Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 2, juni 2018
Pojke vid vatten. Foto: Amelie Wintzell

Vattenförvaltningens samråd engagerar!

Nyligen har två samråd avslutats och ytterligare ett fortsätter fram till i september. I det pågående samrådet om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten, föreslås långtgående undantag till förmån för den storskaliga vattenkraften som en av Sveriges viktigaste energikällor: Sjuttio procent av vattenförekomsterna behöver inte nå god ekologisk potential. Där det finns höga naturvärden utpekade sedan tidigare föreslår vattenmyndigheterna att vattenkraften måste genomföra åtgärder som gynnar ekosystemen. Vi hoppas få många synpunkter på om vi hamnat rätt i avvägningen!

Vi ser fram emot att ta hand om förslag och synpunkter från alla samråd så de kommande besluten blir så bra som möjligt. På våra möten försöker vi låta alla komma till tals, fråga och få svar.

En temperaturmätare på hur det går med vattenåtgärdsarbetet enligt beslutat åtgärdsprogram hos myndigheterna och kommunerna, finns i återrapporteringsresultaten. En spännande sommarläsning som du finner en länk till här i Vattenblänket.
Att presentera goda exempel på lyckade projekt och nya initiativ är en annan del i att inspirera fler till att tillsammans värna vattnets värde!

Trevlig sommar önskar vattenmyndigheterna i samverkan!

 
 

Samrådsmöten om MKN för kraftigt modifierade vatten

Under tre dagar i maj åkte vattenmyndigheterna till samrådsmöten i Göteborg, Härnösand och Skellefteå. Mötena gällde förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft. De var mycket välbesökta och deltagarna kom från bland annat vattenkraftsbolag, nationella och regionala myndigheter, kommuner, vatten- och miljöorganisationer. Många intressanta frågor lyftes kring nyttan med att genomföra miljöåtgärder vid vattenkraftverk och vilken påverkan det blir på Sveriges energisystem. 

Via länken nedan hittar du presentationer och information om hur du kan lämna synpunkter. Samråd pågår till och med 15 september.

Samrådsmöten om MKN för kraftigt modifierade vatten

 

Ny lag om vattenmiljö och vattenkraft
- så påverkas vårt arbete

Den 13 juni beslöt riksdagen om förändringar i miljöbalken som gäller hantering av vattenmiljö och vattenkraft. Lagändringen innebär att Sverige ska förse alla vattenkraftverk och dammar med moderna miljövillkor genom omprövning som ska ske på verksamhetsutövarens eget initiativ. Det innebär ett delvis förändrat arbetssätt hos vattenmyndigheterna, med mer handläggning och ställningstaganden i enskilda ärenden.

Ny lag om vattenmiljö och vattenkraft - så påverkas vårt arbete

Återrapportering av åtgärdsprogram 2017

Varje år rapporterar myndigheter och kommuner som ingår i åtgärdsprogrammet för vatten hur åtgärderna har genomförts under föregående år. Nu publiceras den första rapporteringen av åtgärdsprogrammet 2016 - 2021. Det är tydligt att vattenförvaltningens begrepp, verktyg och underlag nu är etablerade och används av handläggare på olika nivåer.

Återrapportering av åtgärdsprogram 2017

Symbol för miljömålet Ingen övergödning. Illustratör: Tobias Flygar

Storsatsning på lokalt arbete mot övergödning

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. I den ingår att länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer under 2018 kan söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förstärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning.Satsningen omfattar cirka 10 miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning

Projektledare Jenny Enberg diskuterar handboken under en workshop.

Handbok för kommunal vattenplanering på gång

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med att ta fram en handbok för kommunal strategisk vattenplanering.

- Handboken utgår från kommuners erfarenheter kring vattenplanering. Den ska bli ett konkret processtöd som kommunen kan använda för att skapa en egen modell för sitt vattenarbete, säger projektledaren Jenny Enberg på Länsstyrelsen i Stockholm.

Handbok för kommunal vattenplanering

En sommartur med Paddan i Vallgraven, Göteborg. Foto: Misak Nalbandian

Vattenmiljön är viktig för göteborgarna

Under våren 2018 har Göteborgs stad gjort en studie av allmänhetens attityder till åtgärder i vatten och hur de värdesätter god status i stadens vattendrag, sjöar och kustvatten. Den visar att god vattenstatus är en prioriterad fråga för göteborgarna: De är villiga att betala mellan 1,3 till 1,6 miljarder kronor över en tioårsperiod för att uppnå detta.

Vattenmiljön är viktig för göteborgarna

Dags för arbete med förorenade sediment

Nu påbörjas arbetet med förorenade sediment på bred front i Sverige. Detta blev tydligt under hösten 2017 när frågan kom upp på regeringens bord och det presenterades en stor satsning på åtgärder för rent hav för åren 2018-2021.

Förorenade sediment på regeringens bord

Norrlands mest förorenade fiberbankar har kartlagts

Längs med norrlandskusten ligger enorma rester av fibermaterial från främst pappers- och massaindustrin på havsbottnen. Länsstyrelserna i Norrland har kartlagt och riskklassat över fyrtio platser. Riskklassningen visar att sex områden är så starkt förorenade att de utgör en synnerligen stor risk för hälsa och miljö.

