Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter nr 4 2018

Tack för allt engagemang 2018

2018 är snart till ända och ytterligare ett händelserikt år för vattenförvaltningen kan läggas till handlingarna. Detta år har vi varit ovanligt aktiva på samrådsfronten. Förutom ordinarie samråd har vi även bett om synpunkter på åtgärder för vissa miljögifter och på vilken miljökvalitet vi ska ha i kraftigt modifierade vatten som påverkas av vattenkraft. De två södra distrikten har även haft samråd om översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen.

2018 har också varit ett rapporteringarnas år. EU vill senast den 22 december veta hur Sverige arbetar med vattenåtgärder. Våra sammanställningar visar att det görs en hel del men att mycket återstår innan vi är i mål. Samtidigt ska vi även rapportera övervakningsprogram och åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen.
Den 1 december varje år skickas frågor till myndigheter och kommuner som ska besvaras senast 28 februari. Inför detta har vi dialog med myndigheterna och vi möts på många håll av ett stort engagemang.

Frågorna om hur våra vatten mår håller på att besvaras, liksom hur stor risken är att de försämras eller inte når beslutade miljökvalitetsnormer. I detta nu arbetar våra beredningssekretariat med det och till sommaren ska allt vara klart. Vattenförvaltningsarbetet går vidare och vi vill tacka alla för goda insatser och gott engagemang!

God jul och gott nytt år!

Lisa Lundstedt,
Vattenvårdsdirektör, Bottenvikens distrikt

 

 
 

Nu är det dags för återrapportering!

Samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska rapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Fredag den 30 november skickades frågeformulär ut till alla myndigheter, länsstyrelser och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet. Svaren ska vara inskickade senast den 28 februari 2019.
Läs mer här

Jenny Enberg, länsstyrelsen i Stockholm, är huvudförfattare till boken.

Handboken för strategisk kommunal vattenplanering är klar

Nu har handboken för strategisk kommunal vattenplanering lanserats. Handboken ger förslag på hur en kommun kan arbeta med vattenfrågor och innehåller en rad bilagor med checklista, konkreta mallar och exempel på metoder.
Läs mer och ladda ned handboken här

Vann i Grenseland - möte med Norges vattenförvaltning

Konferensen Vann i Grenseland gick av stapeln i Trysil 13-14 november. Syftet var att samla vattenförvaltningarna i Norge och Sverige för att diskutera gemensamma utmaningar.

Läs mer här

Taxvikens kraftverk Foto: Daniel Johansson

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 1 januari 2019 kommer förändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot miljöbalkens krav. Syftet är att uppnå energi- och miljömålen. Den som har ett vattenkraftverk kommer att kunna anmäla sig till en nationell plan för att få sitt tillstånd omprövat.

En samordnad omprövning utifrån en nationell plan ska bland annat leda till helhetssyn och förenklade och mindre kostsamma processer för den enskilde. Planen ska ge vägledning i avvägningen mellan största möjliga nytta för vattenmiljön och nationellt effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Den som anmäler sig till planen kan söka ersättning för en del av prövningskostnaderna, åtgärdskostnaderna och eventuella produktionsförluster från Vattenkraftens Miljöfond som finansieras av energibranschen.

Läs mer om den nationella planen hos Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer om Vattenkraftens Miljöfond

Gruppen på bilden är Hjärtaredsågruppen inom Högvadsåprojektet som ingår i Ätrans vattenråds pilotprojekt.

Verktyg för bättre vatten

Inom projektet Water Co-Governance testar man olika sätt öka det lokala engagemanget i arbetet för bättre vatten. Nu finns enkla och effektiva metoder samlade i en verktygslåda där vattenorganisationer och andra grupper kan hämta inspiration.

Läs mer här

Beslut om stöd till åtgärdssamordnare

Havs- och vattenmyndigheten har nu godkänt 19 ansökningar för att få till stånd fler åtgärder inom prioriterade avrinningsområden.
Läs mer här

John Niklasson från fiskeutredningsgruppen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, håller fram en av de radiosändarmärkta sikarna. Bild: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Radiosändare och bottenpump ger ny kunskap om sikens lek i älvar

Kustlevande sik i Norrbotten har märkts med radiosändare för att ge kunskap om lekvandringen och lekområden i älvar. Det är Länsstyrelsen i Norrbotten som har deltagit i projekt där sik har märkts upp sedan 2015.  Resultatet visar att siken vandrade 2 – 50 kilometer upp i älvarna och att den föredrog att leka i närheten av forsar
Läs mer här

Bild: Ulf Juto

 

Ny rapport om arbete med vandringsvägar för fisk

Lika behandling, bedömning och arbetsmetoder över länsgränserna, mer samverkan och bättre information och rådgivning till dammägare. De är de viktigaste frågorna för att komma framåt i arbetet med fria vandringsvägar för fisk, enligt en ny rapport från LIFE IP Rich Waters om länen i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Läs mer här

Bättre samverkan kring undersökningar av miljögifter

Inom LIFE IP Rich Waters samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund för att ta fram en gemensam strategi för bättre miljögiftsövervakning.
Den 4 december arrangerades ett heldagsseminarium i Västerås, med målet att introducera arbetet inom projektet och bilda ett nätverk.

Läs mer här

Bild från mostphotos.se

Fem fokusområden i ny rapport om förorenade sediment

Det behövs bättre kunskap och ökad samverkan för att nå miljömålen för en giftfri vattenmiljö. Det framgår av en ny rapport från Miljömålsrådet, ”Förorenade sediment – behov och färdplan för en renare vattenmiljö”, som beskriver nuläget i miljömålsarbetet samt identifierar kunskapsluckor och behov i arbetet mot att uppnå en bättre vattenmiljö.

I rapporten identifieras fem fokusområden. Inom dessa föreslås åtgärder som behövs för att Sverige ska få renare havs- och sjöbottnar. Arbetet har fokuserats på kunskapsluckorna och har inte omfattat genomförande eller finansieringsmöjligheterna av åtgärderna. Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Statens geotekniska institut och länsstyrelserna. De fem myndigheterna åtar sig nu att arbeta vidare med resultatet från rapporten, i form av en gemensam fördjupad analys.

Rapporten är ett resultat av miljömålsrådsåtgärden ”Förorenade sediment – samverkan för kunskap och prioritering av åtgärder” och finns att ladda ner på SGU:s hemsida.

Länk till rapporten

Nya regionala åtgärdsplaner för kalkningen ska tas fram

Varje länsstyrelse med kalkningsverksamhet ska under 2019 ta fram nya regionala åtgärdsplaner för kalkningsverksamheten 2019-2023. Kalkningen ska anpassas till dagens försurningssituation och planerna ska utgöra underlag för utbetalning av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. De regionala planerna kommer sedan att vara grunden för en ny nationell kalkningsplan.

Vill du se hur kalkning kan gå till?
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gjort filmer om kalkning från helikopter och båt!

 

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.

Om vattenmyndigheterna

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

Noterat

Projekt för bättre vattenmiljö får dela på 21 miljoner

Elva projekt får stöd från Havs- och vattenmyndigheten för att öka kunskapen om internbelastning av fosfor i sjöar och kustvatten.

Läs mer här

 

Nytt vattenråd

Den 18 december beslutade Vattenmyndigheten i Västerhavet om bildande av vattenråd för vattendraget Vegeån.

Läs mer om Vegeån här

 

Ny digital vägledning från SGU om grundvatten

I slutet av november lanserade Sveriges geologiska undersökning (SGU) en digital vägledning för vattenförvaltning av grundvatten. Vägledningen har också utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

Läs mer här

Lär mer om kartor i VISS

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, har nu kartor som funkar i de flesta webbläsare och på mobila enheter. Nu finns också en handledning för att hjälpa dig att få ut så mycket information som möjligt ur vattenkartorna och andra webbGIS.

Läs mer här

 

Vänerrådet inrättat

Den 17 december inrättades Vänerrådet som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.

Läs mer här

 

 
 

Laxens år 2019

IYS logotype

International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för samordning av Laxens år i Sverige, som invigdes
i Göteborg 29 november.

Läs mer här

 

Vattensida på facebook

"Vatten i norr" är en facebooksida som har skapats av vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt, vattenråd samt länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. 
Här beskrivs saker som händer i och kring vattnen i området. Idag har sidan drygt 1300 följare.

Kolla här

 


Nu finns Sollentunas vatten på webben

 

Sollentunas Miljöbarometer är en webbaserad databas som har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, en del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Här samlar kommunen miljöövervakningsdata, rapporter, information och statusbedömningar om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust inom kommunens två avrinningsområden.

Kolla här

 

 

Möten och seminarier

Life IP Rich Waters webbinarium 24 januari "Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

Seminarium om dagvattenhantering, 29 januari, Västerås

Vattenrådens dag i Västerhavets distrikt, 15 mars, Göteborg. 

 

 

 

Publikationer

Vandringsvägar för fisk – skiljelinjer och samsyn

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

 

 
 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »

Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -