekretess

Du som tillhör djurhälsopersonalen har tystnadsplikt i din yrkesutövning. Tystnadsplikten omfattar även dem som arbetar tillsammans med dig till exempel djurvårdare, praktikanter och hovslagare utan godkännande.

Tystnadsplikten innebär att du inte får berätta om eller använda dig av information som rör kunders drifts- och affärsförhållanden. Givetvis får den personal som är direkt involverad i vården av djuret diskutera behandlingen i syfte att ge så god och säker vård som möjligt.

Djurhälsopersonal i enskild (inte statlig) verksamhet är inte skyldig att lämna ut uppgifter till någon utom sådana uppgifter som Länsstyrelsen behöver för tillsyn av verksamheten eller som följer av anmälningsskyldighet enligt lag.

Enligt behörighetslagen får djurhälsopersonal inte lämna ut uppgifter som rör enskildas affärs- eller driftsförhållanden. För statligt anställd djurhälsopersonal gäller bestämmelser i sekretesslagen. Där gäller så kallad uppdragssekretess vilken i mycket stor utsträckning hindrar att man lämnar ut uppgifter. Även statligt anställd djurhälsopersonal måste lämna ut sådana uppgifter som Länsstyrelsen behöver för tillsynen.

Tystnadsplikten bryts av anmälningsskyldighet enligt lag. All djurhälsopersonal är till exempel skyldiga att anmäla till Länsstyrelsen om de finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagen.

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

 

Ny klövsjukdom på får (CODD)

Smittsam digital dermatit hos får (contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för första gången diagnostiserats i en svensk djurbesättning. Sjukdomen är smittsam och orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln, smärta och kraftig hälta.

Läs mer på SVAs webb

  

Informationsblad att dela ut till fårägare

Förskrivning av läkemedel för inblandning i foder

Jordbruksverket har tagit fram ett informationsblad till de primärproducentersom blandar läkemedel i sitt foder. Det handlar om att de måste göra en homogenitetskontroll av fodret som att inblandningen är tillräckligt väl fördelat i fodret.

Informationsblad.pdf

Krav på Strålskyddsexpert till stordjurspraktiker

Du som bedriver tillståndspliktig veterinärmedicinsk verksamhet behöver ha en godkänd strålskyddsexpertfunktion bunden till din klinik. Ansökan om strålskyddsexpert skulle ha skickats till registrator@ssm.se före den 30 april 2019 så det är bråttom om du inte har gjort det. Kravet träder i kraft den 1 juni 2019.

Veterinärverksamhet som är tillståndspliktig är röntgen av stora djur, ambulerande verksamhet, verksamhet med datortomografi, strålbehandling och nuklearmedicin. Röntgen av smådjur och intraoral tandröntgen har tidigare varit tillståndspliktig men efter 1 juli 2018 räcker det att anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer på Strålskyddsmyndighetens webb

Ny djurskyddslag 

Den 1 april 2019 började den nya djurskyddslagen att gälla. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur och ett förbud mot att överge djur. 

Ändringar som berör dig som djurhälsopersonal

För personer inom djurens hälso- och sjukvård har anmälningsplikten ändrats på så sätt att om djurskyddsbristen är lindrig och rättas till omedelbart behöver ingen anmälan göras. Det får inte finnas risk för lidande och misstänker man att ingen förändring kommer att ske ska en anmälan göras. (8 Kap 18§)

En annan ändring som kan beröra djurhälsopersonalen är att bestämmelserna kring doping har skärpts. Enligt 3 Kap 2§ räcker det med att ett preparat kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament för att det ska vara förbjudet. 

Djurskyddslagen (2018:1192)

I samband med att djurskyddslagen trädde i kraft började även den nya djurskyddsförordningen, som regeringen beslutade om den 21 februari att gälla.

Djurskyddsförordningen (2019:66)

 

Skicka mindre kroppar för obduktion per post

Information angående hur man per post skickar kroppar/delar mindre än 20 kg för obduktion på SVA.

Det är extremt viktigt att kropparna förpackas rätt och att SVA:s transportkartong används tillsammans med adresskort (som inkluderar hämtning av provet och leverans till SVA) och beställs hos SVA, alternativt används budbilstjänst.

Man får absolut inte lämna in paketet till ett postombud, utan endast till Post Nords företagscenter alt begära hämtning.

Se bifogade filer och nedan länk för mer information. Långt ner i texten i filen ”skicka djurkropp” finns en länk till en film som visar hur man packar.

Information på SVAs webb

  Packa djurkropp och skicka.pdf

Skicka djurkropp Gård o Djurhälsan.pdf

Upphandling av veterinärtjänster

I samband med att länsstyrelsen har tagit över polisens arbetsuppgifter inom djurskyddsområdet har länsstyrelsen gjort en del upphandlingar som exempelvis djurhem och transporter. Länsstyrelsen utreder därför om behov finns av att upphandla veterinärtjänster. Det kan föreligga ett behov av att säkerställa tillgång på veterinär och lämplig kompetens på visst djurslag. I det fall utredningen visar att det finns ett behov kommer Länsstyrelsen under hösten ta kravspecifikationer för tjänsten. Eventuell anbudsförfrågan kommer att annonseras i upphandlingsverktyget Tendsign.

Länsstyrelsens samtliga upphandlingar hittas på Länsstyrelsens webb

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)
Anmäl via webben här »

 

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

 

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+