Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 1, mars 2018
Glas med kranvatten. Foto: Maria Göranson

Skål för världens viktigaste livsmedel

Idag fyller vi våra glas med kranvatten och utbringar en skål för vårt viktigaste livsmedel. För idag är det Världsvattendagen – en dag då värdet av vatten uppmärksammas extra mycket. Visste du förresten att du kan kranmärka din verksamhet? Att välja kranvatten framför flaskvatten är bra, både för miljön och plånboken.

Apropå dricksvatten – i sommar kan vi se fram emot bättre grundvattennivåer. Risken för vattenbrist i delar av landet är liten. Enligt Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har grundvattennivåerna återhämtat sig helt eller delvis. En snörik vinter ger dessutom snösmältning som bidrar med ytterligare påfyllnad i vattenmagasinen.

Regeringen vill stärka skyddet av vårt dricksvatten. Den 1 mars överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner och en tydlig uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.

Nu i mars har regeringen också lämnat över förslag till lagändringar för att uppnå en hållbar vattenkraft. Vi på vattenmyndigheterna välkomnar beskedet om att det nu finns ett konkret förslag till en ny modern vattenlagstiftning. Nu kommer vi att mobilisera för att på bästa sätt kunna genomföra de nya arbetsuppgifter och utmaningar som lagförslaget medför. Samverkan och dialog med berörda aktörer fortsätter att vara en viktig utgångspunkt. Att det redan nu pågår mycket arbete med koppling till vattenkraften kan du läsa om i årets första Vattenblänk.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det fram till den 30 april finns möjlighet att tycka till om vårt arbete med vattenförvaltningen. Läs mer nedan.

Glad Världsvattendag och en fin vår önskar vi på vattenmyndigheterna

 
 

Logotyper för EU:s LIFE-projekt och Natura 2000

150 EU-miljoner ska stärka utsatta våtmarker och vattendrag

Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt deltar i ett nytt stort LIFE-IP-projekt. Målet är att bevara skogslandskapets vattenmiljöer. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.
Nytt LIFE-IP-projekt

Stornorrfors vattenkraftverk vid Norrforsen i Umeälven. Foto: Lisa Lundstedt

I maj börjar samråd om MKN för kraftigt modifierade vatten

Vattenmyndigheterna har gett förslag till vilka miljökvalitetsnormer (MKN) som ska gälla för vattenförekomster som är kraftigt modifierade på grund av vattenkraft. Underlag har tagits fram för att ge en bättre beskrivning av vad miljökvalitetsnormen god ekologisk potential innebär. Den 1 maj börjar vi ett samråd om de föreslagna miljökvalitetsnormerna.
Samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten

Symbolen för vattenmyndigheternas samråd

Tyck till om vattenförvaltningen senast 30 april

Var med och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltningen under de kommande sex åren. Fram till den 30 april pågår samråd om två delar av vattenförvaltningen:
• Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vissa miljögifter.
• Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor.
Du kan enkelt lämna synpunkter via våra webbformulär.

2017 års återrapportering är avslutad

Varje år ska länsstyrelser och centrala myndigheter rapportera in arbetet med åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Rapporteringen för 2017 avslutades 28 februari. Nu sammanställer vi resultatet som kommer att presenteras på vår webbplats i maj.  
I väntan på det kan du läsa om tidigare års resultat

Gullspångsälvens vattensystem. Vattenspegeln är borttaget och forsen är återskapad. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län

Intervjustudie ger ny kunskap om åtgärder vid dammar

Ombyggnader och utrivningar av dammar är ofta nödvändiga för att öppna vandringsmöjligheter för fisk och andra djur som lever i vatten. Samtidigt har många dammar ett kulturhistoriskt värde och deras vattenspeglar är omtyckta inslag i landskapet. Förändringar kan skapa oro och motsättningar. Inom ramen för LIFE IP Rich Waters har Länsstyrelsen i Örebro län nu gjort en intervjustudie för att få en tydligare bild av hur åtgärder vid dammar upplevs av dammägare och närboende.
Intervjustudie om åtgärder vid dammar

Trängsletdammen. Foto: Jonas B, Länsstyrelsen Dalarnas län

Åtgärdsplan inom pilotprojektet Hållbar vattenkraft i Dalälven

Hållbar vattenkraft i Dalälven är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla arbetssätt och sprida erfarenheter till andra län och vattensystem. Projektet avslutas under våren 2018 och kommer då att presentera en åtgärdsplan. Planen innehåller en prioritering av vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta.
Projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven

Logotypen för projektet LIFE IP Rich Waters

Hitta stöd för ditt vattenprojekt

Projektet LIFE IP Rich Waters stödjer nya insatser för bättre vatten, så kallade kompletterande projekt (complementary actions på engelska). Kompletterande projekt bidrar liksom Rich Waters till att genomföra Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inom Norra Östersjöns distrikt, men finansieras av andra källor. Det kan vara EU-pengar, nationella fonder (till exempel LOVA och LONA) eller andra medel.
Hitta stöd för ditt vattenprojekt via Rich Waters

