Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - Juni 2020

Foto: Mostphotos

Lägre halter av luftföroreningar på många platser under coronapandemin

Naturvårdsverket har jämfört halterna av luftföroreningar under åren 2015–2020 i några olika städer och under samma vecor varje år. Preliminära resultat från kommuner runt om i Sverige visar att halterna av luftföroreningar generellt sett har varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år. På flera platser i Göteborg bland annat kan man se en tydlig minskning.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats och ladda ner tabeller och diagram

 

Foto: kalid786

Var med under Hållbarhetfestivalen Västra Götaland

Den 19-25 oktober går Hållbarhetsfestivalen av stapeln. Huvudtemat i år är biologisk mångfald men fler teman är välkomna. Metoden är självorganisering där aktörerna arrangerar och marknadsförsitt event på festivalens hemsida. Projektledningen kan stötta med bland annat gemensamma arrangemang, nätverk och viss marknadsföring. Passa på att anmäl ditt tema snart men senast i slutet av augisti då anmälan stänger.

Så snart anmälan öppnar kommer den ligga här

 

Foto: Vårgårda bostäder AB

Vårgårda bostäder AB fick Naturvårdsverkets miljömålspris 2020.

I kategorin Mod & Tempo vann Vårgårda bostäder AB Naturvårdsverkets miljömålspris 2020. "För att ställa om till ett hållbart samhälle krävs föregångare med mod och initiativkraft att göra det ingen annan har gjort förut. Genom att våga utforska nya kombinationer av fossilfri teknik på ett innovativt och unikt sätt, bryter denna organisation ny mark och visar vägen för andra i sin bransch. Om andra följer deras exempel finns enorm potential att förändra klimatpåverkan i befintlig bebyggelse", löd motiveringen.

Läs om alla vinnare i årets miljömålspris

 

Foto: Mostphotos

Nya laddningsmöjligheter för eldrivna flygplan genom Klimatklivet

Klimatklivet satsar på elektrifiering av flyget. Dala Airport AB, AB Dalaflyg och Fyrstad Flygplats AB har beviljats stöd för att installera laddstationer till eldrivna flygplan. Detta skapar ett nät av laddningsmöjligheter inom dalaregionen, längs med västkusten och i Norge.

Läs om Klimatklivets nya satsningar

 

Lokala engagemang ska ge bättre vatten

I projektet Water CoGovernance tittar Vattenmyndigheten Västerhavet i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten på hur lokalt deltagande och engagemang kan ge bättre vatten. Filmen visar ett exempel på vad projektet har åstadkommit och vilka fördelar som finns med att utveckla arbetssättet i sin organisation.

Slutrapporten från projektets första finns att läsa på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

 

Foto: Marina Bengtsson

Fler vilda pollinatörer

Länsstyrelsen satsar extra på vilda pollinatörer i hela länet kommande år. Arbetet riktar sig till kommuner, lantbrukare, föreningar och allmänhet. Insatserna gynnar biologisk mångfald och ger på köpet mer blommor och ökad skörd av frukt, bär och odlade grödor!

Just nu gör Länsstyrelsen riktade insatser för hotade vildbin i Borås-trakten och det kommer finnas extra LONA-pengar till pollinatörer att söka i höst.

Här kan du läsa om arbetet med pollinatörer i länet och de prioriterade områdena i Borås

 

Foto: Länsstyrelsen

Tillsammans för miljömålen - ny utställning 

En ny utställning om arbetet med miljömålen i Västra Götaland turnerar på länets naturum. Här får besökarna tips om hur vi alla kan bidra till en bättre miljö. Under våren har besökarna fått ta del av utställningen på naturum Hornborgasjön. Nästa stopp blir naturum Kosterhavet där utställningen kommer att finnas under sommaren. Sista stoppet på turnén blir naturum Vänerskärgården där den kommer att visas under hösten. 

Här kan ni läsa mer om arbetet med miljömålen i Västra Götaland

 

Foto: Jari Juntonen

Göteborgs stad får klimatstöd för 150 ledbussar

Även Göteborgs stad satsar på att bygga ut laddning för laddbara fordon inom ramen för Klimatklivet. Företaget Transdev Sverige AB som på uppdrag av Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i staden har beviljats stöd för att köpa in snabbladdare för cirka 150 ledbussar. Åtgärden är en planerad satsning för att övergå till eldriven busstrafik i Göteborg. Åtgärden ska minska utsläppen från Sveriges inrikes transporter med totalt 14 000 ton koldioxid per år.

Läs om Klimatklivets nya satsningar

 

Foto: Eduardo Infantes

Stor restaurering av ålgräs

Ålgräsängar är viktiga för den biologiska mångfalden i havet. Nu ska Sveriges största restaurering av ålgräs genomföras i Kosterhavets nationalpark. Under maj till juli ska 8 000 kvadratmeter ålgräs restaureras vid Långevik och Tångudden vid Sydkoster. Skotten tas från en närliggande och livskraftig ålgräsäng och planteras sedan av dykare.

Läs mer om hur ålgräsängar återplanteras i Kosterhavets nationalpark 

 

 

Foto: Mostphotos

Göteborgspris till jätterapport om biologisk mångfald 

Plattformen IPBES belönades i år med Göteborgs internationella hållbarhetspris. Rapporten visar att så många som en miljon arter (av åtta miljoner) är utrotningshotade. Man har på ett tidigare oprövat sätt tagit hjälp av flera olika folkgrupper som lever nära naturen. Rapporten är banbrytande i sitt slag och har bidragit till att frågan om biologisk mångfald satts upp på den internationella agendan.

