Webbversion | Skicka vidare

Tre år av grönt utvecklingsarbete

Under tre år har vi - tack vare extra resurser från Naturvårdsverket - arbetat med att utveckla tillsyn och prövning inom det gröna området. Vi har drivit flera olika projekt för att bland annat effektivisera arbetet och därigenom skapa ökat utrymme för länsstyrelserna att hantera frågorna.

Nu knyter vi ihop säcken! Projekten har producerat massor av material som ska underlätta för den enskilda länsstyrelsen. Därför bjuder vi in till en nationell handläggarträff den 23–24 oktober där vi kommer att presentera materialet. Vi vill även ha dina tankar om hur vi nu för arbetet vidare och förvaltar resultaten på bästa sätt.

Vi ses i Bromma!

Carina Lif, verksamhetsledare

Välkommen på naturvårdshandläggarträff!

Den 23-24 oktober så anordnar vi en träff för naturvårdshandläggare i Bromma. Där kommer vi att presentera resultaten från tre års arbete med Grön Utveckling. 
Vi vill också workshoppa med dig om hur vi bäst använder det material som vi har tagit fram.

Vi har reserverat tre platser per länsstyrelse och kommer att sponsra deltagandet, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. OBS! Sista datum för anmälan är 19 september. Läs mer och anmäl dig här. 

 

Tillsynskampanjer - grönt samarbete ger resultat!

Tre nationella tillsynskampanjer under tre år. Det har vi genomfört inom projektet Grön utveckling. Målet har varit att göra naturvårdstillsynen mer effektiv och rättssäker - och att sprida kunskap.

Nationella tillsynskampanjer är inte ovanliga bland Sveriges olika myndigheter, men på det gröna området har de saknats helt. Det var först när Miljösamverkan Sverige tog initiativet 2017 som länsstyrelserna började samarbeta kring naturvårdstillsyn. Sedan dess har vi genomfört tre kampanjer där tre olika teman ingått: strandskydd, biotopskydd och kontroll av beslutade dispenser och tillstånd.

Fältkontrollerna har gjorts under hösten, men det förberedande arbetet med kampanjerna har pågått under vår och sommar. Efter fältbesöken har vi också hållit möten över Skype där de deltagande länsstyrelserna diskuterat lösningar för olika tillsynssituationer.

- Vi kallar det för ”kalibreringsmöten”. Tanken är att de ska vara ett forum för gemensamt lärande och bättre samsyn i bedömningarna, säger Kristina Höök Patriksson, projektledare för kampanjen. 

Tillsynskampanjerna har också väckt uppmärksamhet medialt. Det har bidragit till en ökad kunskap hos allmänheten om naturskyddsbestämmelser.

Vill du veta mer om våra tillsynskampanjer? Kontakta gärna Kristina Höök Patriksson kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Strategisk naturvårdstillsyn? Vi hjälper dig!

Hur får vi en mer strategisk tillsyn utifrån de resurser som finns? Miljösamverkan Sverige har tagit fram strategiska verktyg för att underlätta arbetet för länsstyrelserna.

Naturvårdstillsynen har nu mindre resurser än tidigare och behöver därför bli ännu mer effektiv. Det strategiska arbetet är därför ännu viktigare. Lena Strömvall, projektledare på Miljösamverkan Sverige, har under de senaste två åren arbetat med att kartlägga naturvårdstillsynen. I dialog med länsstyrelserna har hon undersökt hur vi kan bedriva en tillsyn som är mer anpassad efter de regionala förutsättningarna och efter vad de enskilda länsstyrelserna bedömer som viktigt – istället för en i huvudsak reaktiv tillsyn.

I projektet ”Strategisk Naturvårdstillsyn” listas ett antal olika områden som är viktiga för länen att jobba med för att få ut mesta möjliga naturvårdsnytta utifrån de begränsade resurser som finns. Projektet syftar även till att verka för en ökad likahantering mellan länen.

Vill din länsstyrelse utveckla ert tillsynsarbete utifrån det arbete som gjorts i projektet? Kontakta Lena Strömvall lena.stromvall@lansstyrelsen.se, som gärna kommer till din länsstyrelse och stöttar i arbetet.


 Nytt digitalt fältstöd

  - före, under och efter besöket

I samband med årets tillsynskampanj av biotopskydd testar 10 handläggare att använda ett digitalt fältstöd. Det digitala fältstödet ska bidra till ett säkrare och effektivare inspektionsarbete i fält.

- Det har vid tidigare tillsynskampanjer blivit tydligt att det finns förbättringar att göra i själva fältbesöket för att tillsynsärendet i sin helhet ska hanteras effektivt och rättssäkert, säger Kristina Höök Patriksson, projektledare i Miljösamverkan Sverige.

