Vattenblänk - ett nyhetsbrev från vattenmyndigheterna

Läs webbversion

Nummer 1 2020

Illustration politiker och tjänstepersoner i dialog. Illustration: Tobias Flygar.

Ny utbildning om vatten för kommunpolitiker

Kommunpolitiker och tjänstepersoner har ett stort ansvar för vattnet i sitt område. De ska se till att flera åtgärder blir verklighet. För att stötta dem finns nu en utbildning som ger grundläggande kunskap kring åtgärderna.

Utbildningsmaterialet är framtaget av Vattenmyndigheterna tillsammans med Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren - En sjö för miljoner. Det består av en Powerpoint-presentation och ett talmanus. Allting är anpassat efter Sveriges fem olika vattendistrikt.

Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås, är en av dem som gått utbildningen.

– Det här är en utbildning som jag tycker att alla förtroendevalda bör gå, som har någon form av ansvar för kommande vattenplanering, säger han. 

Film: Staffan Jansson berättar mer om utbildningsmaterialet

Beställ utbildningsmaterialet på Vattenmyndigheternas webb

Checkboxar.

Påminnelse om att söka bidrag

Den 15 april är sista dag för vattenråd i Västerhavets vattendistrikt att söka det årliga bidraget för samverkan. Vattenmyndigheten har skickat ut ansökningshandlingar till vattenråden sedan tidigare. 

Sök bidrag för samverkan

Synpunkter från samråd om viktiga vattenfrågor.

Synpunkter på viktiga vattenfrågor 

Under 2019 höll tre vattendistrikt samråd om viktiga vattenfrågor. Synpunkterna från de drygt 200 instanser som svarade finns nu sammanställda i tre dokument.

Samråd om viktiga vattenfrågor - här är synpunkterna

KRÖNIKA

Johanna Söderasp.

Johanna Söderasp.

Full fart mot samrådet

En spännande och intensiv period för vattenmyndigheterna står framför oss och året har verkligen rivstartat! Vattenmyndigheterna har genomfört workshoppar med kommuner och länsstyrelser, och under våren håller vi fortsatta myndighetsdialoger. Vi har också sammanställt resultaten från samrådet kring viktiga frågor i respektive vattendistrikt och kommer snart också ställa samman den årliga återrapporteringen från myndigheter och kommuner.

Huvudfokus för vårt arbete under 2020 ligger på att ta fram ett så bra och förankrat samrådsmaterial som möjligt, inför beslut om nya miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för nästa förvaltningscykel, 2021-2027. Samrådet pågår under sex månader med start den 1 november 2020.

Som ett led i vårt utvecklingsarbete har vi precis slutredovisat vårt treåriga regeringsuppdrag om förutsättningar för att tillämpa undantag och utpeka så kallade kraftigt modifierade vatten till regeringen. Samtliga tre rapporter finns publicerade på vår webb. Givetvis tar vi med oss slutsatserna till det pågående arbetet med att ge förslag till nya miljökvalitetsnormer för våra vatten!

Vi har även publicerat två färska skrifter. Dels har vi uppdaterat skriften Verktyg för bättre vatten så att den är anpassad efter de lagändringar som infördes i januari 2019, dels har vi tagit fram skriften Nyttan med bättre vatten, som ger goda exempel på just nyttan med vattenåtgärder. För nytta gör de! Det är viktigt att påminnas om ibland.

Vi jobbar i nuläget vidare som vanligt, men är väl medvetna om det ansträngda läget med anledning av corona. Jag hoppas att ni trots allt får en bra vår.

Johanna Söderasp
Vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

Vattendrag. Foto: Stina Adielsson, Sveriges Geologiska Undersökning.

Kartläggning av grundvattenberoende ekosystem

Länsstyrelserna har kartlagt 172 grundvatten som är kopplade till grundvattenberoende ekosystem. 

Kartläggning av grundvattenberoende ekosystem

På den nya webbplatsen hittar du flera goda exempel från myndigheter och projekt.

Inspiration och idéer på vattenplanering.se

Arbetar du med vattenplanering? Titta då in på nya webbplatsen vattenplanering.se. Där finns mycket som kan ge både stöd och inspiration i arbetet.

Webbplatsen har tagits fram inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Jenny Enberg är projektledare vid Länsstyrelsen Stockholm och temasamordnare för projektet. 

– Vi har samlat material och goda exempel från kommuner, projekt och myndigheter, säger hon.

Den nya webbplatsen vattenplanering.se

Rapport. Foto: Pixabay.

Uppdraget handlade om att inventera ytterligare sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. 

Slutrapport om undantag klar

Under 2017 fick de fem vattenmyndigheterna ett treårigt uppdrag av regeringen. Nu har del tre och slutrapporten lämnats in.

Målet med uppdraget var att inventera om det finns ytterligare sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten som antingen behöver längre tid på sig att nå god vattenstatus eller som behöver undantas från att kunna nå god vattenstatus. Uppdraget handlade också om att se om det finns vatten som är kraftigt påverkade av yttre faktorer.

Slutrapport till regeringen om förutsättningar för att tillämpa fler undantag är klar

Ljungan. Foto: Anders Molin, Mostphotos.

Älven Ljungan. Foto: Anders Molin/Mostphotos.

Ljungan i pilotprojekt för miljöanpassad vattenkraft

Norrlandsälven Ljungan är i fokus för ett nystartat pilotprojekt. Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt är en av deltagarna.

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) innebär att vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Den är ännu inte beslutad. Omprövningarna ska ske i grupper som utgår från avrinningsområden och genomföras under en tjugoårsperiod. Ljungan är en utbyggd Norrlandsälv som kommer tidigt i tidsplanen och därför är lämplig för ett pilotprojekt.

Ljungan i pilotprojekt för miljöanpassad vattenkraft

Deltagare som diskuterar åtgärdsprogram.

Deltagarna bidrog med olika perspektiv.

De tyckte till om åtgärdsprogram

I januari träffades sakkunniga tjänstepersoner och chefer från hela landet för att dela med sig av åsikter om åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

De fick tycka till om åtgärdsprogrammet

Illustration med strand och byggnader. Illustration: Rebecca Elfast.

Skriften riktar sig i första hand till landets kommuner, som fattar många beslut och gör stora investeringar som rör vatten. Illustration: Rebecca Elfast.

Det lönar sig att kasta pengarna i sjön

Åtgärder som renar, restaurerar eller skyddar vattenmiljöer ger mervärden, ibland långt större än vi räknat med. I vattenmyndigheternas nya skrift Nyttan med bättre vatten läser du om exempel på åtgärder och nyttor. Säkrad tillgång till dricksvatten och vinster kring fisketurism är några exempel på nyttor vi får när rätt åtgärder görs.

– Vi hoppas att skriften ska få läsaren att tänka mer på de långsiktiga vinsterna med de satsningar som behövs, vinster som man kanske inte ser till en början, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Västerhavet.

Det lönar sig att kasta pengarna i sjön.

Den 16 maj är det World Fish Migration Day. 

Glöm inte fira fisken!

Fiskar behöver fria vattenvägar för att kunna vandra uppströms, bland annat för att leka. Den 16 maj arrangeras World Fish Migration Day för att öka kunskapen kring just detta. I Västerås arrangeras en familjedag vid en ny fauna. Förutom utställningar och roliga aktiviteter utlovas självklart även fiskdamm. 

Observera att vi följer myndigheternas rekommendationer noga, vad gäller sammankomster och arrangemang utifrån Coronaviruset. Evenemanget kan komma att ställas in för att undvika smittspridning i samhället.

Facebook: Fira fisken - familjedag vid faunapassagen

 

KALENDER

MARS
22

World Water Day

Den 22 mars är det World Water Day eller Världsvattendagen på svenska. Årets tema är vatten och klimatförändringar, och den starka kopplingen mellan. 

APRIL
28

Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering

Välkommen till ett webbinarium med diskussioner kring möjligheter och utmaningar att följa miljökvalitetsnormer i den fysiska planeringen.