Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - DECEMBER 2019

På gång under 2020!

  • Undersökning av läkemedelsrester i vatten och fisk
    Vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren påbörjade under året ett gemensamt projekt, som är delfinansierat av Havs- och vattenmyndigheten, om undersökningar av läkemedelsrester i vatten. Flera av kommunerna runt sjöarna deltar i projektet vid deras vattenverk och eller avloppsreningsverk, där SLU kommer att analysera både ingående och utgående vatten. Under nästa år ska vi även ta prov av läkemedelsrester i abborre från sjöarna. Slutrapport väntas bli klar till senhösten 2020.

  • Utökad undersökning av miljögifter i abborre från Dalbosjön i Vänern
    Vattenvårdsförbundet har sökt och fått beviljat medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till en utökad undersökning av metaller och organiska miljögifter i abborre från Vänern 2020. Denna satsning innebär ett komplement för att täcka in Dalbosjön i Vänern under pågående programperiod (2019-2022). I dagsläget saknas tillräckligt med data från vattenförekomsten Vänern-Dalbosjön när det gäller möjligheten till att klassa Dalbosjön enligt EUs ramdirektiv för vatten med avseende på miljögifter.
  • Resultat från - stråkvis inventering av Vänerns stränder
    Under sommaren 2019 genomfördes den fullskaliga inventeringen av Vänerns stränder med stråk, vilket bara görs vart femte år. Totalt ingår 91 stråk fördelade på 35 områden runt Vänern. Det är nu snart 20 år sedan den första inventering genomfördes på Vänerns stränder, sommaren 2000. Rapport väntas bli klar till våren.

Ny broschyr!

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är mycket stor.

Arter kan komma in med sjöfartens barlastvatten och genom utsättningar av främmande växter och djur, eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov.

Vattenvårdsförbunden för stora sjöarna har genom ett projekt som delvis finnasierats av Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram en broschyr. Här lyfter vi flera arter som är på väg in eller som redan finns i våra sjöar. Med denna broschyr vill vi öka kunskapen om invasiva främmande arter och vad man själv kan göra för att förhindra spridning.

Du kan göra skillnad genom att rapportera fynd av misstänkta främmande arter:

RAPPEN och invasivaarter.nu 

Beställ gärna broschyren från Vänerkansliet så att du kan hjälpa oss att sprida den!

Vad händer i Vänern?

Årsrapportering från Vänerns vattenvårdsförbund.

årets rapportering från Vänerns vattenvårdsförbund kan du läsa om att ytvattnet värmdes upp rekordsnabbt under 2018 och om de små istida kräftdjuren som lever i Vänerns djup. Du får också läsa om att ett fåtal miljögifter i Vänern överskrider vattendirektivets gränsvärden. Att norsen regerar och att Vänerns grunda vikar är viktiga för gäddan. Sist men inte minst får du läsa om risker med invasiva främmande arter i våra stora sjöar.   

Vill du fördjupa dig och ta del av all miljöövervakning som har genomförts i Vänern det gångna året så finns samtliga redovisningar i sin helhet på www.vanern.se. Under fliken Publikationer finner du de senaste rapporterna. Håll tillgodo!

Rapporten delades ut vid Vänerdagen och finns som PDF-fil på webben. Du kan beställa tryckta exemplar av rapporten hos Vänerkansliet.

Mer att läsa från Vänern

På Vänerns webb under publikationer hittar du flera nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern.

Hösten 2018 genomförde NIRAS undersökningar av metaller och organsika miljögifter i Vänersediment. Denna undersökning görs bara vart tionde år. 2018 års resultat visar bland annnat på att den generella minskningen av flera ämnen som tidigare rapporterats tycks fortskrida om än i vissa fall plana ut. Läs rapporten här!

Resultaten från den senaste sammanställningen för övervakning av fåglar på Vänerns fågelskär visar att måsar och trutar ökar igen och att skarven ligger på en stabil men lägre nivå. Läs också den senaste utvärderingen av det gemensamma delprogrammet för fåglar på fågelskär i de stora sjöarna, som Länsstyrelsen i Stockholm ansvara för.  

Du kan också läsa den senast rapporten om inventering av gäddans rekrytering i Vänerns grunda vikar. En sammanställning av sex års data från 2014-2019. Få signifikanta trender kunde förklaras men för de lokaler som studerats mest ingående är trenden i antal yngel per meter transekt nedåtgående sedan 2017. Läs rapporten här!

Foto: NIRAS
Foto: Sara Peilot

Miljögifter, invasiva främmade arter och fisk vid Vänerdagen 2019

Den 6 november arrangerade Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern Vänerdagen. Värd för dagen var Hammarö kommun.

Vid årets Vänerdag deltog 64 personer. Temat för dagen var miljögifter, men även invasiva främmande arter diskuterades och vi fick veta mer om nors. Efter lunchen visade Hammarö fågelstation fina foton och filmklipp från deras verksamhet med ringmärkning av fåglar. Dagen arrangeras med Laxfond Vänern som informerade om deras aktuella projekt och om antalet utsättningar i sjön.

Några av presentationerna från dagen finns på Vänerns webb.

@Vanernsvvf

Följ Vänerns vattenvårdsförbund på Facebook! Syftet med sidan är att informera och föra dialog om Vänerns vattenvårdsförbunds verksamhet.

@Vanernsvvf

@forvaltningvanerlax

Följ projektet Förvaltningsplan Vänerlax på Facebook! Syftet med sidan är att sprida information om de tre laxprojekt som länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland just nu arbetar med runt Vänern: Förvaltningsplan VänerlaxTvå länder en elv och Gullspång River Action Plan.

@forvaltningvanerlax

Kalendarium
TISDAG
31
MARS

ÅRSMÖTE 2020

Boka dagen! Vi ska vara i Västra Götalands län, plats meddelas senare.
Kallelse och handlingar kommer senast en månad innan.

Foto: Sara Peilot

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+