Webbversion | Skicka vidare

Nyheter från Miljösamverkan Sverige - SEPTEMBER 2019

Nu planerar vi för 2020!

Planeringen är 2020 är redan i gång och vi har beslutat om en rad olika projekt som kommer att starta nästa år. Är du intresserad av att delta i en projektgrupp? Börja gärna planera för det redan under er VP-process på din länsstyrelse, prata med din chef och ta gärna kontakt med oss. 

För att förenkla för länsstyrelserna att medverka i våra projekt har vi nu en rullande treårsplan. Spännande projekt nästa år är: Vattenutag, PFAS vid deponier, Att leva med BAT-slutsatser, Aktualisering av tillsynsplanmodellen och kanske även Ekosystemtjänster i ärendehandläggning och Smartare tillsynsprojekt. Vi kommer också att arbeta med händelsestyrda projekt. Gå in på vår webb och anmäl ditt förslag!

 

Carina Lif och Ingela Höök, verksamhetsledare

Ekologisk kompensation i prövningsprocessen

Anna Lejon, projektledare, berättar om det nya handläggarstödet som nu finns för nedladdning på Miljösamverkan Sveriges webbsida

Filmad föreläsning om ekologisk kompensation 

Varför behövs ekologisk kompensation? Och hur ser tillämpningen ut idag? Den 3 juni 2019 anordnade Miljösamverkan Sverige en utbildningsdag i ämnet. Här kan du se Johanna Ersborgs föreläsning i efterhand.

Var med i vår tillsynskampanj om avloppsreningsverk!

Miljösamverkan Sverige bjuder in till tillsynskampanj med fokus på provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk. Kampanjen riktar sig till tillsynspersonal som arbetar med tillsyn av tillståndspliktiga avloppsreningsverk på länsstyrelser eller kommuner, och kommer att genomföras under vecka 8-16 nästa år.

En formell inbjudan kommer att skickas ut under hösten med möjlighet att anmäla sig. 

Bild: Pixabay

Bild: Dietmar Design

Biotopskyddskampanj pågår

Under september kommer sex länsstyrelser göra en gemensam tillsynsinsats i biotopskyddade miljöer i odlingslandskap. Mellan 100 och 150 kontroller kommer att utföras på olika håll i landet.
- Vi kommer att leta efter platser där biotopskyddade miljöer som stenmurar, diken och alléer tagits bort och försöka se till så att de återställs, säger Kristina Höök Patriksson, projektledare för den nationella tillsynsinsatsen.

 

Första delen av en webbaserad tillsynsutbildning på gång

Förstudien är klar och arbetet med att göra en webbbaserad grundutbildning i Miljöbalkstillsyn är i gång.
- Otroligt mycket synpunkter har kommit in och det känns fantastiskt kul, säger projektledaren Sara Wahrby.

Slutrapporten från förstudien har gått ut på remiss. Gå gärna in på vår hemsida, läs rapporten och lämna dina synpunkter.

Bild: Sara Wahrby

Bild: Dietmar Design

Välkommen på Naturvårdshandläggarträff!

I tre år har vi arbetat med projektet Grön utveckling. Den 23-24 oktober bjuder vi in naturvårdshandläggare från alla länsstyrelser till Bromma för att ta del av resultaten och för att diskutera hur vi ska använda materialet på bästa sätt. Vi har reserverat tre platser per länsstyrelse.  Läs mer och anmäl dig här.

Nya projekt

Provtagning och mätning vid avloppsreningsverk

Det finns i dag brister i vägledningen för hur tillsynen när det gäller provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk ska bedrivas. Detta får konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter. Vi arbetar därför med att ta fram ett handläggarstöd och kommer att genomföra en tillsynskampanj efter årsskiftet. 

Läs mer på vår webbsida.

Gemensamma rutiner för vilthägnsärenden

Vilthägnsärenden hamnar idag på olika enheter med olika rutiner, och ärendena beslutas utifrån en rad olika lagstiftningar. Under senare år har nya typer av hägn aktualiserat frågan om att skapa gemensamma processer. Därför arbetar vi just nu med att ta fram gemensamma rutiner.

Läs mer på vår webbsida.

 

Samråd enligt kap. 6 miljöbalken

Nu uppdaterar vi handläggarstödet om samråd enligt kap. 6 miljöbalken. Det material vi tog fram 2013 har använts flitigt, men behöver revideras på grund av ny lagstiftning. Dessutom kompletterar vi handläggarstödet så att miljöfarlig verksamhet, naturvård och vattenverksamheter omfattas.

Projektet har ett nära samarbete med Naturvårdsverket och handläggarstödet ska komplettera den tillsynsvägledning verket har tagit fram.

Handläggarstöd för hantering av invasiva arter

Från och med 1 januari 2015 gäller EU:s förordning om invasiva främmande arter. Det innebär bland annat att 49 listade arter ska utrotas eller begränsas. Detta ställer stora krav på hanteringen och kommer att kräva samverkan mellan flera olika myndigheter.  Vi behöver dessutom bygga upp gemensamma rutiner för beslut och hur rapporteringen till EU ska ske.  

Läs mer på vår webbsida

Intervjun

Elin Iseskog

Funktionschef Tillsyn och förorenade områden vid Länsstyrelsen Östergötland och ny i Miljösamverkan Sveriges styrgrupp

Du har i din roll som chef använt dig av Miljösamverkan Sverige i verksamheten. Hur har du gjort det?

Jag använder det i kompetensutvecklingen av våra medarbetare. Jag har medarbetare som har att delta i ett Miljösamverkan-projekt i sin kompetensplan. Det måste så klart vara inom ett relevant ämnesområde. Det kan exempelvis vara en person som behöver en ny utmaning eller som vill utveckla ett visst kompetensområden.

Har du några särskilda frågor du ser som viktiga när du nu går in i styrgruppen?

Det är viktigt att alla ser möjligheterna som Miljösamverkan Sverige innebär, så att det även fortsättningsvis är ett viktigt forum för att kunna hantera frågor som vi vinner på att samverka kring. Jag skulle också gärna se att vi sprider arbetssättet så att fler områden kan hanteras inom samverkan, att samverkan verkligen kan bli ett komplement till de centrala myndigheternas vägledning. Och så är förvaltningen av projekten väldigt viktig, så att resultatet lever kvar och materialet utnyttjas!

Hur uppnår vi det?

Jag tror att det handlar mycket om kommunikation. Vi behöver se till så att alla vet vad Miljösamverkan gör, vad man kan få ut av att vara med - och vad man kan bidra med!

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+