Rapport om undantag inom vattenförvaltningen  

2017 fick vattenmyndigheterna ett treårigt uppdrag av regeringen att se över förutsättningarna att tillämpa bestämmelserna om kraftigt modifierade eller konstgjorda vatten, tidsfrist för att nå god vattenstatus och undantag från att nå god vattenstatus på fler vattenförekomster. Nu har vattenmyndigheterna lämnat en första rapport till regeringen. 
Rapport till regeringen om förutsättningar för att tillämpa fler undantag inom vattenförvaltningen

Annika Ekvall blir ny vattenvårdsdirektör i Västerhavet 

Den 2 maj tillträder Annika Ekvall tjänsten som vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt. Hon har de senaste fem åren arbetat som förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Kungsbacka kommun. Innan dess var hon miljö- och samhällsbyggnadschef i Lilla Edets kommun.

Annika Ekvall är civilingenjör i kemiteknik och har en doktorsexamen i VA-teknik. Under sina tio år som chef har hon bland annat arbetat med Miljösamverkan Sverige och olika LOVA- och LONA-projekt. Hon var med och startade arbetet med vattenskyddsområde Göta älv och har hållit föreläsningar om vattensäkerhet och krishantering i både Sverige och Norge. Hon ser vatten som sin ”hemmaplan”.

Berit Högman, ny landshövding i Västernorrlands län.

Berit Högman ny landshövding i Västernorrlands län

Den 15 mars utsåg regeringen riksdagsledamoten Berit Högman till ny landshövding i Västernorrlands län. Hon tillträder som landshövding den 16 april och blir då även ordförande i Bottenhavets vattendelegation.

Berit Högman ny landshövding i Västernorrlands län

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.
Om vattenmyndigheterna
Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

 

Noterat

Symbol för kranmärkt verksamhet Illustration: Göteborgs Stad Kretslopp och vatten

Världsvattendagen 2018 – Kranmärk din verksamhet
Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år. Det är en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför. I år uppmärksammar Svenskt Vatten det värdefulla i att vi i Sverige har tillgång till rent dricksvatten direkt i vår kran. Detta görs genom Kranmärkt, en kampanj som Göteborgs stad Kretslopp och Vatten tagit fram och som Svenskt Vatten nu sprider till hela Sverige.

Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav
Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Lagförslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016. Det innebär bland annat att all vattenkraft ska ha moderna tillstånd, samt att vattenkraften värnas, skriver regeringen i sitt pressmeddelande om lagförslaget.

Nu är det samråd om Sveriges framtida havsplaner
Den 15 februari presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sina förslag till havsplaner för Sverige – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. Fram till den 15 augusti pågår ett samråd där kommuner, regioner, länsstyrelser, centrala myndigheter och bransch- och intresseorganisationer och andra intresserade kan komma med synpunkter och förbättringsförslag. Landets fjorton kustlänsstyrelser hjälper HaV att hålla i samrådet med kustkommuner och regioner.

374 miljoner till landets länsstyrelser - ökad satsning på lokalt vattenvårdsarbete
Havs- och vattenmyndigheten delar ut totalt 374 miljoner kronor i anslag till landets länsstyrelser för arbete med havs- och vattenmiljön. Pengarna ska bland annat gå till kalkning av försurade vattendrag, fiskevård, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Stor ökning av bottenlevande djur efter kalkning
De senaste fyrtio åren har fem miljoner ton kalk spridits i försurade sjöar och vattendrag i Sverige. En ny studie som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten visar vilka effekter kalkningen haft på bottenlevande djur.

Liten risk för vattenbrist i sommar
Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året, rapporterar Sveriges geologiska undersökningar (SGU).

Vandringsfiskens dag den 21 april
En dag för att uppmärksamma världen på vikten av öppna vandringsvägar för fiskar som rör sig över långa sträckor.

 

Publikationer

Sammanställning av stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vattenförvaltning och fiskevårdsområdet - inspirationsskrift från Sveriges fiskevattenägareförbund

Projekt 8-fjordar har startat en poddcast om livet under ytan

 

Möten och seminarier

Vatten, Avlopp, Kretslopp (VAK), 21-22 mars 2018 i Gävle
Arrangörer: VA-guiden i samarbete med Gävle kommun, Gästrike Vatten och tidskriften Cirkulation

Miljömålsdagarna, 14 maj – 15 maj i Uppsala
Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län är värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) m.fl.

Havs- och vattenforum, 16-17 maj i Göteborg
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Vattenstämman 2018, 22-23 maj i Helsingborg
Arrangör: Svenskt vatten

Vattenforum i Almedalen, 3-4 juli
Arrangör: Svenskt vatten

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »
 
Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -