Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 3, november 2017
Höstlandskap vid vatten. Foto: Lars Molander

Vatten – en högaktuell fråga i samhällsplaneringen

Hösten har gjort sitt intåg. Efter sommarens vattenbrist välkomnar vi nu det regn som faller. Regeringen har gett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten, SGU och SMHI att utreda hur vi kan förebygga vattenbrist framöver. Förvaltningen av våra vattenresurser är helt klart en högaktuell fråga i dagens samhällsplanering.

Vatten är också en källa till elproduktion genom vattenkraft. Samtidigt har kraftverk och dammar stor påverkan på växt- och djurlivet i vattendragen. Det är viktigt att vattenkraften drivs med moderna miljövillkor, något som understryks i regeringens lagförslag om vattenkraft och vattenmiljö som varit ute på remiss. Förslaget förtydligar hur miljökvalitetsnormerna ska tillämpas i enskilda ärenden, vilket vi ser positivt på. Det ger oss bättre förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammen för bättre vattenmiljö.

För att kunna fatta bra beslut behövs bra underlag om tillståndet i våra vatten. Vattenmyndigheterna har sedan tidigare pekat på behovet av bättre samordning av övervakningsinsatser och dataflöden. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska se över miljöövervakningen. Vi på vattenmyndigheterna ingår i expertgruppen.

Under årens lopp har vattenförvaltningens organisation varit uppe till diskussion vid flera tillfällen. Nu ska regeringen göra en förutsättningslös utredning av hur området ska organiseras framöver.

Avslutningsvis vill vi slå ett slag för våra två samråd som börjar 1 november. Ta chansen att tycka till om vårt arbetsprogram som beskriver vad som händer inom vattenförvaltningen framöver. Du kan också lämna synpunkter på åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen samt PFAS i grundvatten. I Södra Östersjöns och Västerhavets distrikt genomför vi dessutom samråd om en översikt över väsentliga frågor att arbeta med fram till 2021. Om detta och mycket mer kan du läsa i årets tredje Vattenblänk.

Trevlig läsning!

 
 

Barn med metspö vid vatten. Foto: Amelie Wintzell

Tyck till om vattenarbetet i Sverige

Nu pågår samråd mellan den 1 november 2017 och den 30 april 2018 om två separata delar inom vattenförvaltningen. Information om hur du kan lämna synpunkter på förslagen finns på www.vattenmyndigheterna.se Synpunkterna ska lämnas senast den 30 april 2018.
Tyck till om vattenarbetet i Sverige

Vattenmyndigheterna om lagförslaget
om vattenkraft och vattenmiljö

De fem regionala vattenmyndigheterna ställer sig i huvudsak positiva till regeringens förslag till regeländringar för att leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv och till genomförande av riksdagens energiöverenskommelse.
Vattenmyndigheterna om lagförslaget om vattenkraft och vattenmiljö

Märkning av ål

Ålens vägval vid Ålgårda kraftverk

Nu under hösten görs studier för att se hur ålarna använder vandringsvägarna för att ta sig förbi Ålgårda kraftverk i Halland. I en första omgång har 18 ålar märkts med sändare som registrerar deras vägval.
Ålens vägval vid Ålgårda kraftverk

Vandringsväg för fisk öppnas upp i Lankälven, Örebro län.

Intervjustudie om vandringsvägar för fisk

Hur ser myndigheter, vattenorganisationer, intresseorganisationer och andra på arbetet för fria vandringsvägar för fisk? Det ska Länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro län ta reda på i en stor intervjustudie.
Intervjustudie om vandringsvägar för fisk
 

Vattenråd på besök på vattenverket i Luleå

Välbesökta vattenrådsdagar
i Bottenviken

I slutet av augusti gick Vattenrådsdagarna 2017 av stapeln i Bottenvikens vattendistrikt. Årets tema var ”Utmaningar framåt – tillsammans får vi saker att hända!”. På programmet stod bland annat föreläsningar om miljökvalitetsnormer och studiebesök på ett av Sveriges modernaste vattenverk.
Välbesökta vattenrådsdagarna i Bottenviken

Vattenförvaltningens
organisation ses över

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över vattenförvaltningens organisation i Sverige. Utredningen ska särskilt titta på hur finansieringen av åtgärder ska säkerställas, samt vid behov lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad.
Vattenförvaltningens organisation ses över

Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar och ordförande för Södra Östersjöns vattendelegation.

– Vatten är livet – har vi inte vatten så dör vi!

Det säger Thomas Carlzon, ny ordförande för Södra Östersjöns vattendelegation. Thomas har ett förflutet som vd för Ikeas moderbolag i Sverige men är sedan 1 juli landshövding i Kalmar län och därmed även ordförande för vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt.
Intervju med landshövding Thomas Carlzon

Anders Danielsson landshövding i Västra Götaland och ordförande i Västerhavets vattendelegation.

Ny på ordförandeposten
i Västerhavets vattendelegation

I september började Anders Danielsson på sitt nya jobb som landshövding för Västra Götalands län. Det innebär att han också är ny ordförande i vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt.
Intervju med landshövding Anders Danielsson

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.
Om vattenmyndigheterna
Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

 

Noterat

Logotyp för projektet Life IP Rich Waters

Följ arbetet i EU-projektet LIFE IP Rich Waters
Det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters, som koordineras av Länsstyrelsen i Västmanland, har nu fått en egen webbplats.
www.richwaters.se kan du läsa mer om de många aktiviteter som nu dragit igång för att förbättra vattenmiljön i och omkring Mälaren.

Beställ vattenmyndigheternas förvaltningsplaner via webben
Nu går det att beställa Sveriges fem vattenmyndigheters förvaltningsplaner i tryckt format via webben till självkostnadspris.
Beställ vattenmyndigheternas förvaltningsplaner via webben

Tre nya miljökvalitetsnormer i Västerhavets distrikt
Vattendelegationen för Västerhavets distrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer för följande vattenförekomster:
Rundsjöbekken/Lutua, Grötåa och Utgårdssjön. Dessa vattenförekomster har sedan tidigare inte några beslutade miljökvalitetsnormer. 
De nya normerna beskrivs i Västra Götalands läns författningssamling och gäller från 1 november 2017.

I februari inleds samråd om Sveriges första havsplaner
Mellan 15 februari och 15 augusti nästa år har du möjlighet att tycka till om Sveriges första havsplaner. Då inleder Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samråd med kommuner, regionala organ, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer. Även våra grannländer ska få chans att komma med synpunkter.
Samråd om havsplaner

 

Publikationer

Rapport om åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status
Rapporten är ett underlag till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021. Vattenförvaltningen som gäller för Sveriges 26 0000 vattenförekomster ställer krav på lokal anpassning av miljökvalitetsnormer, åtgärder och konsekvenser i form av kostnader och miljöeffekter.

Åtgärder för bättre vatten
En skrift om hur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram får effekt och vem som ska göra vad för att se till att rätt åtgärder genomförs på rätt plats.

Åtgärdsprogram för ålgräsängar
Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs Universitet har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram för ålgräs för perioden 2017 – 2021. Det är första gången det gjorts i Sverige.

 

Möten och seminarier

Metoder för reduktion av näringsämnen i vattendrag & Hur får vi mer åtgärder gjorda?
14-15 november i Linköping
Arrangör: Länsstyrelsen i Östergötland

Vattendagarna 2017
14-17 november i Halmstad
Arrangör: Limnologerna

 

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »
 
Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -