Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak och rökfri miljö - Oktober 2019

Välkommen till årets fjärde nyhetsbrev från alkohol- och tobakstillsynen vid Länsstyrelsen Västra Götaland. I denna upplaga kommer vi ta upp nya regler på området, nytt material från Folkhälsomyndigheten och information från länsstyrelsen.

Nya tobaksregler

Under året har nya tobaksregler trätt i kraft. Huvuddragen i de nya reglerna är:

Tillståndsplikt införs för detalj- och partihandel med tobak. Kommunerna ska göra en lämplighetsprövning av den som ansöker om försäljningstillstånd. Kommunerna och Polismyndigheten ansvar för tillsyn av försäljningsställen för tobak.

Utökat rökförbud som omfattar nya utomhusmiljöer såsom uteserveringar, busshållplatser och tågperronger, inhägnade idrottsplatser, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare, t.ex. e-cigaretter och vattenpipa.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning av styckförpackningar till tobaksvaror. Dessa ska förses med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Det är dels fråga om en spårbarhetskod, dels om fem typer av synliga och osynliga äkthetsdetaljer.

Reglering av alkoglass

Den 1 juli 2019 trädde nya regler om alkoholdrycksliknande preparat i kraft, vilka har förts in i alkohollagen. Alkoholdrycksliknande preparat kan vara t.ex. glass, slush, alco shots, foam eller drinktilltugg. Det är endast preparat som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.

Fortsättningsvis gäller för partihandel samma regler för alkoholdrycksliknande preparat som för alkoholdrycker. När det gäller detaljhandel är det endast Systembolaget som får lov att sälja alkoholdrycksliknande preparat.

För servering av alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget, enligt samma regler som gäller för alkoholdrycker. Kommunerna och Polismyndigheten har tillsyn över servering av alkoholdrycksliknande preparat.

Införda, upphörda och ändrade författningar

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Alkohollagen (2010:1622). Regler om alkoholdryckliknande preparat har införts.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regler om sekretess hos kommun i ärenden om tillståndspliktig tobaksförsäljning har införts.

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter ersätter tobaksförordningen (2016:354) och förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Förordning (1999:1134) om belastningsregister. Regler om utlämnande av uppgifter ur belastningsregistret i ärenden om försäljningstillstånd för tobak har införts.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:4) om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror har införts.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis har ändrats genom ändringsföreskrift (HSLF-FS 2019:10).

Vägledningar från Folkhälsomyndigheten

Med anledningen av införandet av lag om tobak och liknande produkter har Folkhälsomyndigheten publicerat ett antal vägledningar på området.

Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Vägledning avseende de beslut som Folkhälsomyndigheten får del av i tillståndsärenden

Uppdaterade blankettmallar för förfrågan till Skatteverket

Eftersom ett fel hade smugit sig in har Skatteverket uppdaterat sina blankettmallar som ska användas när förfrågan skickas till Skatteverket i samband med ansökan om försäljningstillstånd för tobak. De uppdaterade blankettmallarna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontaktuppgifter till myndigheter

Folkhälsomyndigheten har också tillhandahållit e-postadresser till och mallar för förfrågningar till andra myndigheter som kan vara remissinstanser i ärenden om försäljningstillstånd för tobak. Mallarna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. E-postadresserna är:

Skatteverket skatteverket@skatteverket.se

Polismyndigheten registrator.vast@polisen.se

Kronofogden kontakt@kronofogden.se

Tullverket tullverket@tullverket.se

Underrättelser om tillståndsbeslut

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt lag om tobak och liknande produkter ska skicka en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och länsstyrelsen. E-postadresser:

Länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se

Folkhälsomyndigheten tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se

Skyltar och klistermärken

Länsstyrelsen har ett lager av plastskyltar och klistermärken. När det gäller rökförbudet finns texten Rökning förbjuden och texten All rökning förbjuden. Vi har dessutom klistermärken som upplyser om 18-årsgränsen vid köp av tobak.

Du beställer skyltar och klistermärken genom att mejla till Länsstyrelsen. På vår hemsida finns även tryckfiler för den kommun som önskar trycka egna skyltar eller klistermärken samt vanliga bilder av skyltarna för nedladdning under rubriken Material från Länsstyrelsen.

Tobaksutbildning

Den 1 juli 2019 började lag om tobak och liknande produkter att gälla. Det krävs numera tillstånd för försäljning av tobak. Länsstyrelsen bjuder därför in till en utbildning om försäljningstillstånd för tobak.

Utbildningen kommer att innehålla såväl en genomgång av de nya reglerna som diskussioner kring aktuella frågor som finns hos kommunernas handläggare. Syftet med utbildningen är att fylla på med kunskap, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med försäljningstillstånd för tobak i Västra Götaland.

Sista anmälningsdag till Länsstyrelsens tobaksutbildning är den 21 oktober 2019. Se programmet och anmäl dig här (21 november)här (4 december) eller här (12 december).

Förebygg.nu

Länsstyrelsen Västra Götaland är medarrangör till Förebygg.nu. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 18 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

På Förebygg.nu kommer det att finnas ett fokusspår Tobakstillsyn – ny organisation samt nya produkter. På detta fokusspår koncentrerar vi oss på en förändrad tillstånds- och tillsynsorganisation på tobaksområdet som infördes den 1 juli 2019 då Lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft. Vi kommer även att titta på nya tobaksprodukter som finns på den svenska marknaden.

Sista anmälningsdag till höstens förebygg.nu är den 21 oktober 2019. Se programmet och anmäl dig här.

Avslutningsvis vill vi gärna presentera oss själva. Vi som numera ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen vid Länsstyrelsen Västra Götaland heter Anna Anttila Gustafsson och Carl Hagberg. Länsstyrelsens uppdrag består i att genom tillsyn, råd och stöd samt samverkan bidra till en väl fungerande alkohol- och tobakstillsyn i Västra Götaland. Vi ser fram emot att möta er i olika sammanhang och kanske ses vi redan på tobaksutbildningen senare i höst.

Väl mött!

Anna Anttila Gustafsson

anna.anttila.gustafsson@lansstyrelsen.se

010-224 45 22

Carl Hagberg

carl.hagberg@lansstyrelsen.se

010-224 46 05

Kalendarium
13-14
november

Förebygg.nu

Folkets Hus, Göteborg

21
november

Tobaksutbildning

Läppstiftet konferens, Göteborg

4
december

Tobaksutbildning

Läppstiftet konferens, Göteborg

12
december

Tobaksutbildning

Läppstiftet konferens, Göteborg

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+