Läs i webbläsare.
*|data:head|*
 

Aktuellt för dig som använder VISS!
April 2019

 

Nya funktioner i export 
från statusklassningar 

För att du lättare ska kunna söka vilka miljöproblem och parametrar som är kopplade till klassningen betydande påverkan har vi byggt om sökfiltren. Du kan till exempel ta ut alla källor till betydande påverkan som bidrar till övergödning. Du kan även välja ut där en parameter, till exempel Arsenik, är källan till betydande påverkan.

Välj: Hämta data > Exporter >Statusklassningar

och:

> XV – Påverkan - Grundvatten

> XVI – Påverkan – Ytvatten

> Miljöproblem – Grundvatten

> Miljöproblem - Ytvatten

Under Påverkansfilter kan du välja Miljöproblem och Parameter för att exportera ut alla påverkanskällor som har ett visst miljöproblem eller en viss parameter kopplat till sig:

 

För att lättare kunna söka ut om man missat att ange en påverkanskälla finns nu en funktion som gör att du kan se om det saknas klassning helt. När du väljer påverkan kommer det upp ett nytt val som heter Bedömning saknas.

>Senaste bedömning, ger träff på de vatten som inte har någon klassning överhuvudtaget (öht).
>Vald Cykel, ger träff på de vatten som inte har någon klassning i vald cykel.

 
 
 

Nya moduler för grundvatten

Två nya moduler har skapats i VISS så att länsstyrelserna kan föra in information om grundvattenberoende ekosystem.

Till höger på sidor för grundvattenförekomster finns nu en ny modul  som visar vilka vattenförekomster som grundvattenförekomsten har kontakt med:

 
 

Längre ner på sidan finns två nya moduler som visar grundvattenberoende akvatiska och terrestra ekosystem:

 
 

Exporter av grundvattenberoende
akvatiska och terrestra ekosystem

Välj: Hämta data > Exporter >Statusklassningar

och:

> V – Grundvattenberoende ekosystem
(Visar ytvattensystem som ett grundvatten har kontakt med och om det är ett grundvattenberoende ekosystem)

> VI – Grundvattenberoende terrestra ekosystem
(själva bedömningen av terrestra ekosystem)

eller:

Hämta data > Exporter >Statusklassningar >Administrativa 
> VII – Grundvattenberoende Terrestra Ekosystem (importanpassad)
(områden och id som är registrerade som terrestra ekosystem).

 

 

Snabbväg till områdesstatistik

Kolla in den nya fliken i huvudmenyn.

 

 

Nya lyrfiler för ArcGIS i Geodatakatalogen

 

Statusklassningar förvaltningscykel 3

Nu finns det en ny grupp-lyrfil som visar statusklassningar från förvaltningscykel 3. Inga äldre klassningar från de tidigare cyklerna finns med. För att synas i kartan måste klassningen ha statusen arbetsmaterial. Samtliga parametrar finns med och i lyrfilen visas de i samma ordning som i statusklassningsmodulen i VISS. Även enskilda prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen finns med. Vad gäller ytvatten kan klassningarna ses på två sätt:  baserat på grunddata men även baserat på ytvattnens avrinningsområden (VARO). Se bilden till vänster som visar bottenfauna. Data från VISS uppdateras varje natt.

Länk till Geodatakatalogen

 

*|data:head|*

Ansvarigt län
för vattenförekomsterna

Det finns en ny lyrfil, "VM VISS ansvarigt län för vattenförekomster i förvaltningscykel 3 (grupp)", som visar vilket län som är ansvarigt för yt- och grundvattenförekomsterna i VISS. För ytvatten används vattenförekomsternas avrinningsområde (VARO), vilket gör det enklare att se vilka vatten ett län ansvar för. Data uppdateras varje natt.

Länk till Geodatakatalogen

 

 

*|data:head|*
 

Kontakt

För VISS-utbildningar, support och övriga frågor, kontakta viss_support@lansstyrelsen.se

*|data:head|*
VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?