Fältstödet bygger på befintliga GIS-verktyg och ska användas på dator och mobil. Särskilda medel finns avsatta från Naturvårdsverket för tillsynskampanjen. FO Natur står också för en del av utvecklingskostnaderna.

Det digitala fältstödet samlar det underlag som behövs för ett fältbesök. Det ska också underlätta insamlingen av data som fältanteckningar, foton och position under själva besöket. Dessutom ska det minska risken för att besvärliga fältförhållanden som dåligt väder och svår terräng, påverkar kvaliteten på insamlingen.

Efter fältbesöket ska det underlätta efterarbetet med att ta ut anteckningar, foton och positioner för tillsynsobjekten och överföra det till ärendehanteringssystemet.

Tanken är att detta ska utvecklas vidare till ett generellt fältstöd för prövning och tillsyn.

Under Naturvårdshandläggarträffen den 23-24 oktober kommer alla som är där att få möjlighet att testa verktyget. Vi kommer också att samla in idéer kring hur det kan bli användbart i våra ordinarie inspektionssituationer.

 

 

Tänk på tiden!

Hur mycket grön tillsyn gör våra olika länsstyrelser? Vilka ärenden är vanligast? Och hur mycket tid läggs egentligen ned? Miljösamverkan Sverige vet. Men för att statistiken ska bli heltäckande krävs bättre tidsredovisning och diarieföring!

Miljösamverkan Sverige har under ett antal år följt upp länsstyrelsernas tidsredovisning och ärenden vad gäller den gröna tillsynen. Siffrorna utgör sedan ett underlag för att se vilket stöd som kan behövas och var utvecklingsområdena inom grön tillsyn och prövning är – samt att se var vi gör tillräckligt. Till exempel har informationen varit ett viktigt underlag vid framtagande av schablonerna för tillsynsbehovsutredningen. Dessutom är statistiken viktig i dialogen med Naturvårdsverket och med regeringen.

Tyvärr har det visat sig att det är svårt att få en bild av hur situationen ser ut på de olika länen eftersom det på vissa håll finns stora brister i tidsredovisning samt diarieföring. Ett icke försumbart antal ärenden förs på fel VÄS-koder i Platina. Detta skapar en stor felmarginal i statistiken! Miljösamverkan Sverige vill därför uppmana alla län att utifrån gällande VÄS-struktur fundera på hur ni tidsredovisar och diarieför. Miljösamverkan Sverige har även tagit fram vägledning inom projektet ”Strategisk naturvårdstillsyn”. Vid oklarheter kan du även starta diskussioner om detta på någon av våra samarbetsytor.

 

Våga vägleda för

bättre tillsyn!

Miljösamverkan Sverige har under 2018 och 2019 byggt en samverkansyta för tillsynsvägledning. Den ska ge stöd åt länsstyrelserna i den viktiga vägledningen till kommunerna, främst om strandskyddstillsyn.

Kommunerna har sedan 2009 ett stort ansvar för prövning och tillsyn inom strandskyddade områden, men det finns fortfarande ett stort behov av vägledning hos kommunerna. Här har länsstyrelserna en jätteviktig roll. Många kommuner vittnar om att de haft svårt att få en bra vägledning.

Vi vet också att det är vanligt att vägledande handläggare känner en tveksamhet inför att svara på frågor från kommuner, eftersom länsstyrelsen också har en granskande roll när det gäller strandskyddsdispenser och är en överklagningsinstans.

Denna osäkerhet har Miljösamverkan Sverige velat råda bot på genom att erbjuda ett underlag till länsstyrelsernas vägledare inom strandskydd och annan naturvårdstillsyn.

- Det är oerhört viktigt att det finns kontaktpersoner och en organisation på länsstyrelserna för att ta hand om kommunala frågor. Kommunernas börda med strandskyddsfrågor ökar och de behöver stöd för att det ska bli rättssäkert och effektivt, säger Kristina Höök Patriksson, projektledare. 

På vår samverkansyta finns material om hur handläggare kan hantera sin handläggarroll. Det finns också förslag på hur man kan öva i sin arbetsgrupp, med till exempel rollspel, för att bli tryggare i sin vägledarroll.

 

Kontaktpersoner Grön utveckling


Lena Strömvall, projektledare

Kontakta gärna Lena om du har frågor eller funderingar om grön tillsyn, tidsredovisning och uppföljning. Lena arbetar även med handläggarstödet Biotopskydd - risk för skada, som ska bli klart i höst. 

Lena svarar också gärna på frågor om våra samarbetytor. 

E-post: lena.stromvall@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 93 53.

 

Kristina Höök Patriksson, projektledare

Kontakta gärna Kristina om du har frågor om grön tillsyn, tillsynskampanjer, digitalt fältstöd samt tillsynsvägledning.

Kristina ansvarar också för samarbetsytorna Grön tillsyn, Tillsynsvägledning och Strandskydd.

E-post: kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 51 63.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+