Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 1 2019

Ett viktigt steg på vägen i arbetet med vattenkraft

Förra årets sommartorka gör att man går och hoppas på en regnig vår. Tack vare at det regnat mycket i mars har nivåerna i de små grundvattenmagasinen återhämtat sig. I de stora grundvattenmagasinen har en viss återhämtning skett på sina håll . Men för att få en normal situation behövs betydligt mer nederbörd innan sommaren. Vi håller tummarna för mer regn!

Efter en längre väntan så kom äntligen beslut från regeringen den 7 februari om nya ledamöter i vattendelegationerna. I några delegationer innebar de inga eller bara små förändringar men i några så är flertalet ledamöter nya. Vattendelegationerna fick direkt en tuff utmaning att komma till beslut på mötena i mars om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten påverkade av storskalig vattenkraft. Och samtliga delegationer kom till beslut! Det är cirka nio år sedan vattenmyndigheterna först pekade ut kraftigt modifierade vatten påverkade av vattenkraft och nu har deras miljökvalitetsnormer äntligen fått ett innehåll. Detta är ett viktigt första steg på vägen att leverera förutsättningar för den nationella prövningsplanen för vattenkraft. Arbetet med övrig vattenkraft löper vidare fram till beslut om miljökvalitetsnormer inkl. undantag senast 2021.

Intensivt arbete med statusklassificeringar
I skrivande stund så befinner sig statusklassificeringen av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i sitt mest intensiva skede. Personalen på länsstyrelsernas beredningssekretariat gör en heroisk insats att hantera totalt cirka 27 000 vattenförekomster och vattenmyndigheterna tar fortlöpande fram metodbeskrivningar för att förtydliga det som står eller inte står i föreskrifter och vägledningar. Det är en svår uppgift med tanke på de luckor och osäkerheter som finns i miljöövervakningen och andra underlag. Därför blir klassning av osäkerhet och tillförlitlighet viktig för de som ska använda resultaten. Efter statusklassificeringen så tar riskanalysen vid. Den görs enligt en till stora delar ny metodik och lägger grunden för kommande åtgärdsprogram och övervakningsprogram.

Vi kan konstatera att vattenförvaltningen utvecklas framåt i varje förvaltningscykel och att den kunskap som nu samlas i VISS - databasen Vatteninformationssystem i Sverige, utgör den hittills bästa tillgängliga samlade kunskapen för förvaltning av Sveriges vatten.

Mats Wallin
Vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för norra Östersjön

 
 

Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen den 22 mars lyfter frågan om hur vi alla ska få säker tillgång till rent vatten. Vill du bidra till arbetet på lokal nivå? Ta del av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och gå med i en av Sveriges vattenorganisationer.

Läs mer om Världsvattendagen här

 
 
Fotograf: Anita Bergstedt

Håll kvar vattnet i landskapet

Genom åtgärder som efterliknar naturens sätt att hålla kvar vattnet högt upp i avrinningsområdena, får vi en mängd positiva effekter i såväl som själva avrinningsområdet som i vattendrag, sjöar och hav.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gett ut en rapport som ska ge vägledning för kommuner och andra som vill hålla kvar vatten i landskapet så att risken för översvämning nedströms minskar. Rapporten beskriver hur ett vattenhållande projekt kan organiseras och planeras, vilka faktaunderlag som behövs samt ger exempel på en mängd olika åtgärder som kan genomföras för att bromsa högvatten.

Läs rapporten här

Rapporten finns även som handbok i kortversion

 
 
Fotograf: Rosita Ericsson

Stort intresse för dagvattenhantering

Seminariet om dagvatten som "Mälaren - en sjö för miljoner" och Vattenmyndigheten arrangerade den 29 januari lockade 250 deltagare från 42 kommuner. Några av de frågeställningar som togs upp var: "Vad kommer det innebära nu när vattendirektivet införs fullt ut i svensk lag och vilket stöd behöver du i din dagvattenplanering?"

Under dagen diskuterades dagvatten i översikts- och detaljplaner och kommuner gav exempel på hur de arbetar utifrån rådande lagstiftning. För att engagera åhörarna ytterligare ställdes några frågor via verktyget Mentimeter.

Läs mer om seminariet

Vattenvårdsdirektör för Norra Östersjöns vattenvårdsdistrikt, Mats Wallin, summerar dagen.

 
 
Fotograf: Robert Lindberg och Erika Filippa

Nya vattendelegationer för Västerhavet, Bottenhavet och Bottenviken

Nu har de nya vattendelegationerna för Västerhavet, Bottenhavet och Bottenviken sammanträtt för första gången. 

