Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak och rökfri miljö - Januari 2020

 

Välkommen till årets första nyhetsbrev från alkohol- och tobakstillsynen vid Länsstyrelsen Västra Götaland. I denna upplaga kommer vi ta upp nya regler, allmänna råd och domar på området, liksom information från Polisen och Tullen. Vi informerar även om länsstyrelsens evenemang under vårterminens 2020. Till sist beskriver vi hur länsstyrelsens verksamhetstillsyn går till.

Regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning

I och med införandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter börjar nya regler om märkning och förpackning att gälla. Nyheterna som införs består främst av säkerhetsmärkning, identitetsmärkning och identifieringskod. De två sistnämnda utgör tillsammans systemet för spårbarhet. Syftet med de nya reglerna är att motverka handel med illegala tobaksvaror i EU:s medlemsstater.

Länsstyrelsen har producerat ett informationsmaterial om spårbarhet och säkerhetsmärkning som du kan ta del av genom att klicka här. Scrolla sedan ner till rubriken ”Material från Länsstyrelsen” och klicka på ”Vägledning från Länsstyrelsen”.

Allmänna råd om marknadsföring

På tobakens område är det Konsumentverket som har ansvaret för tillsynsvägledning när det gäller regler och frågor som handlar om marknadsföring. Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter (KOVFS 2009:7) har upphört att gälla. Sedan den 1 januari 2020 gäller nedanstående allmänna råd.

KOVFS 2019:2 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

KOVFS 2019:3 KOVFS 2019:3 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

Domar från förvaltningsdomstolarna

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2019-7038, meddelad 2020-01-16. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens beslut om inhibition av miljö- och klimatnämndens beslut om att förbjuda rökning på ett vattenpipskafé med motivering att det inte är rättsligt möjligt eller utifrån omständigheterna inte fanns förutsättningar att inhibera nämndens beslut.

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2018-2210, meddelad 2020-01-14. En butik förbjöds att använda kommersiella meddelanden gällande tobak på bildskärmar vid kassorna samt att exponera tobaksvaror på ett sätt som syntes från utsidan av försäljningsstället.

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2019-7098, meddelad 2019-12-27. Målet återförvisades till förvaltningsrätten eftersom denna inte ansågs ha prövat de materiella förutsättningarna för att fatta ett interimistiskt beslut eller inhibera socialnämndens beslut att avslå ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2019-2492, meddelad 2019-12-19. Ett bolag tilldelades en erinran eftersom man ansågs ha brutit mot ett villkor om att två förordnade ordningsvakter skulle tjänstgöra på serveringsstället.

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2019-2169, meddelad 2019-11-04. Ett bolag fick serveringstillståndet återkallat utan föregående varning eftersom man från det att verksamheten startades inte hade lämnat in arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer och restaurangrapport.

Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret

Polismyndigheten tillhandahåller en blankett att användas när kommunen gör en beställning av utdrag ur belastningsregistret som en del av kommunens utredning av ansökningar om serveringstillstånd eller försäljningstillstånd för tobak. Blanketten finns här.

Begäran om yttrande från Tullen

Vid ansökan om försäljningstillstånd för tobak som gäller partihandel ska Tullverket anlitas som remissinstans. Tullverket låter meddela att sådana begäranden om yttrande ska skickas till diarium@tullverket.se

I begäran om yttrande vill Tullverket veta namn och organisationsnummer för den juridiska personen, namn och personnummer för enskild näringsidkare samt namn och personnummer för eventuella formella och faktiska företrädare som yttrandet avser.

Tullverket påminner också om att i ärenden om försäljningstillstånd för tobak som gäller detaljhandel ska Tullverket inte anlitas som remissinstans.

Skyltar och klistermärken

Länsstyrelsen har ett lager av plastskyltar och klistermärken. När det gäller rökförbudet finns texten Rökning förbjuden och texten All rökning förbjuden. Vi har dessutom klistermärken som upplyser om 18-årsgränsen vid köp av tobak.

Du beställer skyltar och klistermärken genom att mejla till länsstyrelsen. På vår hemsida finns även tryckfiler för den kommun som önskar trycka egna skyltar eller klistermärken samt vanliga bilder av skyltarna för nedladdning under rubriken Material från länsstyrelsen.

Evenemang vårterminen 2020

Den 13 mars anordnar länsstyrelsen VG-student. Detta evenemang vänder sig till högskolorna och universiteteten. Deltagare kan t.ex. vara aktiva inom studentkår eller studenthälsa. Årets upplaga innefattar bl.a. information om rökfria miljöer.

Länsstyrelsen kommer i mars att anordna en handläggarträff för inspektörerna för de rökfria miljöerna. Tanken är att diskutera aktuella frågor och problem kopplade främst till de nya rökfria utomhusmiljöerna. En inbjudan kommer inom kort att skickas till kommunernas förvaltningsbrevlådor.

När det gäller tobaken finns planer på att träffas (preliminärt den 6 maj) för ett erfarenhetsutbyte kring handläggning av tillståndsärenden och tillsyn av försäljningsställen.

Det planeras också för att i maj anordna en handläggarträff för alkoholhandläggarna. Innehållet i denna aktivitet återstår att närmare bestämma.

Länsstyrelsen håller också på att undersöka möjligheten att anordna en utbildning om ekonomisk brottlighet. Utbildningen ges av Ekobrottsmyndigheten och Bisnode.

Länsstyrelsens verksamhetstillsyn

En viktig del av länsstyrelsens arbete inom alkohol- och tobakstillsynen är att genomföra verksamhetstillsyn av Västra Götalands kommuner. Verksamhetstillsynen syftar till att säkerställa att kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn av verksamhetsutövare sker i enlighet med de lagar och regler som gäller på området. Länsstyrelsens verksamhetstillsyn brukar inledas med att kommunens styrdokument och ett antal tillstånd ärenden begärs in och granskas av länsstyrelsen. Därefter gör länsstyrelsen ett tillsynsbesök hos kommunen där vi diskuterar kommunens arbete med tillstånd och tillsyn. Slutligen redogör länsstyrelsen för vad som framkommit genom ett beslut vilket delges kommunen.

Under vårterminen 2020 kommer länsstyrelsen att göra verksamhetstillsyn i följande kommuner.

  • Ulricehamn
  • Strömstad
  • Lilla Edet
  • Alingsås

Länsstyrelsens uppdrag består i att genom tillsyn, råd och stöd samt samverkan bidra till en väl fungerande alkohol- och tobakstillsyn i Västra Götaland. Vi ser fram emot att möta er i olika sammanhang och önskar lycka till med alkohol- och tobakstillsynen 2020!

Anna Anttila Gustafsson

Tillsynshandläggare

anna.anttila.gustafsson@lansstyrelsen.se

010-224 45 22

Carl Hagberg

Tillsynshandläggare

carl.hagberg@lansstyrelsen.se

010-224 46 05

Kalendarium
Februari
.
.

Verksamhetstillsyn Ulricehamn

Mars
.
.

Verksamhetstillsyn Strömstad

VG-student

Handläggarträff rökfria miljöer

April
.
.

Verksamhetstillsyn Lilla Edet

 

Maj
.
.

Verksamhetstillsyn Alingsås

Erfarenhetsutbyte tobak

Handläggarträff alkohol

Utbildning ekonomisk brottslighet

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn