Webbversion

Nyhetsbrevet Vattenblänk från Vattenmyndigheterna
Nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter Nr 2 2019
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall Foto: Robert Lindberg

En lagom regnig sommar?

Sällan har man väl varit så glad för lite regn. Eller ganska mycket regn, om man ska vara ärlig. Våren har bjudit på kyla och, i alla fall här i Västsverige, mer regn än förra året. Förra årets torka har dock haft det goda med sig att man i samhället för första gången diskuterar vatten utifrån kvantitet, inte bara kvalitet. Vi på Vattenmyndigheterna funderar en del på hur vi ska bidra i den här frågan, som ju är både viktig och aktuell.

Just nu är flera statliga utredningar på gång. Miljöövervakningsutredningen är klar, men tyvärr hoppade man över den viktiga frågan om hur vi ska kunna fylla luckorna i dagens miljöövervakning. Frågan togs därför över av vattenförvaltningsutredningen, som ska vara klar senare i år.
Vi vattenvårdsdirektörer träffade utredarna den 10 juni i Stockholm då vi fick berätta vad vi egentligen tycker bör förändras. Samtidigt pågår också en övergödningsutredning som ska undersöka hur arbetet för att minska övergödningen kan gå fortare. Det tar tid att kommunicera med de här utredningarna, men vi har å andra sidan mycket att komma med så det känns bra att få komma med förslag och idéer.

Utredning eller inte, vi jobbar på precis som vanligt! Det är full fart framåt med statusklassningen och de stora EU-projekten Life IP Rich Waters och Water Co-Governance rullar på. Det senare skulle egentligen vara slut i höst, men vi har fått förlängning för att kunna sprida resultaten bättre. Projektet går ju ut på att skapa verktyg för att underlätta vattenrådens arbete och vi märkte på Vattenrådens dag i Göteborg i mars att dessa verktyg är efterlängtade. Läs mer om båda projekten i detta nyhetsbrev.

Nu har sommaren kommit! Kanske ses vi i Almedalen?
Jag önskar en glad och lagom regnig sommar till er alla!

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt. 
 

Ny vattenvårdsdirektör

Johanna Söderasp är ny vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt. Hon är disputerad miljöjurist från Luleå tekniska universitet, där hon som doktorand och postdoktor har studerat implementeringen av EU:s vattendirektiv i Sverige.


Möt Johanna Söderasp

 
 

Mindre stränga miljökrav för vattenkraft

När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya lagstiftningen för vattenkraft och miljökvalitetsnormer ska tillämpas, beslutade de att man ska tillämpa mindre stränga krav för 70 procent av vattendragen som påverkas av storskalig vattenkraft.

Anledningen är att miljöförbättrande åtgärder, som exempelvis fiskvägar och tappning i torrfåror, annars skulle ge en för stor påverkan på Sveriges balanskraft och elproduktion. Föreskifterna är publicerade i respektive läns författningssamlingar.


Mer information om beslut samt författningssamlingar

Kraftigt modifierade vatten nu på karta

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har miljökvalitetsnormerna i vattenkartan uppdaterats med de nya besluten för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV).

Välj "Miljökvalitetsnormer 2016-2021" i lagerlistan och bocka sedan i ”Kvalitetskrav ekologisk status/potential” för sjöar och vattendrag. Visa teckenförklaringen för att få förklaring till symbolerna.

Vattenkartan.

Foto: Gun Persson

Grönt ljus för utredning av sänkta miljökrav

Tillväxtverkets organ Regelrådet godkänner vattenmyndigheternas utredning om undantag från miljökvalitetskrav för närmare 500 vattenförekomster. De sänkta kraven införs för att inte vattenkraften ska tappa för mycket produktions- och regleringsförmåga.

Grönt ljus för konsekvensutredning av sänkta miljökrav

 
 

Åtgärder för vatten 2018 -  återrapportering klar

Miljökvalitetsnormer används i allt större utsträckning i tillsyn och planarbete. Det syns också en liten ökning i antalet skyddade vattentäkter. Detta är några positiva resultat i förra årets återrapportering till Vattenmyndigheterna.

De myndigheter och kommuner som ingår i åtgärdsprogrammet för vatten redovisar i februari varje år hur åtgärder har genomförts under föregående år. Nu redovisas den andra rapporteringen av åtgärdsprogrammet 2016–2021.

Sammanställning av återrapportering

 
 

Klicka för att höra om samråd i Norra Östersjöns distrikt

Samråd om vatten i de tre norra distrikten

Vad behöver prioriteras de kommande åren för att vattenförvaltningen ska bli ännu bättre?

Vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenresurserna i Bottenvikens, Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt? Under perioden 2 maj till 1 november 2019 samråder de tre norra distrikten om vilka frågor som är viktigast att ta tag i på kort och lång sikt.

Läs hela artikeln om samråd och se mer film

 

 
 

Annika Ekvall,vattenvårdsdirektör i Västerhavets distrikt, gratulerar årets pristagare Lennart Henrikson Foto: Sara Ejvegård

Lennart Henrikson
årets Sjöstjärna!

Lennart Henrikson, biolog och ledamot i vattendelegationen för Västerhavets distrikt, har fått vattenpriset Sjöstjärnan för sitt långvariga engagemang i arbete med vattenfrågor.

Priset delades ut den 4 juni på Havs- och Vattenforum i Göteborg.

Mer om årets Sjöstjärna

Klicka på bilden för att lyssna på vattenvårdsdirektör Irene Bohman.

Vattenmyndigheterna
på årets HaV-forum

HaV-forum på temat klimatförändringar gick av stapeln den 4-5 juni i Göteborg.

Vattenmyndigheterna var väl representerade. Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns distrikt och ledamot i det nationella expertrådet för klimatanpassning, ser fram emot fortsatt arbete i den viktiga kopplingen mellan klimat- och vattenfrågor. Klicka på bilden för att höra mer.

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör i Västerhavets distrikt, deltog och delade ut pris i namntävlingen för den nationella satsningen på åtgärdssamordnare i 20 pilotområden. Satsningen har nu  fått namnet LEVA – Lokalt engagemang för vatten och priset togs hem av Maria Carlsson.

Miljöekonom Gerda Kinell höll i Rich Waters workshop om ekosystemtjänster och klimatanpassning tillsammans med kollegor från Sveriges Lantbruksuniversitet och länsstyrelserna i Västmanlands och Stockholms län. Det föll väl ut, ett 30-tal deltagare tog sig an de komplexa frågeställningarna och gav kloka inspel.

HaV-forum 2019

Life IP Rich Waters om arbetet för att minska klimatrisker

 
 

Vattenorganisationer.se läggs ned

Under 2018 startades arbetet med ny webb för vattenorganisationerna. Detta arbete har avbrutits. Orsaken är att dagens lösning inte uppfyller lagkraven i GDPR (dataskyddsförordningen).

Den befintliga webbplatsen vattenorganisationer.se kommer att finnas kvar till 31 december 2019. Fram till dess att webbplatsen upphör kvarstår support som vanligt för de organisationer som idag har en hemsida där.
Denna information och bilagor med beslut har skickats ut till våra kontaktpersoner hos vattenorganisationerna.


Har du frågor om detta? Kontakta oss.

 
 

Internationellt besök hos Mölndalsåns vattenråd

I projektet Water Co-Governance undersöker fem länder hur det lokala arbetet kring vattendirektivet kan bli ännu bättre. I mars fick Mölndalsåns vattenråd berätta om sitt jobb för nyfikna besökare från Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna.


Mer om detta i senaste nyhetsbrevet från WaterCoG

 
 

Utredning av miljöer som är
beroende av grundvatten

Det finns miljöer som är beroende av tillrinning av grundvatten för att fungera, så kallade grundvattenberoende ekosystem. Det rör sig både om miljöer i ytvatten och på land, exempelvis källor eller åsbarrskog. Om grundvattnet förorenas eller grundvattennivån sänks kan dessa miljöer påverkas negativt. Nu har landets länsstyrelser fått i uppdrag av Vattenmyndigheterna att påbörja en utredning av dessa miljöer.

Grundvatten är en viktig del i vattenarbetet

 
 

Nordisk konferens
om vattenförvaltning

Den 21-23 maj samlades vattenförvaltare från hela norden i finska Wasa för Water Framework Directive Nordic Conference. Konferensen  återkommer vartannat år.

Deltagarna kommer främst från Vattenmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten samt motsvarande myndigheter i våra nordiska grannländer. Norge och Island är inte med i EU, men har frivilligt anslutit sig till vattendirektivet och ligger därmed lite efter Sverige i förvaltningsarbetet. Norge är nu i sin andra förvaltningscykel och Island i sin första. Nästa konferens är 2021, och då är det Islands tur att vara värdnation.

Ta del av referat och mer information:

Nordiskt erfarenhestutbyte i Finland

Kan Öresund nå god status?

Vattenmyndigheternas Niklas Holmgren intervjuas i svenska Yle

The 9th Nordic WFD Conference 2019

 

 

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?
Anmäl dig här så får du ett
personligt exemplar.

 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet med övergripande ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i vattendistriktet.

Om vattenmyndigheterna

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna

Följ oss på LinkedIn

 

 

Följ vattendebatten
under Almedalsveckan

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson

Följ debatter om vatten och fiske via webb-TV från Almedalen 30 juni till 7 juli.
Via Vattenmyndigheterna på Linkedin kan du följa de vattenvårdsdirektörer som är på plats.
Där hittar du också hittar deras twitteradresser.

Almedalens program
på webb och i app

Vattenmyndigheterna
på LinkedIn

 

 

Noterat

Kolla in fiskekartan.se

Kartan som omfattar alla Sveriges fiskevatten är klar. Det är landets länsstyrelser som tillsammans med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram tjänsten.

Simma lugnt i sommar

På Hav- och vattenmyndighetens sida Badplatsen hittar du information om badvattenkvalitet. I maj presenterades rapporten ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2019” som visar att de allra flesta EU-baden i Sverige håller en utmärkt vattenkvalitet.

Extra stöd till vattenvård i Västerhavets distrikt

Senast 15 augusti finns det möjlighet att söka extra LONA-stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland för arbete med våtmarker, samordning och åtgärder som minskar övergödning. 

Klicka längs Rickleån

Länsstyrelsen i Västerbotten tar dig med på en digital vandring längs Rickleån.

Harrlek i Bottenviken

Lyssna på Naturmorgons inslag om den kustlekande harren.

På gång i Rich Waters

Senaste nytt om  musselodling för ett renare Östersjön och mycket annat.

Ny fisktrappa i Västerås

Den 18 juni invigdes en faunapassage vid Turbinbron i Västerås. 

 

 

 

Länk till program för Västerhavsveckan som arrangeras årligen i vecka 32 av Västra Götalandsregionen.

 

 

Möten och seminarier

3-11 augusti
Västerhavsveckan
Program längs hela västkusten

24 september
Nationellt delegationsmöte
Sundsvall
Endast inbjudna

9-12 september
ICES Annual Science Conference 2019
Göteborg

23-24 oktober
Grundvattendagarna
Lunds universitet

13-14 november
Grip on Life-konferens: Vattendrag, våtmarker och skog

13-14 november
Konferens om jordbrukets vattenhushållning
Jönköping

 

 

Publikationer

Digital handledning för förvaltning av grundvatten

Sammanställning av återrapportering 2018

 

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till andra du tror är intresserade av nyheter om den svenska vattenförvaltningen.
Klicka här för att skicka nyhetsbrevet vidare »

Har du tips eller synpunkter på nyhetsbrevet?
Kontakta oss gärna.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -