Webbversion | Skicka vidare

FEBRUARI 2020

Här är årets första nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Nyhetsbrevet inleds med en kort tillbakablick på tillsyn av djurhälsopersonal och ridskolor i Västra Götalands län under år 2019.

Tillsyn djurhälsopersonal

Varje år utför Länsstyrelsen tillsyn/kontroll av djurhälsopersonal i länet utifrån riktlinjer meddelade av Jordbruksverket. I första hand ska veterinärer som arbetar med livsmedelsproducerande djur besökas. Tillsynen kan ske oanmält, men vanligen tar vi kontakt med den personen som vi tagit ut för tillsyn innan besöket för att komma överens om tid och plats för tillsynsbesöket. Oftast sker det på den enskildes arbetsplats. Ett tillsynsbesök brukar i normalfallet ta ca 1-3 timmar.

Läs om resultatet i bifogat Pdf-dokument.

länsstyrelsens tillsyn av djurhälsopersonal 2019.pdf

 

Tillsyn ridskolor

Länsstyrelsen kontrollerade under hösten fem ridskolor i länet avseende hygienregler, hästpass, läkemedelsanvändning och djurskydd.

Läs om resultatet och slutsatser i bifogat Pdf-dokument.

  länsstyrelsens tillsynsinsats riktad mot ridskolor 2019.pdf

Tänk på att hästar som inte har tagits ur livsmedelskedjan defineras som livsmedelsproducerande djur. För dessa hästar ska djurhållaren föra stalljournal och spara information om behandlingar/inköp av läkemedel i 5 år.

Läs mer om skyldigheterna att dokumentera och spara i 7 kapitlet 12§ och 14-15 §§ i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2019:32, D9 om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Hur får man förskriva avmaskningsmedel?

Innan förskrivning av antiparasitära medel till livsmedelsproducerande djur bör veterinären ha en uppfattning om vad djurhållaren gör för att förebygga parasitsmitta. I de flesta fall är det lämpligt med träckprov innan behandling så att rätt medel kan sättas in. Länsstyrelsen anser att en veterinär väl kan känna till djurhållningen på en gård som hen själv eller kollegor med gemensam journalföring har besökt inom ett år före förskrivningen.

Avmaskningsmedel till livsmedelsproducerande djur är receptbelagda och grundregeln är att en veterinär ska undersöka djur innan läkemedel förskrivs. Det finns dock undantag för antiparasitära medel som inte är avsedda för injektion. Förskrivning enligt undantaget förutsätter att veterinären väl känner till djurhållningen och bedömer att läkemedlen kommer att handhas på ett godtagbart sätt (3 kap 21 § punkt 1 D9).

Generellt gäller för läkemedelsförskrivning att läkemedel ska användas med återhållsamhet och bara då det finns behov av det (1 kap 2 § D9). Parasiter hos djur kan förebyggas bland annat genom betesplanering och genom att ge de mest känsliga djuren så parasitfria beten som möjligt. Det är alltså inte säkert att antiparasitära medel behöver förskrivas för att man ska undvika parasitsmitta.

Normgruppen i Sveriges veterinärförbund (SVF) har tagit fram en riktlinje för förskrivning av antiparasitära medel. Där framgår att veterinären själv bör ha undersökt ett djur i djurgruppen, alternativt ha tillgång till journalföringen av ett besök. Besöket bör ha skett inom rimlig tid innan förskrivningen, i normalfallet inom ett år. Vidare ska veterinären informera om läkemedlets användning och potentiella biverkningar vid förskrivningen. Om djuret visar sjukdomstecken bör förskrivning föregås av en undersökning för att minska risken för verkningslös antiparasitär behandling och fördröjning av tiden till korrekt diagnos och behandling.

För förskrivning till häst finns ytterligare undantag som innebär att man inte behöver känna till djurhållningen väl. Det räcker att man har analysresultat från träckprovtagningen som underlag och att man har förhört sig om djurhållningen. (3 kap 21 § punkt 2 D9).

Läs mer i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2019:32, D9 om läkemedel och läkemedelsanvändning  i kapitel D i Veterinära författningshandboken och i SVF:s riktlinjer för förskrivning av antiparasitära medel. 

Kom ihåg att det finns en e-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA

Vi påminner igen om den e-tjänst som finns för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA

Var hittar man e-tjänsten?

Gå in på länsstyrelsens webbsida. Gå sedan in i sökrutan och skriv sökorden klinisk misstanke, så kommer Smittskydd - företag upp som första träff. En bit ner på den sidan finns en länk till e-tjänsten.

Direktlänk till e-tjänsten

Lägg gärna till ett bokmärke på telefonens startskärm för att snabbt och enkelt få tillgång till e-tjänsten i fält. Då kan du skicka iväg anmälan om till exempel kvarka eller virusabort redan i bilen, innan du lämnar gården.

Vilka uppgifter ska fyllas i?

Välj först aktuell sjukdom och sedan det län där sjuka djuret befinner sig. De flesta uppgifter i formuläret är obligatoriska och måste fyllas i. Du legitimerar dig slutligen med bank-ID och får en kvittens på anmälan med länsstyrelsens diarienummer till den e-postadress som angetts i anmälan. Anmälan är klar.

Enkelt att meddela länsstyrelsens när isoleringen är hävd

När smittan är över och du har hävt isolering av stallet kan du enkelt meddela länsstyrelsen via e-tjänst för komplettering

Afrikansk svinpest och hur du gör om du hittar ett vildssvinskadaver

Övning Gyllenborste genomfördes den 10-11 december 2019 som ett led i att förstärka Sveriges nationella förmåga att samverka vid och hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin.

Jordbruksverkets inriktning är att vi ska bygga en beredskap för att kunna utrota ASF från vildsvinspopulationen i Sverige för att förhindra vidare spridning. Tamgrispopulationen ska skyddas från smitta.

Hittar du ett viltkadaver, rapportera in det till SVA  enligt följande https://rapporteravilt.sva.se/

  rapport övning gyllenborste 2019.pdf

Leptospiros hos hund

Hösten 2019 påvisades ett antal fall av leptospirainfektion hos hund inom ett begränsat område i Göteborg. Det medförde oro bland djurägare och ett ökat tryck på djurklinikerna i området. Bifogat finner ni information om sjukdomen samt information från Regionens smittskydd som ni kan ge till djurägare med misstänkta eller konstaterade fall av leptospiros.

SVAs information om leptospiros

Folkhälsomyndighetens information om leptospiros

information till dig som har en hund med påvisad infektion med leptospira i urinen.pdf

Epizootiutrustningen - så klär du på dig

Det finns en film om epizootiutrustningen som SVA har uppdaterat så att det visar aktuellt innehåll. Den finns tillgänglig på SVAs youtube-kanal och på epiwebb.se. Det finns även en QR-kod på den uppdaterade versionen av instruktionen som medföljer epizootiutrustningen så att den som behöver lätt kan hitta till filmen.

Film om utrustningen

Epiwebben

Behandling och förebyggande av infektioner hos fjäderfä

Läkemedelsverket har tagit fram en ny rekommendation för behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä.

Mer information finns på Läkemedelsverkets webb

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan i djurskyddstelefonen om du vill. Anmäler du via webben så går det inte att vara anonym. Det går att bifoga journal/bilder i webbanmälan.

Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)

Länk till webbanmälan

 

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+