Norrlands mest förorenade fiberbankar kartlagda

Utredning av vattenförvaltningen

I maj besökte vattenförvaltningsutredningen Bottenhavets vattendistrikt i Härnösand. Utredarna har ett uppdrag från regeringen att utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av vattenförvaltningen. De träffade representanter från bland annat Länsstyrelsen, vattenråd, Skogsstyrelsen och SWECO, för att diskutera hur vattenförvaltningsarbetet fungerar i praktiken på lokal och regional nivå.

Arbetet fortsätter under våren och hösten 2018. Utredarna besöker också de övriga vattendistrikten, centrala myndigheter och andra aktörer runt om i landet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

 

Linda Aldebert, miljöstrateg i Katrineholms kommun, berättar om åtgärderna mot internbelastning i sjön Öljaren.

Vattenmyndigheter på plats under Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum, som i maj arrangerades för sjätte gången, är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar med vattenfrågor. På årets konferens i Göteborg fanns bland andra Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt på plats. De presenterade det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Deltagarna kunde också få information om verktyg för åtgärdsplanering i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Vattenmyndigheter på plats under Havs- och vattenforum

Annika Ekvall

Möt Annika Ekvall, ny vattenvårdsdirektör i Västerhavets distrikt

I maj tillträdde Annika Ekvall som ny vattenvårdsdirektör i Västerhavets distrikt. Hon kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef på miljö- och hälsoskydd i Kungsbacka kommun, där hon jobbat sedan 2013. Annika ser fram emot att kunna dra nytta av många års arbete med vattenförvaltningens åtgärdsprogram i kommunal regi.

- Jag kommer förhoppningsvis att kunna bidra bland annat med det kommunala perspektivet. Vad som går att göra eller inte och vad som behöver falla på plats för att kunna göra verklighet av åtgärderna, säger hon.

Annika har jobbat med miljöfrågor hela sitt aktiva arbetsliv, vilket nu är 30 år. Hon är glad att få jobba vidare med just vattenfrågor.

- Det är det som jag är bäst på och har ägnat mest tid åt. Jag tycker också det är viktigt att det finns oberoende myndigheter som värnar det allmänna intresset och kommande generationers möjligheter, vattenmiljöer och hotade arter, säger hon.

 

 

 

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.

Om vattenmyndigheterna

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

Noterat

Pojke vid badbrygga. Foto: Amelie Wintzell

Kolla vattenkvaliteten vid din badplats
Vill du veta vilken kvalitet ditt badvatten har i din kommun? Havs- och vattenmyndigheten har publicerat en karta över Sveriges badplatser och badvattnets kvalitet.

11 miljoner till ålgräs
I Södra Bohuslän har närmare åttio procent av allt ålgräs försvunnit de senaste tio åren. Nu får Länsstyrelsen och forskare från Göteborgs universitet 11 miljoner kronor för att tillsammans utveckla nya metoder för att återskapa ålgräsängar.

Ny webbplats för vattenorganisationerna

Arbetet med att ta fram en ny, modern och stabil webb för vattenorganisationerna har börjat!

Dialogmöten om vatten för kommuner i Bottenviken
I september bjuder Vattenmyndigheten in kommuner i Bottenviken till dialogmöten om vatten. Kommuntjänstemän och politiker som jobbar med frågor kring vatten är varmt välkomna att delta! Läs mer och anmäl dig via länken ovan.

Projekt om fria vandringsvägar fick internationellt pris 
ReMiBar är ett projekt där man åtgärdat vandringshinder i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten.
I maj fick ReMiBar utmärkelsen ”Best LIFE project” av Europeiska kommissionen.

8-fjordar årets Sjöstjärna
Vattenpriset Sjöstjärnan som delas ut under Havs- och vattenforum gick i år till 8-fjordar, ett havsmiljöprojekt som drivs av fem kustkommuner i södra Bohuslän.

Vattenrådens dag i Västerhavet
Vattenrådens dag 2018 gick av stapeln i mars i Göteborg. 
Ett sjuttiotal personer samlades och lyssnade till många bra presentationer. Följ länken för att ta del av dessa.

 

 Publikationer

Återrapportering av åtgärdsprogram 2017. Vattenmyndigheterna

Sötvattenrapport 2017. Havs- och vattenmyndigheten

Värdering av vattenförekomster i Göteborg. Rapport från Göteborgs stad

 

 

 

Möten och seminarier 

Vattenforum Almedalen,  1–8 juli
Arrangör: Svenskt vatten

Västerhavsveckan, 4-12 augusti längs västkusten
Arrangör: Västra Götalandsregionen

World Water Week, 26–31 augusti i Stockholm
Arrangör: SIWI

Konferens om vattenbristuppdragen, 30-31 augusti i Kalmar
Arrangör: Södra Östersjöns vattendistrikt och flera länsstyrelser

Dialogmöten om vatten i Bottenvikens distrikt
Flera orter och datum under perioden 20 september-2 oktober
Arrangör: Vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt och länsstyrelser i distriktet

European Water Conference, 20-21 september i Wien
Arrangör: European Commission's Directorate-General for the Environment and the forthcoming Austrian EU Presidency

 

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »

Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 Läs om hur vi på länsstyrelserna hanterar dina personuppgifter.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -