Vattenblänk - ett nyhetsbrev från vattenmyndigheterna

Läs webbversion

Nyhetsbrev nummer 2, juni 2020

Robert Gladh.

Robert Gladh började jobba som samordnare för Säveåns vattenråd i februari i år. "Det har varit viktigt att kunna börja på det arbete som förväntas från kommunerna så att vi visar att de får något tillbaka.", säger han.

Ny modell ger vattenråd mer pengar

En ny finansieringsmodell ger Säveåns vattenråd nästan åtta gånger så mycket pengar att röra sig med. Den ska få fart på vattenrådets åtgärdsarbete.

De sex kommuner som ingår bidrar med två kronor per år och invånare i avrinningsområdet. Det ger ett tillskott på 400 000 kronor årligen till vattenrådet, som hittills bara haft vattenmyndigheternas samordningsbidrag på 60 000 till sitt förfogande.

Genom tillskottet har vattenrådet kunnat anställa en samordnare på 25 procent som inte bara sköter nödvändig administration utan dessutom hinner ta fram projektplaner och söka bidragsmedel.

– Förhoppningsvis kan vi visa kommunerna att det händer något i avrinningsområdet genom att vi kommer till åtgärd, säger Robert Gladh, vattenrådets nya samordnare. 

Ny modell ger Säveåns vattenråd mer pengar

Slowtv från Svartån.

Följ med ner under ytan och ta del av fiskarnas liv. 

Slowtv från Svartån – följ fiskens vandring

Under våren behöver de flesta fiskar vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. Den nya faunapassagen i centrala Västerås, som byggts inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters, gör det åter igen möjligt för Mälarens fiskar att komma upp i Svartån. Nu kan alla intresserade följa fiskvandringen live på webben. 

Följ fiskens vandring i faunapassagen

Sjögull.

Sjögull kan konkurrera ut andra växter och djur. 

Ljustätt material ska ta död på sjögull i Mälaren

Sjögull konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet och på botten av Mälaren. Den är även ett hinder för båtliv, fiske och bad. Genom Mälarens Vattenvårdsförbund pågår nu ett gemensamt projekt för att bekämpa arten. Man gör det genom att täcka växterna med ett ljustätt material som fästs i flytramar. Detta gör att sjögullet kvävs och dör inom ett till två år.

Om metoden med flytramar

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås. Foto: Johan Lind.

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås.
Foto: Johan Lind.

Webbinarium om kulturmiljöer 

Många vandringshinder för fisk, som kvarndammar och småskaliga vattenkraftverk, utgör värdefulla kulturmiljöer. Hur kan vi på bästa sätt kombinera åtgärder för fria vandringsvägar och samtidigt bevara våra kulturmiljöer för kommande generationer? Den frågan diskuteras på ett webbinarium den 26 augusti.

Webbinarium: Perspektiv på kulturmiljöer i vatten

PUBLIKATIONER

Bro över vatten.

Dricksvatten, miljötillsyn eller avloppsvatten. Kommunerna jobbar med många vattenfrågor. 

Kommunernas resultat i fokus

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har tagit fram en publikation om arbetet i distriktet under 2019. Underlaget bygger på det resultat som kommunerna rapporterar in varje år.

Kommunernas vattenarbete i Norra Östersjön

Åker vid sjö.

Nu finns en ny rapport om statusklassning i näringsfattiga vatten i Jämtland. 

Rapport om näringsfattiga vatten

Påverkan och status av näringsämnen på sjöar och vattendrag i Jämtlands län är i dagsläget förhållandevis okänd. En ny rapport syftar till att lyfta problematiken om en säker statusklassning i dessa näringsfattiga vatten.

Statusklassning av näringsämnen i vattendrag runt Storsjöbygden

Har du en idé om ett lokalt vattenvårdsprojekt?

Nu tar Länsstyrelsen Västra Götaland emot nya ansökningar om LOVA-bidrag. Åtgärder för att minska övergödning är prioriterade, men du kan också söka för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap eller restaureringsåtgärder. 

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Som i många andra sjöar finns för mycket fosfor i Norrviken. 

Aluminum ska behandla sjöbotten

Problemen med övergödning i sjön Norrviken är stor, efter många år av utsläpp i vattnet. Nu ska sjöbotten behandlas med aluminium för att på så vis minska övergödningen. Genom att behandla botten hoppas man på att hela ekosystemet ska komma i balans och bli välmående igen.

Gemensamt krafttag för att för förbättra vattenkvaliteten i Norrviken

Lättare att hitta information om bidrag

Havs- och vattenmyndigheten har uppdaterat informationen om stöd och bidrag för havs- och vattenåtgärder på sin webbplats. På den uppdaterade webbsidan kan du till exempel använda valfria sökord, sortera på vilken aktör som ansvarar för stödet eller sortera på vilket miljömål som berörs. Förutom information om havs- och vattenmiljöanslaget kan du också hitta information om stöd och bidrag hos andra myndigheter och organisationer.

Andras bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Pärlälven. Som i många andra älvar rensades Pärlälven på sten för underlätta timmertransporter förr.
Foto: Fredéric Forsmark, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Bättre naturmiljö i utbyggda älvar

EMRA är ett svenskt-finskt projekt för att förbättra naturmiljön i biflöden till Lule älv i Sverige och Kemijoki i Finland. 

I projektet planerar man att i Lilla Luleälvens biflöde Pärlälven restaurera stora delar av vattendraget. Som i så många andra älvar rensades Pärlälven på sten för att underlätta timmertransporterna under flottningsepoken. Påverkan handlar om att man både schaktade ut stenar från älven och ut mot strandkanterna samt att man byggde olika stenkonstruktioner för att kanalisera, öka och koncentrera vattnets väg. Det har skapat homogena älvar som inte erbjuder en tillfredsställande mångformighet som bland annat fiskar kräver.

– Det som är intressant med Pärlälven är att älven har flertalet förgreningar men där fördämningar av sten är byggda uppströms i förgreningarna. Kan man bara plocka bort dem för att släppa på vatten igen så finns älvsträckor nedströms som bedöms vara opåverkade av flottningsverksamheten. I dessa delar är älven verkligen som naturen en gång skapat den, säger Linda Johansson, projektledare för EMRA vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Samarbetsprojekt i syfte att förbättra naturmiljön i utbyggda älvar

Rykande färska vattennyheter till din e-post

Vill du prenumerera på Vattenmyndigheternas nyheter? Gå in på vår webbplats och fyll i din e-post, så får du ett mail när vi publicerat något nytt.

Nyheter och press.