Nyhetsbrev om EU-projekt för lokal samverkan om vatten

Läs webbversion

Nummer 3 SEPTEMBER 2020

En grupp människor tittar på en fisk. Bild på informationsbladet Ta hjälp av ett vattenråd. Foto: Peter Nolbrant.

Informationsbladet lyfter fram fördelar med att ta med vattenråd i olika frågor. Det kan till exempel vara arbeten som rör biologisk mångfald, kulturhistoria eller livsmedelsproduktion. Foto: Peter Nolbrant. 

Ny skrift – ta hjälp av ett vattenråd

Nu finns informationsbladet Ta hjälp av ett vattenråd. Informationsbladet lyfter fram fördelar med att samarbeta med ett vattenråd och beskriver hur vattenråden kan bidra i frågor där vatten berörs på olika vis. Det kan till exempel vara i arbetet med biologisk mångfald, samhällsplanering, skogsbruk, kulturhistoria eller livsmedelsproduktion.

Informationsbladet kan användas av vattenråd eller andra som vill berätta om vattenrådens roll. I första hand riktar det sig till kommuner för att uppmärksamma vattenråden som en värdefull resurs, men det fungerar också bra till allmänhet som vill veta mer.

Deltagarna i pilotprojekten i Water Co-Governance har lyft ökad samverkan med kommuner som särskilt viktigt i vattenarbetet. Informationsbladet är ett resultat av de tankegångarna.

Det är fritt att använda och finns för utskrift eller som webbversion.

Ladda hem informationsbladet Ta hjälp av ett vattenråd - för webb
Ladda hem informationsbladet Ta hjälp av ett vattenråd - för utskrift

Ta hjälp av ett vattenråd (vattenmyndigheterna.se)

Person som arbetar med sin laptop. Foto: Pixabay.

Utbildningen genomförs digitalt. Foto: Pixabay.

Utbildningen är igång

Nu har vi genomfört det första utbildningstillfället om lokal samverkan kring vatten. Utbildningen genomfördes digitalt i början av september. Totalt deltog 60 personer från hela Sverige och även Norge, i tre olika grupper. Utbildningen är en lärandeprocess i sig själv där vi undersöker hur ett sådant här upplägg kan fungera.

– Det har varit spännande att testa digital mötesteknik för utbildningen och det ska bli intressant att få ta del av kursdeltagarnas tankar i utvärderingen, säger utbildningsledare Peter Nolbrant. 

Syftet är att prova olika verktyg som stöd för samverkan och deltagande i grupper, samt för att utveckla projekt. Vid första utbildningstillfället fick deltagarna ta del av tankar från projektet Water Co-Governance. Därefter fick de arbeta i smågrupper för att prova olika verktyg för lokal samverkan om vatten. De fick bland annat testa verktygen Tankeinventering, Lyssna och berätta samt Reflektion.

Utbildningen fortsätter under hösten. 

Man sitter vid mindre vattenfall i skogen. Foto: Martin Fransson.

I samband med EU-kampanjen Mitt Europa uppmärksammar vi lokala vatten runt omkring oss. Foto: Martin Fransson.

Vilket vattendrag klappar ditt hjärta för?

Just nu pågår en EU-kampanj som heter Mitt Europa. Tanken med kampanjen är att medborgare ska få veta mer om vad EU-medel används till och vilken nytta de gör.

Projektet Water Co-Governance medverkar i kampanjen och uppmärksammar betydelsen av lokalt engagemang för ett välfungerande ekosystem. Det gör vi bland annat genom att bjuda in till berättelser om lokala vatten runt omkring oss. På Facebook-sidan för Länsstyrelsen Västra Götaland kan du berätta vilket vattendrag ditt hjärta klappar lite extra för. Är det en stilla sjö, en livlig å eller en liten, porlande bäck långt in i skogen? Dela med dig och hylla våra lokala vatten! 

Digital Mitt Europa 2020, 28 september - 4 oktober

FRÅN DIALOGVERKTYG TILL KONKRET VERKSTAD

Vattenrådens dialogarbete börjar ge konkreta resultat i form av olika åtgärder. Det handlar till exempel om förbättringar av lekbottnar, anläggningar av våtmarker och undanröjning av vandringshinder. Nedan kan du ta del av några exempel från den gångna sommaren.

Öring. Foto: Pixabay.

Elfiske visar att åtgärderna har gett positiva resultat med fler öringar i ån. Foto: Pixabay.

Fler öringar i Högvadsån

Elfiske i Högvadsåns övre del visar att mängden öringar har ökat. Detta är viktigt för att flodpärlmusslorna ska föröka sig i området. Man har tidigare utfört åtgärder i området och nu visar det sig alltså att de gett resultat.

Stenar i vatten. Foto: Pixabay.