Läs mer om priset och vinnarna här 

 

 

Foto: Mostphotos

Laxfisket i Vänern blir mer hållbart

En ny strategi ska göra laxfisket i Vänern mer attraktivt och hållbart för framtiden. Strategin innebär bland annat att en helt ny avelsanläggning byggs på land.

– Det här är ett stort steg, säger Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi tar ett helhetsgrepp med förbättringar både för den vilda fisken och för den som vill fiska.

Läs mer om den nya strategi för framtiden laxfiske i Vänern 

 

Foto: Gunilla Roos Nilsson

Bevarande av kulturmiljöer en del av miljömålet Levande sjöar och vattendrag

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag handlar om både ekologiska och kulturhistoriska värden. För att dessa ska kunna samsas vid åtgärder är det viktigt att veta vilka värden det är och var de finns. Inom projektet VaKul (Vattenförvaltning och Kulturmiljö) har Länsstyrelsens kulturmiljöenhet under flera år inventerat och värderat kulturhistoriska miljöer vid vattendrag. I år kommer de att ske i vattendrag inom Rolfsåns åtgärdsområde, beläget i södra delen av länet och Enningdalsälvens åtgärdsområde. Inventeringarna kommer att utföras under sommaren och hösten och berör både befintliga anläggningar och lämningar efter tidigare, nu övergivna, verksamheter. Resultatet kommer att redovisas i rapporter samt registreras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister och Bebyggelseregister.

Information kring vattenanknutna kulturmiljöer

 

Foto: Mostphotos

Nytt kartverktyg för laddbara fordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram ett nytt verktyg för laddbara fordon och förnybara drivmedel. Kartverktyget är rikstäckande och visar statistik och data för alla län och kommuner i Sverige. I verktyget finns inlagt tankstationer för HVO100, fordonsgas, etanol, laddstolpar samt information om antal registrerade fordon per bränsletyp och typ av fordon. Det finns även en prognos över elbilsutvecklingen nu, år 2025 och 2030 per postnummer. Verktyget är publikt och öppet för alla.

Länk till verktyget

 

Illustration: Göteborgs Stad

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram på remiss

Göteborgs Stad har ett nytt miljö- och klimatprogram 2021-2030 på remiss fram till 31 augusti 2020. Med ett övergripande program vill staden öka takten för genomförande och tillsammans skapa ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och göra livsmiljön hälsosam för göteborgarna. Miljö- och klimatprogrammet blir det övergripande styrande dokumentet för att skapa en ekologiskt hållbar stad.

Läs mer 

 

Foto: PAG Miljöundersökningar

Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland har tillsammans tagit fram en strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet. Åtgärderna ska leda till att nå miljömålen om ett representativt och väl förvaltat nätverk av skyddade marina områden. Strategin beskriver också vilka bevarandevärden som bör prioriteras, vilka ekosystemtjänster de producerar och vilka potentiella hot det finns mot dem.

Ladda ner strategin här

Kontaktperson: maria.kilnas@lansstyrelsen.se 

 

Foto: Scandinav bildbyrå

Göteborg siktar på att bli klimatneutral stad år 2030

Göteborgs Stads politiska ledning undertecknade under april månad en avsiktsförklaring om att öka takten i klimatomställningen. Det innebär att Göteborg tillsammans med sju andra kommuner vill gå före, testa och experimentera för att bli klimatneutrala 2030. Avsiktsförklaringen representerar en kraftsamling på nationell nivå som behövs för att staden ska klara de globala hållbarhetsmålen och de lokala miljömål som Göteborgs Stad nu sätter i det nya miljö- och klimatprogrammet 2021–2030.

Läs mer på Vårt Göteborg 

 

Foto: Mostphotos

Nationell satsning för mer hållbara modeval

Nu växlar projektet F/ACT Movement - ett västsvenskt initiativ - upp och blir nationellt. 18 kommuner, med näringsliv och konsumenter ska bidra till en mer hållbar konsumtion av textil och att minska miljöpåverkan från textilindustrin. I Västra Götaland tar vi nästa steg och satsar på hållbara affärsidéer för modebutiker. Genom F/ACT får handeln hjälp att bredda sina erbjudanden kring att uppdatera och förändra sin garderob. Privatpersoner ska bli coachade om hållbara modealternativ samtidigt som de inspirerar fler. Kommunerna ska arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode. Göteborgsregionen och Science Park Borås driver projektet, och Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen är finansiärer.


Läs mer om det nationella projektet F/ACT Movement på VGRs webbplats  

 

Illustration: Maja Larsson

REKO-ring är uppskattat enligt undersökning

Resultatet från en undersökning från vintern 2018 visade att REKO-ring är ett uppskattat och positivt sätt att handla/sälja, för både konsument och producent. Under februari i år ställdes frågan igen för att se om de positiva effekterna kvarstår och också se hur REKO-ring utvecklats. Med REKO-ring förknippas framför allt:

  • Det närproducerade – att stärka och gynna lokala livsmedelsproducenter
  • Matens kvalité – att maten håller en högre kvalité än i vanlig livsmedelsaffär samt smakar bättre.
  • En trevlig upplevelse – att få kontakt med producent och att det är trevligt att delta på utlämningen.

Här kan du läsa mer om REKO-ring utvärderingarna och projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad. 

 

Kalendarium
TISDAG
1
SEP

Seminarium om grön infrastruktur

Länsstyrelsen bjuder in till seminarium om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Seminariet är planerat att hållas i stora hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg, men kan komma att hållas digitalt om omständigheterna kräver det.

Anmäl dig här

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn