Vattenblänk - ett nyhetsbrev från vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter • Nr 3, oktober 2015
 

Nu är vi i slutskedet av arbetet med nytt åtgärdsprogram

Nu är hösten här! Sedan senaste nyhetsbrevet har vi på vattenmyndigheterna arbetat intensivt med att omhänderta samrådssynpunkterna inför besluten. Vi fick ett kvitto på att vi är på rätt väg när vi träffade våra vattendelegationer i början av oktober. Samtliga vattendelegationer ställer sig bakom de förändringar vi gjort efter samrådet. På kanslierna går vi nu vidare med att ändra det som återstår i enlighet med delegationernas synpunkter. Vi kan redan nu se att det leder till ett minskat behov av att ta jordbruksareal i anspråk för att klara delar av övergödningsproblemen.

Än så länge vet vi inte hur regeringen ställer sig till åtgärdsprogrammets prövning och det är naturligtvis en process vi följer med spänning.

Vi konstaterar också att miljömyndighetsutredningen nu varit på remiss. Där föreslås att vattenmyndigheternas uppdrag flyttas till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Vattenmyndigheterna bedömer att en omorganisation riskerar att helt i onödan medföra tapp av både tid och kompetens i ett skede när åtgärdstakten behöver öka. För oavsett organisatorisk hemvist så måste vattenförvaltningsarbetet genomföras.

Vattenmyndigheterna vill också slå ett slag för det lokala och regionala arbetet. Det är så viktigt att det måste finnas goda förutsättningar för att kunna stötta arbetet i nära samarbete med berörda myndigheter, kommuner, företag och andra aktörer. Där är vattenmyndigheterna, med sina placeringar på fem länsstyrelser, en given part.

Trots att vi arbetat i drygt elva år med vattenförvaltningen så dyker fortfarande nya tolkningar och prejudikat upp om hur regelverken ska tillämpas. Den så kallade Bremendomen som tas upp i detta nummer kan få avgörande betydelse inte enbart för vårt och våra delegationers arbete utan även för andra myndigheter och verksamhetsutövare. Det är också en process vi följer med spänning!

Symbol för samrådsperioden Stort engagemang för det nya åtgärdsprogrammet

Samrådet har engagerat många, fler än 900 aktörer har lämnat synpunkter på samrådsmaterialet. Vattendelegationerna har tagit del av synpunkter och angett riktlinjer inför Vattenmyndigheternas fortsatta arbete med åtgärder som riktas till myndigheter och kommuner. Här hittar du med information om resultaten från samrådsprocessen och vad som händer framöver.
 

EU-domstolens logga Dom i EU-domstolen om hur miljömålen ska tolkas

EU-domstolen har i en dom tagit ställning om vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet ”försämring av status” ska tolkas. Läs mer om vad domen i EU-domstolen innebär här.
 

Gärsjöbäcken Vattnet i brandområdet i Västmanland återhämtar sig

Sedan augusti 2014 har Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet samarbetat i ett projekt som syftar till att följa de biologiska effekterna på sjöar och vattendrag av den stora skogsbranden. Nu ett år senare visar mätningarna att påverkan har varit mindre än befarat och att vattnet verkar återhämta sig. Här kan du läsa mer om vattnets återhämtning i brandområdet i Västmanland.
 

Holafors torrfåra norr om Näsåker. Fotograf: Sara Friberg Dags för nytt liv i Ångermanälven!

Många perspektiv behövs i en nationell strategi för vattenkraft så att den blir ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Coompanion Västernorrland har tittat på hur en plats, i det här fallet en älv, kan generera lokal och regional utveckling och social inkludering. Ångermanälven har både ekonomisk, ekologisk och social potential. Den kan producera vattenkraft och samtidigt bidra som livsnerv till älvbygden. Läs mer om projektet Vattenkraft i Ångermanälven.
 

Bottenhavets vattenråd Vattenråden i Bottenhavets distrikt samlar bred kompetens

Vattenråden samlar människor med olika bakgrunder och bidrar till samverkan för ett bättre vatten. De gör ett fantastiskt arbete och är verksamma i nästan hela distriktet.
Mer om vattenråden i Bottenhavets distrikt

 

Utsnitt ur enkla kartan i VISS Nya filmer om VISS

Osäker på hur du använder VISS? Nu har vi tagit fram kortare filmer som fokuserar på enskilda frågeställningar eller problem i databasen. Du hittar exempelvis en film om hur du söker och en om hur du använder den enklare kartan.
Filmerna finns på Youtube och är tillgängliga för alla. Här hittar du kortfilmerna om VISS.

Filmerna är framtagna av Camilla Zilo och Martin Fransson. Synpunkter? Hör av dig till oss!

Fler nyheter i VISS hittar du på www.viss.lansstyrelsen.se

 

Bild Nytt samordningsuppdrag för kustvattenråden i Västerhavets distrikt

Västerhavets två kustvattenråd får från och med 2015 i uppdrag att ansvara för att utveckla samverkan i sina delar av distriktet. För detta kommer de att få ett årligt ekonomiskt bidrag. På det viset får samarbetet mellan inlands- och kustvattenråd bättre förutsättningar. Vattenmyndigheterna ser fram emot att följa utvecklingen och vi kommer givetvis att stötta råden i deras fortsatta utveckling. Mer om kustvattenrådens nya uppdrag finns att läsa här.
 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.

Läs mer om vattenmyndigheterna.

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna.

 

Noterat

Alterälven mot Lulvattnet

Två miljoner Euro till projekt för att höja statusen på vattenmiljön i Norrbotten
Länsstyrelsen i Norrbottens län har tilldelats drygt 19 miljoner kronor för att utföra aktiviteter, dokumentation och inventeringar av fiskbeståndet ibland annat Alterälven, Rosån och Aleån för att förbättra vattenmiljön för fisken. Läs mer om projektet för att höja statusen på vattenmiljön i Norrbotten

EU:s nya havs- och fiskeriprogram öppnar för ansökningar
EU-kommissionen har godkänt det nya havs- och fiskeriprogrammet för 2014-2020. Jordbruksverket räknar med att det kommer att vara möjligt att söka stöden från och med 19 november. Mer om EU:s nya havs- och fiskeriprogram på Jordbruksverkets webb

Hummerfiske – regler för 2015/16
Fiske efter hummer är tillåtet från och med klockan 07.00 måndagen den 21 september 2015 till och med den 30 april 2016. Här hittar du information och regler inför årets hummerfiske.

Ny ansökan för LIFE IP-projekt i Norra Östersjöns vattendistrikt
Under hösten 2015 ansöker Vattenmyndigheten i Norra Östersjön om pengar från EU genom deras program för miljöförbättrande åtgärder- LIFE. Läs mer om Norra Östersjöns vattendistrikts ansökan för LIFE IP-projekt här.

 

Möten och seminarier

Marstrand

Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö - 21-22 oktober på Marstrand.

Vattenråden in i framtiden - Skåne. En workshop för och om vattenråd 12 november.

Håll Sverige rent-konferensen 2015 - 19 november i Stockholm.

Forum för tillämpad samhällsekonomisk analys - 26 november i Stockholm.

Klimatforum 2016 - 10 februari 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

 


Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
» Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare


Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 
www.vattenmyndigheterna.se

 Detta mail skickas med IdRelay