Nu är åtgärderna klara och förhoppningsvis kommer de hjälpa flera arter på traven. Foto: Pixabay.

Biotopåtgärder i Hjärtaredsån

Under augusti har man återplacerat block och sten i Hjärtaredsåns nedre delar. Det här ska hjälpa lax, öring och flodpärlmusslor i vattendraget.

Våtmark. Foto: Peter Nolbrant.

Man planerar för ytterligare våtmarker i området. Foto: Peter Nolbrant.

Våtmark färdig i Vartofta

Nu har den första våtmarken anlagts i området vid Vartofta. Ytterligare två till tre våtmarker planeras.

Två personer flyttar stenar i ett vattendrag. Foto: Anders Lagerdahl.

I Ätran pågår nu arbete med att förbättra miljöer i vattendragen för flodpärlmusslor, öringar och en mängd andra arter. Foto: Anders Lagerdahl.

Full fart framåt vid Ätran

Två åtgärdssamordnare sätter nu fart på arbetet i Ätrans vattenråd. Det sker biotopkarteringar av ån och i de övre delarna görs åtgärder med att ta bort vissa vandringshinder och block återplaceras, vilket ska hjälpa öring och flodpärlmusslor.

En grupp människor tittar ut över ett vatten. Foto: Peter Nolbrant.

Resultaten från inventeringen kommer mynna ut i en karta och en rapport. Foto: Peter Nolbrant. 

Älvsereds byalag inventerade naturen

Under tre vattendragsvandringar har Älvsereds byalag inventerat naturen längs Högvadsån och biflödet Gamlarydsån. Nu ska resultaten sammanställas i en karta och rapport.

Möte om frågor som ofta kolliderar

Ätrans vattenråd planerar ett första hållbarhetsmöte för att utveckla dialog och samverkan mellan olika intressen som ofta hamnar i konflikt med varandra. På dagordningen står frågor om vattenkraft, kulturhistoria, sportfiske, rekreation och natur.

Vattendragsvandring i centrala Göteborg

För andra året i rad har Mölndalsåns vattenråd arrangerat en vattendragsvandring inne i centrala Göteborg. Vattendragsvandringen ägde rum under Västerhavsveckan. Det visade sig att det finns mycket intressant att titta på inne i staden, såsom buffertzoner med natur längs vattendraget, fiskvandring och vattenlevande småkryp.

Man gör undersökning i Himleåns vatten. Foto: Rasmus Kaspersson.

Man har velat ta reda på hur näringstransportera i ån ser ut. Foto: Rasmus Kaspersson. 

Markägare mäter kvalitet i Himleån

Markägare i Himleåns vattenråd har gjort mätningar i ån och dess biflöden för att undersöka hur näringstransporterna ser ut. Mätningarna har pågått i ungefär ett år. Nu arbetar man på att sammanställa och analysera resultatet. Resultatet ska bli underlag för fortsatt diskussion kring vad som kan göras för att förbättra vattenkvaliteten i området.

Två män vid ett vattendrag. Foto: Anders Lagerdahl.

Filmen kommer att beskriva vattenrådets roll och blir två och en halv minut lång. Foto: Anders Lagerdahl. 

Snart blir det filmvisning

Ätrans vattenråd har en film på gång om hur vi kan hjälpas åt för bättre vatten. Under två och halv minuter presenteras vattenrådets arbete. Vi kommer såklart att berätta i nyhetsbrevet när filmen är färdig!

Tips från Ätrans vattenråd 

Ätrans vattenråd driver flera lokala projekt i samverkan med markägare, kommuner, föreningar och företag. De har också tagit fram ett informationsbrev om vad som pågår i Högvadsåns delavrinningsområde. Om du vill veta mer om vattenrådets arbete kan du följa dem på Facebook. 

Projekt: Ätrans vattenråd

Nyhetsbrev Högsvadsån 2020

Följ Ätrans vattenråd på Facebook

Om Water Co-Governance

EU-projektet Water Co-Governance handlar om två viktiga frågor för hållbar utveckling: tillgången till rent vatten i friska ekosystem och utveckling av lokalt engagemang för bättre vatten.

Genom praktiskt arbete i pilotområden får vi kunskaper och verktyg som kan spridas till fler områden inom EU. Fem länder deltar: Sverige, Danmark, Holland, Tyskland och Storbritannien. I Sverige drivs projektet av Vattenmyndigheten Västerhavet, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.

I projektets andra fas kommer vi lägga fokus på utbildning om resultaten från första fasen. Välkommen att följa med på vår spännande resa!

Water Co-Governance - internationellt samarbete för att stärka lokal vattenförvaltning

Verktyg för lokal samverkan om vatten

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet: peter.nolbrant@lansstyrelsen.se  bjorn.lagerdahl@lansstyrelsen.se

Nyhetsbrevet ges ut av:

| Anmälan till nyhetsbrevet