Läs mer om Västerhavets vattendelegation

Läs mer om Bottenhavets vattendelegation

Läs mer om Bottenvikens vattendelegation

Även vattendelegationerna för Norra och Södra Östersjön har haft sina första sammanträden för året, dock är det samma ledamöter som tidigare.

Läs mer om Norra Östersjöns vattendelegation

Läs mer om Södra Östersjöns vattendelegation

 

 
 

Foto: Misak Nalbandian

Besöksrekord på Vattenrådens dag

Vattenrådens dag i Västerhavets distrikt med temat "vattnets värde" lockade ett hundratal engagerade deltagare till Göteborg den 15 mars.

Under dagen gavs föreläsningar om ekosystemstjänster, exempel på lyckade samarbeten och hur man faktiskt kan räkna på vattnets värde. En stor del av eftermiddagen ägnades åt en workshop om den nya verktygslådan för bättre vatten, som tas fram inom projektet Water Co-Governance. Deltagarna kunde också ta del av varandras arbete och visioner på posters som tagits fram inför dagen.

Läs mer om vattenrådens dag 2019

 
 

Ny information i vägledning för förvaltning av grundvatten

SGU:s vägledning "Vattenförvaltning av grundvatten" har kompletterats med ny information om hur status på grundvattenförekomster ska klassas.

Läs mer här

 
 
https://www.atgarderivatten.se/

Webbtips: Åtgärder i Vatten

Detta är Sveriges nationella databas över utförda akvatiska restaureringsåtgärder såsom biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivningar av vandringshinder.

I Sveriges vatten genomförs årligen ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder. Dessa samlas i systemet “Åtgärder i Vatten” för att ge en samlad nationell bild av åtgärdsarbetet vars syfte är att skapa en bättre vattenmiljö. Åtgärder i Vatten ska omfatta alla åtgärder som gjorts för att återställa eller på annat sätt kompensera för mänsklig fysisk påverkan på vattendrag, sjöar och kustvatten.

Systemet ska vara Sveriges huvudsakliga register över fiskvägar. Informationen finns numera tillgänglig för utvärdering, uppföljning och forskning med koppling till fiskevård och restaureringsprojekt. Alla åtgärder och fiskvägar i systemet finns även tillgängliga i vår mobilanpassade karta.

Besök Åtgärder i Vatten

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.

Om vattenmyndigheterna

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

 

 

Inspirationsfilm för vattenråd

Vattenråden i Kalmar län har gjort en inspirationsfilm om vad vattenråd kan arbeta med. Filmen förklarar varför vattenförvaltning är viktigt och hur vattenråden kan arbeta för bättre vatten.

Se filmen här

 

Vattenblänk utvärderas

Under våren utvärderas Vattenblänk i en uppsats av studenten Karin Wenzelberg som läser kommunikatörs-
programmet vid Göteborgs universitet. I uppsatsen ingår bland annat en läsarundersökning. Därför kan några av er som läser Vattenblänk komma att bli uppringda för en kort intervju.

 

Nu pågår granskningen av förslag till havsplaner

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Den 14 mars gick Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Sverige ut på granskning. Granskningen är den sista avstämningen som görs innan planerna lämnas vidare till regeringen. Senast den 14 juni ska yttrandena ha kommit in till HaV.

Om granskningen av havsplaner

 

Hjälp oss att förbättra vattenmyndigheterna.se

I september 2019 lanserar vi nya vattenmyndigheterna.se. För att göra webbplatsen så bra som möjligt för dig som besökare hoppas vi att du kan hjälpa oss genom att svara på några frågor?

Enkäten innehåller tre frågor och tar cirka två minuter att besvara. Dina svar behandlas anonymt. Vi sparar inte några mejladresser.

Besvara enkäten

 

Möten och seminarier

2-3 april
Fiskeforum 2019
Näringslivets hus i Stockholm

10 april
Flora och faunavård 2019
Campus Ultuna, Uppsala

11 april
Referensgruppsmöte Bottenviken
Älvsbyn

4-5 juni
Havs- och vattenforum 2019
Eriksberg, Göteborg

 

Publikationer

Miljömålsuppföljning ”Levande sjöar och vattendrag”

Sammanställning av synpunkter från samråd Arbetsprogram med tidtabell och översikt över väsentliga frågor i Södra Östersjöns och Västerhavets distrikt

Handbok om naturbaserade lösningar mot översvämning

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »

Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -