Webbversion | Skicka vidare

JUNI 2020

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen. 

E-postadresserna har vi hämtat från Länsstyrelsens register över djurhälsopersonal. Om du inte vill ha fler utskick klickar du på länken avregistrera längst ner i brevet.

 

Vad gör Länsstyrelsen i dessa coronatider?

Spridningen av coronaviruset har stor påverkan på vårt län och påverkar även Länsstyrelsens arbete på olika nivåer. Sedan mitten av mars har vi aktiverat vår särskilda krisledningsorganisation. Ingen vet ju hur länge denna kris kommer att vara och hur länge Länsstyrelsen kommer ha krisledningsorganisationen aktiverad. I krisstaben arbetar många olika funktioner och för Länsstyrelsen är frågan om uthållighet i stabsarbetet viktigt, vilket medför att många medarbetare på Länsstyrelsen involveras i det arbetet.

En del av Länsstyrelsens arbete är att bistå Socialstyrelsen i fördelningen av sjukvårdsresurser till kommunerna. Kommunerna har naturligtvis ett eget ansvar i detta att hantera sina resurser, men det finns ett uttalat behov av samordning.

En av de viktigaste uppgifterna för Länsstyrelsen i arbetet med corona är att underlätta samverkan och samordning mellan olika aktörer som brancher, föreningar, kommuner, Västra Götalandsregionen och andra berörda myndigheter. Rent konkret inhämtar vi information från alla kommuner i länet och sedan sammanställer vi en lägesbild som vi rapporterar vidare till MSB och regeringen.

Vi håller även veckovisa regionala samverkanskonferenser med aktörerna i länet.

Parallellt med att arbeta och analysera nuläget arbetar man i krisledningen med omfallsplanering. Det innebär att hjälpa staben fånga upp erfarenheter från det pågående stabsarbetet och analys av långsiktiga konsekvenser kopplade till covid-19. Detta görs utifrån tre tidsintervaller: två, sex och tolv månader framåt i tiden.

Minska risken för läkemedelsbrist vid Covid-19

Länsstyrelsen skickade i maj månad ut information från Jordbruksverket om förskrivning av läkemedel. Informationen finns även på Jordbruksverkets webb

Rabies- och TVT-misstankar under våren

Under våren hade vi två fall med misstankar om rabies. I båda fallen var hundarna importerade och/eller insmugglade. Det första fallet var en hund med polskt chipmärkning som några månader tidigare hade hittats övergiven utanför Göteborg. Hunden omhändertogs av polisen och såldes senare. Någon månad efter ankomst till det nya hemmet ändrade plötsligt hunden beteende, gjorde utfall mot sin matte och lyckades bita henne i armar och ben. Betten tog så illa att kvinnan fick lova att söka vård för sina skador och gavs antirabiesserum. Vården kontaktade Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Hunden avlivades i hemmet och fördes till SVA för analys. Rabiesmisstanken kunde då avfärdas.

Det andra fallet gäller en hund som kom från Brasilien cirka 14 dagar innan ägaren till hunden sökte vård för hudförändringar på nosen. Det visade sig att hunden hade haft TVT (Transmissible Veneral Tumor) i Brasilien, blivit behandlad mot detta i Brasilien och friförklarad innan exporten, men inga papper var iordning så den avlivades och skickades till SVA för rabies- och TVT-undersökning. 

Provsvar för rabies och TVT var båda negativa.

Djurägaren hade ytterligare tre hundar hemma, också med hudförändringar på nos och dessa beslutade SJV om hemisolering för. Beslutet om hemisolering gällde tillsvidare, men upphävdes i samband med de negativa provsvaren.

Jordbruksverket är kontrollmyndighet över sina beslut om hemisolering.

Djurhälsopersonal i Västra Götaland diagnosticerar flest fall av salmonella på katt

Under säsongen 2019/2020 har Länsstyrelsen tagit emot ett rekordstort antal anmälningar om salmonella på katt. Med över 400 provtagna katter och närmare 300 konstaterade fall, placerar sig Västra Götaland i topp i landet .

Den stora ökningen av antal konstaterade fall har sannolikt flera orsaker. Den milda vintern har troligen varit gynnsam för smittspridningen, samtidigt som djurhälsopersonal i länet blivit allt bättre på att upptäcka och diagnosticera smittade individer.

Vill du se hur antalet fall av salmonella fördelar sig över landet hittar du länk till SVA

Förskrivning av läkemedel

När du förskriver läkemedel tänk på att endast förskriva den mängd som behövs för den behandling som djuret eller djuren är i behov av. Detta för att minska risken att djurägaren på eget bevåg sätter in behandling när ett djur uppvisar symptom. Enligt 2§ i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS2019:32, D9) om läkemedel och läkemedelsanvändning, ska läkemedel användas med återhållsamhet och bara då det finns behov av det.

Läs mer på Jordbruksverkets webb

Nya djurskyddsregler för hundar och katter

Den 15 juni 2020 börjar Jordbruksverkets nya föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter att gälla (L102). 

Det som är nytt är bland annat att veterinärer får rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket för detta.

Här finns den nya föreskriften och Frågor och svar på Jordbruksverkets webb

 

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyhetsbrev för veterinärer

Nyhetsbrevet innehåller de senaste nyheterna från Läkemedelsverket relaterat till veterinärmedicin, dessutom säkerhetsinformation och information om nya produkter.

Länk till Läkemedelsverkets prenumeration på nyhetsbrevet

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)

anmäl via webben här

 

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Veterinär- och djurskyddsenheten

Prenumerera: Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration? Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.

Egna önskemål? Hör av dig till oss med e-post vad du vill ha information om i nyhetsbrevet.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+