Webbversion | Skicka vidare

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn, viss prövning och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Medverkar gör Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vi arbetar projektinriktat med aktuella frågor. Samarbetet ska öka samsynen mellan länsstyrelserna och ge en mer enhetlig hantering i tillsyns- och prövningsfrågor över landet. Arbetet ska dessutom stödja länsstyrelserna såväl i rollen som tillsynsvägledare som tillsyns- och prövningsmyndigheter.

Arbetet under året

Miljösamverkan Sverige arbetade under 2019 med sammanlagt 15 olika projekt. Fyra av dem avslutades under året. De återstående projekten fortsätter och beräknas vara avslutade under 2020. Utförlig dokumentation av respektive projekt finns på grupparbetsplatsen.

Tack vare extra resurser från Naturvårdsverket kunde vi fortsätta vår särskilda satsning på naturvårdsområdet, Grön utveckling, under 2019.

Medverkan och engagemang

Under 2019 har knappt 80 personer deltagit i våra projektgrupper, i följande roller:

 • Nio projektledare
 • 61 länsstyrelsemedarbetare från 18 olika län
 • En person från Stockholms stad
 • En person från Västerås stad
 • Fyra personer från Naturvårdsverket
 • En person från Havs- och vattenmyndigheten

Under 2019 har vi genomfört flera webbinarier. Vi har dessutom arrangerat ett seminarium om ekologisk kompensation och en handläggarträff inom naturvårdstillsyn.

Att vår verksamhet vuxit jämfört med tidigare år är tydligt. Vi har haft fler deltagande länsstyrelser och medarbetare än något år tidigare.  

Grön utveckling 2017-2019

Under 2017-2019 har Miljösamverkan Sverige fått extra resurser från Naturvårdsverket för att driva en satsning inom naturvårdsområdet. Totalt 3,1 miljoner kronor satsades på projektet Grön utveckling, som består av en rad olika delprojekt.

Under 2019 har vi geomfört en nationell tillsynskampanj om Biotopskydd, arbetat med att färdigställa handläggarstödet Biotopskydd - gräns för skada och med att förankra det material som vi tog fram under delprojektet Strategisk naturvårdstillsyn. I oktober 2019 anordnade vi en Naturvårdshandläggarträff för grön tillsyn och prövning där 64 personer från sammanlagt 20 länsstyrelser deltog.


Effekter vi ser av projektet Grön utveckling:

 • Ökad tillsynsmedvetenhet hos länsstyrelsernas handläggare.
 • Faktaunderlag finns nu kring hur samtliga länsstyrelser arbetar med grön tillsyn.
 • Ökad samverkan mellan länsstyrelserna. Vi bedömer att handläggarträffarna är en viktig del i detta arbete.
 • Tre genomförda tillsynskampanjer har gett höjd kompetensnivå.
 • Flera nya handläggarstöd på plats.

Läs mer i rapporten.

AVSLUTADE PROJEKT

Ekologisk kompensation

Intresset för ekologisk kompensation har ökat kraftigt hos både företag och myndigheter de senaste åren. Hur ska vi på länsstyrelserna arbeta med det i våra ärenden? Den frågan har resulterat i ett handläggarstöd som presenterades i juni 2019.  

Handläggarstödet finns på vår webbplats.

Tillsynsutbildning i ny tappning

Vi har gjort en förstudie om hur en webbaserad tillsynsutbildning för alla handläggare som arbetar med miljöbalkstillsyn på länsstyrelser och kommuner skulle kunna se ut. Tanken med en webbaserad utbildning är att handläggarna själva ska kunna välja vilka avsnitt som är relevanta för dem, när det passar dem.

Slutrapporten finns på vår webbplats. 

Smartare vägledning

Flera utredningar har kommit fram till att vi myndigheter behöver stärka vår samverkan när det gäller vägledning inom miljöbalken. Projektet Smartare vägledning har tagit fram ett förslag för hur en modern vägledning kan se ut. Fokus ligger på hur vi kan samverka bättre och hur vi kan tillgodose olika behov av vägledning. I projektet har handläggare från länsstyrelser, kommuner, regionala miljösamverkansorganisationer och Naturvårdsverket medverkat.

Slutrapporten finns på vår webbplats.

Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Projektet ska klargöra vilka ärenden som ska skickas in till länsstyrelserna när det gäller ledningsarbete. Det ska också tillgodose verksamhetsutövarna med bättre verktyg för att kunna uppfylla 2 kap. miljöbalken. På så sätt ska projektet också bidra till att korta handläggningstiderna, genom att det blir färre onödiga ärenden och fler kompletta ansökningar. 

Materialet finns på vår webbplats.

PÅGÅENDE PROJEKT

MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Projektet arbetar med att öka tillsynsmyndigheternas kunskap och förståelse för hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan kopplas till tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Vi beskriver de verktyg som finns och visar på möjliga arbetssätt som kan underlätta för beredningssekretariaten och tillsynshandläggarna att samverka. Projektet avslutas i mars 2020.

Läs mer på vår webbplats.

Checklistor till
handläggarstödet NikITa

I projektet Checklistor i NikITa tar vi fram innehållet i de checklistor som ska finnas i länsstyrelsens nya handläggarstöd NikITa. Syftet är att förenkla tillsynsbesöket för handläggaren och att göra tillsynsbesöken mer enhetliga. Listorna ska vara med vid nästa uppdatering av NikITa. 

Projektplan

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Nu uppdaterar vi handläggarstödet om samråd enligt kap. 6 miljöbalken. Det material vi tog fram 2013 har använts flitigt, men behöver revideras på grund av ny lagstiftning. Dessutom kompletterar vi handläggarstödet så att miljöfarlig verksamhet, naturvård och vattenverksamheter omfattas.

Projektet har ett nära samarbete med Naturvårdsverket och handläggarstödet ska komplettera den tillsynsvägledning som Naturvårdsverket har tagit fram.

Projektplan

Rimlig egenkontroll för vattenkraft

Vad innebär rimlig egenkontroll av vattenkraftverk? Ägare av vattenkraftverk, stora som små, har ett ansvar för att undersöka och redogöra för vilken miljöpåverkan verksamheten har. Länsstyrelserna har i sin tur tillsynsuppdraget att kontrollera att det görs på ett tillfredsställande sätt och att anläggningarna klarar villkoren i tillstånden. Miljösamverkan Sverige kommer under året att arbeta fram ett handläggarstöd som ska hjälpa länsstyrelserna att utföra uppdraget.

Projektplan

 

 

Utbildning i domstolsprövning för vattenhandläggare 

Ny lagstiftning om moderna miljövillkor för vattenkraftverk kommer att innebära ett mycket stort antal tillstånds- och omprövningar av tillstånd. Alla länsstyrelser har eller kommer att rekrytera ny personal som behöver utbildas. Det finns även behov av fortbildning för befintlig personal. Syftet med detta projekt är att ta fram ett utbildningskoncept för att höja kompetensen hos länsstyrelsernas handläggare i prövningsprocessen för vattenverksamheter med inriktning på vattenkraftverk och dammar.

Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Det finns brister i vägledningen för hur tillsyn av provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk ska bedrivas. Detta får konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter. Vi arbetar därför fram ett handläggarstöd och genomför en tillsynskampanj i början av 2020.

Läs mer på vår webbplats.

Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)

Syftet med projektet är att förenkla och standardisera arbetet med avgifter som tas ut för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Projektet ska ge vägledning till de handläggare som jobbar med dessa ärenden, och därigenom öka effektiviteten, trovärdigheten och rättssäkerheten i processen. 

Projektplan

Prövning av markavvattning

Prövning av markavvattning hanteras av länsstyrelserna. Prövningen sker i flera steg, eftersom det krävs dispens och ofta även samråd innan tillstånd kan meddelas. De flesta handläggare kommer bara i kontakt med ett fåtal prövningsärenden. Därför arbetar vi med att ta fram ett stöd för dem som får ett sådant ärende på sitt bord. 

Läs mer om projektet här.

Vilthägn - ny e-tjänst och ett handläggarstöd

Verksamhetsutövare som har vilthägn måste förhålla sig till en rad olika direktiv och lagstiftningar, som jaktlagen, miljöbalken och djurskyddslagstiftningen. Det finns inte några vägledningar från cetrala myndigheter. Därför ska vi i detta projekt ta fram ett handläggarstöd och beslutsmallar för att underlätta arbetet för handläggarna. Vi kommer också att ta fram en e-tjänst som ska underlätta för dem som söker tillstånd.

Projektplan

Invasiva arter kräver samverkan

Från och med 1 januari 2015 gäller EU:s förordning om invasiva främmande arter. Det innebär bland annat att 49 listade arter ska utrotas eller begränsas. Detta ställer stora krav på hanteringen och kommer att kräva samverkan mellan flera olika myndigheter. Vi behöver dessutom bygga upp gemensamma rutiner för beslut och hur rapporteringen till EU ska ske.

Syftet med detta projekt är att bygga upp en handläggningsrutin som är effektiv, kvalitativ och rättssäker.

Projektplan

Webbaserad utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Under 2019 arbetade Miljösamverkan Sverige med projektet Tillsynsutbildning i ny tappning. Som en fortsättning på projektet arbetar vi nu med att ta fram en webbaserad utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn för yrkesverksamma länsstyrelsehandläggare och kommunala miljöinspektörer. Utbildningen beräknas vara klar efter sommaren.

Projekt under 2020

Under 2020 arbetar Miljösamverkan Sverige med följande projekt

 • MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet
 • Checklistor till handläggarstödet NikITa
 • Samråd enligt 6 kap. miljöbalken
 • Rimlig egenkontroll för vattenkraft
 • Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning
 • Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk
 • Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)
 • Prövning av markavvattning
 • Invasiva arter
 • Vilthägn
 • Vattenuttag
 • Att leva med BAT-slutsatser
 • PFAS vid deponier
 • Aktualisering av tillsynsplanmodellen
 • Webbaserad tillsynsutbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn
 • Smartare tillsynsprojekt
 • Ekosystemtjänster i ärendehandläggning

Projektledare under 2019

Ingela Höök, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (verksamhetsledare)

Carina Lif, Länsstyrelsen i Gävleborgs län (verksamhetsledare)

Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ej med på bilden)

Lena Strömvall, Länsstyrelsen i Västmanlands län (ej med på bilden)

Elin Einarson Lindvall, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anna Lejon, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Sara Wahrby, Länsstyrelsen Östergötlands län

Helen Wåhlstrand Persson, Länsstyrelsen Kalmar län

Mats Rydgård, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ej med på bilden)

Maria Adervall, Länsstyrelsen i Västra Götaland (kommunikatör)

Styrgrupp 2019

Elisabet Ardö, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Magnus Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län

Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län t. o. m. juni 2019

Elin Iseskog, Länsstyrelsen i Östergötlands län fr. o. m. juli 2019

Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Adjungerade medlemmar i styrgruppen

Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten

Ingela Svensson, Jordbruksverket t. o. m. juni 2019

Teresia Persson, Jordbruksverket fr. o. m. juli 2019

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket


Mötesprotokoll samt övriga handlingar finns på Miljösamverkan Sveriges grupparbetsplats.

Vår webbplats

Vi finns på adressen http://www.miljosamverkansverige.se. Här publicerar vi information om pågående och avslutade projekt liksom rapporter och annat framtaget material. Via webben nås även den grupparbetsplats där alla inom länsstyrelserna har behörighet att gå in. Grupparbetsplatsen används av de olika projektgrupperna och här finns mycket material.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn