Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljösamverkan Sverige - MAJ 2020

Nu jobbar vi helt digitalt

Precis som samhället i övrigt påverkas vi av den pågående pandemin. Vi har sedan mitten av mars ställt om vår verksamhet till att vara helt digital. Så långt som möjligt har vi försökt att ställa om istället för att ställa in. Fast någon gång har vi fått skjuta på saker. Vår webbaserade tillsynsutbildning kommer därför tyvärr bli försenad. Däremot har vi lyckats ställa om vårt planerade seminarium om invasiva främmande arter den 16 juni till ett webbinarium. Flera intressanta föreläsare kommer att berätta om senaste nytt inom området och vi ser verkligen fram emot det!

 Med förhoppning om en god sommar!

Ingela Höök och Carina Lif, verksamhetsledare

Missa inte vårt webbinarium om invasiva främmande arter den 16 juni

Läs mer och anmäl dig här.

Signalkräfta är en invasiv art. Foto: Pixabay

Nytt handläggarstöd för invasiva främmande arter

Sedan den första januari 2015 gäller EU:s förordning om invasiva främmande arter. Förordningen innebär bland annat att 66 listade arter ska utrotas eller begränsas om de påträffas i ett EU-land. Detta ställer stora krav på hanteringen kring denna nya ärendegrupp hos länsstyrelserna.

Arbetet kräver samverkan mellan flera olika myndigheter eftersom ärendena kan innefatta beslut om eliminerings- eller begränsningsinsatser och frågor kring hantering av arter som det handlas med inom till exempel akvarie- eller trädgårdsnäringar.

Miljösamverkan Sverige har därför tagit fram ett stöd för uppnå en effektiv, kvalitativ och rättssäker handläggningsrutin på länsstyrelserna.

Du hittar handläggarstödet här

 

Foto: Länsstyrelsen

Vilthägn - nytt handläggarstöd, e-tjänst och beslutsmallar

Vilthägn har funnits länge i Sverige och beslut om att uppföra och hålla i vilthägn fattas med stöd av flera olika lagstiftningar beroende på syfte. Det kan röra miljöbalken, jaktlagstiftning, djurskyddslagstiftning och i vissa fall också av livsmedelslagstiftning och artskyddsförordning.

Vilthägnsärenden handläggs på olika enheter och av flera olika handläggare på länsstyrelserna. Därför har Miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd, en nationell ansökningsblankett i form av en e-tjänst och gemensamma beslutsmallar. Projektet drevs mellan april 2019 och mars 2020.

Läs mer

Foto: Länsstyrelsen

Nu finns ett handläggarstöd för prövning av markavvattning

Markavvattning är den enda prövningen som sker hos länsstyrelserna enligt 11 kap. miljöbalken. Det är till antalet ganska få ärenden då det i södra och mellersta Sverige samt inom Ramsar-områden råder ett förbud mot markavvattning. Prövningen sker i flera steg eftersom det krävs dispens och ofta även samråd innan tillstånd kan meddelas. Vissa tillståndsärenden ska hanteras av miljöprövningsdelegationerna eller mark- och miljödomstolarna. Då de flesta handläggare inom vattenområdet bara får kontakt med enstaka prövningsärenden om markavvattning, finns det ett stort behov av stöd.

Miljösamverkan Sverige har därför tagit fram ett handläggarstöd som länsstyrelserna kan ta del av på den interna samarbetsytan Vatten och Miljömål. En inspelning av webbinariet där handläggarstödet presenterades är åtkomligt för alla.

Läs mer

MKN vatten och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd för arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) i tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

Stödet visar hur både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare kan ta sig an ett komplext område på ett systematiskt sätt. 

Vi vill särskilt lyfta fram provtagningsguiden för miljögifter. I denna går det att steg-för-steg följa vad som gäller för prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen.

Ta gärna del av det inspelade webbinariet där vi presenterade handläggarstödets alla delar.

Läs mer

Bild: Länsstyrelsen

Bild: Sara Wahrby

Utbildning i miljöbalkstillsyn 

Arbetet med att ta fram en ny webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn har pausats på grund av de restriktioner som utbrottet av covid-19 medfört. Vi kommer att starta arbetet igen så snart det är möjligt. 

 

Foto: Pixabay

Egenkontroll vattenkraft

Ägare av vattenkraftverk, stora som små, har ett ansvar för att undersöka och redogöra för vilken miljöpåverkan verksamheten har. Länsstyrelserna har i sin tur tillsynsuppdraget att kontrollera att det görs på ett tillfredsställande sätt och att anläggningarna klarar villkoren i tillstånden. Miljösamverkan Sverige arbetar med att ta fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna. Rapporten kommer att skickas på remiss under vecka 23. Vill du läsa remissen? Hör av dig till projektledaren Sara Wahrby sara.wahrby@lansstyrelsen.se

 

Nystartade projekt

Vattenuttag i ett torrare klimat

Somrarna förväntas bli torrare på grund av klimatförändringarna, vi har redan haft torrår. Det är inte längre självklart att ta vatten från sjöar, vattendrag och grundvatten för till exempel bevattning om flöden eller vattennivåer är för låga.

Projektet kommer därför att arbeta fram både ett stöd för handläggning av anmälningar av vattenuttag och ett stöd för händelsestyrd och egeninitierad tillsyn av vattenuttag.


Läs mer

Utbildning för vattenhandläggare

Den nya lagstiftningen för vattenkraftverk kommer att innebära ett mycket stort antal tillståndsprövningar och omprövningar av tillstånd där länsstyrelserna behöver delta.

Detta projekt syftar till att höja kompetensen hos länsstyrelsernas handläggare i prövningsprocessen för vattenverksamheter, med inriktning på vattenkraftverk och dammar. Projektet ska ta fram ett utbildningskoncept med inläsningsmaterial och Skype-utbildningar.

Läs mer

Kalendarium
TIS
16
JUN

Webbinarium om invasiva främmande arter

Läs mer om webbinariet och anmäl dig här.

ONS
17
JUN

Presentation av nytt handläggarstöd för
samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer och anmäl dig via denna länk.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn